SLOVA PÁNOVA 

 zachycená z rozhovorů

 

Květen 1930

Kristus byl Živé Slovo - já jsem živoucí kříž a meč. Kristus nebylo jeho jméno; - Jeho jméno bylo Ježíš. On byl Kristus. Já jsem také Kristus, neboť Kristus znamenal Ten, který ukazuje cestu k nebesům!

Byl jsem přítomen, když rytíři Grálu nesli zavražděného Syna Božího do Hradu Grálu. Šel jsem jako první za ním.

/Vysvětlení: Tělo Kristovo nesené do Hradu Grálu bylo symbolem. Nebyl vražděn Ježíš jako člověk, nýbrž Ježíš Kristus, Slovo Boží. To bylo dění, jehož děj sahal až vzhůru ke Hradu Grálu../

 

Byl jsem všemátí Elisabeth vychován v Hradu Grálu. Odtamtud shůry mi ukázala tlející temnotu hluboko dolů a pravila: "Tam dolů musíš!"

Zvířata mne často chápou lépe než lidé.

Vždy musím být zcela samoten.

Nechci lidi, kteří se zkroušeně trápí. Když člověk udělal něco špatně, tak to činem zase napraví, vždy je možno znovu začít.

Člověk má být pánem stvoření! Má být hrdý a svobodný. To většina lidí nechápe. Pokora je hrdost! A radovat se máte ze všeho krásného, to je ta nejlepší modlitba.

Žádné míšení ras už nebude. Vše zůstane samo pro sebe.

Bude mnohem žhavěji. Objeví se nová vegetace. Země se stane mnohem   plodnější. Pak už nebude žádná starost o chléb vezdejší, bude ráj na zemi.

Žádný komunismus nebude. Jsem naprostým odpůrcem komunismu. Naopak, kastovnictví bude mnohem přísnější, než kdykoliv před tím.

Kdyby lidé věděli, jaká přísnost je na druhé straně. Dělník musí zůstat dělníkem. To mu také nepřijde zatěžko, protože ví, že byl kdysi dříve milionářem. Ani stávkovat se už nebude. Jednou nebo dvakrát to zkusí, ale pak už nikdy: protože všichni stávkující přijdou za ostnatý drát. Své ženy mohou vzít s sebou, když budou chtít a zůstanou tam tak dlouho, dokud se nevzdají veškerého pomyšlení na stávku.

Bohoslužby budou a sice ještě mnohem krásnější než dosud. Ve Hradě Grálu se rozvine ta nejskvělejší nádhera. Umělci budou spolu vzájemně soutěžit.

Architektura se přizpůsobí krajině. Lidé budou žíznit po kráse. Orient získá nazpět svá krásná stará odění.

Vpuštěni do Hradu Grálu budou pouze ti, kdož pro to jsou také vnit­řně zralí. U bran bude stát dosti strážců, kteří nevpustí lidi, tam nepatřící, a kteří to budou schopni vidět.

Každý člověk ponese plnou zodpovědnost za to, co činí. Každý lékař, každý soudce, bude pohnán k odpovědnosti za každou chybu, kterou udělá.

Lidé si teď ještě vůbec nedovedou představit, jaké to bude, až už nebude žádné temnoty. Pak již nebudou žádná pokušení, žádný boj, zato snažení, něco jako zušlechtěná ctižádost.

 

Prosinec 1930

Krišnamurti a jiní měli být, pouze připravovateli cesty pro Syna Člověka. měli mu postavit dům, aby se mohl nastěhovat, až přijde. Namísto toho se jim samým až příliš zalíbilo v tom domě, sami tam zůstávají a až přijde Pán, nalezne dům zamčený.

Lidé doposud nemohli mít správný obraz o světě, protože stavěli od zdola nahoru. Může to přijít pouze shůry a být odtamtud dáno. Většina lidi se dočasně stane jasnozřivými. Nebudou u svých bližních vidět fialovou nebo žlutou barvu, ale budou vědět, kdo je světlý a kdo temný.

Lidé, kteří nyní zemřou, a mají být zachráněni, budou na druhé straně hned přijati světlými postavami, jež je ochrání před temnotou, než přijde soud, který budou většinou očekávat ve spánku. Soud nastane v jemnohmotnu zároveň se soudem na Zemi.

