Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský

 

Část 2. Člověk – nositel záření


 09 - Niterné chvěníCelkový vývojový pochod lidského ducha k vědomí a sebevědomí nastal a je poháněn i řízen silou rozhodnutí svobodné vůle. Ta byla obsažena především v prosbě i touze po vývo­ji a zrání, po plném osobním vědomí, avšak zde měly svůj první, podvědomý počátek již také niterné výchvěvy.

Byla to tedy svobodná vůle, která dala popud k pohybu niterného zrání a uvědomování. Tento pohyb nemůže býti jiný než krouživý, neboť jest důsledkem rozhodnutí ducha, který je věčný a jehož vnitřní vývoj může proto býti jen v kruhu nekonečnosti, věčnos­ti. /Obraz č.4/

​​Krouživý pohyb niterného chvění má býti stále jasnější, čistší a kolem sebe vyzařující a vytvářející krásu. K tomu slouží centrum čistoty na druhém pólu kruhu, která mu skýtá leh­kost, nový vzmach a pohyb k výšinám bytí.

Stálé niterné chvění v pohybu, tvořící kružnice výchvěvů, je radostnou písní blaženého cítění krás života, jenž jest z lásky. Její ohnisko je středem každého bytí a tím i jádrem ducha. Právě střed je ložiskem vycházejících a vychvívajících magnetických sil, které vystřelují ven a současně udržují v krouživé rovnováze a soudržnosti.

Láska, střed bytí, všechno oživuje, udržuje, spojuje a přivádí do náležité žhavosti. V ní je vroucnost radostného pohybu, pokus bytí a slunný žár všeho života, který je nejmocnější silou makrokosmu i mikrokosmu.

Ke svobodné vůli směřuje kosmické záření povzbuzujícího dobra, které pomáhá svo­bodné vůli rozhodovati se podle zákonů stvoření, pokud ovšem člověk svou svévolí nezne­možní tomuto dobrému vlivu možnost zapůsobení. Dobré zapůsobení je umožněno stejnými záchvěvy nitra. Jen dobro se může spojovati s dobrem.

Dobrý vliv kosmického záření je tu vždy, jen člověk s ním má svou svobodnou vůlí bud' silnější nebo slabší kontakt. Je to vliv, který tak dobře známe v hlasu svědomí.

Zlá vůle si ovšem najde jiný, ke zlu podněcující vliv. Přesto však i zde dobré kosmické záření není zcela přerušeno a bdí, pokud vnitřní přeměna prožitím a zkušenostmi je ještě možnou. Při jediném dobrém rozhodnutí pak tento dobrý kosmický vliv ihned opět povzbudi­vě zasáhne. Čím čistší a živější je niterné chvění, niterný pohyb, tím lépe slyšíme jemné vibra­ce kosmického záření dobra a můžeme se s nimi spojovati a žíti tak v souladu s věčností.Tři niterná ohniska lidského bytí způsobují všestranné působení, život a pohyb vpřed, tedy rotaci dobra. Je to svobodná vůle, která pravdou přivozuje všestranné působení, láskou žhavý život a čistotou pohyb vpřed.

Čím je čistší niterné chvění, tím dostává stále větší lehkost a vznos, takže výchvěvy krouživého pohybu vnitřního života se pak vinou spirálovitě výš a výše do netušených dálav, přitahovány vstříc zářivému domovu ve výšinách duchovních sfér.

Můžeme též říci, že svobodná vůle /A/ směřuje či ponouká vývojovým pohybem k zušlechtění, čistota /B/ povzbuzuje formováním krásy k dokonalému vyzrání a láska /C/ všechno oživuje, udržuje a spojuje v harmonický celek osobní živé jsoucnosti, onoho stále žhavějšího sebevědomí.

Můžeme to pocítit ve chvílích krásné duševní pohody, v dobách zanícení pro dobro a krásno, ve chvílích osvícení. V nich se člověk ladí na výchvěvy ušlechtilého lidství a napl­ňuje svůj život posvěcením každého počinu vzhůru vynášející zákonitostí. Tím také ke zjem­nění vnímání.

Život v zákonitosti není strohý, smutný, odříkavý a bezútěšný, naopak je to život pilné práce, radosti a štěstí, život intensivního přitakávání všem kladným hodnotám bytí s využívá­ním všeho, co je na zemi dáno k zušlechtění a zjemnění. Lidská láska v ní nabývá stále no­vých obzorů a širších zájmů a vede uměním vnitřního zrání k nebývalým radostem, štěstí a blaženosti.

Z každé i tísnivé životní situace vede paprsek světla vzhůru. Při upřímném soustředění nenechá na sebe pomoc dlouho čekati, ale je větší a dalekosáhlejší, než kam mnohdy směřuje lidská malichernost pozemských přání. Proto i nevyslyšení rozumového chtění je nejkrásněj­ším duchovním ziskem při cestě vpřed a záslibnou pomocí.

Při tom je však zapotřebí trpělivosti. Výchvěvy niterného pohybu je zapotřebí stále ví­ce stupňovati, ale v rozumovém očekávání osobních naplnění dovést vyčkávat až do doby zralosti, kdy se potíž jedním rázným zásahem pak lehce změní a to popudem zvenčí nebo zá­sahem z nitra, avšak v pravý čas. K tomu nejlépe přispívá pohyb niterného chvění. Byl člo­věku dán, aby zjevoval život a se životem spojoval.

Život ve světle je záření, pohyb a chvění. Život člověka, usilujícího o světlo, je též v záření, v pohybu vpřed a chvění, které se docilují pouze vědomým životem, prací, zkušenost­mi a hlubokým prožíváním.

Obraz č.4