Osobní záření

Jan Nedomanský

 

70 - Léčivé prameny

 

Přírodním děním obohaceny vyvěrají na četných místech zemského povrchu studené i teplé léčivé prameny a vřídla. Mají určitá minerální složení, která jsou v přiměřené sestavě lid­skému tělu vítaná při různých potížích funkčnosti tělesných orgánů.

Chemické procesy, které daly prameni vhodné složení, jsou zdánlivě samovolná podzem­ní dění. Jako vše, co příroda moudře zřizuje ku prospěchu lidstva, usídleného na zemi. Příroda vytváří podmínky života v prozíravosti, jaké člověk není schopen. Neboť jeho život je příliš krát­ký a omezený, aby pochopil tak důmyslné, téměř nadčasové mocné přírodní dění.

Proto staří národové byli ochotni připisovat mocné dění, jež jim příroda uchystala, nad­pozemským bytostem. Ve svém díku a úctě k tomuto nádhernému dění byli blíže přirozenému pochopení podstaty pomocných procesů přírody k dobru lidstva, než dnešní doba se svými su­chými rozumovými výpočty na základě konstatování výhradně hmoty.

Staří národové, více spjati s přírodou, byli ve své dětskosti blíže poznání důležitého pří­rodního záření, ke kterému nám nyní chybí čistá vnitřní intuice. Toho záření, které nelze prokázat chemickými zkouškami, ale které přesto je hlavním činitelem léčivosti pramenů.

Je to živé záření, vzniknuvší jednak pohybem kapalné vody v zemských vrstvách a tím křížením záření obou těchto podstat za součinnosti třetí podstaty, plynů. Především však vlivem sil a proudů záření, které vychvívají z ohnisek záření pod zemskou vrstvou.

Jsou to magnetická střediska sil, odvozená od mocného zemského magnetismu a příbuz­ná s ním. Tato střediska proudivých podzemních sil vyzařují, prolínají se a kříží pod zemskou ků­rou hluboko v útrobách země. Odtud vyzařují, lépe řečeno vystřelují do zemské kůry svůj pře­bytek žáru, přebytek své tvořivé radosti. V zemské kůře, mimo jiné účinky, oplodní též spodní vody svým mocným zářením, které je pro lidské organismy pak léčivé.

Je to nepatrný díl zářivých magnetických sil, který však přesto skýtá prameni určitý léčivý charakter a může v lidském těle, uzpůsobeném k přijetí, způsobit pomalý či rychlejší proces or­ganických přeměn, rovnající se zázraku. Ovšem za určitých přirozených podmínek. Tyto pod­mínky skýtá především důvěra k pomocnému přírodnímu dění a vděčnost zemského tvora za pří­rodní tvořivou moc a sílu.

Prameny a vřídla, vyvěrající k pomoci lidstva, jsou léčivé a budou jimi, pokud lidští tvo­rové budou hosty země. Je to pomoc neviditelných podzemních sil obyvatelům zemského povr­chu a jejich pozdrav. Pozdrav věrnosti ve službě, věrnosti dílu a úkolu, který jim byl svěřen a který má dalekosáhlý vliv na vývoj a život celé planety a její osudy.

Léčivé prameny, ač nepatrná část s jejich stolu hojnosti, si zasluhují větší péče a ocenění, než jakou jim dosud lidé věnovali. Pak budou také účinnější a léčivější, neboť láska lidských tvo­rů se spojí s jejich záchvěvy úcty k dobrotivosti nejvyšší a nadsvětové síly lásky, z níž plyne veš­kerý život v pravěčné moci.

Léčivé prameny mají různá bytostná záření, vždy blaživá a příjemná. Jsou zprostředko­vateli bytostné radosti tepla, které člověka naplňuje a prostupuje, i když pramen je studený, ně­kdy téměř nechutný a nelibě páchnoucí. V pravý čas je vždy vítaný a vnitřně bytostně oblažující. Svým mírným přirozeným účinkem je nadmíru významný.

Prameny, obohaceny určitým bytostným žárem, dodávají tedy člověku chybějící bytostné záření a tím napomáhají nezdravým výchvěvům nemocných orgánů ke znovunabytí zdraví, k obnově bytostného pořádku v tělesném záření.