Lidští duchové dospějí až do Ráje, učedníci až do říše Prastvoření. Se silou, jež jim byla Imanuelem propůjčena, mohou vydržet ten obrovský tlak. Síla jim bude obrazně řečeno naočkována. Rytíři Grálu mohou až ke stupňům trůnu, až před závěs.

Nejstarší nosí zlaté koruny, rytíři Grálu přilby s kříži. Nejstarší jsou vlastně strážci Grálu v Božské části Hradu - to jest tím, čím jsou rytíři Grálu ve sféře ducha. Nad nimi jsou cherubíni a serafové. I v Božském je mnoho odstupňování, nad nimi archandělé na stupních trůnu. Až do Božsky bezbytostného proniknou jen Ježíš a Imanuel. Kristus se zase zcela navrátil do Božství a může složit hlavu do klína mého Otce. Já ale musím současné zůstat oddělen. To je mystérium. Odloučení by mohlo skončit a já zase vejít, kdyby Bůh stáhl vyzařování až na původní nutnou hranici. Tím by ale stvoření přestalo existovat.

Lidský rozum bude nyní zničen. Miliony lidí jsou již dnes zralé pro Poselství Grálu aniž to sami vědí.

Paprsky komety už fysicky změnily všechny lidi, aniž by to lidé věděli. Velice brzy bude chemická medicína, která dosud působila dobře, účinkovat jako jed a lékaři nebudou vědět, co mají dělat. Později se bude léčit zcela novým způsobem, pouze rostlinnými prostředky.

Ke stavbě Hradu Grálu bude použít zcela nový kámen, tvrdší než všechny známé kameny a bude propouštět světlo. Je bílý jako mramor, takže vnější světlo vniká dovnitř a světlo z vnitřku prozařuje ven, Dosud leží tak hluboko v zemi, že není možné se k němu dostat. V daný čas se země rozpukne.

Pro pozdější získávání energie už nebude nutné uhlí, neboť budou nové zdroje síly.

Budou nové zdroje k zachycování tónů ze zcela vzdálených světů.

Velkoměsta zmizí sama od sebe. Působením temnoty zaniknou. Lidé si již nebudou stavět žádna velkoměsta a navrátí se k přírodě. Vzniknou zcela nové rostliny a nová zvířata, která jsou v jemnohmotnu již připravena. Inkarnována však budou teprve tehdy, až zde budou noví lidé. Tato zvířata budou člověku rozumět a on jim. Dobrovolně budou přicházet do jeho zahrady. Už nebude žádných domácích zvířat.

Příprava každého jídla nechť je děkovnou Bohoslužbou. Jen k Bohosluž­bě bude tělo ještě v budoucnu povoláno na Zem. Poselství Grálu je základ nové říše.

 

Z následujících let.

Věřil jsem, že lidstvo bude jásat, když jsem mu přinesl Poselství! Ale Poselství je "výkazem", "prokázáním" I Poselství obsahuje vše­chno, nejen pro člověka, ale i pro všechno ostatní.

Mohl bych ještě napsat stovky knih, avšak přinesly by vždy pouze to samé v nových obrazech, neboť zákony jsou stále stejné, mění se je­nom formy.

Když člověk zná cestu a jde po ni, pak už nemá žádných přání, pak je šťasten.

Ještě nikdy se od lidí nežádalo tolik, jako v Poselství. Ale Poselství je poklad, je oním pokladem! Svůj díl jsem splnil! Moje láska spočí­vá ve splňování! V tom spočívá také má jediná radost.

Musel jsem všechno prožít nejen na sobě, nýbrž v sobě, abych odtud mohl postavit most ke Světlu.

Duchovní bída je nesmírně veliká. Ale já vás chci probudit k pravému člověčenství, protože je to to, co vám chybí. Jednoduché a snadné se pro vás stalo tím nejtěžším!

Příčí se mi, vtěsnávat Božské do lidských slov. Nejsou pro to slova.

Jestliže člověk slouží, pak slouží ve skutečnosti jen sobě samému. Bůh ho nepotřebuje.

Odpověď na otázku: Co máme dělat, abychom podle Poselství také žili, je pouze: Prostě být!

Rozum má mít také své právo, dokonce se má stát ještě" ostřejším! Má však působit jako služebník ducha. Proto jsem Poselství napsal tak, aby bylo pochopitelné také rozumem, ovšem rozumem správně vedeným.

Zda lidé někdy obdrží něco, co leží mimo jejich cestu? - Myslím, že nikoliv.

