Osobní záření

Jan Nedomanský

 

16 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 

12. Lidské síly

 

Lidské síly jsou zcela odvislé od duchovních sil všehomíra, které ve výšinách budují a vytvářejí silný, plně vědomý život, v němž je věčný pohyb. Proto chtěl-li nevědomý lidský du­chovní zárodek dojít k vědomí, musel nastoupit cestu pohybu, která je cestou vývoje. V tomto vývoji získává uzrávání a vzestup. V tom je mocný koloběh obnovujícího se bytí, k němuž přispívají síly všehomíra svým tlakem, svou mocí.

Z duchovních sil ráje jsou odvozeny, jako nepatrná částečka těchto sil, i síly lidské, které kotví v osobní síle duchovní, z níž je později odvozená síla duševní a tělesná.

Trojnost síly má však svůj původ již nahoře, na počátku. Spočívá v ní odlesk pravěčné síly vůle, lásky a čistoty, které i v člověku mají svá tři kotviště. Tyto tři jednotné síly procházejí člověka celým vývojem a na jejich poznání a vřazení se do nich je závislé celé jeho vzestupné by­tí. Bez jejich pochopení a osvojení si jich - není cesty výše.

Zdálo by se, že síla duševní a tělesná jsou níže a jsou přechodné a pomíjivé, tak jako tělo a duše. A přece trojnost sil zůstává věčná. I duch má svůj duchovně-bytostný organismus a du­chovní tělo a tomu odpovídající sílu. Je to síla duchovně tělesná a duchovně duševní vedle vlastní síly duchovní, která je hlavní a z níž jsou tyto dvě odvozeny.

Mluvíme-1i však o tělesné síle člověka, dlícího na zemi, míníme ovšem pouze tělesnou sílu hrubohmotného těla, která je posledním výběžkem jedné z těchto tří svrchovaných sil

Z těchto tří hlavních sil je odvozeno mnoho sil dalších. Tak kupříkladu všechny síly ne­smírné magnetické soudržnosti jsou odvozeny z lásky, všechny síly pohybu a kolotání z čistoty a všechny síly řízené vlády a jejich zásahů z vůle. V souhře těchto tří sil je všechno tvoření vý­voj, jak úrovní a vesmírů, tak také lidské bytosti.

Při tom je nutné si uvědomit i vývojovou posloupnost. Z hlediska člověka na zemi jsou tělesné síly ovládány duševním centrem sil, duševní síly centrem, které má své ohnisko v duchu. Jen toto duchovní ohnisko však můžeme nazvat výchozí branou všech osobně lidských sil.

Duchovní ohnisko čerpá z ještě vyšších zdrojů, což však není předmětem této úvahy.

Každá jednotlivá síla má působící projevy ve výchvěvech, proudění a vyzáření a to troj­mo. Tedy tři projevy síly duchovní, tři projevy síly duševní a tři projevy síly tělesné.

Žádná síla není samostatná, všechny jsou odvozeny. Čerpají z pramene všech sil, které plynou do stvoření, ale jejichž zdroj je vysoko nad stvořením.

V počátečním vývoji jsou síly v člověku utajeny, jsou podvědomé, ve vývojovém vzestu­pu mají býti poznány, aby si člověk byl vědom své sounáležitosti se stvořením, se všehomírem. Stávají se tak vědomými lidskými silami.

Sil stvoření je mnoho. Nelze všechny sledovat pro jejich všudypřítomnost a všeobsáhlost působení. Jsou ve všem. Nejdůležitější, ba rozhodující je pro člověka vědomá síla dobrého chtě­ní, s níž vítězně překonává všechny vývojové procesy a problémy a stává se volným, svobodným, nezávislým, kráčejícím vpřed v žáru mocné ochrany, která je s dobrým chtěním spojena.

Ve vztahu k nitru člověka je vhodné zmínit se též o výsostné síle lidských osobních sil, vědomé síle veliké prostoty. Má nejvýznamnější vliv na utváření charakteru při vývoji k vědo­mému souladu se zákony stvoření. Síla prostoty je jedinou půdou k pochopení všeobsáhlosti. Sama chová v sobě též odlesk všeobsáhlosti, ovšem duchovní, nepatrný, ale přece významný, ne­boť dovede směřovati ke všem potřebám růstu. Prostotou je nástroj ducha uschopněn vnímati vždy ony tóny všehomíra, které v současnosti právě plynou a zaznívají zemí, aby přinesly nad­cházející, novou etapu žádoucího vývoje. Prostota udržuje svěží, přirozenou bdělost ducha, neboť nedovoluje sešněrování určitými vyhraněnými zájmy, při jejichž ustrnutí by vznikaly překáž­ky pro nutné a stále nové další uzrávání. Je proto jasným usměrňujícím pomocníkem přirozeného vzestupu. Člověk, čerpající z vědomé síly veliké prostoty, podstupuje lehčeji a poslušněji změny, které jako životní nutnost provázejí každého vyvíjejícího se tvora, aby byla dosažena kýžená zralost.

Síla dobrého chtění a síla prostoty jsou sesterskými regulátory nitra, splývajícími v jed­notu dobré vůle, v níž se mikroskopicky zrcadlí všechny mocné síly všehomíra.