Osobní záření

Jan Nedomanský

 

09 - Lidský vývoj ve dvanácti osobních projevech bytí

 

 

5. Ctnosti, vlastnosti a přednosti

 

Duševní vlastnosti jsou výsledkem tužeb, které člověk rozvinul a přivedl k rozkvětu a které jsou částí jeho já, které jsou vyjádřením jeho povahy a zájmů, jeho úsilí a snah. Ony jsou jeho nejcennějším vlastnictvím, jestliže vznikly zákonitě jako vyzáření životního tepla, které má býti mocnou silou jejich vzniku. Při splnění tohoto předpokladu zůstávají stále živé a vyzařující. I když se mnohdy zdá, že byly něčím umlčeny, přehlušeny, nebo zapomenuty, dřímají v člověku, aby se v době nutnosti a potřeby patřičně osvědčily.

Získaná vlastnost se nikdy neztrácí, jestliže ji ovšem člověk sám neubije pozdějším proti­chůdným jednáním, nebo celkovým zpronevěřením se dobrému životnímu poslání.

Každá opravdová vlastnost nese v sobě jas ušlechtilosti, podle toho ji poznáme. Nemá-li vlastnost tohoto jasu ušlechtilosti, je špatná a nakonec nese v sobě kletbu temna, jemuž slouží a jemuž pomáhá k uplatnění. Je výronem nekázně a neposlušnosti. Neměla by snad ani býti zvána vlastností, nýbrž zpronevěrou dobru. Poněvadž však pochází z lidského chtění, je jeho přímým vlastnictvím, tedy vlastností. Nutno proto rozeznávati vlastnosti dobré a zlé, zářivé nebo temné, vzhůru usilující nebo strhující dolů.

Při střízlivém vědění o zákonitosti ve stvoření a jen poněkud dobrém chtění nemůže člo­věk nikdy přitakati záporu, naopak, je vždy proti němu. Člověk se musí bud' prostě opít slavo­mamem, nebo pyšnou domýšlivostí o jedinečnosti svých lidských kvalit, nebo zcela mravně otupět, aby podlehl svodům temna, k nimž nemá podstata lidství žádných dispozic. Ty získal až svým úpadkem, svým zapomenutím na ušlechtilé lidství.

Vlastnosti životního vzestupu mají zárodečnou sílu vývojové zákonitosti a nemohou se ztratit, nechceme-li sami jinak. Je jich 24 mužských a 24 ženských, tedy celkem 48, podobně jako chromozomů v buněčném jádru, zárodku to příštího lidského života. Chromozómy jsou pentlico­vité útvary, vznikající při nepřímém dělení buňky, o nichž se vědecky předpokládá, že jsou nosi­teli dědičnosti.

Vlastnosti se navzájem snoubí a prolínají, jsouce obsaženy v každém jedinci jako celek. A přece převažují u mužů aktivní, to je mužské vlastnosti a u žen pasivní, jemnější. Nakonec mu­sí býti všechny rozzářeny niterným žárem přesvědčení.

Všechny vlastnosti vrcholí ve vysokých ctnostech, z nichž čerpají. Ctnosti, to jsou ideály, k nimž člověk svými dobrými vlastnostmi spěje a jimiž je též v dobrém snažení posilován. Nad nimi trůní teprve vůle ke spravedlnosti v lásce a čisté tvořivosti. Proto střediska bytí jsou ne­rozlučně součástí životního tepu vládnoucího všude a ve všem.

Dobré vlastnosti vedou k poznání vědomého bytí ve stvoření. Jsou vyzráním tohoto du­ševního úsilí, které v jasu zářivého vzestupu skýtá pochopení šíře skutečných dění a prožití. Všechno ovoce chtění jeví se v jejich existenci. Jsou-li dobré, jsou projevem pochopení smyslu určení. Nejsou-li dobré, nebo nejsou-li vyzářeny vůbec, znamená to, že člověk dříme nebo spí, i když je pozemsky úspěšně činný.

Dobré vlastnosti jsou květy vzestupných snah! Člověk má vyzařovati všechny. A přece má některé v převaze, podle druhu své činnosti. Buď je člověk více tvorem vůle, to je spravedl­nosti, nebo více tvorem lásky, či více tvorem tvořivým. Podle toho též vyzařuje a působí a tak je nutno ho v jeho přirozenosti a projevování chápati.

