Vzpomínky

Dr. Ericha Walkhoffa

 

 

Uplynuli jen dva roky od doby, kdy mě milost NEJVYŠŠÍHO přivedla k Tomu, který podobně jako KRISTUS pobýval mezi námi jako člověk, k PÁNOVI celého Stvoření – IMANUELOVI.

Směl jsem přijmout to, velikost čeho lidští duchové jinak nedokážou ani jen vytušit – zářivou blízkost Božího světla a začátek obratu světů.

Nevěřícně, kroutíc hlavou, budou lidé poslouchat, když o tom budu vyprávět. Já jsem však byl naplněný jásavým díkem a pokorou za to, že jsem k PÁNOVI směl přijít, abych MU sloužil tady dole, jednou na onom světě a na věčnosti.

Od Tebe, PANE IMANUELI, který jsi mně ještě osobně požehnal, si vyprošuji sílu, abych ve všem jednal správně podle Tvé Svaté vůle.

Byla to jistá přítelkyně naší rodiny, která mi připravila cestu. Vyprávěla o mně PÁNOVI a pokusila se přivést mě k Němu. PÁN to však zamítnul, protože už nechtěl víc přicházet do kontaktu s lidmi, jen pokud to bylo bezpodmínečně nutné.

Na Vánoce roku 1940 jsem ležel těžce nemocný v posteli. Navíc, moje duše byla do největší hloubky rozdrásaná vnitřním prožíváním, které mně a mojí rodině způsobovalo velké trápení. Často jsme u mé postele vedli rozhovory o posledních věcech života, aniž bychom byli schopní získat o nich jasnou a úplnou představu.

V době této velké tělesné i duševní nouze se naše známá znovu zeptala PÁNA, zda by mě přece jen nechtěl poznat. Nato PÁN odpověděl, že bych k Němu musel přijít sám od sebe.

Vůbec jsem však nevěděl, že PÁN v té době putoval po Zemi. Naše přítelkyně nám o tom nikdy neřekla. Vyprávěla nám jen o jedné známé, kterou oslovovala „paní MARIE“ a o její schopnosti, ukazovat cestu k tělesnému uzdravení. Bylo nám sice nápadné, že v době mé nemoci už o paní MARII vůbec nemluvila, ale dál jsme o tom nepřemýšleli. Nakonec jsme ji jednoho dne sami poprosili, zda bychom paní MARII směli navštívit. Paní MARIE, stejně jako PÁN, s tím souhlasili. O tomto všem jsme se však dozvěděli až později. Každopádně jsme se k nim dostali na vlastní přání, bez toho, abychom dopředu věděli, co nás čeká.

Naše cesta vedla tehdy v únoru 1941 přes Drážďany do Kipsdorfu. Až v Drážďanech jsme se od naší přítelkyně dozvěděli, že návštěva, kterou jsme chápali jen jako lékařskou konzultaci, byla určená i manželovi paní MARIE. Neznali jste tehdy ani jeho skutečné jméno. Byli jsme proto celkem přirození a bez jakýchkoliv duchovních očekávání. Ve velké přijímací místnosti jsme se seznámili s paní MARIÍ, stejně jako s jejich dcerou, slečnou IRMINGARD a nakonec i se samotným pánem domu – panem Bernhardtem. To je pozemské jméno PÁNA.

Jak dětsky prostý a jednoduchý byl tento začátek, který nás, nic netušící, vtáhl do víru událostí, jejichž velikost je pro pozemské lidi nepředstavitelná. Naše přítelkyně, paní Egli, byla prostředníkem pro toto seznámení, za což jí budeme navždy vděční.

Už při prvním setkání nás zaujala vážná a moudrá PÁNOVA zdrženlivost, která se uvolnila až tehdy, když se projevilo určité stejnorodé naladění přítomných. Téměř vždy u Něho bylo cítit tichou plachost před lidmi, kteří by mu přece i tak nerozuměli, nebo by jej dokonce odmítli. Už příliš trpěl mezi nimi a proto už ani nechtěl poznat nikoho dalšího. Zda to není dvojnásobná milost, že jsem navzdory tomu směl k němu přijít?

