Vzpomínky na Pána

 

paní Westphalová

 

Na náhorní plošině nad městem Schwatz v Tyrolsku leží horami obklopená osada Grálu. Je to nádherný kus země, který byl stvořen pro útočiště míru. Je dávno pryč doba, kdy Pán, který nám přinesl Poselství Grálu, prodléval mezi námi, avšak vzpomínky a zážitky jsou hluboké a nepomíjivé. Byli jsme omilostněni k prožití části života v blízkosti Pána a proto bych chtěla své vzpomínky zapsat pro ty, kteří tuto dobu nezažili a Pána s Paní Marií neznali.

ABD-RU-SHIN založil Osadu Grálu v roce 1928 a o Vánocích se v Pánově domě konala poprvé slavnost. První lidé, kteří uslyšeli Jeho volání, přišli, aby byli zpečetěni. Byli to nejvyšší povolaní, kteří se inkarnovali, aby Pána chránili a pod Jeho vedením pomáhali v nové výstavbě. Tato doba musela být povznesena nade vším pozemským. Každý ze sebe vydal to nejlepší, co v něm bylo, a to jak ve smyslu duchovním, tak hmotném. Osada byla nejprve malá, avšak v krátké době byl zde postaven velký počet domů. Některé budovy stojí ještě dnes, mnohé přibyly a další byly zmodernizovány. Vše se zvětšilo a také změnilo. Mnozí z prvních povolaných už nežijí, mnozí však opustili Horu ještě za života Pána a svému povolání se zpronevěřili.

Poprvé jsem přišla na Horu v říjnu 1936. Dostala jsem Poselství ve Světle Pravdy od jedné nositelky kříže a okamžitě jsem si byla jistá, že musím jet na Horu. Vždycky jsem hledala a nyní jsem nalezla. Na Horu jsem ohlásila svůj přibližný příjezd, ale měla jsem poměrně velké zábrany, protože jsem tam nikoho neznala. Avšak mé obavy se poměrně rychle rozplynuly, neboť jsem byla tak srdečně přijata, že jsem se ihned cítila jako doma. Vše bylo tak obdivuhodné, samí zářiví lidé v nádherné osvěžující krajině. Bylo jasné, že to ani jiné nemůže být, když člověk smí žít v blízkosti Pána a Paní Marie.

Den na to jsem se směla zúčastnit pobožnosti, na které byla čtena přednáška: "Pohleď, člověče, jak máš putovat stvořením, aby osudová vlákna nepřekážela tvému vzestupu, nýbrž aby je podporovala." Nakonec mne přivítal Pán. Co se ale událo poté, co ke mně Pán promluvil svá slova na uvítanou: "Zatím co jste šla po schodech nahoru, byla jste zahalena tmavým pláštěm, bez nějž byste nesnesla moji sílu."

Jak jsem našla odvahu zeptat se v dalším rozhovoru Pána, zda bych mohla se svými dětmi bydlet na Hoře, to dodnes nevím. V každém případě však jeho odpověď zněla: "Ano, smíte." Na to jsem spontánně odvětila: "Ó, ne Pane, to nejde, stojí mi v cestě příliš mnoho překážek." Myslela jsem při tom na svého muže. Avšak Pán odpověděl: "Když budete chtít, žádné překážky v životě nebudete mít." Nikdy v životě jsem žádné překážky neměla. Po tomto prvním rozhovoru s Pánem jsem chodila jako ve snách. V hlavě jsem měla jedinou myšlenku - "ty ho přece znáš, ale odkud?" Teprve mnohem později jsem se dověděla, odkud Pána znám.

O Vánocích 1936 jsem byla zpečetěná a 13. února 1937 jsem se přestěhovala se svými dětmi na Horu. Na náš příchod bylo vše připraveno a byli jsme velmi dobře ubytováni ještě dřív, než došel náš nábytek.

Tehdy na Hoře žilo asi 100 stoupenců. Byla zde také státem povolená škola, kterou vedl jeden manželský pár. Školáci seděli u jídla odděleně od nás dospělých. Děvčata obsluhovala jedna ze čtyř dam, které se každý týden střídaly v dohlížení. O chlapce se staral pan učitel, který byl velmi přísný. Na Hoře žili hlavně Němci, ale také Holanďané, Češi, Francouzi a Angličané. Téměř každé povolání zde mělo své zástupce, takže osada byla skoro nezávislá na okolním světě. Protože zde bylo hodně práce, společně se obědvalo a večeřelo. Pán určoval pořádek u stolu, který byl, z dobře míněných důvodů, stále obměňován. Byli jsme zde lidé nejrůznějšího charakteru a byli jsme vždy usazeni k těm, kteří byli vhodní k našemu zrání, obrušování a přizpůsobování se, abychom mohli vytvořit útočiště míru na Zemi. Vše bylo a mělo zůstat pružné, nic nebylo ztrnulé a když bylo třeba, ihned přišla pomoc. Kdo se nedokázal přizpůsobit, opouštěl sám od sebe Horu. Nikdy nebylo řečeno: "Ty musíš!" Tak se člověk učil přizpůsobovat novým poměrům. Zákon zvratného působení účinkoval zpravidla ihned. Bylo to pro nás všechny stálé učení se a vývoj pod vedením Pána a Paní Marie.

Život na Hoře byl rozdělen na kasty. Byl velký rozdíl mezi učedníky a mezi nositeli zlatého kříže. Kasty nestály nad sebou, ale vedle sebe. Nikdo neshlížel povýšeně na druhé, neboť zde se člověk cenil podle toho, jak vykonával svoji práci. Nejmenší práce byla stejně tak důležitá, jako ta největší. Učedníci stáli Pánu nejblíže, ten je vyučoval a jejich odpovědnost byla ve všem největší. Směli se inkarnovat na svou vlastní prosbu a byli obdařeni velkými schopnostmi, aby mohli Pánovi pomáhat v jeho velké úloze. Nositelé zlatého kříže měli zase podporovat učedníky v jejich úkolech a měli právě tak velikou odpovědnost. Nositelé stříbrného kříže tuto odpovědnost neměli, ale museli žít příkladným životem jako člověk. Jednou se Pán vyjádřil, že někteří nositelé stříbrného kříže jsou mu milejší, než někteří učedníci.

Na pobožnostech přednášel vždy sám Pán. Když vstoupil do místnosti pro pobožnost, vstoupilo s ním světlo, když místnost opouštěl, odešlo s ním i světlo a byla opět tma.

Jedna z učednic byla povolána pro hudbu a tenkrát hrála na harmonium. Varhany byly instalovány mnohem později. Když jsme šli na pobožnost, již z dálky jsme slyšeli hrát varhany, nikdo nemluvil a tiše zaujal své místo. Rozcházeli jsme se opět za zvuku varhan a v tichosti se vraceli domů Po pobožnosti neprobíhaly mezi námi žádné rozhovory.

