Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

27 - Léčení za dob Ježíše a dnesPři magnetickém léčení je často vzpomínáno osoby Ježíšovy, který uzdravoval vztaže­ním rukou, a zázraků, které se při tom ve všestranné formě staly. Je vzpomínáno s obdivem a ještě častěji s nepochopením dějů, které se při tom přirozeně odehrávají. Slovo "přirozeně" je tu použito i pro děje tak zvané nadpřirozené, při nichž se nic nevymykalo zákonům stvoře­ní.

Osoba Ježíše mocně, takřka nezahaleně vyzařovala svou podmanivou božskostí, která prozařovala obaly jeho těla. To, co bylo v lidech dobré, bylo silně zasaženo a přitahováno k němu a všechno dění se ve žhnoucí jeho záři urychlovalo. Tím se stávalo zázračné. Vždyť zázrakem byl i celý jeho život, když po pouhých několika letech jeho putování v kraji Palesti­ny roznesla se zvěst o jeho působení celými zeměmi a světadíly.

V tomto svém mládí projevil vědění, které vysoko převyšovalo všechnu dosavadní moudrost světa. Zjevil se tím, čím jest, synem Božím přišlým od Boha Otce, z jiného, svého království a opět se do něj vracející.

Vše na něj naráželo. Žár jeho bytosti mocně pronikal a způsoboval obraty lidí, zane­chávaje mocné stopy v jejich životech. Nemocní, kteří k němu přicházeli s důvěrou v jeho moc, v uzdravení, pocítili svůj životní obrat i hrubohmotně, neboť jeho síla urychlila vyžití osudové viny, která láskou k Boží Lásce mohla býti rychle sežehnuta a nemoc se mohla státi pozemsky okamžitě vyléčitelnou.

Proto rychlé vyžití karmy ozřejmil On slovy: "Odpouštějí se tobě hříchové tvoji". Rychlé vyžití rovná se tu odpuštění.

Otázku, proč se děly tak rychle podivuhodné zázraky, možno si proto vysvětliti přede­vším tím, že božské jádro Ježíšovo mocně přezařovalo obaly a tím způsobovalo zrychlené dění v jeho přítomnosti a pak též okolnosti, že lidé tehdejší doby byli v poměru k dnešku prostší, důvěřivější a tím schopnější k vroucímu přijetí Ježíšova Poselství Lásky.

Dnešní dění je mezitím náznakem úpadku lidstva těžší. Mimoto se jedná nejen o po­selství pravdy lidstvu, ale i o výkon spravedlnosti v soudu pro celé bytí. Je to účtování lidské svobodné vůle.

Po lidstvu je žádáno, aby přes vědění došlo k přesvědčení, neboť jen v něm mohou na­stati i podmínky brzkého uzdravení, podmínky plné milosti.

Ježíšův příchod na zem byl akt rychlé pomoci zbloudilému lidstvu. Nynější dění jest dalekosáhlým aktem nastolení vlády Spravedlnosti ve všech hmotných částech světů a moc­ným vše světovým děním celého pozdějšího stvoření. Dnes proto nestačí k záchraně a uzdra­vení víra, nýbrž jedině vědění o stvoření. Jen věděním může býti dosaženo celkového uzdra­vení světa i jedinců. Všude musí býti nyní jasno! Šero zkreslené víry bude odvanuto a krása zákonitosti vyvstane v plném vědomí a lesku.

V tom je tolik nesmírných milostí, jež může duch stěží tušiti. Opět je tu účastná láska, v jejíž záři nastává projev milosti. V ní se může rychle a zcela vyčerpati mnohé provinění, jestliže bylo poznáno a chce býti odčiněno. Každé vážné "zázračné" uzdravení v této době chce býti provázeno poznáním smyslu života a vřazením se do zákonů. Jinak nemůže býti trvalé.

Ježíšem mohla býti karma sňata a tím mohlo nastati uzdravení vroucí vírou v něj. Dnes může býti těžká karmická vina úplně vyčerpána pouze jasným poznáním a věděním, což není okamžité a vyžaduje mnoho hybnosti a námahy ducha.