PÁN byl střední postavy. Jeho přímo útlé nohy ladily s ušlechtile tvarovanýma malýma a štíhlýma rukama. Pod vysokým čelem však svítily velké, hluboké tmavohnědé oči, které rovněž ladily s jemně snědou barvou jeho kůže.

Naše první rozhovory jsme po obědě vedli o věcech každodenního života a o velké válce, zuřící od roku 1939, také o našich dětech, až dokud mě PÁN nakonec nevyzval, abych jej následoval do jeho pracovny. Mezitím paní MARIE dávala rady mojí manželce a dětem.

Až později jsem se dozvěděl, že PÁN, kterého  jsem i podle jeho slov vnímal jako spisovatele, nevedl rozhovory ve své pracovně s každým, a tak jsem byl o to šťastnější, když se tyto naše rozhovory v krátkém období, které ještě strávil zde na Zemi, častěji opakovaly.

Při této první návštěvě jsme hovořili o mém osobním postoji, kdy jsem vyslovil i názor, že KRISTA, jehož obraz mimochodem zdobil stěnu pracovny, považuji jen za lidskou bytost a člověka hledajícího Boha – za velkého proroka. Avšak PÁN řekl, že o tom budu brzo smýšlet jinak.

Naše rozhovory jsme věnovali také osadě na Vomperbergu, která byla zřízená pod PÁNOVÝM vedením, a ze které jsem směl shlédnout mnohé fotografie. Při pohledu na tyto záběry mě trápilo nedokonalé venkovní utváření budov, stejně jako postavy andělů na bankovkách, které byly v té době v rámci osady vydávané. PÁN se mnou v tomto souhlasil a mínil, že to vyžaduje pomoc zvláštních stavebných poradců.

V to odpoledne jsem se rovněž dozvěděl, že PÁN napsal zásadní knihu: Poselství Grálu. Nechtěl mi ji však příliš ochotně poskytnout, protože se před úřady zavázal, že dílo nebude šířit. Když jsem jej však sám o to prosil, abych směl do něho nahlédnout, Poselství jsem přece jen dostal, s upozorněním, abych jej četl jen v nejužším kruhu. PÁN mínil, že při čtení určitě velmi brzo zjistím, že to všechno ve mně dříme, dosud však neprobuzené. Teď si to však jasně uvědomím a z očí mi bude sejmutá páska. Ve chvíli, kdy mi to povídal, bych mu nejraději s „jásotem padl kolem krku“.

Během této první hodiny, kterou jsem směl strávit u PÁNA, mi kromě jiného řekl, že se bez ohledu na to, zda tomu věřím nebo ne, ukáže, že na jeho příchodu na Zem závisí celý další osud světa a on jediný mu může přinést záchranu. Tato slova jsem však tehdy nechápal, protože jsem nevěděl, kdo pan Bernhardt ve skutečnosti je.

Po prvé jsem se tehdy též dozvěděl, že člověk nemá v sobě nic Božského, ale jen duchovní. Toto bylo pro mne úplně nové, vlastně neuvěřitelné vysvětlení. Jiskra, která mě od mládí poháněla, abych svým cítěním usiloval o výšiny, není tedy podle PÁNOVÝCH slov božského, ale jen duchovního původu. Jen tímto jediným objasněním se v té chvíli ve mně zřítila celá stavba mého falešného poznání a cítění.

V souvislosti s některými mými básněmi, které naše přítelkyně kdysi dala PÁNOVI, mi PÁN řekl, že mám silné „vedení“. I tento pojem, stejně jako působení tohoto vedení, byly pro mě úplně novými skutečnostmi.

Dříve než jsme opět sešli dolů, mi PÁN podal ruku a řekl, že se ještě naučím mu rozumět, ba dokonce že budu možná smět s ním pracovat.