Jednou za týden šla jedna z obyvatelek osady do Schwatzu, aby obstarala nákupy pro ty, kteří sami nemohli chodit. V osadě byl jeden malý obchůdek, ale tam bylo k dostání pouze to nejnutnější, jako mýdlo a podobně. Větší nákupy se nahoru vozily lanovkou, která tam byla tenkrát v provozu.

Pro nositele zlatého kříže zavedl Pán zvláštní večery, kde se měli procvičovat v přednášení. Na nich byl přítomen Pán i Paní Marie, ale po čase byly tyto přednášky zrušeny. Jejich náplň určoval Pán a vztahovaly se vždy na chyby a slabosti přednášejícího, který o tom však nevěděl.

Hora byla známa v celém okolí a Pán byl všude oblíben. Ale také Paní Marie si získala mnoho srdcí. Veliká léčivá síla, kterou měla, pomohla mnohým lidem, kteří hledali pomoc. Mnozí lidé však nemohli pochopit, že musela vládnout spravedlivou přísností. Lidé očekávali změkčilou lásku, která ale nikomu nemohla přinést trvalou pomoc.

Pán měl osobně dobré vztahy se sedláky v okolí a každým rokem je pozval ke stolu. Jednou při takové hostině vstal jeden prostý sedlák, přišel k Pánovi, poklepal ho po rameni a dojatě pronesl: "Ty jsi ten nejlepší člověk ze všech."

Pohřby byly obzvláště slavnostní, jak je ještě dnes zvykem, jen s tím rozdílem, že tenkrát celebroval Pán. Na jeden takový mi zůstala zcela zvláštní vzpomínka. Paní Jaks-Munchebergová měla být o slavnosti Čisté Lilie povolána do řad učedníků a zatím pobývala na Hoře. Krátce před slavností však byla odvolána. Slyšeli jsme pak, že díky své věrnosti Pánu směla odejít, byla totiž pozvána na sjezd strany. To bylo za časů Hitlera a proto byla ve velkém pozemském nebezpečí a také by to mohlo mít také následky pro Pána. Pán poznamenal, že by už v jemnohmotnu udělala průlom a s ním bojovala proti temnu. Během jednoho rozhovoru mi Pán řekl, že tato paní si přišla na slavnost pro učednické požehnání, a že jednou byla panovnicí velké říše.

Každá slavnost byla něčím jedinečně velikým. Byl to vynímečný, nezapomenutelný obraz, když učedníci a učednice za zvuku hudby Grálu vstoupili do chrámu. Učedníci měli na sobě svůj barevný plášť a učednice stejnokroj. Je pro mne takřka nemožné přesně popsat hluboké dojmy a pocity, které jsem při slavnostech prožívala. Hudba byla obzvlášť posvátná, a síla, která přicházela shůry, byla tak ohromná, že člověk mohl sotva projít kolem Pánova stolu.

Já sama jsem byla povolána o slavnosti Holubice 1937 a nikdy nezapomenu velikost tohoto okamžiku. Bylo okolo nás takové zachvívání, že každý z nás byl na okamžik vyzvednut do vyšších sfér. Skrze Pána bylo na Hoře zakotveno Světlo a nově přicházejícím bývalo řečeno: "Zuj si boty, neboť jsi vstoupil na svatou půdu." To bylo za časů Pána a mělo to symbolický význam.

Během slavnosti přicházelo mnoho lidí odevšad, aby se zúčastnili tohoto ohromného dění. Často byly pořádány výlety, kterých se mohl zúčastnit každý, kdo měl zájem. Například jsme jeli lanovkou na Nordkette, nebo na Patschekofel. Potom jsme zašli do hotelu na kávu, přičemž učedníci seděli vždy nejblíže Pánu, pak následovali hosté a nakonec seděli obyvatelé Hory. Byl to pro nás všechny šťastný a radostně strávený čas.

Na Hoře jsme však nežili odděleni od světa. Pán rád cestoval a často se jezdilo především do Innsbrucku. V létě jsme pořádali v okolí pikniky, což měli Pán a Paní Marie obzvláště rádi. Závěrem jsme někdy navštívili i kino, neboť Pán měl zálibu v dobrých filmech. Jednou dávali obzvláště dobrý, známý japonský film. Když jsme si před kinem prohlíželi snímky, slyšela jsem, jak Pán říká: "Nepůjdeme dovnitř, protože Japonsko je mrtvé."

Pán sám napsal během své spisovatelské činnosti několik divadelních her, které byly také uváděny v divadlech. Mimo jiné také říkal, že největší objevy ve filmu a technice přijdou teprve po válce.

Když jsem přišla na Horu, byla jsem často zvána různými dámami na kávu, ale domů jsem se vracela zklamána. Byla jsem hledající a měla jsem spoustu otázek. Přišel za mnou na návštěvu můj otec, který tudy projížděl. Pak přišel pan Lucien Siffrid, který měl za úkol věnovat se Pánským návštěvám. Můj otec měl mnoho otázek a velmi živě s ním hovořil. Poslouchala jsem jejich debaty a uslyšela jsem odpověď na otázku, na kterou jsem sama hledala odpověď. Vmísila jsem se do debaty a mnohé jsem se pak od pana Siffrida naučila. Během slavností přicházelo k němu a k jeho paní vždy mnoho hostů, kteří měli právě tolik otázek jako já. Taky se tam muzicírovalo a tyto hodiny byly vždy velmi hodnotné a velmi nás obohacovaly.

Začátkem dubna 1937 plánovali Pán a Paní cestu ke Gardavskému jezeru. Tyto cesty měly vždy hluboký význam a slyšela jsem, že Pán měl obzvláště Gardavské jezero v oblibě a jednou se vyjádřil, že čím bylo pro Ježíše jezero Genezaretské, tím je pro něj jezero Gardavské a že mnohým je dáno a mnohým vzato. Když jsem byla tázána, zda bych chtěla také, s nadšením jsem řekla: "Ano!" Měla jsem velikou radost, neboť vždy to byl ohromný zážitek být v nejbližší blízkosti Pána.

5. dubna 1937 časně ráno byl odjezd. Během celé cesty jsme měli krásné počasí, až když jsme dojeli do města, začala bouřka, kterou bylo slyšet již z dálky. Pán pak řekl: "Bytostní mne zdraví." Během procházek k Němu přicházeli mloci a ještěrky. V blízkosti Pána bylo vždy takové zachvívání a taková síla, že člověk nikdy nebyl unaven.

