Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

06 - Co je léčivý magnetismusLéčivý magnetismus je jemnohmotná síla, plynoucí stále vesmírem z vyšších center sil. Může být v zapůsobení přetransformována určitými jedinci, obdařenými schopností jejího přijímání.

Tato síla způsobuje blahodárné zásahy do porušené tělesné soustavy. Její účinky jsou všestranně léčivé.

Jako všechno přirozené má i ona svoji zákonitost, jejíž podmínky je nutno splnit, má-li vhodně zapůsobit. Poněvadž je to síla nezjistitelná běžnými tělesnými smysly, je těžce kontro­lovatelná. Snad jí zůstane na vždy vyhrazeno, že jen lidé od přírody jí obdaření, prostředníci této síly, ji dovedou vyciťovat, její zákonitost sledovat a používat ji, mimo oněch jemně vní­mavých lidí, kteří vyciťují její plynutí.

Dosavadní vědecké konstatování se pohybuje v rámci lidských smyslů. U tohoto nové­ho zjišťování však musí být smysly bud' neobyčejně zjemněny nebo musí být použito smyslů střední či jemné hmotnosti, případně duševních vloh a vlastností nebo dokonce duchovních schopností. Je zřejmě dostatek možností k ověření si jsoucnosti této blahodárné léčivé síly, která se nevymyká z rámce lidské přirozenosti. Naopak, ona je stupňováním přirozenosti a její prostředníci jsou šťastní lidé, přírodou mile obdařeni.

Přírodou? Ujasněme si pojem tohoto slova. Je zvykem představovat si přírodou všech­no hmotné, to, co vidíme a zjišťujeme. Nejsou však přírodou i jiné úrovně, nadhmotné, řízené těmito zákony?

​​Je proto vhodnější jmenovat přírodu, jež je nad hmotou, všeobsáhlejším pojmem" stvoření" a její zákonitost zákonitostí stvoření. Aby mohl být užší pojem přírody rezervován pro dění na naší Zemi, popřípadě na všech viditelných světech vesmíru. Pro jiné podstaty vyš­šího kosmu lze raději používati pojmu" stvoření".

Lidé, obdařeni darem léčivé síly, jsou uzpůsobeni k přijímání síly, plynoucí ze stvoře­ní, z jemnohmotnosti. Je jemnohmotná a její zdroj je ve stejnorodém centru nadsvětových sil. Odtud z jemnohmotnosti k nám plyne. Mimo ní plyne z jemnohmotnosti ještě více sil a po­mocí. Zde především budou radostné objevy příštích dob při rozvoji duchovního lidství.

Jemnohmotná léčivá síla působí především na jemnohmotnost lidské podstaty, kterou uzdravuje nebo posiluje a občerstvuje. S jemnohmotným uzdravením se dostavuje i uzdravení tělesné.

Posílení nebo uzdravení je způsobeno zjasněním. Vždyť tato síla dodává člověku jas. Ten člověka všestranně občerstvuje a oživuje, i tělesně. Nejprve však jemnohmotně, což má vliv na mnoho vnitřních přeměn, i zdánlivě nesouvisejících.

Co však v lidském životě nesouvisí s vnitřním vyzářením? Jas všechno projasňuje, chmury všechno zahalují. Není proto důležité míti v sobě jas?

Léčivý magnetismus, jako proud síly, neviditelný a jen v jemných účincích zjistitelný, mohl by býti přirovnán k proudu elektrické síly, s níž má určitou shodnost. Snad bychom pro ujasnění mohli prostředníka léčivé síly připodobnit k žárovce, nebo nejnovějšímu jejímu typu, zářivce. V žárovce svítí vlákna, rozžhavená elektrickou silou. K nim směřuje vedením proud síly určitého napětí.

