Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

28 - Léčení věděním

 


Nejdůležitějším průvodcem léčení osobním magnetismem je léčitelovo i pacientovo vnikání do hloubek vědění, jež jediné podmiňuje a přináší vzestup a tím i sílu k plnému zdra­ví.

Ve světle není nemocí. Ty jsou jen v nížinách, kde je způsobuje nepochopení a nesou­lad s věčnými zákony stvoření. Proto vnikání do vědění a přizpůsobování se mu je to jediné, co může plně a svěže nastoliti harmonii člověka s věčností, pro niž je vývojově určen.

Vědění je to jediné, co v nynějších dobách může býti působivé. Jako za časů Ježíšo­vých a pozdějších byla nejsilnější oporou magnetického léčení víra, strhující, vroucí a živá, tak nyní může býti jedinou a touže zázračnou pomocí síla vědoucího přesvědčení.

Je to přesvědčení o cílech lidského putování světy, o přírodní zákonitosti, vědění a di­vuplném stvoření a posléze vědění o Boží vůli a o Bohu. Nic jiného nám nemůže dáti jistotu, že jdeme správně, než poznání všech zákonitostí a jejich souvislostí s prapůvodem života a s naším působením, životem a osudem.

Jen vědění skýtá pevnou půdu pod nohama a odraziště, z něhož může započíti náš vze­stup, naše štěstí, radost a zdraví. V něm je skryta síla a moc, milost i věrnost, prostě naše zá­chrana a spása. Záchrana ze samolibosti k možnosti vřazení se do tvořivého celku a spása udr­žení se ve věčných záchvěvech blaženého spoluzachvívání s proudy světla, jež jediné jsou nositeli zdraví a pravého míru.

Míru, v němž je spravedlnost, láska a čistota vedoucím zájmem všech, míru, v němž může nerušeně vzkvétati důstojné, líbezné ženství, míru, který je zárukou rozvoje všech dob­rých snah a v němž ochrana čistého lidství je samozřejmostí, toho míru, který jako nejvyšší výkvět lidského působení umožňuje klidné, věcné poznání pravdy a jejich dalších a širších obzorů vědění.

Mír světla nemůže nastoliti nic jiného než dobro. Ono však může přivodit jen štěstí a radost a tvořivé spoluzachvívání s přírodními zákony. Nezná nic jiného. Chmury jsou světlu cizí.

Podle toho poznáte cenu nebo bezcennost každé ideje, každého jedince, každého úmyslu. Způsobuje-li harmonii, krásu, radost, zjemnění a povznesení, zušlechtění, cudnost, úctu a důstojnost, pak jistě je pokrokem a dobrodiním. Jestliže přináší násilí, úpadek mravů, zhrubnutí a rozmařilost, pak není dobrodiním, nýbrž zlem, přivolávajícím zkázu. Jak ve veli­kém celku lidské společnosti, tak i v jedinci.

Jen světlo pravdy nám může s konečnou platností poskytuje zdraví a svěžest, vědomý život a jasné působení poznáním. Vědění je nyní naším nejcennějším lékem, naší tvořivou energií, naší jedinou silou všestranného vzestupu. Ve vědění, které vede k pravému přesvěd­čení, nás očekává i plné zdraví. Vždyť vnikání do přirozeného poznávání způsobuje harmo­nické zachvívání nitra a tím dosazuje duševní soulad, který působí blahodárně na všechny nemoci a přispívá k jejich vyléčení.

Mnoho z toho již bylo pozorováno a to věcně a rozumově. Bylo vycítěno, že vědění, které sahá a vede nad lidskou sféru hmotných zájmů dodává větší útěchu a vnitřní harmonii než vědění materialistické, a že největší útěchu skýtá vědění o prazdroji všeho bytí veškeré lásky a dobrotivosti.

V tom je právě projev nejčistší lásky přirozenosti a prostoty. Neboť je tím neustále, každodenně potvrzována holá a jásavá skutečnost, že Bůh jest! On vládne nade světy, z jeho vůle a síly žijeme a k němu se smíme ve své nouzi obracet jako k dobrotivému Tvůrci všeho­míra. Je v tom vrchol vědění a poznání řádu stvoření, který všude vládne a vnáší svůj blaho­dárný vliv a tvořivost. Přírodní i nadzemskou, nadsvětovou, vesmírovou, tvořivost prazdroje veškeré jsoucnosti a všeho bytí.

Toto vědění je nejvýš útěšné, oblažující a povznášející, prostě léčivé. V něm se vykou­pat znamená omýti svou duši v živých vodách pramenů pravdy. Očistná lázeň nitra vrací člo­věka zpět k čistotě a jasu výšin, z nichž vyšel, vrací jej k nejpřirozenějšímu lidskému poslání, které je duchovní. Tím nastávají v člověku proměny, které jej usměrňují k dobru, v němž není chmur a utrpení. Navracejí jej k lidství, které má býti vědomé, živé, své, svobodné ve světle vyšší pravé a jediné svobody ducha, oproštěného ode všech tísnivých zájmů hmotařství, jež jsou z této země a nevedou od ní vzhůru. Zájmů, které zdržují a brzdí nutný vývoj a které ne­přinášejí pravé uspokojení, jsouce pouze potřebou dne, prostředníkem k dosažení velikého cíle konečného vývoje.

Vědění umožňuje přirozené výhledy a tím pomáhá člověku vřaditi se do věčné harmo­nie. Ta jej učí a nabádá jednati z neochvějné zákonitosti, která se tak stává jeho pomocníkem, podporovatelem jeho dobrých snah a udržovatelem jeho zdraví. Ne trestající silou, přinášející odplatu nemocemi a utrpeními.

Vědění o stvoření a o nejvyšším vládci všehomíra je výsostnou silou zdraví a cestou do lepšího života, plného jasu a blaženosti.

Každý člověk může použíti této síly a léčiti se jí. Získá tím na duchu, duši i těle. Stane se vědomým tvorem divuplných říší stvoření, zdravě vyzařujícím a působícím. Člověkem v pravém smyslu slova, bez tísnivého omezení a bez přikování se k materii této nepatrné planety Země. Jeho obzory se rozšíří a jeho duše a duch v něm ožije a sytí se i přiměřenou potravou duše a ducha, která k nám plyne z center žáru výsostných oblastí praživota.