Pánův vůz řídil pan Deubler, druhý vůz řídil pan Kovář z Prahy. V něm seděla paní Beringerová, paní Recklebenová a já. Byla jsem tehdy jediná nositelka stříbrného kříže mezi učedníky a apoštoly, ale vše probíhalo tak harmonicky, že jsem ani v nejmenším nepociťovala žádný odstup.

Naše cesta vedla přes Bozen do Gardone, kde jsme se ubytovali v hotelu Fasano, který stál na klidném místě u jezera. Pán byl velmi vyrovnaný, což se přeneslo velmi rychle také na nás.

Příštího dne odpoledne jsme měli jet do Benátek. Všichni jsme se velmi těšili, ale jak velké bylo pak zklamání.

Světoznámé Benátky. Viděla jsem je poprvé a jímala mne hrůza. Černé gondoly mi připadaly jako rakve. Do města jsme ani nevkročili, zaparkovali jsme auta a nastoupili do parníku a kanálem Geande jsme jeli do Lida. Paní Maria viděla mnoho jemnohmotného, neboť řekla: "Zde je vše mrtvé".

Lido nás však také zklamalo a druhého dne jsme se vrátili do Fasana, které jsme měli všichni rádi. Na lodi vyslovil Pán a Paní Maria přání, abychom si přece jen prohlédli město. Přes všechny naše námitky, že bychom je nechtěli nechávat samotné, trvali na tom, a vrátili se k autu sami. Všichni jsme pociťovali velký tlak, bylo to hrozné, měli jsme jen jedinou myšlenku: rychle pryč odtud. Později Pán poznamenal, že Benátky budou potopeny.

Na zpáteční cestě do Gardone jsme se zdrželi v Turínu. Šla jsem s panem Kovářem nakoupit jídlo na piknik, přičemž druhý vůz jel již napřed. Nákup však trval příliš dlouho, takže jsme si museli pospíšit, abychom je opět našli. Ale byli jsme v takovém rozletu a nadšení, že pan Kovář našel s neomylnou jistotou správnou cestu. Našli jsme je na jednom velmi krásném místě. Když jsme pak vybalili náš nákup, nálada viditelně stoupla. Měli jsme pravou mortadelu a jiné italské speciality a k tomu skleničku dobrého vína. Pokud si vzpomínám, pociťovala jsem málokdy v životě takovou radost a zřídka kdy jsem byla tak veselá. Pán se mne tehdy také zeptal, jestli už jsem byla v životě někdy tak šťastná jako dnes. Ovšem, že takové štěstí jako v přítomnosti Pána a Paní Marie jsem nezažila ještě nikdy.

Odpoledne jsme se vrátili do hotelu Fassano a dostali jsme dokonce naše původní pokoje, takže jsme se cítili brzy jako doma. Ustavili jsme dozor a někteří se ptali, kdo má být v cizině vedoucím. My ženy jsme byly díky svým dlouhým šatům nápadné, ale tak to mělo být.

Druhý den ráno jsme se všichni sešli u stolku s kávou. V noci se krajem přehnala prudká bouře, takže příroda byla po včerejším horkém dni příjemně osvěžena a slunce na nebi opět radostně svítilo. Když jsme vypili kávu, navrhl pan Kovář, že bychom se mohli projít, a Pán, dříve než někdo poznamenal, že On na procházky nechodí, souhlasil. A tak jsme si udělali pěknou procházku na Platz del Victorial, kde měl svůj dům spisovatel "d Annunzio".

Od kostelíku, který byl nahoře, se nabízel nádherný výhled. Pán se zeptal paní Marie, která velmi ráda navštěvovala kostely, jestli se nechce podívat dovnitř, ale ona odpověděla, že ne, protože je to tam příliš špinavé a posadila se s paní Recklebenovou na lavičku zády ke kostelu. Najednou vstala a řekla paní Recklebenové, že tam nemůže zůstat sedět, protože to pálí jako oheň. My ostatní jsme stáli s Pánem před kostelem. Vládla kolem nás temně slavnostní nálada, bylo to uzavření kruhu jednoho dění, proto sem Pán musel přijít. Pohrouženi do myšlenek jsme se vydali na cestu zpět.

V poledne jsme opět radostně zasedli ke stolu, neboť to pro nás bylo vzácností smět sedět vedle Pána a Paní. Vždy z nich vyzařovalo tolik dobroty a lásky, což se slovy vůbec nedá popsat. Pán se vyjádřil, že ještě žádná cesta nebyla tak krásná, jako tato, a vyslovil panu Kovářovi pochvalu za dobré vedení cesty. Jak se potom Pán smál, když mu pan Kovář vyprávěl o výletu, který podnikl, když jsme se večer rozloučili. Byl to pro nás všechny zasloužený čas odpočinku. Obyčejně se Paní Maria a slečna Irmingard posadily u jezera a ostatní ženy jim dělaly společnost. Vyprávělo se a smáli jsme se, neboť paní Maria mluvila vždy velmi otevřeně. Mezitím se Pán procházel s muži po zahradě, my jsme se také rády přidružily, neboť všechno, o čem Pán mluvil, bylo pro nás nové, významné a poučné.

Nastal poslední den našeho pobytu v hotelu Fassano. Chtěli jsme ještě podniknout malý výlet motorovým člunem, neboť bylo nádherné počasí a jezero klidné. Jeli jsme pak na protilehlý břeh kolem nádherného ostrova v Gardavském jezeru, který patřil vévodovi Borghezovi. Tam jsme vystoupili a šli se projít. Ale mezitím se na horizontu objevila hustá mračna, takže jsme se ihned vydali zase nazpátek. Mohli jsme pozorovat nádhernou přírodní podívanou. Černá mračna vystupovala přímo před námi z vody, takže jezero a mraky přecházely v jedno. Hladina jezera byla zatím jako zrcadlo a nalevo od nás ještě svítilo slunce. To bylo jistě přivítání bytostných pro Pána, Paní Marii a slečnu Irmingard, protože teprve když jsme opět stanuli na břehu, spustil se silný liják. Paní Maria byla viditelně šťastná, když jsme vystoupili na břeh, neboť při vzpomínce na dobu, kdy žila jako Kassandra, byla ve člunu velmi neklidná.

Aby mohli být Pán, Paní a Slečna také trochu sami, vyhledali jsme si místo na vedlejší terase v našem hotelu, kde chtěl pan Kovář postavit vedle sebe několik stolů, přitom mu vyklouzla z ruky mramorová deska, která ležela na jednom ze stolků a rozbila se. Smutně držel rozbité kousky, když právě vstoupil Pán a usmívajíc se řekl: "Jako Mojžíš s rozbitou deskou starého zákona." Museli jsme se všichni smát.