Vlastnosti, jakož i ctnosti a přednosti vznikají tedy za vrcholné spoluúčastí tří center bytí v člověku a jejich vyzářením, přivedeným více či méně k životu. Charakterizují člověka jako osobně vědomého tvora s převahou neochvějné vůle po spravedlnosti, nebo s převahou dobroti­vé lásky nebo s převahou utvářející čistoty. Při tom však musí jak vlastnosti tak převládající ctnosti tvořit v každém lidském jedinci, který má býti zván vědomým člověkem, harmonický ce­lek. K tomu směřuje jeho mnohostranné prožívání a zkušenosti v pozemském životě.

Výsledky mnohých osobních zkušeností lze nazvati přednostmi. Předností je značný po­čet, takže v následujícím přehledu je jich uveden trojnásobek vlastností, to je 144.

A opět je jich polovina aktivnějších, neboli mužských a druhá polovina pasivnějších, ne­boli ženských. U mužů mají převažovati přednosti aktivní, u žen pasivní. Člověk usilující o plnou lidskost má však v sobě mít všechny projevy bytí, jedny plně vyznívající a druhé jakoby v reservě, tišeji působící a klidněji vyzařující.

 

 Ctnosti

Vlastnosti

Přednosti

Pod vlivem lidské spravedlnosti vyvstávají:

moudrost

vědomost

vzdělanost

inteligence

centrální nervstvo

osvícenost

přemýšlivost

prohloubenost

citovost

vyciťování

prozíravost

pravdivost

oduševnělost

vnímavost

vyrovnanost

zodpovědnost

rozvážnost

nestrannost

smyslové ústrojí

soudržnost

cílevědomost

bystrost

svědomitost

postřeh

snaživost

přímost

důslednost

neovlivnitelnost

ušlechtilost

úctyplnost

sebeúcta

zdvořilost

kůže

čestnost

ryzost

nezištnost

laskavost

přívětivost

shovívavost

hrdost

blahovolnost

počestnost

hrdinství

statečnost

chrabrost

udatnost

svalové ústrojí

neohroženost

neochvějnost

průbojnost

vytrvalost

přičinlivost

stálost

trpělivost

odhodlanost

hospodárnost

Pod vlivem lidské lásky vyvstává:

milosrdenství

šlechetnost

velkomyslnost

lidumilnost

cévní

pohotovost k pomoci

zmužilost

srdnatost

soucitnost

povzbudivost

útěšnost

obětavost

sebezapření

všímavost

dobrotivost

srdečnost

dobročinnost

štědrost

pohlavní

upřímnost

dobrosrdečnost

dobromyslnost

láskyplnost

přejícnost

příchylnost

vroucnost

něžnost

ohleduplnost

přísnost

důslednost

rozhodnost

důmyslnost

kosterní

věcnost

zdatnost

prospěšnost

poslušnost

ochota

ukázněnost

svornost

družnost

pospolitost

důstojnost

vládcovství

velkorysost

přehlednost

krevní

uvědomělost

sebeovládání

samostatnost

opravdovost

zniternění

poctivost

vlažnost

mírumilovnost

korektnost

Pod vlivem lidské tvořivé čistoty vyvstávají:

bdělost

soustředěnost

pohotovost

připravenost

sluneční pleteň

ostražitost

obezřetnost

pozornost

živoucnost

nadšení

živost

hybnost

volnost

čilost

cudnost

mravnost

usměrněnost

zdrženlivost

vyměšovací ústrojí

jasnost

střídmost

uváženost

přirozenost

stydlivost

nedotknutelnost

dětskost

nevinnost

toužebnost

věrnost

oddanost

činorodost

spolehlivost

dýchací ústrojí

tvořivost

dovednost

důkladnost

souladnost

způsobnost

bezúhonnost

plodnost

píle

pečlivost

pokora

prostota

sebedůvěra

jednoduchost

zažívací ústrojí

skromnost

sebezdokonalení

nevtíravost

jemnost

jemnocit

mírnost

vděčnost

radostnost

veselost

Vlastnosti a přednosti ženské jsou na přehledu kurzívou.