Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

16 - Prostředí člověka

 

Každý člověk žije v prostředí, které ke svému vývoji a růstu nezbytně potřebuje. Pouze v něm může získat vyrovnanost své vlastní povahy.

Mnozí žalují na poměry, v nichž žijí, že je zdržují od dobrého chtění. Ony opravdu mnohdy zdržují, ale nejsou to poměry samy, nýbrž vztah duše, který tyto poměry spoluvytvá­řel a který je nyní potřebuje pro oproštění od sklonů, jež nejsou se zákony stvoření v souladu.

Jinak řečeno: naše okolí je obrazem naší duše.

Namáhejme se, aby bylo krásnější a čistější, prozářeno pochopením a láskou, naplněno úctou a vzájemným vycházením vstříc, prostoupeno touhou po lepším a ušlechtilejším a koru­nováno věrností. Především však musí popud vycházeti z nás, popud trvalý, který vystupuje z nitra a je míněn opravdově. Pak může pomocně zasáhnouti i naše okolí. Naše prostředí nám dává možnost poznati se. V tom je pro nás všechno. Abychom se však poznali, k tomu potře­bujeme vnitřní klid a vyrovnanost a velikou, velikou touhu po pravdě, aby se každý z nás stal tím, čím býti má a již dávno býti měl: člověkem!

Převážná část lidstva nebydlí dosud jako lidé, jejichž původ je ve výšinách a kteří pro­to mají svoje okolí uzpůsobovati ušlechtilým formám svého původu. Naopak, oni velmi často bydlí v prostředí, které je ubíjí, tísní a dráždí k nerozvážnostem, v okolí, které je opakem jem­né ušlechtilosti.

A přece by měli a mohli získati nebo vytvořiti si prostředí vhodné, které by je povzná­šelo, v němž by se cítili ničím netísněni a které by napomáhalo, aby se ve výstřelcích svého charakteru zjemnili a probouzeli k čistému projevu lidskosti.

Kdybychom znali, jak veliká je to pomoc pro vývin našeho ducha a jeho zušlechtění, budovali bychom horečně stavby, v nichž bychom byli vskutku doma, to znamená v odlesku světlých výšin, v domově, který hřeje a připomíná, zjevuje a pobízí k lepšímu, rytířskému a ušlechtilejšímu chování. Neboť to, co je budováno jako odlesk výšin v touze po kráse, má v sobě nejen praktické náležitosti, ale spojuje člověka s krásou forem světlého prostředí.

Tyto formy jsou tak různého druhu, že jejich obměny nemusí doznati konce. Lidé mají proto nesčetně možností a předpokladů budovati své příbytky a jiné budovy, celé vesnice, města, lázně, továrny a všechno pro lidské působení, co vyžaduje přístřeší v kráse lidského druhu.

V nových dobách bude nezbytně dbáno na vhodné prostředí, které slouží jak duševní­mu, tak i tělesnému zdraví a výchově ke zjemnění. V požitku krásy, která je ze světla, je nutný požadavek nové lidské bytové hygieny.

Všimněme si zde poněkud symboliky domácího prostředí. Rozhlédneme-li se po svém bytě, zjistíme, že všechno, co nás obklopuje, něco symbolizuje, o něčem nám vypráví, něco zjevuje.

Čtyřhranné obytné místnosti a celé budovy jsou odleskem čtyř zákonů, udržujících všehomír. Kolmé střechy zjevují trigon vlády. Obdélníkové tvary oken, dveří, stolů, nábytku, obrazů atd. symbolizují hrubohmotnost a výhledy do různých dění. Kulaté tvary symbolizují prvotní stvoření v nepomíjivé věčnosti a všechna vyzáření, jejichž koloběh je neustále živý, nekončící, uzavírající se a kolující ve věčném pohybu dění. Elipsovité tvary znázorňující zpomalený pohyb světů v hrubohmotnosti, nebo pohyb výchvěvů ze dvou či tří ohnisek bytí.

Židle, stoly i jiný nábytek se čtyřma nohama znázorňují vládu, spočívající na čtyřech zákonech udržení.

Pletené a háčkované domácí pokrývky, dečky, výšivky a tkaniny všeho druhu znázor­ňují živé proudy a tkaní v různých druzích stvoření i různá vyzáření bytostné přírodní zákoni­tosti tvoření, případně křížení světlých proudů s rozličnými jinými výrony bytí.

Nádoby symbolizují přijímání milostí a podržení jich k užitku a službě. Jakési roze­chvěním nastavené dlaně k zachycení hojnosti z výšin.

Světla svící planou vzhůru v plamenech uctívání. Tak má planouti i duchovní chtění, úsilí a touha a tak se mají též v člověku rozhořeti ctnosti a dík.

Elektrické světlo, dopadající shora zvěstuje jas výšin, který prosvětluje temnoty, aby všechno stvořené vyvstalo v tvořivé kráse své účelnosti.

Teplo, uvolňované spalováním různého topiva v kamnech, má pouze směr vzestupný. Stoupá nejprve vzhůru ke stropu a odtud přibývá stále níže, až oteplí celou místnost. Největší teplota jest však vždy nahoře tak jako ve vesmíru je vždy největší žár nahoře. I komínem smě­řují plameny, teplo a kouř vzhůru do výše, nad příbytky lidí, směrem k nebesům.

Není prostě ničeho, co by neneslo v sobě vědění výšin, co by nesplňovalo zákonitost. Všechna tvořivost je ovlivňována a řízena shůry a každý předmět, každý stavební výtvor, kaž­dá květina i bytost skrývá v sobě vědění o životě ve výšinách. Lidské tělo nejvíce, neboť ono je celým stvořením v malém, je nejdokonalejším a nejvíce zjevujícím výtvorem přírody.

Jeho objasnění by zasluhovalo podrobného studia a úvah a přineslo by jasno též do mnoha nemocí, jejich vzniku a příčin. Blízká budoucnost to jasně ozřejmí.

Každý bude věděti, že má budovat ušlechtilé domácí prostředí, pro dobro své a svých milých. Že v tom může nejsnáze a nejvděčněji uplatňovat příkaz zákona krásy a zjasňovat své okolí ve smyslu vývojového zrání.