Osobní záření

Jan Nedomanský

 

17 - City, přednosti a pocity

 

Uvedenými dvanácti lidskými životními projevy není vyčerpáno všechno bohatství lid­ského nitra a jeho účelných zážitků, jimiž sbírá zkušenosti a obohacuje se. Přirozeně, že zbývají ještě jiné životní projevy, o nichž by mělo být pojednáno. Z nich zasluhují zmínky především lid­ské city, přednosti a pocity, které jsou kormidelníky v lidském životním vývoji a nejsou proto uvedeny mezi dvanácti hybnými pákami vývoje.

City řídí loď života přímo k výšinám a mají základní význam pro stanovení směru. Je v nich síla věčnosti. Jako projev ducha nemohou vésti jinam, než do duchovní věčné otčiny.

I když má cit více fází své síly, neboli více stupňů intensity, vždy nese pečeť jásavého souhlasu se vším dobrem ve stvoření. V každém citu vyznívá sounáležitost s celkem a úcta k centru všeho bytí.

Nechť je to cit vděčnosti, díků a uctívání, cit obdivu, volnosti a svobody, cit svornosti, souladu a pospolitosti čili jednoty, cit družnosti, přátelství a jasného vědomí, cit důvěry, jistoty a ochrany nebo cit uvědomění a víry, štěstí a blaženosti. Všechny propůjčují čistotu svědomí, jestliže jsme je v sobě nechali rozvlnit a podřídili jim své myšlení a jednání.

Též přednosti jsou kladným přínosem vývoje a usměrňovateli přímé cesty. Mají v sobě sílu bytostné živosti a pevného postoje. Jsou to zejména: kázeň, přesnost, dochvilnost, uvědo­mělost, chrabrost a udatnost, spolehlivost, mlčenlivost, pořádkumilovnost, vzdělanost, nadšení, žhavost, hybnost, mírnost, jásavost, vynalézavost, vřelost, tichost, ladnost, spořádanost, otevře­nost, slušnost, upřímnost, snášenlivost, štědrost, stručnost, pracovitost, přičinlivost, sebezapření, zdrženlivost, laskavost, ohleduplnost, rytířskost, zmužilost, obratnost, pohotovost, hbitost, mí­rumilovnost, soudnost, způsobnost, mravnost, snaživost, opravdovost a jiné.

pocity okamžitě ukazují, zda máme dobrý směr. Živě reagují na každé vychýlení z vy­tčené dráhy, máme-li ovšem dobrou vůli plout vpřed a výš a neubijeme-li je svými špatnými sklo­ny a domýšlivostí svého rozumového lépevědění.

Jak nádherným pomocníkem je například pocit studu nebo uspokojení a blaha, pocit sym­patie, antipatie a příbuznosti, pocit svěžesti, bezpečí a úkrytu, pocit tělesného hladu, sytosti a žízně, pocit zimy, tepla a nedostatku a konečně i na duševní zápory reagující pocit viny, hanby a odporu, ošklivosti, hnusu a sebezapření, bázně, strachu a hrůzy, křivdy, násilí a bezpráví, tísně, útisku a závislosti i uvolňující pocit úlevy, chuti k dílu a uspokojení.

Všechny tyto řídící či usměrňující složky lidského bytí mají obzvláštní důležitost ve vý­vojovém procesu k uzrávání, jestliže je dobrá lidská vůle udržuje v bdělosti. Vždyť svými city, přednostmi a pocity vede člověk své významné hovory se svědomím.