Osobní záření

Jan Nedomanský

 

20 - Jak dosáhnouti plnosti lidství?

 

K získání plnosti lidství je zapotřebí rozsvítit duchovní světla v sobě a zjasnit pozemské úsilí a boj.

Duchovní světla se rozžíhají poznáváním věčných pravd, celým pohroužením a vprave­ním se do nich. Tím život dostane pravý a hodnotný smysl, onu náplň, která dělá člověka rozum­ným pozemským tvorem, jenž ví, proč je na zemi a čím má svou existenci na ní projevit: láskou k dílu Stvořitelovu, která osvěcuje život a všechny jeho počiny, činíc ze všedních dnů svátky du­cha. Niterná radost je pak průvodcem člověka při všech pracích a snahách, při každém splnění povinností a při každém vyorání brázdy.

Láska, která rozžíhá dobré projevy bytí, je nerozlučně spojena s čistotou. Kde není sou­časně čistoty, to je jasu a věrnosti, tam není lásky. Co se snad za ni vydává, je pouze směsí ro­zumových výpočtů a pudů.

Láska, projevená čistotou, září a žhne, osvěcujíc všechny duševní potřeby jasem zákonité účelnosti. Dopadá na všechny pozemské snahy a úsilí, činíc z nich sled zásahů k vítězství pravdy a dobra na zemi. Posvěcuje životní boj a dává mu sílu věčna, k němuž ukazuje a vede.

Všechny druhy životních snah musí mít jednotu. Snahy duchovní jsou nejvyšší a vedoucí. Duševní snahy rozprostírají nitro do šíře, k bohatosti a všestrannosti, snahy pozemské jsou ná­strojem k uskutečnění dílčích potřeb, k zakotvení a pevnému postoji na zemi a k existenčnímu zápasu o své zjasňující bytí. Jednotu udržuje a živí spojující láska, láska k velikému dílu - rozší­ření království Světla na zemi!

Duchovní potřeby jsou prvým cílem a nutností. Mnohost a krása duševních zájmů je po­žehnaným doprovodem přirozených a čistých snah. Neustálé pozemské úsilí pak splňuje náleži­tosti výstavby. Každé výstavby, nejen všeobecné, ale i vlastní, niterné.

Rozžíhat duchovní světla v sobě, rozšiřovat duševní pohotovost a připravenost a poznané uskutečňovat ve svém každodenním životě, neboli dát pozemskou formu duchovnímu obsahu, to je cesta k získání plnosti lidství.

Splněním všech dobrých projevů lidského bytí se navozuje všeobsáhlé spojení. Spojení navzájem i spojení se světlem ducha.