Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

25 - Může magnetické ošetření zářením někomu uškoditi?Léčení zářením nikomu neuškodí, ale není vždy účelné léčivou silou rozvlňovati vib­race zdravého člověka, když mnoho těžce postižených volá o pomoc ve svých útrapách.

Tím ovšem nejsou míněny případy, kdy zdánlivě tělesně zdravý člověk potřebuje lé­čebného ošetření snad nejvíce a to, když zakalené záření prozrazuje, že se blíží nemoc, kterou je vhodno předem oslabit, aby nepronikla anebo aspoň ne v plné síle.

Také tím nejsou míněny případy, kdy se člověk probouzí k určitému duchovnímu úko­lu nebo ke splnění a síla mu pomáhá k větší pohotovosti. Pohotovosti, bdělosti, jasnějšímu cítění oněch jemných duševních záchvěvů, které rozumovost tak ráda přehlušuje vtíravým jarmarečním pokřikem zdánlivých životních nezbytností a nutností, jimž podle jejího mínění má člověk dáti přednost. Činí tak pod nejrůznějšími pádnými záminkami. Zatím v tom bývá skryt jen záměr ukrást duchovnímu získávání vhodný a drahocenný čas. Neboť rozum se bojí o ztrátu svého prvenství, kterého se musí vzdáti, jestliže city zaujímají své přirozené místo klidného ředitele životního poslání. Zde je pomoc léčící síly velmi na místě.

Rozumu je sice přiřčeno velmi čestné a důležité postavení, ne však postavení vládnou­cí, nýbrž spolupracující, naslouchající citům, jejichž zdravé rozhodnutí má on uvádět v po­zemsky viditelné činy. Nemá, jak s oblibou on činí, popírati věcnost citů, která je daleko dů­slednější, čistší, bližší východisku vlády a tím poslušnější vyšší vůle.

Jen cit chápe jasně věčné zákony bytí, jejichž plněním se člověk vřazuje do souhry stvoření. Rozum je nejlepším pomocníkem jako vykonavatel zákonitě chtěného. Jestliže je mu však ponechána neomezená vláda, pak jde svou vlastní cestou, neznaje jiné, a to ze samé své přirozenosti. On nemůže míti spojení s ničím jiným nežli se hmotou, neboť k tomu byl určen a vyzbrojen. Jeho všechny zájmy jsou ryze hmotné, což se lehce mění v zájmy hmotařské, kte­rým chce za každou cenu přisouditi největší existenční důležitost. Argumenty rozumu pro toto zneužití jsou pozemsky pádné a jeho vláda požaduje bezpodmínečnou poslušnost. Rozumové důvody chtějí vždy za každou cenu přehlušit a znemožnit moc citů, které čerpají z vyššího pramene síly a jsou jeho zpupné nadvládě nebezpečné.

Zařaditi se do souhry rozumu s city však rozum nechce, neboť by tím ztratil tisíciletími tvrdě vydobyté prvenství, v němž již příliš dlouho byl neomezeným pánem, než aby byl ocho­ten státi se skromným uskutečňujícím pomocníkem.

K přerodu člověka, který má opět získati ztracenou rovnováhu a nastoliti prvenství ci­tů, napomáhá magnetická síla značnou měrou. Síla, pronikající člověkem, mu dopřává pozna­ti, jaká by mohla býti jeho čistá duševní přirozenost v souladu pozemského rozumu s duchov­ními city. Dědičný hřích z porušení této rovnováhy je přece nejtěžší nemocí lidstva, nemocí mozků, jejichž výchvěvy se nedoplňují ve zdravé odezvě. Léčivá magnetická síla je však pří­mo burcuje k souladné činnosti a nutnému přerodu, jenž by dopřál člověku státi se vpravdě člověkem.

Nesčetná jiná pomoc je skryta v léčivém zásahu magnetické síly. Neučiní však za člo­věka to, co musí učiniti on sám, chtíti se činorodě postavit do řad služebníků dobra vlastními rozhodnutími svého já, svých citů, svého myšlení i jednání. On pouze pomáhá. Síla léčivé pomoci stojí mu však po boku a v čistém chtění jej posiluje, osvěžuje a povznáší, jak k vyšším výhledům ducha a jasnějšímu chápání věčných pravd, tak i k radostnějšímu přitakání věčným pravdám, tak i k radostnějšímu přitakání pozemskému bytí.

Kdo může za těchto okolností říci, že je zdravý? Že nepotřebuje býti zdravějším, lep­ším, se zdravě vyvinutými smysly tělesnými, duševními i duchovními?

Léčitel zářením má však dáti přednost nejpotřebnějším, což neznamená vždy tělesně potřebnějším! Jsou mnohdy důležitější věci nežli tělesné zdraví někdy i duchovně spícího jedince. To je však věcí léčitelova úkolu, jeho druhu povolání, jeho osobního cítění a chtění.