Tři hradby

 

Marie HalsebandBrzké jaro rozesmálo širý kraj. Sluníčko vysílalo příjemné teplo, v lese zazníval tichý zpěv ptáků a na výsluní rozkvetly sedmikrásky a modré jaterníky. Brouci a mravenci dali se do práce a ze včelína bylo slyšet bzučení včel. Je krásně zde nahoře, na překrásné vyhlídce do údolí Innu a nádherné hory se zářícími vrcholky.

Malý potůček skákal přes balvany a v místech, kde protínal cestu, otočil se několikrát v kruhu, jakoby se čemusi divil a chtěl se zastavit. Měl se také čemu divit, neboť na cestě stály obrovské postavy bradaté a uzlovité. Vypadaly skoro jako staré lesní stromy, jež rostou k nebi, omšelé a tvrdé, vzdorující všem bouřím. Tak stojí tu velcí bytostní vedle sebe a tvoří dlouhý řetěz. Nic živoucího nepřejde kolem bez výstrahy a všichni, zvíře i gnóm, elf i duch, výstrahy uposlechnou. Jedině člověk prochází jimi bezstarostně a jen někteří cítí se na okamžik stísnění. O několik kroků dále na to stejně zapomenou.

Tak stojí tu staří lesní obři a drží věrnou stráž. Dívají se přes nejvyšší lesní stromy a prohlížejí celou zem. Je to veliký kruh, který tu utvořili lesní obři. Jejich obličeje jsou obráceny ven a v rukou třímají kmeny stromů, aby odrazili každý útok, který by se snad blížil. Často obrátí se některý z obrů a zadívá se láskyplně ku prameni Světla, který září uprostřed horského svahu jak bílé zlato.

Uvnitř kruhu lesních obrů nachází se ještě dva další kruhy, které se vinou kolem zářícího svazku paprsků Světla.

Další kruh svítí modravou září a tam stojí zbrojnoši Grálu. Jejich výzbroj je z modré ocele a okřídlené přilby pokrývají jejich hlavy. V rukou drží úzké a dlouhé štíty, tvořící neproniknutelnou zeď a opírají se o kopí. Jejich mladé tváře jsou plny radostné důvěry a hrdosti, že jim byla svěřena svatá stráž. Všechna zvířata lesa přechází kolem nich, aby zachytila pozdrav smějících se chlapeckých očí, jež se neúnavně rozhlížejí kolem.

Třetí kruh obkličuje těsně veliký pramen Světla, který proudí z malého domu. Zde stojí Rytíři Svatého Grálu a střeží dům svého Krále. Jsou to krásné, vysoké postavy ve stříbrném brnění, s přilbami, na nichž září kříž. Opření o vysoké meče drží stráž. Jejich vážné, vousaté obličeje jsou obráceny k domu. Kolem nich je jasné, zelené světlo. Chrání to nejsvětější a nejčistší, na čem spočívá s láskou dobrotivé oko Boha Otce.

Člověče, který hledáš cestu k Imanuelovi, hleď, abys prošel v čistotě těmito třemi hradbami. Jen skrze ně můžeš dospět ke Králi. Ty snad nevidíš, avšak tvůj cit tě k nim povede, když se ho otážeš. Tři klíče otevrou ti tyto tři hradby, jež obklopují Králův dům.

Jmenuji se: "Pokora, Víra a Věrnost!"