Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

21 - Léčivý proud

 

V nedostupných výšinách jsou pravěčné zdroje všech léčivých pomocí. Je jich velmi mnoho a různých druhů a směrů působení. Plynou z nich nejen přímé léčivé zásahy k uzdra­vování nemocí, ale též blahodárné síly zdraví a blaživých osvěžení, síly milosrdné pomoci, znovu vytváření krásy a mnoho jiného, co způsobuje zdravý chod domácnosti stvoření v neu­stálém věčném střídání.

Též zásahy blaženosti a osvědčujícího poznání, které jako omilostňující dary lásky člověka provázejí, urychlují jeho vývoj a zvroucňují chápání, aby ze sebe vydal plný tón do harmonií stvoření.

Proudy milostí výšin směřují ke všem tvorům všehomíra, nejen k lidem. To, co z nich člověk může pochopiti, je jen zlomek veliké skutečnosti, mocné a velebné ve své majestátní výsosti.

Proudy milostí jsou prostě všeobsáhlé. K částečnému pochopení je možno, ba je to nutnost, aby člověk použil forem cítění, myšlení a řeči k určitému ujasnění si pojmu všeobsáh­losti v patřičném smyslu, tedy zde ve smyslu-léčivém. Neboť všeobsáhlost nemá býti nic neří­kajícím povšechným pojmem. Má býti naplněna tvořivou jsoucností neustále věčného skuteč­na a živého dění.

Pak teprve může člověk procítit svým druhem částečnou skutečnost a živoucnost poj­mu "všeobsáhlosti". Všechna i ta nejvyšší vědění o ní jsou však jen dílčími úseky skutečna, tedy částečným chápáním její velikosti. Pochopení celé šíře a hloubky pojmu všeobsáhlosti nebude člověku nikdy možno, poněvadž je to pojem vyšší podstaty, než jakou může lidský duch obsáhnout.

Zabýváme-li se zde podrobněji léčivým proudem ze všeobsáhlého zdroje milosti, ve vztahu k léčení osobním magnetismem, tedy ne proto, abychom jeho pojem zúžili, ale aby­chom jeho částečné pochopení oživili, rozšířili a zkonkretizovali do pojmů, které i rozumový člověk může chápati a uvědomiti si tak závažnou jsoucnost běžnými smysly nepostižitelného.

Léčivý proud magnetické síly, plynoucí z jemnohmotných zdrojů milostné pomoci, má pět dílčích toků. Tok oživující, povzbuzující, pomáhající, posilující a obnovující. Jimi působí magnetická síla na uzdravení./Obr. č.9/

Snad by se dalo lépe říci, že jsou to jemně odstíněné podélné výchvěvy jedné a téže sí­ly, která je s to kdykoliv zasáhnouti v různých účincích a přece v určité zákonitosti.

Číslo pět je číslem lásky a tak i léčivý proud, který má svůj prapůvod v lásce, působí v pětici různých účinků. Není zde též bez významu, že léčivý proud prochází pěti prsty ruky, v nichž se dělí /neprochází-li ovšem přímo dlaní.!

Jemně plynoucí výchvěvy toků působí v jednotě. A přece vždy některý plyne živěji, je­li jeho zásahů více zapotřebí. Tak při léčení probíhá děj živého plynutí se střídáním proudů a jemnou hrou barev i světelných tónů, s jejich vlněním a chvěním, provázejícím toky při plynutí a charakterizujícím druh zapůsobení při ošetřování.

Smysl, průběh a účel druhů výchvěvů není běžně zjevný a může býti pociťován jen zjemnělými smysly.

Není mnoho pacientů, kteří vůbec pociťují plynutí léčivé síly. Tím méně těch, kteří pociťují zapůsobení určitého toku. Jemné vycítění je zde vzácností, výjimkou.

Nesmírně jemné vyzařování shůry je převáděno do forem síly, které jsou vhodné a nutné a které mají možnost projeviti se a zasáhnouti v přísné zákonitosti. Tedy na zemi v zá­konitosti nejjemnější hmoty.