Stvoření je již krásné - a vše z jediného vyzařování Božího!

Dal jsem lidem v Poselství všechno, všechno co potřebují, ba víc. Víc nebude nikdy potřebovat, až na věky věkův ne.

Poselství je nevyčerpatelné; je pro klesající lidstvo shůry hozeným lanem, jehož se může chytit.

Chybí také čistota pojmů.

Vše je zcela prosté a vše pochází z jediného vyzařování Božího.

Člověk je dítětem stvoření. Dítětem Božím se může stát teprve svým vývojem, sám od sebe jím není.

Kdybych odešel, následovalo by zhroucení: současně s semnou by byla odňata pomoc. Jenom já jsem pomoc, beze mne by bylo celé lidstvo ztraceno.

Moje Slovo je čin. Když něco vyslovím, může to být v rozhovoru nemusí to být při slavnosti - tak se to ihned vyplní. Člověku se pak vpřede vlákno do jeho osudu. Vlákno se odvíjí dál, stává se hustším, je zprvu jemnohmotné a pak hrubohmotné až se zjeví. Člověk mu nemůže uniknout. Mohou také kousek vsaditi, tak jako u filmového pásu. Člověk nemůže nic změnit, jen já sám jej mohu zase vyjmout. Kdyby lidé jenom věděli, že každé z mých slov je činem!

 

***

 

  

Záznamy posledních rozhovorů

Dr.Hüttera s ABDRUSHINEM

 

Poslední hodina lidského ducha

před vstupem do ráje je tou nejtěžší hodinou jeho celého bytí, nejen jeho posledního života /pozemského/, nebo jeho putování úrovněmi, ale nejtěžší hodinou celého bytí od začátku. Potom prožije lidský duch ještě jednou všechno, co udělal špatně a to bude to nejstrašnějšíco kdy zažil. Ještě jednou bude muset prozívat veškerou hloubku svých nesprávných citů, myšlenek a jednání. Při tomto prožívaní se téměř zhroutí a poslední prášek jeho ješitností odpadne. Tím bude teprve čistý a zralý, aby mohl vstoupit do ráje. Bude spěchat vstříc říši radosti, jejíž nádheru si neumíme nikdo představit.

Žádný člověk není tak čistý, aby byl hoden přijmout svaté Slovo. Neexistuje ani jeden jediný člověk na této Zemi, který přijal jen třeba stý díl Božské síly.

 

V Kipsdorfu mezi jiným: 

V jednom březnu začne konečné dění, které bylo oznámeno proroky a v Bibli. Začne strašlivou nemocí, která se objeví zcela náhle a během tří týdnů odstraní 2/3 lidí / M-v rukopise Dr. Hüttera je pouze M-lidí ?/ Tisíce a tisíce lidí se zblázní bude to vyvolané zářením Světla /možná, že řekl A. statisíce, ale na to si přesně nevzpomínám./ Také v tomto případě budou lékaři tvrdit. Že se jedná o virus, který napadl mozek, ale žádný lékař na světě nebude moci pomáhat.

Teprve potom lidstvo pozná, že stojí v soudu, dříve to nevědělo. Lidé budou pochybovat o spravedlnosti Boží, protože budou odcházet jen tzv. "dobří" lidé. Pouze ti lidé o kterých Kristus řekl, že vlažní budou vyvrženi. Jsou to všechno lidské duše, které se nevyvi­nuly /duchovně/, lidé, kteří nejsou dost dobří, aby mohli vstoupit do tisícileté říše, ale také nejsou dost špatní, aby klesli do rozpadu. Ti tzv. dobří lidé/ kteří nejsou schopni zlého, protože jsou příliš vlažní, kteří ale nečiní sami nic dobrého, protože v nich není žádná touha po Světle. Mezi těmito lidmi propukne zoufalství, jakési nikdo neumí představit. Jak to - budou křičet - že Bůh odvolává ze země jen dobré? Tisíce a tisíce budou páchat sebevraždu. Ale lékaři a vědci budou mít i na to vysvětlení. Je to nakažlivý bacil nebo virus, který jsme dosud neobjevili. Tisíce a tisíce lidí se zblázní - bude to vyvo­láno zářením Světla. Také v tomto případě budou lékaři tvrdit, že se jedná o virus, který napadl mozek. Ale žádný lékař na světě nebude moci pomáhat.