K prostředníku léčivé síly vede též síla určitého napětí, která rozžhaví vlákna, dispozi­ce v něm - a vyzáří sílu k určité užitečnosti v hrubé pozemskosti. Jak silná je žárovka, tedy jak silným darem byl prostředník omilostněn, tolik světla neboli užitečnosti vydá, jestliže k tomu směřuje čisté chtění jeho svobodné vůle.

Síla osobního léčivého magnetismu není tedy výtvorem lidského jedince, obdařeného schopností léčiti, ona plyne z jemnohmotných center sil k těm, kteří byli uschopněni ke spoje­ní s ní, aby ji, přetransformovanou, předávali dále těm nemocným, kteří se jejímu přijetí ote­vřou.

Otevření spočívá ve svobodné lidské vůli, v touze, chtění a snaze vřaditi se do zákonů stvoření. Totéž znamená prostě a ochotně přijímat s vděčností to, co k nám plyne shůry pro rozvoj dobra na zemi.

Léčení osobním magnetismem je léčení silou, o níž dosud panovaly převážně jen do­hady a tušení. Jejich popudem bylo přirozené vyciťování.

Jako každý dohad byl i tento ovlivněn názory toho, u něhož vyvstal, jeho vzděláním a poměrem k životu a mravnosti. Z neujasněnosti samého smyslu života vznikly někdy vý­střelky velmi podivné, nezdravé, fantastické, které se skutečností, přirozenou a zákonů stvoře­ní dbalou, měly pramálo společného.

A přece bylo v každé době množství těch, kteří cítili jsoucnost něčeho mimotělesného, vyššího, nehmotného a kteří proto poznávali, že jsou ještě jiné prostředky léčení nežli ty, které byly vymyšleny lidským rozumem, i když jsou úspěšné a pravým dobrodiním.

Nitro člověka se ve všech dobách chvělo vibracemi jemnohmotných, duševních i duchovních skutečností, jejichž jsoucnost sice nemůže býti potvrzena zkumavkami, ale cit ji zjišťuje jako skutečnou podstatu, vyplývající z duchovní věčné existence, která je daleko vý­znamnější a důležitější než dočasná existence pozemská.

Průkopníci vědění o duchovním poslání lidství a vyznavači přírodního léčení lehce chápou jsoucnost a přirozenost léčivého magnetismu. Najdou v tomto spisku potvrzení tuše­ného a pobídku k dalšímu věcnému zkoumání. Neboť obory přírodního léčení stanou se brzy obsáhlým věděním o původu nemocí u samého jejich vzniku. Bude možno sledovati jejich příčiny a průběh ve všech složkách lidského bytí, jak v oblasti tělesné a jemnohmotné tak i ve složce duševní a duchovní a v různých jejich odstupněních a druzích.

Bude to vědění radostné a povznášející, jako všechno, co plyne z přírodního poznání. Šedivé a únavné jsou nauky výlučně rozumové. Kam vstupuje cit, je jasno a čisto, neboť tam je pramen světlého životního dechu.

Zajisté vyvstanou mnozí posuzovatelé a odsuzovatelé tohoto vědění. Nelze se s nimi utkávati na půdě rozumu v neúčelném plýtvání mozkovou substancí. Chtěli by popříti skuteč­nosti, na jejichž pochopení jsou člověku dány prostředky mnohem jemnější, tím však věcnější, prostředky duševního vnímání a duchovního cítění, které jsou nejblíže niterné základní pod­statě člověka. Kdo tyto hřivny v sobě zahrabal či dosud neoživil, nemůže ovšem uznati jejich skutečnost. Řady přirozených lidí najdou však v těchto pojednáních mnohé radostné poučení a popudy k dalšímu, prohloubenému zkoumání.

Léčivý magnetismus není síla určité lidské osobnosti samé, je to součást jemného zá­ření, které potřebuje vhodnou lidskou osobnost, uzpůsobenou k jeho přijímání a přetransfor­mování, aby mohlo na lidské organismy pomocně zapůsobit.