V hotelu byla také kapela, ale hudebníci hráli opravdu málo. Ale najednou jsme se museli všichni zaposlouchat, protože k našim uším zazněla Wagnerova hudba a sice tak dobře, jak dosud tito hudebníci nikdy předtím nehráli. Bylo to, jako kdyby tušili, kdo zde je a že Pán má Wagnerovu hudbu obzvláště rád.

Pak přišel večer, a s ním večeře na rozloučenou. Byli jsme všichni smutní, že jsou tyto kouzelné dny již u konce a před námi je cesta zpět. Druhý den ráno jsme hned po snídani odjeli. Byl den jako stvořený pro cestování. Bylo trochu zataženo a chladno. Bytostní se opravdu vždy postarali o vhodné počasí, však také Pán jednou řekl: "Kdo nevidí, jak nás bytostní všude zdraví a vše pro nás připravují, ten je slepý a hluchý". A tak to také bylo.

Z hotelu jsme si s sebou vzali jídlo a kávu, abychom mohli cestou v přírodě ještě posvačit, a v Trentu jsme s panem Kovářem obstarali ještě ostatní věci, takže jsme se vraceli zpátky těžce naloženi vším možným. Nedaleko za Trentem jsme zastavili a jelikož bylo chladno, obsloužili jsme Pána, Paní a Slečnu v autě. Všechno probíhalo podle plánu a posíleni jsme pokračovali v cestě podle programu. Chtěli jsme být k večeru doma. V Innsbrucku jsme povečeřeli a nakonec jsme si zašli ještě do kina. Tímto jsme ukončili tuto nádhernou cestu, na kterou nikdy nezapomenu.

Den na to, byla zrovna neděle, přišel za mnou k mému překvapení Pán v doprovodu Slečny Irmingard. Hovořili jsme spolu o krásném výletu, když se mne Pán náhle zeptal: "Pociťovala jste něco, když jsme stáli před kostelem v Sopra Gardone?" Slečna Irmingard se do toho vložila a řekla "Ano, paní Westphalová přece říkala, že zvony už zase zvonily". Pán pokračoval : "Na tomto místě jste byla upálená jako čarodějnice!"

Slyšela jsem od Pána, že ve stejné době, když jsme na naší procházce stanuli před kostelem a obklopila nás ona temně slavnostní nálada, přijala toto jemnohmotné dění také paní Manzová, která také žila v osadě. Bylo to naplnění věštby, kterou jsem vyslovila v jednom ze svých pozemských životů, když jsem na tomto místě před kostelem musela stanout na hranici. Vstupujíc na hranici jsem řekla: "Až bude Syn Člověka stát na tomto místě, aby soudil věrné a nevěrné služebníky této církve, budu já stát na jeho straně." Pán mi ještě řekl: "Vy jste stála na straně a přítomná byla také láska." Spontánně jsem odpověděla : "Proto jsem musela - směla jet na tuto cestu s Vámi." Na to Pán řekl : "Ne, vy jste tuto cestu musela udělat, protože to pro vás bylo uzavření kruhu!" Po tomto rozhovoru jsem se cítila, jakoby z mé duše spadlo těžké závaží.

18. dubna jsme slavili Pánovy narozeniny. To byla opět neděle. Po slavnostní pobožnosti jsme Pánovi v místnosti trigonu blahopřáli. Každý jsme vstupovali jednotlivě a Pán měl pro každého z nás laskavé slovo. 19. dubna pak měla narozeniny paní Beringerová a bylo zvykem pozvat Pána, Paní a Slečnu na večeři. Měla jsem štěstí, byla jsem ještě s paní Recklebenovou také pozvána. Byl to pro nás opět velký zážitek. Pán vypravoval o svém nuceném pobytu na Isle of Man. Začátkem roku 1914, když vypukla válka, byl Pán v Anglii, kde mohl svobodně pobývat a kde měl dobré přátele. Pak ale přišlo zostření zákona a Pán se dostal do zajateckého tábora. Tábor byl velký a strava špatná. Byli zde také nejlepší kuchaři z různých zemí a ti často připravovali dobrá jídla, protože mnozí ze zajatců dostávali balíčky z domova.

Jinak by to bylo někdy velmi zlé stravování jenom s těmi porcemi, které dostávali. Jeden chléb na týden, k tomu ráno a večer čaj a v poledne nějaké velmi prosté jídlo. Pán tento čaj na základě svého vnitřního cítění nikdy nepil, až potom jednoho dne četli v novinách, že do čaje je přidávána látka, která má muže oslabovat. Pán chtěl po svém návratu do Německa tuto skutečnost zveřejnit v tisku, ale žádné noviny k tomu nebyly ochotny. Ostatní zajatci v táboře měli Pána ve velké oblibě a respektovali jej. Pokud došlo někde k nějaké hádce, volali vždy Pána, aby je rozsoudil.

Život na Hoře nebyl vždy lehký a změna v nového člověka vyžadovala vždy mnoho poznání a vciťování. Mnohé jsem nevěděla, žila jsem zde příliš krátce, ale Pán a Paní stáli vždy při mně a paní Illigová se také objevila vždy v pravý okamžik, když jsem to potřebovala. V dívčí škole byly některé věci, které nebyly zcela podle vůle Paní Marie, ale také jinde nebylo vše tak příkladné, jaké by to se samozřejmostí na Hoře mělo být. Všichni obyvatelé osady přišli na vlastní prosbu, aby směli být v blízkosti Pána, aby mu směli pomáhat při velkých změnách a výchově nových lidí. Ale mnohdy vyšlo najevo, že si někteří mysleli, že právě u nich už žádné změny nejsou nutné.

 

Nastalo léto a před námi byla nová cesta. Také tentokrát jsem také směla být při tom. Pan Deubler opět řídil vůz s Pánem, Paní a Slečnou. Druhé auto, ve kterém seděla paní Recklebenová a já, řídil pan Kurt Halseband. Pan Laute byl vedoucím cesty. 28.července 1937 ráno v 6 hodin jsme vyjeli směrem na Arlbergpa a kousek před Feldrickem nám přijeli naproti manželé Kaufmanovi a pan Schöneberger. Srdečně jsme se přivítali a společně pokračovali do Staadu u Bodamského jezera, kde jsme měli v hotelu "Bílý koníček" objednaný oběd. Byl to malý hotel s hezkou zahradou, postavený na idylickém místě přímo u jezera. Vše bylo připraveno s láskou, jídlo bylo dobré a polévce se dokonce dostalo zvláštní pochvaly od Pána. Seděli jsme v zahradě za svitu slunce a když už nám všem bylo opravdu horko, objevilo se skutečně několik mraků, abychom se mohli zchladit v jejich stínu.

