Osobní záření

Jan Nedomanský

 

73 - Vědění

 

Mimo všeobecných přírodních zdrojů působí na nás přirozeně zdroje z jemnohmotnosti a z vyšších center sil velikého stvoření svými poselstvími nadzemských záření. Vnášejí krásu a harmonii do osobního záření lidských bytostí, které jsou pak magneticky přitahovány ke svému duchovnímu původu, jestliže využily intensity vědění, přicházejícího s výšin.

Nejvýznamnějším zdrojem vědění a tím působivou silou na záření ve všech směrech pů­sobení je Slovo! V něm je pravda, v něm je život. Ostatní vědění je oproti němu malicherné, té­měř bezživotné.

Z tohoto zdroje lze načerpat při všech svízelných životních situacích tolik duševního a duchovního jasu, že v soustavách lidského vyzáření nastanou mocné proměny a zjasnění. Záře­ní, které se tím očistí od zakalení, má pak vliv na nemocné části, takže je mu dána možnost uzdravení. Čím mocnější bylo duchovní prožití, tím radostnější může být pomoc ze Světla.

Slovo má nejvyšší účinnost! Léčí a hojí duše, uzdravuje a posiluje je i oblažuje. Skýtá ži­votní jas, sílu a odvahu a hlubší pohled na podstatu všech věcí. Láskyplným vedením a věděním zvroucňuje člověka a učí ho úctě k hodnotám věčnosti. Staví ho na stupeň lidství, které ví, čím je a proč je na této zemi.

Tisíciletý lidský duchovní vývoj nabývá svého smyslu a své výše teprve výsostnou koru­nou vědění, v jíž je Slovo věčné Pravdy, přinesené na zem z výšin Prasvětla částmi nezměrné Bo­ží Lásky a Vůle.

Jasné a zářivé vědění Slova je proto nezbytnou průvodkyní a ochranou znovunabytého zdraví, jeho strážcem a udržovatelem, jestliže se do jeho duchovně věčných pravd noříme a čerpáme-li z nich sílu vědomého života. Tento život pak tepe v rytmu pravěčné zákonitosti, která je velebnou a mocnou udržovatelkou zdraví v pohybu čistoty a žáru lásky, jimiž jedinými se projevuje spravedlnost.

K získání tohoto šťastného života lze dojít jen dobrou vůlí, jasnou a nesmlouvavou ve věcech zásadních, avšak shovívavou a trpělivou ve věcech osobních a podružných.

V každé situaci, v každé tísni, potíži, starosti a strasti Slovo suverénně osvobozuje, po­máhá a zachraňuje.

Slovo je nepřítelem zla a všeho protizákonného, neharmonického, tedy i nepřítelem ne­mocí, které si lidé zapříčiňují nedbáním přírodních zákonů, v nichž je nám milost zdraví neustále skýtána.

Slovo je zdrojem života všech světů a bytostí všehomíra a také zdrojem čistého jasu osobního záření. Ono jediné!