Osobní záření

Jan Nedomanský

 

21 - Posloupnost životů

 

Je přirozené, že plný vývoj lidských schopností, ba i jen vlastností a vloh nemůže být rozvržen na jediný pozemský život, který je poměrně velmi krátkým úsekem věčného bytí. Proč bychom proto popírali samozřejmou skutečnost vícero lidských životů na zemi, tak potřebnou k vývoji? Bylo by to násilné strkání hlavy do písku.

Jak by byl život nespravedlivý, nevěcný, ba někdy i bez smyslu, kdyby nebylo této veliké vývojové možnosti, tohoto pochodu k získání vědomé lidskosti. Jednotlivé životy jsou kroky vý­vojového životního určení. V jednom životě získáváme část náležitostí vědomého bytí, v druhém životě opět další část, až se v několika životních pozemských proměnách probudíme k jasnému vědomí, ke své sounáležitosti s celkem a jeho vývojem, do něhož se pak vřadíme a plníme smysl své lidské existence v rámci tvůrčího plánu výstavby stvoření.

To je věc tak úžasná, veliká a mocná, že lidské životní starosti jsou jen nepatrnými epi­zodami nutného vývoje, s potřebnými změnami. Jsou sice pro jednotlivce velmi důležitými, ale v celkovém bytí mají význam pouze tehdy, jestliže dovedly člověka k zušlechtění, tedy k žáda­nému výsledku.

Pouze kladný životní výsledek je přínosem celku. Ostatní prožívání bylo nutností jen po­tud, pokud bylo využito k docílení dobrého výsledku. Prožití nevyužitá byla plýtváním času, pří­padně byla i rizikem ztráty celého bytí.

Proto máme využít všech lidských možností, aby naše vývojová cesta byla úspěšná. Aby jejím výsledkem bylo vědomé vřazení se do zákonité souhry v působení stvoření. K tomu jsou ži­votní proměny vícero životů základní pomocí a možností. Bez možnosti znovuzrozování nebylo by přirozeného vývojového vzestupu.

Naivní lidé namítnou, že přece z toho nic nemají, když si nepamatují dřívější životy, že to byl někdo jiný a podobné lehkovážnosti. Duch však zůstává týž! Je věčným, neumírá při pozem­ské smrti, ani není jiným při novém zrodu. Co si jednou osvojil, nese si s sebou stále a nezcizitel­ně, leda že by se sám zpronevěřil svému vlastnímu dřívějšímu dobrému životu. Je to stále on, jmenuje-li se dnes tak a příště onak. Je-li dnes Čech nebo byl-li dříve Arabem, Asyřanem nebo Inkou. To byla pouze vnější forma, pod níž je věčný a vývoji podrobený duch, který v různých okolnostech, v různých tělech a životních podmínkách prožívá své vývojové nutnosti.

Na něm samém však záleží, zda jsou využity správně a tím je počet životů menší, nebo zda se musí neustále tvrdě plahočit, jestliže nechápe účelné kroky vývoje nebo se dokonce provi­ňuje proti přirozeným podmínkám vzestupného bytí, které mu jsou vždy nově nabízeny. Proto je nutné úplné zapomenutí, aby mohl začínat znovu, nezatížen starými vzpomínkami, které by mu byly každopádně přítěží a překážkou. Je to chtěno pro potřebu nových neovlivněných rozhodnu­tí, v nichž se ukazuje, zda je polepšení ducha opravdové a upřímné.

Kajícník má tak neskonale ulehčenou možnost nápravy. A právě on se tak často naivně ptá: „Proč o tom, jak a kde jsem žil, nyní nic nevím?“ Zatím co má děkovati za tuto milost zapo­menutí a snažit se, aby nyní žil správně a to využitím přítomnosti, ne vzpomínkami na minulost, která je nenávratně za námi.

Posloupnost životů je zákonem! Je moudrým zřízením zákonodárce všeho bytí.