Po jídle jsme hned pokračovali dále do Sankt Gallen, kde jsme navštívili některé nositele kříže, a všichni jsme se potom sešli u Shönenbergrových na kávu. Všechny přítomné ženy pomohly paní Schönenbergrové s prací, aby neležela veškerá tíha jenom na ní. Když jsme vypili kávu, vrátil se Pán, pan Schönenberger a pan Laute, ke svému rozhovoru, Paní Maria a Slečna Irmingard si povídaly s námi a několik žen ze Švýcarska pomáhalo při umývání nádobí.

Čas k odjezdu se rychle přiblížil a tak jsme pokračovali dále do Abornu k Eisenbeisu. Tam bylo pro Pána, Paní, Slečnu a paní Recklebenovou slavnostně připraveno ubytování a večeře pro nás všechny, my ostatní jsme ale nevěděli, kde přenocujeme. Později nám pan Schönenberger obstaral ubytování v hotelu Schiff v Rorschachu.

Jídlo bylo výborné, o zábavu se starali převážně hostitelé, což nám bylo ale spíše líto, protože pro nás byl největším darem rozhovor s Pánem. Po jídle jsme setrvali v příjemném rozhovoru a Paní Maria hovořila mimo jiné také o dřívějších inkarnacích paní Eisenbeisové.

Druhý den ráno jsme společně jeli do Sankt Gallen. Tam jsme navštívili nadační chrám. Paní Maria ihned zpozorovala čistotu, která zde panovala. Na věži kostela byl také rovnoramenný kříž. Ještě jsme se šli projít do nádherného městského parku a pak jsme pokračovali do Herissau, kde nás očekávali manželé Schönenbergerovi k obědu. Také zde byla připravena velká tabule a my jsme opět mohli vychutnávat společné chvíle s Pánem.

Po jídle jsme jeli do Zurichu. Paní Maria a Slečna Irmingrad si jeli nechat umýt vlasy k slečně Schörerové, která byla také nositelkou kříže. Pán jel už napřed ke Gieseovým, kde jsme byli pozváni na kávu. U Gieseových bylo příjemně a každý cítil pohodu. V hotelu "Eden au Lac", kde jsme měli všichni objednaný nocleh, se pak konala slavnostní večeře. Vše bylo velmi dobře připraveno a my všichni jsme cítili starostlivou péči, která zde vládla, na rozdíl od domu Eisenbeisových. Slavnostní večeře se zúčastnili všichni nositelé kříže z Zurichu a okolí. Poté jsme si zašli do kina na dobrý film a pak jsme se ještě zastavili v hospůdce u Zurišského jezera. Pán vypil sklenici piva a ze všeho měl velkou radost. Zurišští nás ještě doprovodili k hotelu, kde jsme se všichni srdečně rozloučili.

Druhý den jsme se jeli podívat do obchodu pana Gieseho v nádražní ulici. Měl obchod se starožitnostmi. V rohovém okně obchodu leželo vkusně naaranžované Poselství, které bylo otevřené a každý den se otočila jedna stránka. Ještě jednou přišlo několik zurišských nositelů kříže, aby pozdravili Pána. Byl zde pro všechny, kteří s ním chtěli mluvit, a pro každého měl dobré slovo. Bylo vidět, jak ho měli lidé rádi a jak si ho vážili. Pak jsme podnikli cestu do kostela Zurich-Enge, po jehož shlédnutí jsme jeli do parku Belvoir, abychom se ještě prošli. Obědvali jsme opět v hotelu, tentokrát byla tabule menší a tak jsme si mohli vypít kávu v hale. Hovořili jsme opět o inkarnacích, ale Paní Maria mlčela, ačkoliv se jí Pán několikrát dotazoval. Pán, Paní a Slečna navštívili ještě automobilovou výstavu a nakonec pak ještě nositelky kříže, které byly zaměstnány v bufetu. Bylo opravdu obdivuhodné, že Pán během této návštěvy v Zurichu na nikoho nezapomněl.

 

Po návštěvě v Zurychu nás vedla cesta do Mühlheimu, kde byla tiskárna, kterou vlastnil pan Kaufmann a v níž v roce 1937 vycházel časopis Hlas. U těchto lidí jsme byli na návštěvě, která byla velmi zajímavá. Seděli jsme u stolu s kávou, ačkoliv jsme nepociťovali hlad, nabídka byla tak lákavá, že jsme neodolali. Paní Kaufmannová nás chtěla obsloužit, ale Paní Maria jí řekla: "Vy se posadíte vedle mě!" Paní Kaufmannová bezradně stála a já jsem jí pošeptala, aby si sedla, že všechno udělám. A když jsem pak přišla s podnosem k Pánovi řekl, dobrotivě se usmívajíc: "Paní Westphalová, vy to umíte také?" Slyšela jsem od Pána takovéto drobné poznámky častěji a vždy jsem se tomu divila.

Také zde byla uvolněná a veselá nálada.

Když jsme se vrátili z Mühlheimu do Eisenbeimu, nebyl zde nikdo, aby nás přivítal. Z kuchyně přišla paní Kirsteinerová a omluvila paní Eisenbeisovou, která se ještě upravovala. Pak přišel pan Eisenbeis a zavedl Pána, Paní, Slečnu a paní Recklebenovou do svých pokojů Já jsem si mohla odpočinout v pokoji paní Recklebenové. Páni, kteří nás doprovázeli, nám opět zajistili ubytování. Připravovali jsme se a šli jsme s Pánem a Slečnou Irmingard do krásné zahrady. Konečně se objevila také paní Eisenbeisová a čekali jsme na Paní Marii. Ta však nepřicházela a nepřicházela. Paní Eisenbeisová byla viditelně nervozní, neboť se její pstruzi rozvařili. Po půl hodině se Paní Marie objevila a byla oblečena do cestovního. Ve vzduchu bylo poměrně velké napětí, které nás všechny tísnilo. Jídlo bylo opět tak velkolepě připraveno jako první večer. Brzy poté, co jsme se prošli kolem jezera, jsme se rozloučili. Díky námaze pana Kirsteinera dostal pan Halseband a já pokoj v hotelu Šedý medvěd v Arbornu. Pan Deubler s panem Laute nocovali u Kirsteinerových.

