Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

15 - Snoubení souvislostíKaždý okamžik života, každá minuta i vteřina je registrována a píšeme jí obraz své du­še na desku zákonů. Zákon zpětného působení nám pak vrací v dalším osudu účinky.

Byl-li náš postoj k životu zdravý, jsou účinky nyní takové, že nám ponechávají základ­ní milost zdraví. Nebyl-li čistý, pak osudová blížící se vlákna přinášejí zakalení, které si najde onemocnění nebo rozvine dění, v němž se vybije důsledek minulého provinění v duchu a síle naší viny.

Do tohoto však zasahuje současný vnitřní stav člověka. Dobré chtění zmírňuje zlé ná­sledky minula. Jsou to živoucí obrazce přežhavování nebo spalování, které se odehrávají na okruzích lidského vyzáření. Při stejném nynějším stavu člověka, jaký byl v době tehdejší viny, probíhá tato až k jádru člověka a způsobuje tytéž pozemské poměry. Stejně tvrdě, jak se tehdy zachoval on, postihne nyní osud i jej. Při lepším stavu vnitřní žhavosti těžká, tmavá osudová vlákna blednou a zjemňují. Jindy procházejí barevným ohněm tavícího procesu, ztrácejí se. Jsou to nejzajímavější obrazy snoubení se dobrých osudových vláken záření minulosti s dob­rým chtěním nynějším, což má mnoho překrásných, požehnaných projevů, jež by bylo možno pozorovat v nepřetržitém upřímném zájmu a vytržení.

Snoubení! Co v tomto slově spočívá při lidském záření, při tvoření našeho osudu! Snoubení jasu skýtá několikerý jas a nové zušlechtěné projevy vzestupu duše a ducha v takové míře, že se nelze vymanit z úžasu krásy. Je to krása stále živá, chvějící a vlnící se, stupňující se i vyrovnaně klidná a přesto, že udržuje svůj pevný charakter, do určité míry proměnná, stále nová a svěží. S podněty výchvěvů, jejichž žhavá krása vytváří neustále nové obrazce snoubí­cích splynutí.

Zde si člověk může nejlépe uvědomit, že v křížení záření je všechen život, všechno zušlechtění a jásavé využití, všeho přitakání životu, prostě nekonečná krása osudového i nad osudového dění.

Proto pociťování a pozorování záření při nemocech je neobyčejně zajímavé a poučné.

Mnohem zajímavější je však sledování záření zdraví při dobrých životních proměnách. Nejza­jímavější a nejpoučnější je však sledování záření při odchodu z této země a to bezprostředně před tím a potom. Je to přepojování záření na jiné druhy projevů lidské existence, které přináší mnoho změn. Poučení pro život je tu nejpodstatnější, neboť přichází přehled výsledků jak duchovního života, tak mnohdy i celého bytí, jeho extrakt, jeho konečný závěr. To je nejpouč­nější.

O těchto nádherných proměnných dějích stavu záření lze však stěží psáti. Slova nestačí vyjádřiti měnící se šíři proměn a sledovati je, jsou příliš hrubá, pomalá a nepružná a bylo by snad zapotřebí popsat celou knihu o jednom prožití, jestliže by mělo býti ozřejmeno nejpod­statnější bez nebezpečí ztráty souvislostí. Podrobných popisů však není zapotřebí, neboť kaž­dý člověk se má sám státi citovějším a naučit se prožívat zadním mozkem události, které k němu promlouvají řečí duchovního poznání.

Je vhodno tu upozornit, že strohé přemýšlení předního mozku toto vnímání přehlušuje, čímž se ono rychle v nitru ztrácí.

Zdravé citové prožívání je nejúčinnější a nejvlivnější vývojovou silou, neboť sahá do hloubek duchovního zrání pro věčné životní proměny a růst. Ono jde ke kořenům lidského duchovního zdraví, v němž spočívá záslib obnoveného života a ohniska jeho jasu.