Byl jsem sice tehdy vším, co jsem se směl dozvědět, silně pohnut, ale nevěděl jsem, co si s tím počít. Jaká milost spočívala v tomto prvním setkání, jsem si uvědomil až později.

Brzy na to, když jsem se vrátil domů, jsem se s ohnivou horlivostí pustil do čtení Poselství, které mě na jedné straně sice nadchlo, na druhé straně však ve mně vyvolalo velké rozpory v mých názorech. Jak pyšný je jen lidský duch ve své malosti, když věří, že může SLOVO kritizovat, ba dokonce si přát jeho změnu. Když mi PÁN později vysvětlil, že na Poselství nesmí být změněno ani jediné slovo, bylo mi to zpočátku celkem nepochopitelné. Dnes vím, že Poselství v celé jeho velikosti nemůže žádný člověk nikdy pochopit, a že k nám dolů přišlo od stupňů Božího trůnu. Proto ho žádný lidský tvor nebude moct nikdy změnit. Jen samotný PÁN.

Čtení Poselství mě duševně tak silně rozrušilo, že jsem PÁNA písemně požádal o další rozhovor, přičemž jsem mu vysvětlil, že jsou tyto věci pro mě smrtelně důležité a proto bych rád slyšel Jeho názory na různé nejasnosti, které ve mně vyvstaly. PÁN mi na to odepsal, že jsem u něj kdykoliv vítaný, jen se mám včas ohlásit.

Tak začaly moje návštěvy u PÁNA a dnes bych si přál, kéž bych byl mohl být s Ním o mnoho častěji. Tehdy jsem ještě nechápal všemohoucnost Jeho narození na Zemi, o to míň Jeho slova, že kdo jednou zkříží jeho cestu, ten je postavený před velké rozhodnutí, které musí učinit, nebo které už začalo: přijít k poznání nebo zahynout. Sám zdůraznil i význam slova, že naše přítelkyně byla jen „mostem“ v mém vedení. O to vděčnější jsem za to, že nejen moje žena, ale i mé nejstarší dcery a můj syn směli sedět za PÁNOVÝM stolem a osobně s ním hovořit. Buďme si proto všichni, usilující žít podle jeho SLOVA, navždy vědomí tohoto velkého daru, abychom naplnění tak velkou milostí směli PÁNOVI sloužit na věčné časy.

Jak často jsem během tohoto krátkého roku 1941 směl být s PÁNEM, si přesně nepamatuji. Tyto dny mého života jsou pro mě jako svaté slavnosti, vyňaté z každodenní všednosti, nezapomenutelné a při opětovném prožívání nepochopitelně velké.

Většinou jsem k PÁNOVI přijížděl autem a pokaždé jsem věděl, že jsem s radostí očekáván. Při jedné z dalších návštěv mi PÁN položil otázku, co hodlám dělat po skončení války. Na mou odpověď, že to žel nevím, mi PÁN řekl, že si to myslel. Smysl těchto slov se ukáže až později. Vždyť každé předurčení člověka vychází z duchovního a musí být posuzováno z duchovního pohledu.

V tento den jsem s PÁNEM opět vedl v jeho pracovně ty nejživější rozhovory, i když ani tehdy jsem si ještě celkem jasně neuvědomoval Jeho velikost. Během jednoho velmi vážného rozhovoru o postavení člověka ve stvoření mi PÁN řekl, že přišel na Zem jako BOŽÍ VŮLE, jako část BOHA, aby pokračoval v poslání Božího syna Krista. Poprvé přede mnou vyslovil slova, která řekl i Kristus: „Já jsem“. „A jestli to teď ještě nedokážete poznat“, dodal, „později to poznáte“.

Pln předtuchy jsem přijal tehdy tato slova, která byla tentokrát vyslovená v pevné naději na moji „spolupráci“.

