Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 
10 - ​Životní stabilita
 

Když jsme se v předešlé stati zmínili o zdrojích niterného pohybu s výchvěvy, můžeme nyní snadněji přistoupiti k dalšímu ujasňování, stabilitě, aniž ztratíme pojem živosti a vše­stranného pohybu.

Představíme-li si lidské tělo tak, že hlavu, v níž je centrum vůle, pravdy a spravedlnos­ti, neboli centrum řízení, označíme kruhem věčnosti, trup pak vývojovou elipsou a spojíme je sloupem ušlechtilého bytostného spojení, krkem, máme tu daný podstatný základ člověka jako stvoření v malém. Stvoření, které je ovládáno pravdou, láskou a čistotou, neviditelnými a pře­ce výsostně kralujícími. Tato centra jsou skrytá. To, co je hmotně zformované, jsou již tělesné orgány v těchto částech těla, řízené žárem síly, vycházející z oněch tří center vládnoucí jedno­ty.

Vykonavatelé tvořivého působení, zákony, utvořily ruce a nohy, v nichž se zračí v ma­lém jejich všestranné možnosti pohybu a činnosti, jako vykonavatelů tvořivého chtění. Bez nich by nemohl člověk pracovat, působit, samostatně se projevovat, prostě žít tvořivě. Ony jsou výkonnými pákami pohybu, nechť vyjde popud z rozhodnutí vůle, z vyjádření lásky či výchvěvů čistoty. /Obraz č.5./                          ‚

Jen v zákonité činnosti může člověk projeviti své úsilí vzhůru, svou možnost tvoření, dávání a braní, svůj pevný postoj v zákonech i svou harmonii pohybu vpřed, vstříc činorodé­mu, slunnému štěstí na pozemských nivách, propůjčených nám k vývoji a uzrávání.

​​Přirozeně, že lidské tělo nemá hlavu zformovanou do kruhu, ani trup do elipsy a končetiny jako páky. Tvary, jak byly zhruba řečeny, jsou míněny jako jakýsi ideální, prvotní tvarový materiál, základ.

Hlava se zúžila, neboť ušlechtilé lidské tvary směřují k výšinám, ke štíhlosti a zjem­nění. Taktéž trup je jinak formován, zejména zúžením v bocích k centru sluneční pleteně, umožňující tak plynulejší pohyby trupu a větší soudržnost vnitřních orgánů. Ruce a nohy jsou rozděleny na tři hlavní části s mnoha podrobnostmi, nutnými a uzpůsobenými k všestranným pohybovým možnostem nebo stabilnímu postoji. Zakončuje je opět číslo lásky pěti prsty, jak na rukou tak i na nohou.

Tři základní centra lidského bytí a čtyři pohybové páky udržují lidskou schopnost ži­vota působením jeho bytostně životní stability.

Životní vnitřní stabilita je však jen tehdy nekolísající, pevná, jestliže máme v sobě harmonii, tj. vyrovnanost jako základ svého bytí, to znamená, jestliže jsme docílili v sobě oživení výchvěvů pravdy, lásky a čistoty v rovnováze. Jen to skýtá možnost správného uplat­nění svobodné vůle, jíž byla poskytnuta milost působení v tvořivém jasu. Tak dosáhneme možnosti jednání ve spravedlnosti k vědomějšímu a zákonitému životu, životu, v němž vy­chvívá pohyb.

V tom je dokonalost lidsky životního působení. Nic z toho nesmí chybět, má-li býti. Člověk vskutku člověkem.

Teprve těmito třemi trojnými základnami bytí může býti navozeno zákonité jednání. Zákon vratného působení pomáhá nám poznati, že jen v dávání je možnost braní. Podle slov: „Co zaseješ, to sklidíš!“ Jásavým úsilím vzhůru nám zákon přitažlivosti stejnorodého skýtá ony hodnoty, o něž se namáháme. Zákon tíže nám dává možnost pevného postoje ve sféře těch dobrých zájmů, které nám jsou vlastní, zájmů našeho duchovního domova, kam nás zákon tíže povznáší a přitahuje. Harmonii pohybu vpřed řídí zákon vyrovnání, podle něhož musíme za­platiti do posledního haléře vše, čím jsme se na své pouti stvořením prohřešovali a dohoniti, co jsme opomenuli nebo zanedbali.

Obraz č.5