Žádné síle se nelze obejíti bez zákonitostí a žádná síla nemá také tendenci projevit se jinak než v ní. Přísně a důsledně. Neboť zákonitost je z vyzářené prasíly vůle, která je výsost­nou vládou všeho bytí. Nic s touto vůlí stvořeného a nic v ní působícího se nevymyká z jejího respektování a z jejího plnění. Nejméně pak láska, která je součástí vůle a působí přímo v ní a s ní.

Léčení ze zdrojů milosti je přesto darem navíc, jako nezměrná pomoc Stvořitele vyví­jejícím se tvorům i tvorům poklesnuvším a zbloudilým. Jest výronem nezměrného smilování.

Léčivý proud magnetismu, který plyne z milosti lásky, má v sobě všechny projevy této lásky a respektuje cele zákonitost. Milost je v tom, že urychluje zákonité dění větší nebo men­ší měrou, podle uzpůsobení dobré vůle pacienta, podle touhy nitra a hnacích popudů jeho du­chovního vroucího úsilí.

Tok oživující přivádí člověka do stavu jakéhosi varu. Všechno v něm začne kolovat, nově vyvstávat a oživovat. Přirozeně, že u nemocného člověka především jeho nemoci a to mnohdy i velmi zastaralé. Zapůsobení toku zanechává pacienta ve stavu rozjitření. To je pří­prava k vlastnímu léčení. U některých nemocí je rozjitření krátké, u jiných tzv. nevyléčitel­ných trvá i několik měsíců. Například u sklerosy multiplex a jiných míšních chorob. Pacient sám svou duševní apatií tento stav mnohdy nekonečně prodlužuje. Ovšem, to nelze říci gene­relně, ani ne při dlouhém léčení nebo neúspěchu. Jsou ještě jiné závažné okolnosti, které ne­dopřávají možnosti uzdravení, například těžká karma nebo neochota ke chtění pochopit to, co nemoc chce říci, co mu zjevuje a jiné.

Tok povzbuzující nastupuje po procesu oživujícím, často současně s ním. Nastoluje pořádek, usměrňuje a již hojí. Je tedy nejvýše kýženým. Jeho blahodárný vliv je pociťován v ulehčení pacienta od bolestí a v přeměně stavu rozjitření ke stavu léčivého procesu, který je počátkem návratu ke zdraVÍ. V něm již léčení zabírá na plné obrátky.

Tok pomáhající uklidňuje všechna vzrušení, napětí a rozrušení nervů. V okolí nemoc­ného orgánu a ve všech souvislostech dosazuje pořádek a utišení veškerých rozbouření. Klid, mír, důvěra v nový život a upřímná předsevzetí býti lepším člověkem jsou chtěné projevy zá­chvěvů tohoto pomáhajícího proudu a jeho šepotu niterných zvěstí o dobrotivosti nezměrné lásky.

Tok posilující naplňuje silou svěžesti a nové mohoucnosti. Odstraňuje všechno ochab­lé a skleslé, oslabené, malátné a unavené, co nemoc zapříčinila a co přinesla s sebou. Skýtá posílení, sebevědomí a jeho utužení, občerstvení i radost z navracejícího se zdraví a uspořá­dání nitra. Se svěžestí kráčí ruku v ruce další proces, obnova zdraví.

Tok obnovující nastoluje normální stav, obnovu zdraví do běžně zdravé funkčnosti. Působí k udržení zdraví a jeho pravidelnému běhu. Tělo je tímto obnovujícím tokem usměr­ňováno ke všestrannému vřazení se do normálního chodu a udržováno v něm neustálou obno­vou přirozeného životního zdraví a jeho doplňování, které v těle samovolně stále probíhá.

Při léčivém ošetřování působí proudy síly někdy odděleně nebo též postupně, jindy v měnivém střídání nebo i najednou a nelze jejich plynutí ničím usměrňovat. Jsou řízeny při­rozenými potřebami zdraví, samovolně, nevypočitatelně, automaticky.

Pacient nemá zanechávat léčení ihned, když se cítí uzdraven. Je vhodné nechat ještě doznít všechny toky léčivého proudu síly, aby v nich zdraví bylo posíleno a utvrzeno.

obrázek č.9 chybí