Osobní záření

Jan Nedomanský

 

43 - Kruhový výchvěv přijímání

Kruhový výchvěv přijímání magneticky vibruje nad hlavou každého člověka, který myslí vskutku duchovně, tj. snaží se nechati rozeznět v sobě povznášejícímu citu před příliš uzemňují­cím rozumem.

Jsou dva druhy kruhů přijímání. Jeden pro aktivní a druhý pro pasivní činnost. K aktivní neboli mužské činnosti patří kruh přijímání jako kruhová, jemně vibrující anténa. (obraz č.21) Kruh pasivního, ženského působení je plnější je uzpůsoben k otáčivému pohybu a dotýká se pří­mo mozkového přijímacího aparátu (obraz č. 22 a 23). Tento ženský kruhový výchvěv přijímání je uzpůsoben pro vyšší dosah. Prostě ženství je vyzbrojeno větší zprostředkující schopností, která je pak životně důležitá pro oba druhy.

Uskutečňující mužství je v nejcennějších věcech zprostředkovaného vyzáření nezbytně odvislé od čistoty přijímajícího ženství. Ženství se může otevírat jako nádoba citů proudům po­znání volně a přímo, neboť je k tomu mnohem lépe uzpůsobeno než mužství. Svým kruhem při­jímání může snadněji svádět vlákna omilostnění k zakotvení netušeného štěstí a požehnání. Vždyť aparatura čistého ženství je zapojena jak na vyšší příjem vln a vyzáření, tak i na omilost­ňující a osvěžující proudy věčna v míře nejvyššího, blaženého štěstí. Jen malý závan tohoto štěstí činí domácnost hřejivou a útulnou, přitahující a proměňující a je s to učinit ze zhrublého muže nového člověka a z domácnosti ostrov míru a pokoje.

Přistupme k bližšímu pozorování ženské přijímací aparatury vyzáření v činnosti. Při klid­né duchovní úvaze ženy o vážných životních otázkách, vyzáří nejprve kruh přijímání a pak se za­číná roztáčet. Výchvěvy zadního citového mozku na něj působí magneticky přitažlivě, takže kruh přijímání se při rychlém pohybu ve středu prohloubí a vytvoří nálevkovitý tvar. Ten svými rych­lými otáčivými pohyby působí na vysoko kmitající duchovní záření savě, takže přitáhne světlé snášející se vlákno vědění, které rozezvučí citlivou ozvučnou membránu věděním, nebo milostí, kterou přináší.

Výchvěvy jejího jemného znění zachycuje zadní přijímací mozek a vyvolává v člověku tu­šení. Není to plné vědomí předního mozku, nýbrž cítění, projevující se ve světlém vědomí neboli svědomí tichým, jemným, oblažujícím posílením, zvěstováním, blahem, nebo i nabádáním a na­pomínáním.

Účelem těchto paprskových vyzáření snášejících se vláken však není varovat, je to pouze průvodní zjev. Většinou přináší spojení s různými kosmickými vyzářeními duchovních výšin, kte­ré spějí k člověku, aby ho posílily a spojily s proudy sil a tím se životem oblastí, bližších pravěč­nému domovu. Nenechávají ho na pochybách při všech životních proměnách a situacích, chce-li být jeho jednání v zákonech stvoření.

Při duchovně živé úvaze mužově se jeho aktivní kruh neotáčí, pouze rozechvívá a ladě­ním se uschopňuje k přijetí světlých výchvěvů a vin znění a umožňuje jejich zapůsobení v nitru pro aktivní činy.

Stát se přijímajícím nástrojem je vůdčím motivem všech lidí, otevřených paprskům, prou­dům a milostem světla.

Činnost kruhů přijímání je tedy všestranná. Zprostředkovává nejvhodnější nápoj ducha, nutný k jarému a svěžímu bytí. Je činný vždy, kdykoliv se nitro naladí úvahou, četbou nebo pro­žitím ke vnímání skutečného vědění. Nikdo nemůže rozuměti duchovní zákonitosti a opravdo­vému životu bez pomoci tohoto vyzářeného kruhu duchovního přijímání, který je prostředníkem k pochopení života výšin a jejich velebné souhry krásy s věděním, s živým děním nad prostorem a časem ve věčnosti.

Proto věčnost je symbolicky znázorněna nad každou vědomou lidskou bytostí magnetic­kým kruhem záře, kruhem přijímání neboli kruhem spojení s kosmem. Je to kruh opravdové du­chovní svobody. Pouta hmoty při jeho živých výchvěvech ustupují do pozadí a zanikají. Takový člověk ví, proč žije a čím je: tvorem vyšlým z duchovních oblastí, jejichž volání doléhá k jeho du­chovnímu uchu, ke kruhu vědomého přijímání, zcela jasně a zřetelně ho na ně upamatovává a ne­odolatelně k nim přitahuje.

Kruhový výchvěv přijímání se rozvlňuje při všech hlubších prožíváních a rozhodnutích, kdy je myšlení soustředěno na duchovní problémy, při řešení základních otázek lidského bytí. Jsou to důležité, sváteční chvíle lidského prožívání.

Kruhový výchvěv nám umožňuje pochopení toho, co je nad pozemským prostorem a ča­sem.

Významně znějí Ježíšova slova: „Kdo máš uši ke slyšení, slyš!“

 

(obraz č.21)  Kruhový výchvěv aktivního přijímání

  

 

 

(obraz č.22) Kruhový výchvěv pasivního přijímání    (obraz č.23)  Kruh pasivního přijímání v pohybu