Na všechny nositele kříže !

 

Roselis von Sass

v dubnu 1956

 


Po delším, svědomitém uvažování dnes oznamujeme následující:

My, na konci podepsaní, Roselis von Saas, Walter Brauning a Harry von Sass, přiznáváme dnes všem nositelům kříže, že nemůžeme uznat pana Alexandera Freyera (zvaného Bernhardt) jako zprostředkovatele prastvořeného záření!

Toto přiznání je pro nás těžké, nikoliv kvůli nám, nýbrž kvůli všem těm, kteří v tomto člověku viděli prastvořeného. Již delší dobu jsme tušili, že karmicky tak těžce zatížený člověk podle zákona nemůže být mostem takových mocných záření, která z prastvořeného proudí. Něco jiného by to bylo ovšem bývalo, kdyby tu Pán zůstal. Neboť potom by se lidský duch, který k tomu byl vybrán, aby zprostředkovával prastvořená záření, musel bez přestání namáhat, poněvadž tlak v blízkosti Pána by vůbec nic jiného nedovolil. Lidský duch Alexander Freyer měl jako každý jiný člověk tu možnost, aby plně poznával. V případě poznání ze strany pana Freyera by se byl zlepšil přirozeně i jeho tělesný zdravotní stav, takže by přeci ještě mohl v sobě tvořit most, který je bezpodmínečně potřebný pro spojení prastvořeného vyzařování.

Ačkoliv jsme toto všechno již dlouho poznali, doufali jsme stále, že přece snad ještě existuje nějaké světlé spojení. Toto světlé spojení bylo také nějakou dobu zde, a skrze totéž, i když jen slabě, se mohla tu a tam spojit prastvořená síla s lidským duchem Alexanderem Freyerem. Avšak jako všichni pozemští lidé musel také on dojít k bodu, na kterém se musí každý definitivně rozhodnout! A jako je to u většiny lidí žel pád, tak se i pan Alexander Freyer rozhodl pro nesprávný směr! Toto se stalo několik měsíců po těžkém úrazu paní Marie. Tou dobou převzal vedení Hnutí Grálu na Vomperbergu. Sotva se to stalo, tak se také již korespondencí s ním projevovalo, že se pan Freyer ukazoval v každém ohledu neschopný, aby vedl organizaci Grálu, která však má obepínat celou zemi. Strašným způsobem se objevila skutečnost, že je dalece vzdálen od pochopení věčné Pravdy a proto by i nemohl Pravdu, kdyby mu šla vstříc, jako takovou poznat. Dnes je nám přirozeně zcela jasné, proč při každé lži a každé pomluvě nalezl v sobě ihned kladnou odezvu. Jak by to mohlo být jinak? A tento stav se v posledním roce strašně vystupňoval. Bylo by to příliš zdlouhavé, abychom se zabývali jednotlivostmi.

A přece bychom byli mlčeli i nadále, kdyby byl pan Freyer sám ještě písemně nedokazoval své nepoznání svatého Slova. Písemně nám vysvětloval, že naše přesvědčení, že Slovo stojí na prvním místě, je snad špatné! Stáli bychom zde v Brazílii s tímto přesvědčením takto skoro sami! Podle jeho názoru patří na první místo hora – tedy on!

Můžeme my učedníci nějakému člověku, ať je to kdo je to, nadále prokazovat poslušnost, když tento nemůže uznávat svaté Slovo jako to první a nejdůležitější? N i k d y ! ---

Během shromáždění učedníků v říjnu 1955 jsme byli ohromeni, ba udiveni nad povrchní řečí o financích a zaměstnancích hory, jakož i o procesu. Nakonec vstal učedník Walter Brauning a řekl, že to nejdůležitější ať je přece svaté Slovo a jeho šíření a všechno ostatní ať je přece pouze z toho následek. Ale k našemu politování jsme museli poznat, že jeho slova nenalezla žádnou odezvu! Právě naopak, slečna Irmgard Freyer zde seděla s chladnou tváří a pan Freyer se na nás dokonce škodolibě díval. A přítomní učedníci – bylo jich více jak dvacet – zůstali zticha! Poněvadž se nyní žádný přítomný učedník během shromáždění nezastal našeho stanoviska, ačkoliv později někteří vysvětlovali svůj podmínečný souhlas, cítil se pan Freyer tak jistý, že nám krátce na to napsal, že bychom přece viděli, že bychom tu stáli sami s naším přesvědčením. Bylo mu trnem v oku, že jsme stále jen pro šíření svatého Slova a sice vlastně jen pro tentýž smysl.

Jak můžeme ještě horu podpořit, když víme, že tato hora je dnes ovládána od Světla odvrácenými lidmi? A i přes toto smutné vědění bychom i nadále ještě mlčeli, avšak Pravda dnes už více nemůže zůstat skryta.

