Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

Část 4. Magnetické ošetření

 

29 - Magnetické ošetření a jeho význam

 Je mnoho druhů a způsobů magnetických ošetření, ba každý léčitel má svou osobitou metodu. Zpravidla mu vyvstala zcela samovolně, bez úvah a učení se. To je nejsprávnější! Léčivá síla sama najde vhodný způsob svého uplatnění.

​​Přesto však zde chceme dáti poněkud nahlédnouti do průběhu magnetického ošetření, aby bylo zřejmé, oč tu jde v celku, třebaže se pacientu jedná téměř výhradně jen o uzdravení tělesné a nesleduje či nechápe při tom důvody své nemoci a nutnost svých dobrých předsevze­tí.

Jak již bylo zmíněno, je v podstatě pět druhů léčivých průběhů síly při magnetických ošetřeních. Průběh oživující, povzbuzující, pomocný, sílící a obnovující. Záleží na druhu léči­telových niterných záchvěvů i na pacientu samotném, který z těchto průběhů převážně při lé­čení nastává. Často splývají v jedno. Není v tom žádný přísně vymezený úsek.

Pacient, jehož zájem přesáhl pouhé chtění býti zdráv a žíti při tom dále po staré, má v nalézání zákonitosti ve stvoření všestranně usnadněno vyléčení a získává trvalejší ochranu. On také může přijmouti širší rozsah působivosti síly a nechati na sebe zapůsobiti vícero dru­hům této hojivé a osvěžující magnetičnosti do všech svých dostupných podstat.

Nejkrásnější odměnou je pak povznesení, které jej při vnitřním důvěřivém stavu pro­stoupí a on má zjasnělé výhledy do krás a hloubek věčných poznání. Zří život v plném jasu a účelnosti a ochranná záře jej pomocně provází.

V tom, jaký druh viny způsobil nemoc a na jakou šíři léčivosti proudů síly je s to se pacient rozechvěti, spočívá vůbec možnost nebo nemožnost uzdravení. V tom je téměř celý problém léčivé pomoci magnetické síly, nebo aspoň převážná, rozhodující část.

Pro člověka dobré vůle je pomoc síly léčivého magnetismu v tom, že mu umožní vyjít vstříc vytoužené léčivé síle z vyšších zdrojů zdravého bytí. Je to podání přátelské ruky půso­bením sil ze stvoření, které léčí v nejčistší lásce a zákonitosti, jsou-li účastněným upřímně přijímány a prožívány.

Podívejme se jen na některé úkony při ošetření osobním magnetismem. A to ne z hle­diska právě prožívaného neduhu a jeho léčení, nýbrž z hlediska všeobecné a celkové pomoci, jež je zpravidla důležitější nebo stejně tak důležitou jako pomoc k tělesnému uzdravení, vy­mezenému určitou nemocí.

Uvádíme zde smysl systému léčby příčinné.. Ne proto, že by mělo býti jinými magne­tickými léčiteli toto léčení napodobováno, ale pro ozřejmení, jaké účelné důvody mohou míti magnetické úkony i sebe prostší při magnetickém ošetření.

Při vložení dlaní na oči má proběhnouti a často proběhne léčivá síla přes přední mozek do zadního mozku a odtud míchou až do sluneční pleteně, odkud jemně vychvěje nahoru do hrudi a skrze smysly opět do předního mozku. Opíše tak koloběh rovnovážného bytí. V tom je osvěžení základem pro souladný, trojitý projev lidského bytí.                                                      .

Vkládáním dlaní na čelo, temeno hlavy a spánky je způsobováno prozařování předního mozku k žádoucí jasnosti. K tomu též slouží vložení prstů do ušního zvukovodu, mimo léčení sluchu, které tím nastává. Po stírání čela je prsty prozařován ke zjasnění celý květ bdělosti, popsaný v knize "Osobní zářeníObr. č. 26-28, pro oživování smyslů k větší bdělosti a přiro­zené jemnosti.

Roztomilým zásahem je zapojení síly do malého okruhu střežící čistoty, jež vychvívá kolem krku /Obr. č. 30 tamtéž /, což znamená především blaživou pomoc štítné žláze a tím zaslání radostného poselství všem žlázám s vnitřní sekrecí, tak důležitým pro uspořádávání celkového lidského vyzáření.