Druhý den ráno v 9 hodin jsme měli sraz u Eisenbeisových. Měli jsme se vydat na zpáteční cestu. Pan Schönenberger, který měl jet s námi zpět, se ve smluvený čas nedostavil. Když jsme mu asi v půl desáté zavolali, řekl, že se nemůže dostavit, protože má ještě v ordinaci pacienty. Poté jsme tedy jeli bez pana Schönenbergera. Tato událost byla nepříjemným zahájením naší cesty. Ve Feldkirchu chtěl Pán někoho navštívit, poprosil nás jen, abychom na něj počkali. Uběhla poměrně krátká doba a Pán a Paní Maria se vrátili zpět a mělo se pokračovat v cestě. Ale jaká smůla, paní Recklebenová s panem Halsebandem mezitím odešli nakoupit dárky, takže jsme je museli nejprve hledat. Naštěstí jsme je brzy našli v jednom obchodě, ale než zaplatili a vyzvedli si balíčky, uběhla ještě nějaká doba. Naštěstí vedla k Arlbergu jen jedna cesta. Nyní jsme se rychlou jízdou snažili dohnat auto s Pánem, Paní a Slečnou. Dlouho se nám to nedařilo, dojeli jsme je až u Arlberského průsmyku, kde seděli a svačili. Posadili jsme se poblíž a také trochu pojedli. Pán, Paní a Slečna byli chladní a nepromluvili s námi ani slovo. Pak jsme jeli dále přímou cestou na Innsbruck. Avšak při této cestě jsme vůz s Pánem opět ztratili z očí, přestože jsme s paní Recklebenovou neustále dávali pozor, protože oba řidiči jeli každý svým stylem, místo aby na sebe vzájemně ohleduplně počkali. Když jsme pak v Innsbrucku projížděli Terezínskou ulicí, jel Pánův vůz zrovna v protisměru, ale byl prázdný. Pan Deubler projel prostě kolem nás a my jsme teď nevěděli, kde Pán je. Přemýšleli jsme, hledali jsme je v kině, ale všechno bylo marné. Najednou mně něco napadlo a řekla jsem, že vím, kde Pán s Paní a Slečnou jsou. Šli jsme s panem Lautem do hotelu Theresia a tam všichni seděli v zahradní restauraci. Pan Laute šel ihned nazpět k autu, aby přivedl paní Recklebenovou, zatímco já jsem šla rozradostněně ke stolu. Ale JAK byla Paní Marie nazlobená! Takto rozhněvanou jsem ji ještě nikdy neviděla.

"Co to jen s vámi je, jak to, že mezi vámi nevládne harmonie?"

V tomto smyslu Paní Marie začala. Pán seděl vedle a neřekl ani slovo. Ustaraně jsem mlčela, protože jsem nemohla nic říct k tomu, že se řidiči nedomluvili a každý jednal podle své vlastní vůle, bez ohledu na druhého. Krátce před Innsbruckem nás dojel i pan Schönenberger, takže jsme v zahradě hotelu Theresia seděli opět všichni společně u kávy. Nato jsme si zašli ještě do kina, ale všichni jsme byli velmi skleslí, protože se na nás paní Maria tak zlobila, zatímco Pán ve své velké dobrotě neztratil ani slovo. Během toho, co jsme seděli v kině, strhla se venku prudká vichřice a když jsme pak z kina vyšli ven, bylo u Pána a Paní vše zapomenuto a oni k nám byli opět laskaví jako předtím. Tak skončila tato cesta.

Cesta ke Gardavskému jezeru proběhla velmi pěkně a harmonicky, protože se nikdo nesnažil prosazovat svoji vlastní vůli. Při cestě do Švýcarska se ukázaly některé nepěkné sklony k bezohlednému a svévolnému jednání, které citlivě narušily harmonii mezi všemi zúčastněnými. Byl to takříkajíc začátek konce, protože většina těch - nositelů kříže, učedníků a apoštolů - kteří byli s námi a žili na Hoře, nebo ve Švýcarsku, později Pána opustila a někteří se stali dokonce nepřáteli. Jediným věrným zůstal učedník Giese z Zurichu.

Pro Pána následovalo zklamání za zklamáním. Učedníci a apoštolové, kteří Pánovi slibovali věrnost a měli kolem něho vytvořit kruh, jej nechali na holičkách. Do vánoc 1934 stáli ještě při něm, takže se Pán mohl prohlásit za IMANUELE. Ale potom v nich velmi vzrostla ješitnost a prohlásili se za vyvolené a v jejich řadách se uhnízdilo temno. Tak porušili svazek věrnosti. Už v roce 1937, když jsem přišla na Horu, bylo mi nápadné mnohé, co bych od učedníků nečekala. Pán ale přesto své učedníky každý večer navštěvoval, aby je podpořil a posílil. Oni to však nechápali a byli ještě domýšlivější. Jak jen tím Pán musel trpět. ON, který vždy takové domýšlivosti a zároveň nedostatkům svého okolí nechával volný průběh. Jeden malý příklad: O Vánocích 1937 přišel na Horu na slavnost můj muž. Chtěl si na Hoře pronajmout auto, které obvykle vozilo hosty od nádraží ve Schwazu, abychom mohli jet do Innsbrucku. Šla jsem se informovat na správu a bylo mi sděleno, že už to není možné, protože teď budou přijíždět hosté. Do Schwazu jsme měli možnost kdykoliv tímto autem jet. Krátce nato si mně Pán nechal zavolat, slyšel o našem přání a jelikož na správě nám jej nemohli splnit, nabídl nám svůj vlastní vůz. To, že nám chtěl naše přání vyplnit, udělalo na mne hluboký dojem. Ale takový on byl vždycky. Při tomto setkání jsem si všimla, jak je Pán smutný. Hovořil o svých velikých zklamáních, které mu připravují Jeho nositelé kříže.

Když se blížila Slavnost zářící hvězdy 1937, poslední, kterou na Hoře vedl Pán, museli se obyvatelé Hory zapsat do seznamu. Poslední slova, která Pán promluvil, byla: "Nyní jděte a prožívejte. Já už nemám, co bych vám ještě řekl."

Po slavnosti jsem se mohla nastěhovat do bytu po Halsenbandových, který už byl delší dobu volný. Pán s Paní a Slečnou přišli, aby mi můj nový byt posvětili. Také paní Berningerová byla u toho. Byl to krásný večer. Pán hovořil o Svých plánech, jak to bude jednou vypadat na Hoře, až tam bude stát pozemský hrad Grálu.

 

V únoru 1938 jsme si udělali opět malý výlet do Innsbrucku, který jsme zakončili posezením u kávy v hotelu Kreid, kam Pán rád chodil. Dříve se pro osadu dělaly velké nákupy. Pán opět hovořil o budoucnosti, o cestách, na kterých by se měli zúčastnit ti nositelé kříže, pro které bude cesta uzavřením kruhu. Tenkrát se mě Pán zeptal: "Vy by jste chtěla jet opět s námi, že?" V této chvíli jsem na něm nezpozorovala nic z jeho zklamání. Byl dobrotivý, jako vždy.

