Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

18 - Rozsah magnetické léčbyZ hlediska tělesného lze říci, že osobní magnetismus léčí všechna onemocnění, u nichž je biologická změna vůbec možnou, kde může nastati reorganizace rozrušených buněk nebo přirozená změna stavu. V tom je dalekosáhlé pole působnosti. K tomu přistupuje proces uleh­čující, občerstvující a povznášející.

Je tedy osobní léčivý magnetismus nepřetržitým zdrojem léčivých zásahů v tělesnosti. Nad to jeho hlavním polem působení jsou zásahy do vyzáření a tím do těla astrálního a jem­nohmotného. Co zde všechno může způsobiti, zdálo by se při podrobném studiu zázračné a nepochopitelné. Dále léčení zářením přímo nezasahuje, neboť duševní vlastnosti a duchovní schopnosti jsou vyzářením svobodné lidské vůle a pod jejím přímým rozhodnutím. Zde po­máhá povznesením a zjasněním chápání.

Léčení zářením odstraňuje všechny nedostatky podvědomé činnosti. Do vědomé čin­nosti svobodné vůle nemůže přímo zasahovat, zde může pouze nepřímo napomáhat. Každý přímý zásah do svobodné vůle by byl proviněním, násilím, což touto silou ani nelze. Ona pů­sobí pouze v zákonech.

Účinky léčení zářením sahají tedy až do podstaty jemnohmotné, co je nad tím, musí rozzářiti člověk sám.

Mimo samého pozemského těla a všech jeho orgánů a smyslů léčí nedostatečně živé lidské proudění, výchvěvy a záření. V nich je obsaženo pro zdraví téměř všechno. Vlastnostem, vlohám, darům a schopnostem může jenom napomáhat, neboť ty jsou výronem vnitřního samostatného a svobodného úsilí každého lidského jedince.

Dosah léčivých možností je značně veliký. Sahá daleko nad možnosti lékařské vědy, jejíž dosavadní pojem duševních nemocí nemá s opravdovým pojmem duše téměř nic společ­ného. Jsou to převážně nemoci těla astrálního a jemnohmotného, které dosud lékařská věda opomíjí a zahrnuje je paušálně pod pojem nemocí duševních. Nemoci duševní jsou však zcela jiného druhu a způsobuje je nedostatek dobrých vlastností v člověku, případně člověkem ži­vené vlastnosti zla. Nemoci těla astrálního a jemnohmotného jsou velmi četné a vyplývají bud' z nedostatečného spojení podstat v člověku nebo z jiných velmi různých příčin. Nedostatečné spojení podstat v člověku vzniká nesouladem duchovního či duševního vyvážení s tělem. O tom bude dále podrobněji pojednáno.

Další četné nemoci vznikají z nedostatečného vyzařování nebo z nedostatečné činnosti magnetických okruhů, které mají podpořiti žádoucí vývoj. Člověk opomíjí vývojové potřeby z neposlušnosti hlasu nitra a zanedbává je, což způsobí za určitých podmínek vykolejení z normálního stavu nebo i stav poblouznění. V nynějších dobách je zejména mnoho důvodů pro to, aby byli lidé takto postiženi.

Astrální a jemnohmotné tělo má své požadavky a potřeby, podobně jako tělo pozem­ské. O pozemské však snadněji pečujeme, neboť je vidíme a cítíme jeho potřeby všemi tělesnými smysly. Avšak astrální a jemnohmotné vycítění dalších lidských potřeb nám pro naše hmotařství uniká. A přece se je musíme naučit též znát, respektovat je a dát jim co potřebují.

Astrální tělo chce žít potravou zjemnělých smyslů, jemnohmotné tělo chce žít výrony blaživých proudů a vibracemi osvěžujících výchvěvů a záření. Duševní a duchovní potrava je ušlechtilé vnímání krás světa, prohloubené vědění, dobrá literatura, umění, hudba a nová, stále hlubší prožívání, prostě duševní život. Jak nesmírně mnoho nových dojmů vzbuzuje vrouc­nost života v nebývalé šíři prožívání a chápání, které tělesnému člověku unikají, poněvadž je nevnímá!

Právě materialističtí lidé se však domnívají býti nadmíru chytrými, neboť mají často spolykáno mnoho rozumových vědomostí, které žel málokdy vybočují z okruhu tělesnosti, země, hmoty. Jsou velmi činní a duchaplní, ale jen v rámci myslící živočišnosti.