Kladením jedné ruky na čelo a druhé do zátylí se prozařují oba mozky ke vzájemnému, harmonickému spojení. Ke spolupráci citového mozku s rozumovým, což při upřímném chtě­ní po nápravě je životně důležitou pomocí a zmírňováním následků dědičného hříchu, který spočívá v nadměrném přepěstění předního mozku na úkor citových výchvěvů mozku zadního, což trvá již po tisíciletí v mnohých lidských pokoleních. Oživování záchvěvů čisté citové spo­lupráce zadního mozku s předním je důležitým úkolem magnetického léčení. Péče zádům jest významná pro úlevné prozařování osudových vláken /Obr.č. 51/, při­vádějící k člověku potřebná prožití a splátky karmických vin.

S rukou je zapotřebí magnetickými tahy sejmouti, co na nich pozemskou činností ulpě­lo a zajistit do nich sílu ke zvýšení duchovní píle a tvořivosti. /Obr. č. 31/

Při položení se pacienta na břicho možno rozvlňovati na páteři záchvěvy pohybu /Obr. č. 37./ a věnovati péči míše s cestou výchvěvů ke sluneční pleteni. Současně očistným ledvi­nám. Snímání astrality z nohou, která na nich ráda ulpívá, se uvolňuje pacient od tíže příliš­ných hmotných zájmů, od zakalení, která následkem ne zcela čistých jednání na nich ulpíva­jí. Při poloze na znak lze rozváděti proudy lásky z nitra do celého těla. /Obr. č.14/ a prozařo­vati sluneční pleteň /Obr. č. 15/, tak důležitou pro celé bytí, což jsou nejradostnější úkony. Zejména, když žár sluneční pleteně vyráží ven k věnci vyzáření /Obr. č. 17/, oživuje jej /Obr.č. 18/ a pomáhá povznášeti celého člověka k harmonickým záchvěvům, spojeným s bla­ženými proudy výšin. /Obr. č. 19/

Poslední úkon při ošetření spočívá v zapojení léčivého proudu do špiček nohou, odkud probíhá síla celým tělem až k hlavě jako dík, procházející celým tělem pacienta od spodu na­horu k dárci veškeré síly a všeho bytí.

Z popisu příčinného systému magnetického ošetření vyplývá, že jsou při něm probírá­ny četné okruhy a výchvěvy magnetických vyzáření a může proto býti kýženým pomocníkem nových cest. Nejen že léčí a uzdravuje, ale všeobecně povznáší, což má býti a je vůbec před­ním, vůdčím motivem magnetického léčení. Povznáší ty, kteří sílu vděčně přijímají k jejich vřazení se do rytmu zákonů stvoření. K souzvuku s nimi je zapotřebí, aby se léčící s harmonií stvoření spoluzachvíval a v zákonech stvoření žil nebo aspoň chtěl žít.

Je i na léčiteli samém, co léčením sleduje a čemu chce věnovati svůj dar, svou životní schopnost. Zda má převážný zájem nebo zájem jediný o uzdravování pozemských těl, nebo též vnášení zdravého pořádku do vyzařování nebo i sledování jemnohmotných a duševních výchvěvů či dokonce o radostný duchovní vzestup. Tím se zostřuje jeho pohled na podstatu a původ nemocí a sleduje důležitá diagnosa příčinná. O té však nelze z důvodů opravdové pomoci s pacientem přímo mluviti, jen v obzvláště vzácných případech. Neboť duševní léčitel postupně povzbuzuje dobro v pacientu a nenápadně odvádí svými pomocemi a radami od zlé­ho. Činí tak s šetrností a zdvořilostí zralého lidského ducha.

Posouzením pacientových nectností a chyb by se docílilo jen více neklidu a brzdícího rozladění. V této věci vskutku žádný člověk pravdu nesnáší. Není též pomocí odkrývati chyby člověka, ale budovati na jeho dobrých vlastnostech a přednostech dobré dílo příčinného uzdravení a duševního posílení. Jen povzbuzením dobra v člověku může býti zdoláno zlo.

Avšak i tehdy, kdyby musel léčený odejíti z pozemskosti podle neodvratného zákona stvoření, nemění se nic na radostné skutečnosti, že snažil-li se poctivě o dobro, rozkvétá zde či tam k novému, šťastnému a tedy zdravému životu. Neboť tento i onen svět je jediné nedílné bytí. '

Není přece tak zcela a výhradně rozhodující ono dosud obávané lidské "život či smrt", ale je zcela rozhodující a má býti obávané, zda budeme žíti věčný a stále tvořivější, zjasnělejší a tím lepší duchovní život v pravdě, nebo se necháme zlákati k sestupu do trýznivého připou­tání ke tvrdé a neúprosné hmotě a s ní ke konečnému zániku.

