Osobní záření

Jan Nedomanský

 

74 - Síla formování

 

Všechny tvary vznikly a vznikají zákonitostí. V ní se formují a ji zjevují. Jakmile se člověk svým bytím, svým myšlením, jednáním a cítěním do ní vřadí, pak pochopí lehce všechnu účelnost tvoření a nezbytnost tvarů.

Patří tedy vědění o tvarech a z něho činěné závěry k pochopení souvztažnosti forem vy­zařování s přirozenými formami všeho životního dění, v jehož, prostotě je vždy jen krása.

 

 

Vezmeme-li za základ určitý bod, může tímto bodem být jedině ohnisko Prasvětla Stvořitel, Bůh, nebo jím stvořené centrum sil.

 

Prapočátkem utváření však, tedy první formou pohybu, je paprsek, přímka, letící z nekonečna světla do nekonečna stvoření.

 

A Prasvětlo nechalo ve svém tvůrčím chtění ze sebe vyvstati trojjedinosti, tedy dvěma přímkám z jednoho ohniska. Oddělená Láska a Vůle vytvořili v určité vzdálenosti též samostatná ohniska, spojená jednotným porozuměním. Tak vznikl Trigon.

Trigon se tedy skládá, ze tří přímek a tří ohnisek, dvou přímek aktivních a jedné vodo­rovné pasivní, jež je přímkou vzájemného spojení. Trojúhelník je proto znamením trojjedinosti.

 

Základem všeho dalšího zářivého života směrem ke stvoření je vyrovnanost tvořivého chtění, z níž vychází stejnoměrné zachví­vání tvůrčích sil. Směrem ke stvoření je to vládnoucí kříž vůle, Pravdy, která vše stvořila a kraluje nade vším. Je v něm jednotné a rovnoměrné zkřížení kolmé, vše pronikající aktivity s přijímající vodorovnou pasivitou. Proto Kříž je znamením všetvořivého maje­státu vlády.

 

Z věčnosti tvoření, vznikajícího ze zářícího majestátu kříže se vytváří kruh nepomíjejícího dění, kruh pohybu v nekonečnosti sfér Světla.

 

Stejnorodost vytváří dále čtverec působením v zákonitosti. Má dvě přímky kolmé - aktivní a dvě vodorovné - pasivní a tím vznikají čtyři ohniska sil. Čtverec je znamení stejnoměrné zákoni­tosti.

 

Zpomalenější pohyb vytváří z kruhu elip­su: zúženější pasivní pohyb, neboli přijímající, vytváří elipsu kolmou, slabší aktivní pohyb vytvá­ří elipsu vodorovnou.

 

Podobně ze čtverce vzniká obdélník. Převahou aktivity vzniká obdélník kolmý a převahou pasivity obdélník vodorovný.

 

Pohroužením se vyrovnanosti do času a prostoru vzniká krychle, která znázorňuje do všech stran rovnoměrně vyrovnanou tvořivou moc svými šesti stejnými čtverci.

 

Hlubším zásahem vyrovnanosti k aktivnějšímu nebo pasiv­nějšímu zapůsobení vzniká hranol.

 

Věčnost vědění ze Světla znázorňuje kužel. Též nutnost spoje­ní s ním.

 

Komolý kužel znázorňuje vědění do omezené určité výše.

 

Jehlan znázorňuje zákonitost, směřující k vrcholu vědění, k ohnisku Prasvětla, k Bohu (pyramida).

 

Komolý jehlan vyjadřuje vědění, které nedostoupi­lo, nebo svým původem nemůže dostoupit vrcholu.

Úhly:

 

Jeden úhel, spojený s přímkou, tedy s pohybem vpřed, znázor­ňuje sílu, letící do nekonečna, nahoru nebo dolů, do prava či do leva, prostě kterýmkoliv směrem.

 

Dva úhly znázorňují oboustranné rozpětí pohybu síly, tedy všeobsáhlost tvoření.

Trojúhelník a čtyřúhelník nebo-li čtverec byly již popsány.

 

Pětiúhelník vyjadřuje formování v převaze zákonitosti lás­ky.

 

Šestiúhelník formování v převaze zákonité moci.

 

Sedmiúhelník vyjadřuje formování z vědění (3) a zákoni­tosti (4), jež je vůlí světla.

 

Osmiúhelník znázorňuje duchovní vyrovnanost a plnost.

 

Devítiúhelník všestrannou věrnost, jež je v dokonalosti.

Další úhelníky jsou kombinace a odvozeniny.

Krystaly:

 

Jestliže úhelníky jdou do hloubky, tvoří krystaly, které jsou zdvojením krásy. V nich se odráží stejná zákonitost tvořivosti jak nahoře tak dole, tedy slova „jak na nebi tak i na zemi.“ Všechno má zákonitě krystalizovat. I lidský duch a to svým věděním z výšin, které má uskutečnit v nížinách.

       

 

 

Hvězdy:

Hvězdy vyjadřují zjevení krásy.

 

Dvojcípá hvězda symbolizuje tvoření.

 

Trojcípá hvězda zjevuje světlo.

 

Čtyřcípá hvězda zjevuje přirozenost.

 

Pěticípá hvězda zjevuje život z lásky.

 

Šesticípá hvězda symbolizuje moc světla.

 

Sedmicípá hvězda zjevuje vládu vůle.

 

Osmicípá hvězda zjevuje vyrovnanost tvoření.

 

Devíticípá hvězda zjevuje dokonalost ve věrnosti.

 

Dvanácticípá hvězda symbolizuje souhrn duchovních ctností.

 

Tímto malým přehledem geometrických tvarů je vědění o tvarech pouze naznačeno a chce jím být na tento úsek upozorněno, neboť je v něm skryto tajemství veškeré tvořivé přírod­ní zákonitosti.

V souladu tvarů je zjevení vesmírové i přírodní harmonie a projev účelu veškeré krásy, jež je v dokonalosti tvořeni.

Pravda, život, světlo, to nejpodstatnější od prapůvodu nese v sobě krásu, ono je krásou. Nechá-li člověk na sebe krásu působit, má blíže k pochopení smyslu a cíle života a nalez­ne ve všech výtvorech přírody jen opěvování a napodobení ještě zářivějších krás všehomíra.