Osobní záření

Jan Nedomanský

 

18 - Niterný stav

 

Léčivým magnetismem se může někdy pozorovat souhra sil a paprsků, s nimiž se spojuje lidské záření, aby čerpalo posilu a pomoc z jasu duchovních výšin. A tu je nejlépe zřejmé, že ve spojení sil dobra s dobrým lidským chtěním je nádherná souhra zdraví a neutuchající pramen no­vých podnětů a světlých tužeb.

Barevná záření, která se snášejí shůry, čekají na svoje využití, aby oplodnila člověka ži­votem jasných sfér. Jsou různých barev a tím mají mnoho druhů záchvěvů, jejichž vyšší a nižší kmity vyžadují bud' vyšší nebo nižší naladění lidského nitra.

Ladění se, děje vnitřní čistotou a láskou, které spojeny dávají stupnici žáru a vzestupu. Láska sahá do všech stran, čistota vynáší vzhůru. V tom je podstata ladění nitra k dobru. Více lásky dává šíři, plnost, hojnost, všeobsáhlost. Více čistoty dává vyšší tóny a je jasnějších barev, totiž průzračnějších a vyžaduje odstup a udržuje ho. Jen čistotou lze kráčeti přímo po stupních vzestupu vzhůru.

V souhře paprsků a sil dobra je niterná žhavost, niterné zaujetí a vyzáření, které označu­jeme výrazem: niterný stav. Tento stav může vyjadřovat duchovní rozpoložení od nezájmu až k blaženému tvoření.

Niterný stav se dá poněkud vyjádřit stupnicí žhavosti, která snad může též objasnit mno­hé děje v lidském životě, i při nemocích a jejich léčení. Ovšem ve spojení se všemi lidsky život­ními projevy. Tato stupnice může býti jen náznaková, neboť by měla obsahovat všechny lidské životní projevy. Přesto zde její stručný nástin pro částečný přehled uvádíme:

 

Tab. č. 1 – Náznaková stupnice niterného stavu

 

 

1

0

blažené tvoření

0

9

osvícení

0

8

radostné zachvívání

0

7

vřazení se

0

6

sebevědomí

0

5

poznání

0

4

prohloubení

0

3

uvědomění

0

2

oživení

0

1

probuzení

0

0

neklid

0

1

nezájem

0

2

lhostejnost

0

3

nespokojenost

0

4

osobivost

0

5

žádostivost

0

6

závist

0

7

nenávist

0

8

zmatek

0

9

zhroucení

1

0

rozklad