PÁN mě zároveň poprosil, abych se naučil stát oběma nohami pevně na zemi. Tak budu moci všechno lépe zvládnout. To bude potřebné hlavně během následujících pěti – šesti měsíců. „Jste jako balón ve vzduchu“, řekl mi s přátelským úsměvem. „A úlohou vaší manželky je stáhnout vás vždy znova zpátky na zem“.

Přidělený úkol, naučit se vědomě pevně stát na zemi, mi zpočátku připadal těžký. Ale jak jinak bychom my, lidé, byli schopní splnit náš úkol – prozářit duchem všechno pozemské – když ne právě tím, že budeme v pozemském pevně stát a nebudeme se nad ním bez opory vznášet.

PÁN mi tehdy osobně daroval i knihu „Doznívání k Poselství Grálu“ a vysvětlení Desatera Božích přikázání jakož i modlitbu Otčenáš.

Při mé následující návštěvě, které se zúčastnila i moje rodina, PÁN mluvil o působení Poselství. Jestliže se lidstvo nejenže neřídí podle vůle Stvořitele, ale ji ani správně nezná, musí boží vůle nutně v určeném čase zničit všechno, co se jí nechce podřídit. Tento čas, podle Jeho slov, pro Stvoření právě nadešel. Proto je PÁN, jako syn Nejvyššího, teď na světě. Přináší už tak dávno zvěstovaný soud, aby se odteď už všechno řídilo jen podle Něho, anebo propadlo záhubě.

Nakolik však lidstvo následováním nesprávných cest nesprávně ovlivňuje i celý hrubohmotný svět, bude tedy muset dojít, čistě i navenek, tedy hrubohmotně, ke zřícení všeho, dříve než nastane nová výstavba. Až když to lidé poznají v celém rozsahu, naučí se znovu žít v pokoře před Bohem a budou jen Jeho jediného s díkem vzývat.

Jaká zkáza však bude potřebná, když si to boží vůle vynutí! Až když se lidé naučí rozumět všem dějům v celém Stvoření, pochopí úplně, že i hrubohmotnost a bytostné síly, které jsou její hnací silou, budou a musí spolupůsobit při velkém třídění. Neboť tak, jak spravedlivě a jasně působí zákony Stvoření, tak se musí z podstaty věci neúprosně postavit vůči všemu, co se jim duchovně a pozemsky nechce podřídit. A tuto neochotu podřídit se projevují lidé už celá tisíciletí.  Ale jestliže to podle jejich názoru po celá tisíciletí nebylo jinak a zdánlivě se nic nezměnilo, věří, že to i tentokrát může jí dál tak, jako doposud. Nedovedou si jednoduše představit, že po nekonečné trpělivosti Stvořitele musí teď nadejít den velkého obratu, že přeplněný pohár brzo přeteče. O to větší však bude zděšení nad touto nepředstavitelnou přeměnou, která lidstvo v blízké době očekává, ba dokonce už započala. Hluboce zasaženi jsme naslouchali těmto PÁNOVÝM slovům a ještě dlouho jsme o nich hovořili.

Čím hlouběji jsem se do Poselství ponořil, tím jasnější se mi postupně stávala představa o velikosti Toho, kdo nám ho přinesl. Tak narůstalo i mé porozumění pro mnohé, co PÁN ve své nekonečné rozvaze a dobrotě vykonal, anebo i nevykonal. Nejzřetelněji se to ukázalo, když PÁN mluvil o jiných lidech, nebo když vyprávěl o věcech ze svého vlastního života.  Často se při tom projevilo i jeho slabší spojení s tělesnou podstatou ve vztahu k nám lidem. Proto PÁN nechápal zlo v lidech, ani boj, který lidé všemi prostředky vedli proti Slovu, které přinesl, a které mělo být pomocí shora právě pro ty, kteří proti němu bojovali.