Pak přišel březen 1938. Vrátila jsem se od oběda do osady později. Nikoho z obyvatelů Hory nebylo vidět a když jsem se blížila k Pánovu domu, nutilo mně něco, abych se podívala nahoru. Viděla jsem na balkoně stát Pána, stál bez hnutí a díval se hluboko dolů do údolí. Bylo otřásající vidět tuto osamělou osobu. Pán tehdy věděl, co ho tento den čeká. Odpoledne si pro něj pak přišlo SS a odvedli jej do ochranné vazby. Bylo to srdcervoucí. Několik obyvatelů Hory, mezi nimi pan Vollmann, Emil Siffrid, pan Fritsch a také pan Swarowski se ihned vydali do Innsbrucku, aby jej přivezli nazpět. Tito Páni byli také zadrženi, ale druhý den opět propuštěni, avšak bez Pána. Jeden nebo dva dny nato nám řekl pan Siffrid, že bychom si měli jít poslechnout, co říká Hitler v Innsbrucku. Hitler ale nemohl dobře mluvit. Jeho řeč byla nepřesvědčivá a dostalo se mu malého aplausu. Druhý den se psalo v novinách, že měl potíže s hlasivkami a sotva mohl mluvit. Ten pravý důvod však byl, že stál v paprscích Pánových a proto nemohl mluvit.

Druhý den opět přišlo SS a všichni obyvatelé Hory byli vzati do ochranné vazby. Paní Maria a Slečna Irmingard museli opustit svůj dům a byli ubytováni v místnosti trigonu. Stráž SS obsadila kancelář a řádila tam až do pozdní noci. V prvním patře byly ženy. Paní Illigová a paní Recklebenová jim dělaly celou dobu společnost. My, kteří jsme bydleli v první řadě domů, jsme také museli opustit své byty a přenocovat v druhé řadě domů, anebo kde ještě bylo místo. Muži šli všichni do hromadné ubytovny, která byla zřízena v tehdejší budově školy. SS si od nás vzali všechno, co potřebovali k zařízení svých bytů dole ve Vompu : Koberce, nábytek, psací stroje, zkrátka všechno, co bylo mobilní. Paní Marii ohrožovali pistolí, aby jim vydala své šperky. Zabavena byla také všechna auta. Když jsme šli do školní budovy k jídlu, šel jeden ozbrojený voják SS před a druhý za námi. Pošta k nám nechodila vůbec. Byli jsme úplně odříznuti od světa. Protože jsem byla Američanka, v mém bytě se ničeho nedotkli a tak jsem mohla zachránit a vzít k sobě mnohé, co SS nesmělo padnout do rukou, protože SS jinak prohledalo všechno. Hledali hlavně zbraně, aby měli proti nám nějaké hmatatelné důkazy, avšak nic nenašli.

V prvních dnech naší ochranné vazby přišel na Horu můj bratr. Jel tehdy ze své obchodní cesty z Vídně a protože měl také americké občanství, měl více svobody než my. Na Hoře žilo i jinak mnoho cizinců z různých zemí, Češi, Holanďané, Angličané. My všichni jsme napsali na příslušná velvyslanectví a podali žalobu. Můj bratr mohl vzít tyto žádosti při své zpáteční cestě s sebou, protože jako cizinec nebyl prohledáván. Den před jeho odjezdem jsme s ním vše potřebné domluvili.

Druhého dne jsem chtěla jet s ním, na bráně nám řekli, že bychom se museli ohlásit na SS ve Vompu. Také každé auto, které jelo buďto nahoru, nebo dolů se tam muselo hlásit. Byla přidělena jedna nacistka, jako osobní dohled. Už bychom se s bratrem nemohli o ničem domlouvat, naštěstí jsme si spolu již předešlého večera vše potřebné domluvili.

Když můj bratr odcestoval, jela se mnou má dozorkyně až na Horu a během zpáteční cesty mi kladla záludné otázky. Mimo jiné se ptala, jestli smějí na Hoře bydlet také černoši a židé. Slyšela jsem říkat svůj hlas: "Chtěla by jste snad zabránit Číňanovi, aby se radoval z krásné květiny?"

Brzy na to přišlo nové nařízení, týkající se deviz. Všichni jsme museli své devizy odevzdat, tedy vyměnit. Neuposlechnutí znamenalo trest smrti. Jelikož u mne byly také nějaké devizy, i když nebyly moje, šla jsem je nahlásit. Musela jsem opět jet do Innsbrucku, což se muselo hlásit dole na SS. Muž, který převzal hlášení, se ke mně obrátil a řekl: "Jestli mi slíbíte, že nepodniknete nic proti mně, nechám vás na svou odpovědnost jet."

"Samozřejmě, že vám to mohu slíbit," odpověděla jsem. Objednal tedy auto, do kterého jsem se svým synem nastoupila, a jeli jsme, aniž bychom se museli dole hlásit. Zcela jednoduše jsme projeli. Na cestě do Innsbrucku mi bylo ukázáno, viděla jsem to jako ve filmu, co všechno musím udělat.

Má první cesta vedla k advokátovi, který hájil zájmy Hory. Všechno šlo jako na drátku a já jsem s ním mohla všechno prohovořit. Byl také ochoten vyměnit mi mé devizy a ukázal mi přímou cestu, jak mohu mluvit s Pánem. Dbala jsem přesně jeho příkazů a všechny cesty se přede mnou otevíraly a cesta k Pánovi také. Přišel do malé místnosti, ve které jsem čekala, a byl samozřejmě velmi smutný. Dozorce zůstal v místnosti, takže jsme nemohli volně hovořit, díky tomuto rozhovoru jsem mohla alespoň zprostředkovat spojení s Paní Marií a jí pak podat zprávu o tom, jak se vede Pánovi. Přinesla jsem Pánovi dvě láhve jeho oblíbeného vína, nevím ale, jestli je také dostal. Byla jsem právě ve stísněné náladě, díky vší té hrůze, co se odehrávala. Bylo už opravdu velmi pozdě, když jsme se vraceli. Také jsem koupila velkou krabici cigaret pro muže SS, který mne pustil samotnou, a kterou jsem mu pak při návratu dala. Slyšela jsem pak nahoře jeho vyjádření k tomu: "Ona je přece naše nepřítelkyně a darovala mně cigarety!" Druhý den pak přišel k Paní Marii advokát a pak již netrvalo dlouho a SS opustilo Horu. Přímá hrozba byla pryč a já myslím, že dopisy se stížnostmi splnily svůj účel.

Další týdny pak proběhly spartansky tvrdě, protože SS nám vzala všechny peníze. Můj bratr to věděl a tak ještě než odjel do Ameriky, přijel mě ještě jednou navštívit a přinesl mi peníze. V prosinci můj bratr zemřel v Mnichově, kde byl na služební cestě. Ačkoliv nebyl zpečetěn, byl pohřben v Hamburku, kde jsme měli rodinnou hrobku, po způsobu Grálu.

