Duch

Jan Kovář

Našou prvou a hlavnou úlohou je dosia­hnutie harmonickej spolupráce predného a zadného mozgu. Predný mozog je vycvičený a vyškolený dostatočne a každodenná práca ho stále zbystruje a udržuje v činnosti. Odstrániť zakrnelosť malého mozgu a zvýšiť jeho činnosť tak, aby zaujal miesto, ktoré mu patrí, dá sa uskutočniť takto:

1. Každý deň pred spaním predčítať nahlas jednu prednášku v tom poradí, ako je v Posolstve. Predčítať by mala spravidla žena, aby mohla rýchlejšie splniť úlohy, na ktoré má dorásť. Pokiaľ možno, nerozširovať okruh poslucháčov, ani na dospelé deti. Pri tomto čítaní vykonávať tiež revíziu prekladu, upozorniť na nejasne alebo špatne znejúce miesta.

2. Vradiť svoj každodenný život do duchovného diania a naučiť sa spolupracovať s okolným jemnohmotným svetom. To znamená, v prvom rade správne využiť modlitby, jednak ako prameňa sily, jednak ako prameňa poučenia a najlepšieho radcu. Pretože prázdny cirkevný formalizmus v nás všetkých už znemožnil akúkoľvek možnosť účinnej modlitby, je lepšie použiť k dosiahnutiu správnemu postoja ducha technických znalostí o elektrickej sile a rádiových vlnách, aby sme si počínali tak, ako to Posolstvo doporučuje. V každom prípade je lepšie adresovať modlitbu k Najvyššiemu. V duchovnom svete už sami rozhodnú, kam až prenikla a kto ju má vyriadiť. Nesmieme zabudnúť, že pravidelné modlitby ráno, pred jedlom a večer sú síce dobré, ale že sa máme v prvom rade modliť len vtedy, keď to potrebujeme.

3. Zakaždým, keď na nás doľahne tieseň, strach alebo úzkosť, má ihneď vyletieť z našej duše volanie o pomoc a silu. Pokiaľ možno bez slov. Jedine ako obraz máme vidieť stáť seba samého v prúde svetla a sily, ktorú chceme do seba prijať čo najviac môžeme. Častejším používaním nadobudneme pevnej istoty z rýchleho vyriadenia. To posilňuje dôveru s presvedčením takým spôsobom, že ju už nič neotrasie.

4. Každý nevyriešený problém, každá vec, s ktorou si nevieme rady, či už v zamestnaní, v rodine, v styku s ľuďmi či inde, má byť predložené pokiaľ možno v obrazoch, ale i v slovách nahor s prosbou o pomoc a riešenie. Vlastné duchovné vedenie alebo odborník z veľkej rady pomocníkov, ktorí sú vždy pripravení ku pomoci, lebo táto činnosť im potom umožňuje spolupracovať s nami na zemi a dostávať sa tak v živote jemnohmotného sveta ďalej, dá nám v každom prípade správnu radu, alebo ukáže cestu, po ktorej máme ísť. Tu je ovšem treba dávať pozor na svoj vnútorný hlas, ktorý ticho prinesie nové myšlienky a rady. Niekedy ich tiež prinesú iní ľudia, ktorí sa naraz objavia a dajú odpoveď. Tiež nejaký symbolický alebo skutočný obraz vo sne môže priniesť žiadanú odpoveď. Tiež v tomto smere pri častejšom a precítenejšom používaní, nadobudne človek v načúvaní vnútorného hlasu takej istoty, a bezpečnosti, že stojí pevne na zemi práve preto, že si je naprosto istý pomoci duchovného sveta v každej núdzi. Akoby sa časom stále viac napínal telefónny drôt, ktorý ho spája s jeho vedením. Táto cesta je bezpečná a istá a nikto nepovolaný jej nemôže použiť, ako je tomu v tejto dobe takmer v každom prejave mediálne založených ľudí. V životopisoch sú veľmi pekné prípady používania modlitby a udržovanie spojenia. Sú tam preto, aby sme sa to tiež naučili.

5. Sny. Akonáhle zadný mozog zosilnie, snaží sa pôsobiť rôznymi cestami, hlavne tušením, na všetko, čo za denného vedomia prežívame. Ale hlavne sa bude snažiť odstrániť zmätené sny a vrátiť obrazy snov pôvodnému účelu. Je to u každého iné. Býva to spravidla symbolická reč, ktorou týmto spôsobom k nám hovorí. Táto reč je ale pre niektoré obrazy u všetkých ľudí rovnaká a je možno sa jej čoskoro naučiť. Touto cestou môže byť duchovný život každého človeka veľmi obohatený.

6. Praktickým používaním tu uvedených ciest, ktoré ovšem predpokladajú stále používanie bodu 1.), naučí sa človek pomerne skoro žiť súčasne pevne a bezpečne v duchovnom svete a tu na zemi. Jeho citlivosť a bdelosť sa veľmi zbystrí, bez toho, že by ho zoslabovala alebo činila prístupnejším nežiadúcim vplyvom jemnohmotného sveta.

Je to jedna časť praktického využitia Posolstva, ako to Pán vyžaduje.