Čím blíže dosahujeme svým poznáním k jádru života, k duchu, tím nádhernější výhle­dy se rozvírají a tím více života v nás koluje. Poznáváním v prožití vstupují do nás nové vý­chvěvy bytí a kráčejí s námi zjasnělé obzory nových vědění, lidské duchovní podstatě bližší, přirozenější.

Pak lépe pochopíme potřeby nad tělesného života, jejichž nedostatkem mnohý člověk chřadne a trpí. Tak kupříkladu astrální tělo, ona jemná forma hrubohmotného těla! Jak roztr­haný, pocuchaný, nedostatečný je většinou tento šat, zhotovený z jemných tkanin záření. Zde se naskýtá široké pole působnosti pro léčitele magnetickou léčivou silou.

Astrální tělo je součást jemnějšího lidského já a má i stejnou velikost a tvar jako tělo hrubohmotné. Reaguje však lehčeji na vnitřní změny svou snadnější přizpůsobivostí. Člověk, viděný astrálním okem, se mnohdy člověku ani nepodobá. Jeho temné sklony a vášně, jeho zvířecí choutky činí z něj obludu, příšeru, netvora. Při dobrých lidských snahách je však forma astrálního těla krásnější než pozemské tělo, je zjasnělé a jemné, třpytné a zářící, prozářené dobrým chtěním. Pak je radostno je zřít. I výraz člověka v tělesnosti se jeho vlivem mění k dobrému, doznává přeměny k ušlechtilosti.

Astrální tělo je právě nejčastěji porušováno, znaveno, zemdleno. Jen vnitřní žhavá ra­dost je udržuje čilým a zářícím, tedy nasyceným. Jinak žízní, hladoví a trpí. Zemdlí-li až po bod nezájmu, /viz Obr. č.8/ přirozeně, že se jeho forma podle tohoto stavu mění a přetváří ve formu zosobněné nudy. Nebo nabývá forem zlostné nespokojenosti, pyšné osobivosti, chtivé žádostivosti atd., podle stavu niterného poklesnutí.

Lidi, klesnuvší na bod nezájmu a níže, nelze léčivou silou osobního magnetismu léčiti. Ona je milostí, kterou tito lidé nejsou schopni přijmout a zužitkovat. Všem ostatním, vnitřně oživeným, probuzeným, uvědomělým, je vítaným dobrodiním a kýženou pomocí při jejich utrpeních, prožíváních a splátkách vin.

Co je to bojů při duchovním oživování, při probouzení a uvědomění! Kolik krvácejí­cích ran člověk utrží, nebo si sám způsobuje! To pochopí jen ten, kdo v tomto zhrublém světě nastoupil cestu vzhůru z bludišť starých názorů a ze spletí rozumových, nebo nevěrně fanatic­kých nauk. Tyto rány hojiti je především v moci síly léčivého magnetismu.

Rovněž jemnohmotné tělo, jež je čistší a jemnější podstata jednoho z obalů ducha! Ja­kou výživu a péči potřebuje! Kolik prohloubení vědění a povznášejících zážitků, kolik do zá­konů stvoření vřazujících se rozhodnutí, kolik kázně a vědomí sebe sama jako součásti stvo­ření! Z toho pak plynou vlny radostných záchvěvů, které stupňují poznávání až k osvícení, jež jediné je přechodem k blaženému duchovnímu tvoření.

Každé opomíjení nutnosti vývoje v dobách předpokládané zralosti je proviněním a způsobuje váznutí v jemnohmotném těle a tím příčinu nemoci, která přesně odpovídá druhu provinění.

Projeví-li se však provinění až v hrubohmotném těle jako nemoc, pak bývá teprve předmětem léčebné péče. Ne dříve. A přece byl člověk vnitřně churavý již dávno dříve.

Léčivý magnetismus pomáhá především zdolávati přímou příčinu nebo jemnohmotné a astrální průvodní jevy rušivé příčiny. Jak obsáhlé jsou možnosti onoho léčení, by se při po­drobnostech rozrostlo do nepřehledných obšírností.

Stačí k závěru říci, že léčivá síla osobního magnetismu způsobuje hlavně soulad duše a těla a tím navozuje vyrovnanost a napomáhá k všestrannému, plnému zdraví.

 

viz Obr. č.8