Za zmínku stojí ještě jeden výrok z okolí Hory. Když jsem jednou jela do Schwatzu, zeptala se mně jedna stará selka, zda bych ji nevzala s sebou, že by si také chtěla ve městě nakoupit. Protože jsem ji dobře znala, jejímu přání jsem vyhověla. Cestou se mne náhle zeptala : "Víte, paní Westphalová, Ježíš měl jednoho Jidáše. Pán jich má mnoho." Jak pravdivá byla tato slova, se v celé své tragičnosti ukázalo teprve později.

Přišel červen a s ním obávané SS. Nyní rozkaz zněl, že se musíme do dvou dnů všichni z Hory vystěhovat. Ve skutečnosti ale uplynuly ještě 4 týdny, než poslední obyvatel osadu opustil. Velitel SS byl velmi taktní muž, obyvatelům Hory se v té době dostalo od SS dobré péče, dětem darovali ovoce a čokoládu a celkově byli vždy ochotni pomoci. Tento velitel také neprovedl vždy všechny rozkazy, které mu byly uloženy, např. rozkaz o likvidaci veškerých knih. Nechal otevřít všechny krabice, ve kterých byly knihy uskladněny, a dal ve známost, že kdo chce knihy, může si je vyzvednout. Samozřejmě, že jsme si vzali tolik knih, kolik jsme jen mohli. Také mnoho mužů od SS si vzalo knihy a někteří Poselství také přijali. Švýcaři nabídli německé vládě peněžní obnos za to, aby knihy byly rozdány, prosbě bylo vyhověno, ale musely být ihned převezeny do neutrálního Švýcarska. Přesně si pamatuji, jak jsme s Paní Marií, Slečnou Irmingard a několika nositeli kříže v Innsbrucku přemýšleli, jak tyto peníze obstarat. Nakonec se nám to přece jen podařilo. Jedna z nás dokonce zastavila své housle, aby mohla pomoci.

Hned, když se SS objevilo na Hoře a přikázali nám vystěhovat se, protože si zde chtějí zřídit vzdělávací středisko, zavolala Paní Marie na pomoc učedníka pana Müller-Schlaurotha. Pan Müller byl členem NSDAP. V jednom dřívějším rozhovoru s Pánem mu sdělil, že se rozhodl z NSDAP vystoupit. Pán ho však od tohoto rozhodnutí odradil, řekl, že by jednou mohlo sloužit zájmům Hnutí Grálu, když budeme mít v této straně svého zástupce. A teď právě tento moment nastal. Pan Müller přišel ihned. Paní Maria a Slečna Irmingard museli Horu opustit jako první, rozloučení bylo bolestné. Ale pan Müller-Schlauroth jim stál věrně po boku a urovnával cestu. Také nábytek si mohli odvézt s sebou.

Paní Maria a Slečna Irmingard bydlely nejprve v hotelu Thresia v Innsbrucku. Nikdy nebyly samy. Byla s nimi stále paní Recklebenová se svou dcerou. Později se přestěhovaly obě dámy do hotelu na Hungerburgu, neboť Pánovo propuštění se stále oddalovalo a slyšela jsem, že prý bydlely i v domě Holanďanek na Hoře.

Pan Müller pracoval na osvobození Pána z ochranné vazby nepřetržitě. Avšak podařilo se mu to až v září 1938 a to tak, že se za něj zaručil. Pán pak bydlel se svojí rodinou na statku pana Schlaurotha ve Slezsku v ochraně pana Müllera. Za několik měsíců se pak odstěhovali do Kipsdorfu v Krušných horách na statek učedníka Giesecka, kde Pán 6. prosince 1941 opustil zemi, zanechávajíc své přátele a stoupence v hlubokém zármutku.

Osada Grálu na Vomperbergu byla mezitím stále pustší a pustší. Nacisti nabídli některým obyvatelům Hory, že zde mohou zůstat a pracovat pro ně, avšak pod podmínkou, že se zřeknou své víry. To však nikdo neudělal, i když sám nevěděl, kam půjde. Pan Halseband a pan Deubler byli jedni z prvních, kteří Horu opustili. Už to tam také ani nebylo jako dříve, neboť sotva Pána zatkli, vytvořily se dva tábory. Jeden zahrnoval ty, kteří zůstali věrní a druhý ty, kteří Pána opustili. Zasáhl nás nepopsatelný smutek, neboť nikdo nevěděl, jaký bude další vývoj Hnutí Grálu. A když pak Pán opustil tak předčasně zemi, zavládla mezi námi velká bezradnost, protože jsme byli bez domova.

V době likvidace Hory zde byl opět také můj muž. Přesídlila jsem s dětmi do Švýcarska, kde děti navštěvovaly institut na Rosenbergu v Sankt Gallen. Manžel se musel vrátit do Ameriky, kde se vynořily velké problémy, protože jsme už odtamtud nedostávali žádné peníze. Spojení bylo přerušeno a bylo možné jej navázat pouze přes státní department ve Washingtonu. Všechno bylo velmi dobrodružné a já jsem děkovala vždy z hloubi srdce Bohu, že jsme přestáli další noc. Krátce předtím, než Hitler dobyl Francii, vydali jsme se na cestu. Museli jsme zůstat 4 týdny v Lisabonu a zpátky jsme měli letět letadlem, nakonec jsme ale jeli s mnoha jinými lidmi s malou portugalskou lodí do nového bydliště. Začal nám nový život. Zde jsme válku nijak nepociťovali, jen ke konci války byl můj syn povolán k námořnictvu. Dostal se na největší námořní loď "North Carolina", ale válku přežil.

 

Všichni žili zvlášť rozseti po světě, bez zpráv a pokynů. Teprve až se podařilo Paní Marii uplatnit nárok na navrácení Hory, mohli se věrní vrátit a osada znovu ožila.

Také Paní Maria se dožila mnohého zklamání a často kárala snahu nositelů kříže o prosazení svých názorů, také ona chtěla svoji činnost správně provádět. My starší jsme už přece zažili, jak za časů Pána mnozí vysoce povolaní zklamali, jak se kruh, který měl Pána chránit a poskytovat mu oporu, roztříštil a spustil se tak celý řetěz utrpení, nenávisti a pronásledování, nejen skrze nacisty, ale také skrze bývalé stoupence, nepřátelské organizace a podobně. Když Paní Maria onemocněla a ležela v nemocnici v Innsbrucku, směla jsem ji jednou navštívit. Se slzami v očích se mně zeptala: "Paní Westphalová, mají mne lidé opravdu rádi?" - Také ona už lidem nevěřila!