Nezapomínejte na ty, kteří již zemřeli, ale potřebují naší pomoci

 

(Vzpomínky ze „Svědectví“)

 

Pán k sestře Rose:

„Dobře, že jste zde,“ řekl dobrotivě a vážně. „Kdybych vás zde teď nebyl zastihl, byl bych pro vás poslal.“

„Čtěte mnoho v Poselství, tím pomůžete sobě a druhým. Hleďte, mezi zemí a rájem nejsou školy, v nichž by bylo Slovo vykládáno a vysvětlováno. Čtou-li v poctivém hledání lidé na této zemi v Poselství Grálu, přidružují se k nim duchové, kteří mají tutéž snahu, avšak ještě nedosáhli té úrovně zralosti potřebné k vzestupu do ráje. Jsou vděčni, že smějí s vámi číst a učit se.“ ---

Mrtví jsou spolustaviteli na stavbě země. Přejí si vroucně, aby živí pracovali s nimi opět ruku v ruce, jak tomu bylo v minulých dnech lidstva. Což není tušení, které často máme, myšlenkou některého mrtvého a pocit, který se nás zmocní, přáním a vůlí příbuzných duchů? Mrtví nám pomáhají a my máme pomáhat jim. Kdyby se tak nedělo, zpustla by země a byla by hříčkou temných mocností.

Ale má být prosvětlena se vším, co na ní žije, věčnému míru a k neděli světla. Je ještě dlouho do té doby – dnes je všední den a svátek je ještě daleko.

Vy, kteří dnes žijete a dýcháte, myslete na to a nezapírejte mrtvých,kteří stojí vedle vás. Jsouť mrtví stejně mnohotvární jako živí, jsou mezi nimi světlí i tmaví a pracují s vámi na vašich světlých i temných skutcích. Dbejte proto, aby vaše slovo i skutky byly prosvětleny, neboť co mluvíte a činíte, je pro tento i pro onen svět, pro živé i pro mrtvé, i pro stavbu celého světa. Je tolik mrtvých, kteří potřebují vaší pomoci – neodpírejte jim ji!

Mnozí mrtví se vznášejí vysoko nad námi ve výšinách, ale mnozí dlí ještě v hlubokých údolích, a jsou i takoví, kteří nemohou překročit přes práh, protože je kolem nich tma a oni nechápou onoho světa. Bloudí vašimi domy stínů a hledají ve všech kostelích. Ale nacházejí dnes jen málo světla, neboť se velmi setmělo na zemi v této době obratu.

Myslete na to vy, kteří dnes dýcháte; nechť se opět rozjasní vaše chýže a chrámy pro živé a pro mrtvé, aby se spojily světy k zemi mládí lidstva.

Rozžehněte světla! Tolik jich čeká, až se vyjasní!Volají po tom živí i mrtví, lidé i zvířata! Všechno, co žije, touží po Světle a po vykoupení. Hodiny, které vám dnes bijí, jsou osudové hodiny světa.