Léčení osobním magnetismem je proto obsáhlejším druhem léčivé pomoci. Až nastane jeho čistý a opravdový rozvoj ve střízlivě věčné a přece dětsky důvěřivé, čistší lidskosti, pak bude netušenou pomocí a povzbuzující pobídkou k vyšším metám produchovnělého, citového lidství.

Při akutních nemocích nemusí býti vždy použito celkového ošetření, nýbrž stačí dílčí léčení nejrůznějších druhů a systémů, podle léčitelova cítění a potřeb pacienta. Každý léčitel má svůj způsob, který mu nejlépe vyhovuje a svým zaměřením vede k cíli. Nemůže býti něja­kého předpisu nebo návodu, naopak, léčitel musí cítiti spontánně z nitra, co má činit a jak se má zachovat. Nemá-li samostatných vnitřních popudů, nemá se pokoušet léčit. Způsoboval by a to i v dobré vůli a nechtěně celkově více škody než užitku. Ne sice přímo vždy pacientu, ale dozajista celkovému stavu vývoje vpřed a výš, který vyžaduje v tomto směru jasné pomoci ze světla pro světlo, z pravdy pro pravdu, z lásky pro lásku.

Vkládáním rukou na nemocný orgán pacienta je mnohdy učiněno zadost pomoci k tě­lesnému uzdravení. Málokdy je však léčením trvalým, příčinným, ale dočasnou pomocí z nou­ze, jestliže pacient pozdržuje dále svou příčinu nemoci, nectnost, špatný sklon. Jen u koneč­ného vypršení důsledku minula, prošlé karmy, může býti uzdravení trvalé.

Léčitelé osobním magnetismem mají býti vědomými nositeli milosrdenství, přiroze­nými pomocníky lidstva a skromnými uskutečňovateli snah, vyvěrajících z čisté lásky. Ti chá­pou celý 'problém léčení a nebudou strhovati sebe a léčivou sílu do pouhé tělesnosti, stávajíce se tak materialisty zdraví. Celkové zdraví má jiné potřeby než pouze tělesné, tak jako celkový lidský život má Vyšší potřeby než pouze hmotné.

Veliká pouť lidského ducha stvořením směřuje k tomu, aby se stal vědoucím. Také je­ho pobyt na zemi slouží jen tomuto celkovému zdokonalujícímu určení. Proto je nejvyšším lidským blahem, smí-li pomáhati ke splnění tohoto poslání lidství, může-li sám kráčeti vstříc novým poznáním a pomáhati jiným k pochopení krásy stvoření.

Při magnetických ošetřeních, zejména při ošetření celkovém, nastávají různé průběhy, s menším či větším dosahem magnetického zapůsobení a to střídavě, současně nebo postupně, prostě podle potřeby a vhodnosti. Průběhy jsou shodné se zmíněnými toky síly, neboť jsou jimi přivozovány. Zopakujeme si je tu při popisu magnetického ošetření ještě jednou.

Oživující průběh nastává při začátcích léčení, kdy nemoci, zejména skrytější, se rozjitřují a oživují, aby mohly býti v živém stavu léčení. Je to průběh, který pacienti nemají rádi, ale při zastaralých nemocech je nezbytný. Provází jej zhoršený zdravotní stav pacienta, reakce, což je stav přechodný. Je současně zkouškou pacientovy důvěry a vytrvalosti v léčenÍ.

Povzbuzující neboli hojivý průběh magnetického ošetření spočívá především v mag­netisování buněk tělesných tkání a v doplňování porušené tělesné magnetičnosti vůbec. Dále v povzbuzování oslabených tělesných orgánů a vnášení pořádku do všech vyzáření, jejich ba­rev a výchvěvů. Též v uklidňování zánětlivých horečnatých procesů a v probouzení ochablých orgánů ke zdravé funkčnosti a ke vplynutí jich do normálního stavu. Povzbuzující, hojivý průběh je nejvíce ceněn a přán, ač je jedním z pěti druhů léčivé milosrdné pomoci. Regeneruje. všechno to, co bylo zachváceno negací a zápory, ne jen nemocné tělo, ale i nemoci jiných podstat.