Naše Hnutí Grálu bylo přece i tak vždy nezávislé v každém vztahu na druhé straně, takže jsme se rozhodli, tak jako tak psát hoře už jen to nejnutnější. Nyní, učednice Roselis von Sass tam již nenapsala více od doby svého odjezdu z hory, stejně tak učedník Harry von Sass. Mysleli si, že když už ostatním musejí tajit své vědění o otřásající skutečnosti, že nejvyšší vedoucí Grálu neuznává Slovo jako to nejdůležitější, tak se ale ještě mimoto nemohli stát pokrytci tím, že tomuto "vedoucímu“ budou psát ještě dopisy a aby ho tedy uznávali! Pan Freyer ví, že žádný z nás tří učedníků mu ani poslušnost neprokazuje!

Jeden příklad, který tak správně ukazuje jeho duchovní úpadek je také proces vedený kvůli urážce, kde podal žalobu proti malému vesnickému faráři. Tento proces byl podniknut, protože farář napsal dopis na bývalou nositelku kříže, v němž byly obsažena odmítavá vyjádření o Hnutí Grálu atd..atd.. Jednalo se o soukromý dopis, který oklikami došel do rukou pana Freyera. Teprve poté co byl farář napaden, dala se přirozeně ihned do diskuse církev tím, že nechala jít světovým tiskem sérii špinavých článků. Tímto tedy pan Freyer vydal svojí nezodpovědnou iniciativou všanc svaté Slovo a jeho Nositele pošpinění nejhrubšího druhu. Zde musí být ještě řečeno, že paní Maria dodnes o tomto procesu nic neví, ačkoliv se vždy mluvilo o paní Marii Bernhardtové jako o žalobkyni! Podal by žalobu Pán nebo paní Maria pro proces vedený kvůli urážce? N i k d y ! - - -

Během shromáždění učedníků v říjnu 1955 dal pan Freyer kromě toho ještě výraz svého zadostiučinění tím, že řekl, že tento proces byl alespoň snad dobrá propaganda, neboť, jak vysvětlil dále, by přeci neměli (tedy tamní vedení) peníze na nějakou tak "rozsáhlou propagandu". Ačkoliv již samotné přijetí, že má být taková špína dobrou propagandou, ukazuje zmatené smýšlení tohoto člověka a pak kromě toho ještě mluvil nepravdu, poněvadž peníze by určitě nescházely, chtěl-li by dělat skutečně čistou propagandu, jak se dá postřehnout z následujících vysvětlení.

Mezi nositeli kříže panuje názor, že snad hora potřebuje peníze. Domněnka tohoto druhu je nesprávná a tento omyl má být nyní v následujícím opraven. Finanční prostředky chyběly, když byl Pán ještě na zemi a také později ještě paní Maria bojovala s mnohými potížemi finančního druhu. Už řadu let však jsou k dispozici dostačující finanční prostředky, ale názor o peněžní chudobě byl nadále přímo nebo nepřímo udržován sourozeneckým párem Freyerovým. Nyní můžeme však všechny nositele kříže uklidnit proto, poněvadž během zmíněného shromáždění učedníků na hoře nám byla mezi ostatním ukázána roční bilance, která dokazuje, že se hora udržuje sama. Abychom přistoupili k jednotlivostem, uspoří se a má zde být jen řečeno toliko, že samotné roční příjmy ze vstupného ke třem slavnostem Grálu činí cca.100.000,oo šilinků – tedy skoro 400.000,oo cruzeirů, neboť netto-vstupné na osobu činí tam na hoře 50,oo šilinků - tedy cca. 200,oo cruzeirů, kdežto naše vstupné zde činí 20,oo cruzeirů neboli 5,oo šilinků.

Ostatně nedal by se snad žádný výstižnější důkaz pro dobrou finanční situaci hory než ta skutečnost, že pan Freyer během posledních let prostřednictvím našich rukou na severu od Parany investoval do kávových plantáží asi 70.000,oo švýcarských franků – to je v tuzemské měně asi 1.400.000,oo cruzeirů! S touto záležitostí bylo námi až dodnes přísně důvěrně nakládáno, ale nyní, poté co se vůči nám pan Freyer musel ukázat v takovém naprosto srozumitelném způsobu, nemůžeme s naším svědomím sjednotit, abychom také ještě nadále kryli nepravdivé situace naším mlčením. Neboť právě mylná domněnka, že se hora nalézá v peněžní tísni, vedlo potom i k tomu, že pan Dr. Walkhoff udělal zcela zvláštní plán, podle kterého hora potřebuje ke své údržbě a opravování měsíční podporu DM 9.000,oo (cca. 180.000,oo cruzeirů). Polovinu této částky by neslo německé Hnutí Grálu a co se týká zbývající poloviny chtěl pan Dr. Walkhoff vědět, jak dalece se chce na tom podílet a v tom angažovat Brazílie. Učedník Walter Brauning co se toho týče zamítl přímou finanční účast, poněvadž naše zdejší Hnutí se neustále zcela samostatně vyvíjelo a udržovalo, Poselství a všechnu ostatní literaturu Grálu samo překládá, tiskne a rozšiřuje, bez jakékoliv podpory z druhé strany a také vždycky dostálo svým finančním povinnostem, co se týká autorských práv až do 31.12.55. Mimoto nositelé kříže Brazílie zaplatili všichni bez vyjímky svůj podíl na stavbě nového chrámu na Vomperbergu, nemluvě o dobrovolných nadacích, které místní Hnutí posílalo spontánně a bez vyzvání k hoře, a nad jejichž rozsahem, platebním převodem a individuální účastí byla důkladně vedena kniha. Ačkoliv jsme vždy s radostí hoře pomohli, tedy ji vždy i podpořili peněžními prostředky, nikoho nepřekvapí, že jsme nyní naprosto odmítli plán pana Dr. Walkhoffa. Všechny peníze, které shání kruh Brazílie se používají jen pro tisk Poselství a ostatní literatury Grálu, avšak nikdy, aby se udržovalo něco, co se tak jako tak samo udržuje, zcela nehledíc na ostatní již uvedené důvody.