Hlavní chybou člověka se mi zdá být to, že až příliš často jsou středobodem jeho prožívání vlastní malá přání. Tím se jen velmi těžko otevírá čistému chtění ze Světla. To je asi jeden z důvodů, proč PÁN nakonec zrušil povolání ke službě, které vyslovil na Vomperbergu. V jedné z jeho přednášek (Vánoce 1934) PÁN řekl, že bude muset hrubohmotnost opět opustit, jestliže kruh věrných okolo Něho nebude dost pevně utvořený. O tom, že se tento ochranný kruh okolo Něho neutvořil, svědčí fakt, že PÁN opětovně zrušil povolání učedníků ke službě.

My, lidé, tím bezpochyby neseme svůj podíl viny na tom, že PÁN už není více mezi námi. Je to skličující svědectví o naší slabosti.

12. března 1938 PÁN opustil Horu a byl na základě obvinění vzat do vyšetřovací vazby. O této době mohou podat svědectví ti, kteří tyto hrůzy spoluprožívali, jako i o zabavení celé osady, která později připadla státu. 27. března 1939 PÁN odešel do Kipsdorfu, kde pobýval až do svého odchodu ze Země.

I v roce 1941 byla proti PÁNOVI vedena nová vyšetřování, která však rovněž nepřinesla žádné výsledky. (Poselství Grálu a všechny s ním související spisy byly zakázané a zabavené už dřív.)

Toto obnovené jednání vůči PÁNOVI ho velmi silně skličovalo, protože už před lety byla všechna proti němu vznesená obvinění soudem prohlášena za falešná.

Právě v tomto období jsem byl častějším hostem v Kipsdorfu. Doba odpoutávání se PÁNA od pozemského se těmito událostmi jakoby urychlila. Až tehdy vlastně začalo PÁNOVO tělesné utrpení. Odpoutávání se od lidí se po těchto událostech stále více zesilovalo.

V Něm, vyslanci Světla, vzbuzovali odpor.

Považuji za potřebné vzpomenout všechny tyto skutečnosti, abych pro lidi zachoval pro pozdější dobu svědectví o tomto hanebném jednání. Jen díky nekonečné dobrotě STVOŘITELE je možné vysvětlit, proč Země ještě nebyla zničená.

Na Vomperbergu jsem nad vchodem do domu smutku našel tento výrok: „Nechť se můj duch probudí k radostné tvořivosti!“ Kolika lidem však bude ještě dopřáno toto radostné probuzení se na onom světě, když lidé už nedokážou, anebo nechtějí poznat Světlo?

Chci se však podělit o mé vlastní zážitky. PÁN často dobrotivě a odpouštějícně mluvil o lidských slabostech, které se navzdory všemu vždy znovu pokoušel pochopit. Rád vyprávěl i o svých velkých cestách do dalekých zemí a o zážitcích z dob svého mládí.  Vzpomínám si, jak PÁN vyprávěl o hodině tance, kterou zažil společně se svým bratrem. Potkal tam jedno děvče, které PÁN vnímal jen v její čistotě a dobrotě, zatímco jeho bratr o tom samém děvčeti smýšlel úplně jinak. Už tady se ukázalo právě jeho zvláštní pojímání všeho pozemského, jakož i způsob, jakým PÁN, obrácený k světlým výšinám, tyto věci chápal.

Z rozhovorů s PÁNEM vzpomenu ještě na následující události:

Do poslední chvíle PÁN věřil, že dění, které měl přinést Zemi, se v době Jeho pobytu na Zemi naplní a bude Jím duchovně usměrňované a řízené.  Podle toho směřoval svoje plány a myšlenky. Až krátce před svým odchodem ze Země – jak nám o tom vyprávěla paní MARIE – věděl, že se všechno bude vyvíjet úplně jinak. Důvody si může domyslet každý sám. V tom, co jsem dosud uvedl, jsem to už naznačil. Lidé se budou muset sami snažit, aby pod tlakem síly Světla dozráli a ukončili svůj vývoj na Zemi.

PÁN nikdy neměl dar tzv. jasnovidectví. Často říkal, že se vůbec nezaobírá jemnohmotnými ději, týkajícími se jednotlivce. Odmítal říkat lidem něco o jejich takzvaném osudu, nebo jim dávat rady ohledně jejich jednání.

