Osobní záření

Jan Nedomanský

 

14 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 

10. Vlohy a dary

 

Mimo základních lidských životních projevů, smyslů, vlastností a schopností projevují se v lidském vědomém působení neobyčejně silně vlohy, jimiž člověk rozvíjí nejen svou vlastní osobnost, ale prohlubuje a rozšiřuje svou mimoosobní činnost. Jeho působení dostává širší okru­hy a zasahuje v intensivnějších výchvěvech vln. Člověk se zúčastňuje zpravidla celou svou by­tostí při reprodukci oněch darů, které mají vždy širší určení. Neslouží pouze jednotlivci k osobnímu růstu, ale slouží k pomoci většímu okruhu lidí, případně pomáhají k vývojovému vzestupu určité skupině lidí nebo celku.

Podkladem vloh jsou vlastně vyzrálé sklony, sloučené se žhavou silou lásky. Jako darem navíc jsou nadání jak je správně označována rozvinutá vloha, do níž byla vložena síla z proudů všelásky k přirozenému širšímu znásobení.

Tato síla lásky, jako nápoj životního vyzrání, je poskytnuta člověku na celý život. Je mu vložena do vínku již při jeho narození jako léno. Je oním vínem silných, z nějž vlohou obdaření čerpají svěžest k neustálému tvořivému působení. Propůjčuje jim trvalý vzlet a vyšší rozhledy, jakmile uvedou svou vlohu niterným zvroucněním do kmitů patřičných vibrací. Duševně pozdviženi a prožhnuti spějí k vyšším mimoosobním úkolům.

Vlohy, ač: jsou dány z pramene mocné lásky, mohou býti svobodnou lidskou vůlí bud' nádherně rozvinuty, nebo též utlumeny, případně i zneužity. Po uplynutí času putování po zemi je však třeba z nich skládati účet. Jestliže pasiva převýší aktiva, je to velká životní prohra a zklamání.

Vlohy byly poskytnuty k rozvoji všeho druhu, prostě ke vzestupným činům a k opravdo­vosti úsilí. Je jich mnoho a jsou všeobecně známy, neboť provázejí všechny stavy a povolání jako jejich koruna vývoje, k vyzrání jejich účelovosti v pozemskosti.

Jsou to především vlohy umělecké tvořivé a to literární, výtvarné a skladatelské, vlohy taneční, vlohy výkonné, jako státnická, lékařská, vychovatelská, zvěstovatelská, vojenská, pro­jekční, obchodní i průmyslová, technická, vlohy pracovní jako rukodílná, zemědělská, lesnická a podobné, pak vynalézavost všeho druhu.

Provází je bud' inspirace, vnuknutí nebo šťastné nápady. Čerpá buď z jemnohmotného zemského okolí, nebo duševního světa, nebo i z duchovních poselství věčnosti. Proto díla inspi­rační mohou v sobě nésti pečeť nepomíjivosti a požehnání trvalé krásy.

Při inspiraci musí popud, prosba, volání duše, vycházeti od inspirovaného který vysílá do vesmíru palčivou životní otázku cestou výchvěvů svých rozvlněných citů. Na ni je pak seslá­na odpověď a to druhem výchvěvů, který jeho duševní aparát a rozpětí vzdělanostní může po­jmouti a reprodukovati.

Inspirace je dar spojení s vyššími světy nad námi, s úrovněmi jasného, tvořivého zachví­vání. Jí se učí člověk vědomě přijímati dary výšin a státi se zralým člověkem.

Inspirován může být každý ve svém druhu, oboru, práci. I když o inspiraci nic neví a popírá ji. Jednou se bude zodpovídati z této hřivny, z této schopnosti vědomého bytí. Ovšem až po tak zvané smrti, kterou každý, i když popírá další život, prožije a protrpí s určitostí, v patřičné obměně. Čím větší popírač další životní existence, tím bolestnější a delší posmrtné utrpení a úzkostnější pád do temných hlubin.

Vnuknutí jsou odpovědi na hlubší myšlení, které pátrá a chce vystihnouti to pravé. Osvě­cujícím vytušením přirozené správnosti dostává se člověku pomoci z živého proudění kolem nás.

Šťastné nápady jsou souhra myšlení se zákonitostí. Jejich zapojením nastává vyjasňující záblesk, který přináší řešení, případně nový objev.

Inspirace, vnuknutí a šťastné nápady jsou vlastně tři druhy jednoho vnitřního projevu -přirozeného spojení zákonitostí se zákonitostí duchovní, duševní nebo pozemskou.

Zákonitost skýtá také půdu k rozvoji temperamentů, které ovládají pozemskou činnost jako dary přirozeného pozemského vývoje. Poskytují vhodnou rychlost k chápání a ke kladným životním počinům u každého jedince, čímž jsou jeho nejlepšími pomocníky a usměrňovateli. Mohou, jsou-li přirozeně používány, vésti k čistotě všech počinů a k osvěžení věčnosti v každém čase a stáří. Tím nesmírně pomáhají ke správnému využití pozemské cesty.

Dále kupříkladu známe nedoceněný dar zdraví a dar života vůbec. Mimo těchto všeobecných darů jsou dary osobní na základě dobrých vzestupných zájmů a snah. Jsou velmi podob­ny vlohám a doplňují je. Mohou se ke člověku snésti ve všech dobách pozemského života, při je­ho dobrém úsilí dáti životu nový směr. Jsou zpravidla poskytnuty nápadně a člověk je zřejmě po­ciťuje jako dar, i když uschopnění již nesl v sobě a síla se jako zaslíbení k němu snášela již drahný čas. Jemnohmotné děje totiž předcházejí pozemským a musí nastati před hrubohmotným splně­ním. Chystají se tedy daleko dříve.

Dary jsou vyšší odměny od dobrotivé Božské Lásky za úsilí po Světle. Ona ve své hoj­nosti bohatě obdarovává ty, kteří jsou jí věrní. Obdarování může sahati i daleko za pozemský hrob a je vedeno z celkové hlediska lidského bytí, ne krátkodobé přítomnosti.

Dary jsou různého druhu a jsou podobny ještě vyšším omilostněním, která následují po plném tvořivém vyznění schopností, k určitému ještě širšímu poslání zvlášť omilostněných jedinců.

Z darů samých, doplňujících vlohy, známe ku příkladu dar státnické moudrosti, dar vě­domé inspirace, dar formování krásy, dar zušlechťující péče (vychovatelé), dar péče o přírodní rozvoj (rolníci, zahradníci, lesníci), různé dary léčení, dar milosrdné pomoci, hudební a mnohé jiné.

Dary se snášejí k člověku v době jeho vnitřní zralosti a vroucnosti a prostoupí jeho bytí tak, že dozná mocné, netušené překvapující změny.