Poznali jsme, že další zamlčení skutečností z naší strany by se rovnalo porušení věrnosti vůči našemu Pánovi. Později bude také ještě sděleno, proč právě z Brazílie musela být sdělena pravda o Alexanderu Freyerovi!

Naše úplné předběžné oddělení se od hory, takové jaké je dnes, nemění zde nic. Slavnosti Grálu, pobožnosti, zpečeťování a povolávání probíhají právě tak dále jako doposud, a sice právě tak, jak to bylo určeno Pánem a paní Marií. Další informací kromě toho oznamujeme, že náš kruh Brazílie je už dlouho duchovně a pozemsky nezávislý. Duchovně se toto umožnilo skrze zvláštní spojení, které učednice Roselis von Sass obdržela pomocí paprsku Lásky Boží. V důsledku tohoto spojení ji byli dány po bok i zvláštní světlí pomocníci. Tito pomocníci ukazují například také vždy osoby, které mají být zde v Brazílii povolány a současně dávají i vhodná slova k povolání. Vždy bylo vše ověřováno paní Marií a jako správné uznáno. Budiž také ještě zvlášť zdůrazněno, že mezi těmi ukazovanými lidmi k povolání byl tak mnohý, u kterého učednice Roselis von Sass ihned viděla, že by se mohl dříve nebo později odvrátit. Přesto musela být tato povolávání vyslovena, aby se mohlo na příslušných splnit, co jim kdysi bylo poskytnuto ze Světla. Ovlivnění třetí stranou, tedy zvenčí, je v tomto případě vyloučeno, poněvadž jinak by byl dar přijímání ihned vzat. Světlými pomocníky byli učednici Roselis von Sass ukázáni i ti lidé, jež zde ještě mají být povoláni jako učedníci. Ještě za doby svého života uvolnil Pán pro Brazílii jako první zemi svatou hostinu. Kdy může být podávána, oznámí světlí pomocníci v pravý čas. Od úrazu paní Marie jsme tak jako tak stavěli zcela na nás samotných, také v duchovním vztahu, neboť jen ona měla veliký dar, aby vedla a ověřovala všechno duchovní. Podmíněno jejím zdravotním stavem se vysoká žena ode všeho uchýlila do ústraní.

Dříve nebo později by odloučení jistě přišlo, neboť není ve Vůli Pána, aby hora, taková jaká je dnes, dále trvala. Vedení musí přijít do takových rukou, které horu učiní opět útočištěm míru! Neboť teď se stala hora útočištěm nedůvěry, tlachavosti, lži a pomluvy. Teprve až se opět nejvyšší vedení bude řídit podle rad nebo lépe řečeno zákonů, které nám Pán dal v Poselství, může se tato hora, jež byla vyvolena, aby nesla to Nejsvětější, co kdy země nesla, opět stát středem duchovní síly!

Na závěr se budou snad někteří ptát, co vlastně slečna Irmingard činí? Nyní, k naší největší lítosti musíme přiznat, že se až do dnes stavěla zcela na stranu svého bratra, Alexandera Freyera. Další nemůžeme o tom říci.

Poněvadž je nyní Světlem chtěno, aby pravda vyšla veřejně najevo, tak nemůžeme také mít zodpovědnost, abychom si nadále nechávali i pro sebe samotné zápis, který Ismael, věrný z nejvěrnějších, dal skrze učednici Roselis von Sass.

V poslední řadě bychom chtěli ještě zdůraznit, že zde v Brazílii pro každého člověka, který prosí o zpečetění, je uznání Trigonu samozřejmostí. Přece Poselství je největší dílo Lásky, které kdy bylo dáno a každému je i jasné to, že všechno, co přichází ze Světla, je proniknuto čistotou. Spravedlnost, Láska a Čistota jsou zakotveny ve svatém Slově, a jen kdo toto Slovo následuje, úplně jedno kde, obdrží také záření Trigonu. Jiné cesty není. Všechno se změnilo od té doby, co se Pán rozloučil se zemí. Také hora v tom není vyjímkou. Co se však nezměnilo, je svaté Slovo a konečný bod soudu!

Votorantim - Sao Paulo / Brazílie, v dubnu 1956.


Roselis von Sass


Walter Brauning Harry v. Sass