Na základě předcházejících událostí PÁN už nechtěl, aby se Poselství překládalo do jiných jazyků. Dokonce se podle PÁNA měli lidé, hovořící jinými jazyky, naučit německy, aby se po skončení doby svého učení v Německu vrátili do své vlasti a tu působili dále s nepokřiveným duchem. Spojení s PÁNEM mělo být trvale udržované vysláním těch, kteří byli povolaní k duchovnímu vedení v cizině, do jeho působiště. Také PÁN měl příležitostně podnikat cesty do jiných zemí. Toto všechno se však nyní změnilo. Avšak jen povolaní budou smět v budoucnosti přeložit svaté Slovo do jiného jazyka.

Poselství smí být podle PÁNA vždy jen „získané“, tedy ne darované bez určité protislužby. To odpovídá vlastně i prazákonům: Jen ten, kdo sám dává, může požadovat.

O blízké budoucnosti Země mluvil PÁN jen velmi všeobecně. Podle jeho slov bude tato záležet na postoji lidí. Technický vývoj by v takovém případě očekávaly obrovské změny. Uhlí, jako zdroj energie, by bylo nahrazené nově objevenou silou záření. (Hlavně horníci, pracující pod zemí, se budou z toho radovat).

Člověk se naučí překonávat vhodnými opatřeními účinky zemské přitažlivosti. Obrovské vzducholodě – stroje připomínající něco mezi letadlem a lodí – využívající novou sílu záření, budou zabezpečovat dopravu nad moři a budou schopné přepravit stovky pasažérů. Toto jsou vyhlídky na následující staletí.

Když je řečeno, že „německý duch“ a všechno německé má světu přinést duchovní přeměnu, avšak zřejmě až po bolestné očistě od všeho falešného, neznamená to, že se to týká všech Němců a jenom jich. Je celkem možné, že jen velmi malá skupina lidí najde k tomu sílu, především to závisí jedině na tom, kdo bude ještě schopný se včas vyvinout tak, jak to chce Světlo. Ať je to pro nás stálým varováním i povzbuzením současně.

Postoj PÁNA k církvím, o kterém jsme často mluvili, dostatečně jasně vyplývá z Poselství. Jako výmluvná paralela k době před 2000 lety může sloužit událost, kdy Toho, který nám, dnešním lidem, přinesl Světlo, kněží evangelické církve vyloučili z křesťanské církve, jako následek jednoho rozhovoru kvůli jmenování svého představitele Alexandra do úřadu.

PÁNOVA pracovna byla vždy vyzdobená květinami. PÁN miloval hlavně orchideje. Snad nikdy jsem k němu nepřišel bez květin. Toto vzpomínám proto, že i v tomto jsem cítil velké vedení, nám často tak nepochopitelné. V této válečné době se totiž květiny stěží daly koupit a právě orchideje byly velkou vzácností, ale mně se přece vždy podařilo je sehnat a přinést PÁNOVI. Často jsem nechápal, jak to navzdory všem ostatním těžkostem bylo vždy znova možné. O to víc mne však naplňuje vnitřní radost nad touto zdánlivě bezvýznamnou skutečností.

PÁN mi vyprávěl, že mu Prakrálovna zvěstovala, že se musí připravit na brzkou výstavbu velkého Božího chrámu na Zemi. Tento chrám, nejsvětější místo pro lidi, měl být postavený na Vomperbergu, jako pozemský hrad Grálu, ze kterého chtěl PÁN zvěstovat SLOVO celému světu.

Jak úplně jinak a z lidského pohledu jsem vnímal tehdy tato slova PÁNA. Jak omezené je to, co jsme my, lidští duchové, schopní chápat a vidět! Pevně jsme věřili, že se výstavba chrámu na Zemi pod vedením PÁNA brzy započne, hlavně proto, že pár dní po zjevení se Prakrálovny, se objevil jistý posel ze zahraničí, který PÁNOVI přinesl přesné plány pro tuto velkou stavbu.

