​​
Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

Část 3. Léčivost magnetizmu


17 - Jak se projevuje síla léčivého magnetismu

 

Z prostředníka léčivého magnetismu plyne proud síly dlaněmi a konečky prstů rukou na chorá místa pacientova, na místa příčin nemocí, nebo všeobecně do soustavy vyzáření.

Chorá místa, nebo místa příčin nemocí jsou větším příjemcem síly než místa zdravá a proto ruka s léčivou silou je k nim více přitahována. Je tam jakési vakuum, prázdné místo v záření, nebo záření zakalené. To chce býti doplněno nebo zjasněno.

Doplněním nebo zjasněním záření způsobují se i změny v krvi a v tělesných buňkách, které se nově reorganizují. Dosazuje se pořádek, jak v tělesné soustavě pozemské, tak i v astrální a jemnohmotné.

To má mnoho důsledků a změn, které téměř každý, kdo sílu přijme, konstatuje ulehče­ním, nebo pocitem svěžesti jako po koupeli a pod. Je to lázeň jemnějších těl, které proud léči­vé síly očistil a osvěžil zjasněním vyzáření, jako doplněním.

Nechtějí tu býti rozváděny pocity při zmírnění bolesti těla a podobné úlevy, které kaž­dý léčený zná a nejsou ničím novým, i když nejvíce kýženým. Málokdo však dovede sledovati vnitřní pocity, kdo není zvláště jemnocitný.

Proto byly v knize "Osobní záření" popsány okruhy vyzáření jemných soustav magne­tičnosti, vlnivé, živé a stále vibrující. Jim léčivá síla pomáhá, u nich koná své dílo, roztáčí je, zjasňuje a uspořádává. Člověk si pak má nastolený pořádek nadále udržeti tím, že zdravé vý­chvěvy zachová v neustálém chodu, čili když v sobě rozvlní sám za sebe chybějící výchvěvy pro nutnou harmonii. Pro harmonii své bytosti i pro harmonii působení.

Léčivá síla, jež probíhá tělem, nezůstává tedy jen v tomto těle, ale naplní a oživí chy­bějící okruhy vyzáření, pokud je povahová negace pacienta zcela nebrzdí.

Čím je pacient k dobru odhodlanější, tím je otevřenější příjmu síly, a tím mohutněji může ona zapůsobit.

Nezáleží tedy jen na prostředníku léčivé síly, na tom, jak vroucí poměr má on k pomo­cím shůry, ale především také na pacientu a jeho vnitřním stavu, na pokorné touze po polep­šení, na snaze po vědomém světle pravdy.

Pak může býti léčivá síla i vítaným pomocníkem při zjemňování smyslů a zjasňování proudění, výchvěvů a vyzáření. Též pomocníkem k rozvoji vlastností a povzbuzovatelem dob­rého chtění. Působí osvěživě i na rozvinutí vloh, darů, schopností a světlých omilostnění tím, že pomáhá k nastolení pořádku nejen v těle, ale i v astrálním a jemnohmotném vyzáření, čímž může člověk vědoměji, přirozeněji a jasněji uskutečňovati svůj vývoj na zemi.

Mnohým blížícím se tělesným chorobám může býti včasným léčením předem zabráně­no, neboť doplněné záření nedává nemoci uchytit se, zahnízdit, ujmout. Naopak, léčící síla pomáhá strávit blížící se zkalení již v okruhu osobního vyzáření, takže k projevování se v těle nemusí dojíti nebo dojde jen zeslabeně. K tomu je však zapotřebí, aby duchovní, duševní a tělesný okruh živě vyzařoval, aby léčený poskytoval také ze sebe možnost obrany.

Účelem léčivých sil však není dělati trvalou ochranu, je to zásah ulehčení na určitý čas. Během něho má člověk sám ze sebe vyvinouti sílu k doplnění záření, jež mu chybělo. Nezmě­ní-li se k tomu, bude toto záření časem opět postrádat a tím znovu přivolávat nemoc.

Léčivá síla umožňuje nemocnému pocítit, jaký by měl být jeho přirozený jemnohmot­ný stav a pomáhá mu vyvinout úsilí, které dosud postrádal.

V pozemském těle léčivá síla způsobuje pořádek. To je nesmírně důležité. Všimněte si například buněk. Jsou-li zdravé, krouží v nich život, podobný kroužení planet kolem slunce. Je to vesmír v malém. Jestliže však nějakým rušivým tlakem je způsobena disharmonie, na­stávají poruchy a rozklad, tedy onemocnění tkáně, její rozpad. Jiný tlak způsobuje přebujení, jež je stejně zhoubné pro tělo. Tak vzniká mnoho dosud nevyléčitelných nemocí, ucházení bílkovin, rakovina a jiné.

Jestliže je však odstraněn rušivý tlak a léčivou silou zapůsobeno k prozáření nemocné­ho orgánu, mohou se buňky zreorganizovat, čímž nastane zastavení rozkladného procesu, pří­padně u těch buněk a orgánů, u nichž je to možné, nová přirozená výstavba.

Magnetická síla nastoluje pořádek v magnetickém kroužení. A pak si tělo pomáhá již především samo. To zní zcela jednoduše. Odstranění příčiny zhoubného rušivého tlaku je však vázáno na změnu člověka. To není již věc tak jednoduchá, není-li ochoty a dosti vnitřní mrav­ní síly k životu podle zákonů přírody, zákonů stvoření! To je nutno vzíti vždy na vědomí při tomto požehnaném druhu léčení.