V​ícekráte jsem za svůj život byl svědkem dohadů, kam až může ten či onen povolaný vystoupit duchovně. Především nebylo jasno u rytířů, apoštolů a učedníků. A také jsem nyní slyšel přímo od povolaného nositele zlatého kříže tvrzení, že mezi učedníkem a apoštolem není rozdíl. Úmyslně jsem otázku zopakoval a ptal zda stojí někdo z nich duchovně výše. Bylo mi členem Hnutí Grálu tvrzeno, že není duchovně mezi nimi rozdíl, což je samozřejmě velký omyl. Rozdíl je mezi nimi obrovský.
 
Učedník může na práh praduchovna. Učedník je, jak říká Abdrushin, nejmladším v praduchovnu. Čili učedníci tvoří něco jakoby přechod mezi duchovnem a praduchovnem. Oproti tomu rytíři a apoštolové mohou až do samotného hradu Grálu, čili je velký rozdíl mezi těmito.
 
Dva apoštolové vydají za jednoho rytíře, kdežto učedníků musí být deset na jednoho rytíře. 
 
Abdrushin píše o učednících:
 

...neboť být učedníkem znamená: Být nejmladším v čistě duchovní říši! Nejmladší v úrovni ležící nad rájem, stojící na nejzazší hranici, sloužící jako most.

Tvořící prostředníka mezi prastvořenými a rájem později stvořených, kde se mohou zdržovat ti nejdokonalejší z nich. K tomu jsou učedníci uzpůsobeni skrze jiskru čistě duchovního, která jim byla učednictvím propůjčena. Jsou to učedníci, tedy do čistě duchovního povznesení lidští duchové pozdějšího stvoření. (z přednášky 49. Prakrálovna)

 
A nyní co píše Abdrushin o apoštolech, případně rytířích (protože ti stojí ještě o kousek výše):
 
A z kruhu učedníků vystupují nyní také pozvolna apoštolové! Tím začíná výstavba nové doby! Jako všichni prastvoření vysoko v říši ducha jsou vzory celého stvoření, každý jako ideální postava pro zcela určitou věc a pomocník, takovými mají být apoštolové pro všechny pozemské lidi!Neboť veškerý pozemský život se musí nyní stát podle Boží vůle věrným zrcadlovým obrazem života v ráji! (z přednášky Letnice 24. května 1931)
 
Jako všichni prastvoření v čistě duchovním stojí mi věrně po boku a pomocně pro celé stvoření, tak máte působit vy zde na zemi! Ve věrnosti jste se osvědčili! Nyní nechte za sebou to, co bylo doposud! Jste k tomu v sobě připraveni a také ochotni? (ano, jsme) Tak neste řád apoštola jako znamení vysoké odpovědnosti.
 
„Buďte apoštoly! Jděte jistě svou cestou na zemi a nakonec až skrze bránu světlého hradu ke mně! (z přednášky Svěcení apoštolů)
 
Ještě jednou, co stojí v poslední větě: Jděte jistě svou cestou na zemi a nakonec skrze bránu světlého hradu ke mně! Čili vidíte, že apoštolové mohou až do hradu Grálu. Tedy je velký rozdíl mezi učedníkem a apoštolem, celé praduchovno, celá praduchovní říše leží mezi nimi. Jedni úplně dole a druzí nahoře. Čili je to hrubý omyl a blud, když povolaný šíří, že mezi nimi není duchovně rozdíl. 
 
Pozemský člověk se domýšlí, že se v budoucí dokonalosti stane jednou Božským nebo alespoň částečně Božským, zatímco se ve své největší výši stane jen odrazem věrných obrazů Božích! Smí až do předsíně, do předsálí samotného hradu Grálu, což je nejvyšší vyznamenání, jehož se lidskému duchu může dostat. — (z přednášky 84. Lidský tvor)
 
Samozřejmě tyto citace lze nalézt v původním nezměněném Poselství Grálu. Měli by povolaní alespoň pro sebe v soukromí číst původní PG, ať tady potom nešíří omyly a bludy a zároveň aby mohli splnit Abdrushinův příkaz:
 
Musíte proto Poselství sami napřed zcela v sobě pochopit, dříve než o něm můžete hlásat jiným! (přednášky 58. Já posílám vás!)
 
***
 
T​aké Abdrushinův učedník Lucien Siffrid ​píše v jedné ze svých přednášek​ toto:

​"Krychle má 12 hran a rovná se 6 pyramidám. Proto měli též faraoni vědění o pyramidách, neboť pyramida jest jednou šestinou krychle stvoření. Každá hrana představuje jednoho rytíře. Tento rytíř jest živoucí barvou, živým tónem a především živou​ ctností. Tito rytíři jsou také přímo spojení s 24 Nejstaršími božsky bytostnými a potom ještě výše s 24 ctnostmi ve zlatých hájích.

Jedna hrana krychle jest jeden rytíř, s nímž jsou spojen​í 2 apoštolové a 10 učedníků, to jest 12 krát 12 hran = 144.

Ježíš měl dvanáct apoštolů a 60 učedníků, Imanuel 24 apoštolů a 120 učedníků. Každý z těchto 144 má 1.000 povolaných, a tak vzniklo číslo 144.000. 144.000 vyvolených, kteří byli všichni vyzdvižení na Patmos a přijali posvěcení od Parsifala.


Každý rytíř jest živoucí, ztělesněnou ctností, učedníci zachvívají se s nimi ve stejnorodosti, avšak nemohou nikdy dosáhnouti dokonalé čistoty této ctnosti. Když se některý lidský duch silně zachvívá v některé ctnosti, jest automaticky spojen s učedníkem, který se v ní rovněž zachvívá a jeho prostřednictvím pak i s dotyčným rytířem. Všichni rytíři jsou pak spojeni s Bílým rytířem, který v sobě nosí všechny barvy a dostává sílu přímo z Irmingard, protože špička trigonu směřuje dolů.​"
==
 
(v úvodu článku je na fotografii apoštol Hans von der Crone)