Byly to krásné knihy, celé vázané v bílé kůži, které obsahovaly podrobné údaje o výstavbě chrámu. Směl jsem si je osobně převzít z rukou PÁNA a přečíst si je. Jistý k tomu omilostněný člověk směl toto všechno shora přijmout a sepsat. Zda tato stavba skutečně na Zemi bude postavená i po odchodu PÁNA ze Země, je v rukou Toho, který je nyní nad námi. Měla to být největší stavba světa a PÁN tehdy s úsměvem řekl: „Už jen samotný chrám bude vyžadovat obrovskou elektrárnu.“

(Pár slov o panu Ottovi Giesecke, kterého PÁN pojmenoval Otto Věrný).

Dne 15. června 1940 obdařil PÁN Ottu Věrného schopností silného spojení s duchovní říší, které se počínaje tímto dnem stalo pro něj oporou a pro mne pomocí v mnoha situacích a ukazovatelem cesty tam, kde jsem se hlavně duchovně musel teprve učit rozumět, brát a dávat.

Často jsem do Kipsdorfu přinášel zprávy, které se nějakým způsobem týkaly PÁNA. Většina z nich pocházela od jistého muže, který měl schopnost vidět a cítit věci, které byly jemnější než hrubohmotnost. Otto Věrný je často ověřoval nebo doplňoval. PÁN mi nakonec jednou řekl, že se mu zdá, že jsem momentálně poslem zvenku, který mu má přinášet určité zprávy.  To bylo hlavně v tom případě, když jsem přinesl zvěst o tom, že 16. září 1941 se objeví jistý muž Východu „v lesku krásného zjasnění“. PÁN mi později vysvětlil význam těchto slov, ale o tom tady dál nechci mluvit.

Mimořádně pěkný večer jsem prožil v létě roku 1941. PÁN mě tehdy písemně vyzval, abych u něho přenocoval. V ten večer jsem si směl číst z děl „Ismael“ a „Poznání o stvoření“, která zatím nebyla vytištěná a snad ani nikdy nebudou. Jen málo lidských duchů pochopí tato díla a sám PÁN řekl, že jen nemnohým lidem na Zemi bude umožněno, aby se k nim dostali.

Vzal jsem si je s sebou do ložnice a v noci jsem z nich přečetl velkou část. Jediné přečtení samozřejmě nestačí. Přesto jsem však při tom pociťoval něco nadpozemského, co mě svojí velikostí téměř úplně přemohlo.

Po večeři mě PÁN pozval do svého pokoje a k mému překvapení paní MARIE přinesla láhev červeného šumivého vína, o kterém PÁN věděl, že ho mám rád. S vděčností jsem vychutnával tyto chvíle, naplněné neobyčejnými a harmonickými záchvěvy.

Následujícího rána PÁN se mnou odjel v mém autě do Drážďan, aby zařídil nějaké soukromé záležitosti. Podobně jako večer, také teď jsme vedli rozhovory o umění. Podle PÁNOVÝCH slov je opera vlastně nesmysl, protože slovo během děje není přirozeně mluvené, ale zpívané. V budoucnosti bude smět hudba sloužit pro jevištní díla jen na podbarvení textu a děje. Zároveň bude smět intenzívně spolupůsobit i filmové umění, např. ke zviditelnění duševních pochodů a podobně, ale i k zobrazení průvodních dějů. Zkusme si například jen představit ve filmovém provedení cval Wágnerovy Valkýry, uhánějící v oblacích. Při tom je třeba myslet i na očekávaný technický pokrok ve filmovém umění.