Všechny lidské duše, které v této době budou se Země odvolány, nebudou ještě ztracené. Dostanou příležitost dozrávat na jiných planetách, než i tam začne poslední soud. Země je jediná planeta, kde se mohou potkávat lidští duchové různé zralosti. Jsou ještě jiné planety, kde smějí žít. Země je ale nejdůležitější planeta, kde se setkává veškeré záření jednotlivých záření stvoření. Až ti vlažní budou vyvrženi jak říká Kristus - teprve pak začne konečný boj. Pak bude stát poprvé přímo proti sobě Světlo a temno. A tento konečný boj bude trvat jen několik měsíců.

Zde jsem se zděšeně zeptal: Pozemských nebo duchovních měsíců? A. /Abdrushin/ se usmál nad takovou lidskou hloupostí. "Pozemských měsíců, kdyby se jednalo o duchovní měsíce, nebyl by žádný lidský duch schopen prožít tisíc říší v pozemské podobě.

Nemohu vám vylíčit tu hrůzu, která pak v celém lidstvu vypukne. Pak bude viditelně veškeré lidstvo bez Boží pomoci. Bude to doba, o které se říká, že "Bůh zahalil svou tvář". Ale každý věřící může s důvěrou procházet touto dobou-svatou dobou. Bůh je s každým člo­věkem /M/, který je dobré vůle a každému člověku bude pomoženo tou měrou jakou se otevře Světlu. Ještě i potom se ztratí mnoho lidí, kteří ještě mohli býti zachránění. Tito ale nebyli v poslední chvíli dosti bdělí a naopak, mnoho lidských duchů bude zachráněno, kteří, již byli ztraceni, ale zachraňující touha jim pomůže a světlí pomocníci je budou moci pozdvihnout. Poslední fázi soudu vykoná temno samo.

 

 

Třetí světová válka

se svými hrůznými zbraněmi by tuto zemi zcela zničila, tak, jako kdysi Mallonu. Ale Bůh potom zasáhne sám! Ale vy, ani žádný jiný člověk /M/ nemá klesat na mysli. Bůh neopouští ni­koho, je to naopak. Lidé se od Boha odvrátili a proto On nemůže pomoci. Jděte pevně vpřed. Moje láska k mým věrným pomáhá všem, kteří mě hledají.

Z německého národa jich zbude jen velice málo. Poté co budou vlažní vyvrženi, začne očista mezi K/ kreuzträgern? nositelé kříže?/ Tato bude hrozná, protože žádný lidský duch nemůže být zachráněn bez pokory. Po S. / Säuberung? očista/ bude okruh pozemských pomocníků R. d. K. /kruh nositelů kříže/ poprvé takový, že bude stát jako pevná skála v hořícím moři.

 

pak začne konečný boj.

Na začátku se vyskytnou ještě vraždy a zločiny, ale v tisícileté říši budou zákony tak přísné a tvrdé, jak si dnes žádný lidský duch neumí představit. V tisícileté říši nebude vládnout lidská, ale Boží Vůle. Lidé se ještě naučí bát se Boha. Jestli se lidstvo v tisícileté říši dokáže odtrhnout od hmoty, nemůže ani Světlo předvídat. Ale já se obávám o M! /lidi/.

Lidstvo chce důkaz,

že já jsem prostředníkem mezi Bohem a lidstvem, že jsem Kristem zaslíbený M/Mesiáš/?. Tento důkaz dostane lidstvo ve větší míře, než mu bude milé. Nadpozemská znamení mě budou ohlašovat. Velká kometa. Kameny budou mluvit, protože v poslední fázi soudu se objeví vykopávky, které prokáží, že Já jsem Pravda, že přicházím od Boha a se svým Otcem jsem navždy spojen. Poslední důkaz ale obdrží lidstvo v posledních dnech.

Potom, v jednom jediném dnu v jedné jediné hodině, povstanou ve všech částech Země, ve všech zemích, ve všech městech po celé Zemi lidé, kteří mě budou ohlašovat, budou muset ohlašovat skrze Sílu Světla. Budou hlásat o Svaté Hoře o svaté zemi T. o M/ Menschensohn?    Synu Člověka?/ V GB / Gralshotschaft?/ o Svatém Slově. Něco takového by přece jeden člověk nemohl zorganizovat, řekl s úsměvem.

Tuto hodinu budou později nazývat "Hodinou svatého prohlášení".

 

***

Opis rukopisu - Poznámky Dr. Hüttera