Pomáhající průběh je zejména ve snímání zakalení a v pomoci k odstranění duševní disharmonie. O snímání zakalení je pojednáno v samostatné úvaze a je žádoucí pomocí při léčení. Odstraňování duševní disharmonie přispívá k tomu, aby se pacient zbavil tísnivých niterných rozpoložení, vzniklých z denního života a jeho prožívání. Je zapotřebí pomoci mu, aby se uvedl do stavu čistších niterných vibrací, jimiž získává vyšší obzory a tím vyrovnanější pohled na všechna nutná prožití a starosti. K uklidnění napomáhá též radostná pohoda léčite­lova prostředí, atmosféra srdečného účastenství s pacientem, i když beze slov. Pacientovy sta­rosti v tomto ovzduší blednou a ustupují do pozadí před celkovými problémy lidského vývoje k ušlechtilosti a k vědění. Pak v něm samém nastane vyjasnění.

Doplněním magnetického osobního záření získává pacient též harmonický stav zdra­vých tělesných a jemnohmotných výchvěvů, které s uklidněním duše skýtají zdravou vyrovna­nost. To je při léčení magnetismem nejen potřebou, ale nezbytnou nutností k úspěšnému zapů­sobení síly.

Sílící průběh nastává po jakékoliv skleslosti, přivozené bud' vyčerpáním nemocí nebo jinou tělesnou i duševní únavou. Též po vyčerpávajícím úsilí o nastolení vlády pravdy a spra­vedlnosti v sobě i ve světě, po bojích s temnem a se všemi zápornými stránkami lidského spo­lužití, které nyní v nejhojnější a nejhorší míře obtěžují ty, kteří se chtějí osvoboditi ze zmatků světa a vyjíti ven do jasu sluncí věčných pravd, ke šťastnému a spokojenému životu v lásce a porozumění.

Sílící průběh se pociťuje jako balzám na rány těla i duše, rány, které svědí a oslabují, i když nejsou tělesně viditelné, neboť byly utrženy jemnohmotně a mohou býti opět jemno­hmotnou silou léčeny a zajizveny.

Obnovující průběh: V tomto průběhu jsou obnovovány přirozené potřeby lidství, které úpadkem byly ztraceny. Je uspořádán správný směr vyzařování ve všech druzích niterných výchvěvů a tím v člověku nastolován řád poslušnosti a pořádku, podle určení zákonodárce bytí. Obnovuje se při něm ztracené spojení s kosmickým zářením dobra a přivozuje stav zra­lého lidského postoje k harmonicky zákonitému působení. Je to pomoc při léčení nejvýš cenná a žádoucí a při opravdu dobré vůli pacienta téměř zázračná. Jeho vůlí k dobru bývá totiž při­vozeno splynutí jím rozvlněných kosmických sil dobra se zprostředkovanou silou léčivého magnetismu, čímž dochází jak k duševnímu vyzrání pacienta a jeho osvícení, tak i k možnosti plného zužitkování či zapůsobení léčivé síly k urychlenému průběhu a tím zázračnému uzdra­vení.

Především je v něm radostný příspěvek ke znovuzrození lidství a pomoc k přivození zdravé lidské všestrannosti.

Někdy mimořádně nastává při vědoucím prožívání zvláštní povznášející průběh. Ze­jména při plném přesvědčení pacientově o řízené kráse stvoření a o vládě pravdy v něm, nebo při jeho odhodlání sloužiti celým svým žitím jen dobru a dáti těmto hodnotám a potřebám přednost přede vším. Tím nastává mnoho proměn záření, která způsobují plné niterné ulehče­ní, uvolnění a tím povznesení.

Uvolněním se může ovšem povznésti jen člověk, který touží po čistotě a má v sobě ur­čitý stupeň duchovního žáru a jasnosti. Tím se může spojit s jasem stvoření a nabýti opravdo­vé duchovní čilosti. Kdo duchovně spí, nemůže ovšem získati duchovního, svěžího a oblažu­jícího povznesení.

Jedno a totéž magnetické ošetření a přece různě probíhá! Podle potřeby pacienta získa­ti tělesné uzdravení, podle druhu jeho porušených výchvěvů záření, podle touhy jeho duše a žízně jeho ducha.

 

obr. 14, 15, 17

  

 

obr. 18, 19,

 

 

obr. 26, 27, 28

  

 

 

obr. 30, 31, 37, 51