V divadelním umění by se měly využívat i jemnohmotné síly tak, aby byli diváci uvedení do stavu vizionářského vidění. Samozřejmě, že účelem divadla budoucnosti nemá být jen samotná zábava, ale i skutečné vnitřní povznesení člověka, tedy podpora duchovní podstaty v člověku. Pouze takovýmto směrem by se měl v budoucnosti ubírat také jakýkoliv technický pokrok. Ne tak, jako dosud, že stroj ovládá člověka, ale naopak aby stroj sloužil člověku pro lehčí otevírání cesty ke Světlu. Protože všechno, co bude v přicházející tisícileté říši dáno lidským duchům, musí sloužit tomu, aby byli znova přivedení ke stupňům VŠEMOHOUCÍHO. Rozum, jako nejvyšší pozemský nástroj, se musí znova podřídit citu, což je nejvyšší duchovní poznání pro člověka.

Ve velkém pokoji kipsdorfského domu jsem si krátce zahrál na piáno. PÁNOVI stačilo uslyšet první tóny, aby okamžitě dokázal posoudit, jaké jsou mé vlohy pro hudbu. Následně jsme mluvili o Wágnerově hudbě. Řekl jsem, že jeho hudba nepředstavuje samostatné dílo, ale že slouží jen na podbarvení dramatického děje děl velkého mistra. PÁN se mnou souhlasil a řekl též, že má velmi smyslný charakter a je tedy pro divadlo vhodnější, zatímco jiní velcí mistři, jako např. Beethoven, se přece jenom víc vyvíjeli po čistě duchovní stránce. Chrámová hudba stojí podle slov PÁNA ještě jen na začátku svého vývoje, ve které i samotný Bach představoval jen jakýsi mezistupeň a v budoucnosti bude překonaná něčím o mnoho větším a vznešenějším. Tak to bude s každým uměním, tedy i s malířstvím, básnictvím atd.

Zatímco píšu tyto mé vzpomínky, ptám se sám sebe, zda po odchodu PÁNA ze Země přijde ještě taková velká doba rozvoje. Myslím, že lidé to mají ve svých rukách, zda se dožijí tisícileté Boží říše, když se změní, nebo zda se přiblíží násilnému konci všeho duchovního zde na Zemi, když se nezmění.

PÁN pobýval 27. července 1941 v Eisenachu. Jeho srdeční těžkosti, které nedovedl objasnit žádný lékař, byly v té době už velmi silné, a aby PÁN odvedl svou pozornost od těžkých zážitků z opětovných výslechů Gestapem, které jím vnitřně velmi silně otřásly a způsobily, že se ještě víc vzdálil od lidí, odcestoval s paní MARIÍ a Ottou Giesecke do Erfurtu a odsud do Eisenachu. Při mé návštěvě krátce nato s mojí ženou a dětmi, mi PÁN o tom vyprávěl. Bylo pro něho nevyhnutelné navštívit město působení Martina Luthera, protože si to vyžadovalo jeho poslání. Až při těchto slovech jsem si jasně uvědomil velké uzavření kruhu mezi KRISTEM a PÁNEM. O Eisenachu mi vyprávěla i paní MARIE, jak po jedné očistné bouřce viděla na obloze nápis: „Sláva BOHU na výsostech“. I samotný PÁN mi o tom vyprávěl.

Při této nebo jedné z následujících návštěv mi PÁN řekl, že k mým dvěma nestarším dcerám pociťuje silnou náklonnost. Možná to bylo dáno spojením, které měl s nimi mým prostřednictvím. Rovněž řekl, že by obě mohly být bezprostředně přivedeny k novému, tedy bez pokřivenin dnešní doby. Doufám, že vnitřní čistota, ve které jsme se my, rodiče, vždy znovu snažili nechat děti vyrůstat, jim tuto cestu ulehčí, a že si podobně jako můj syn Petr budou navždy vědomé nesmírné milosti, že směly pobývat v přítomnosti PÁNA.

O co silněji jsou mladí lidé, kteří jsou ve spojení s bytostnými silami, schopní vnímat tyto věci, jsem mohl pozorovat na mém synu Petrovi a jeho dojmech z PÁNA. Viděl Ho jen dvakrát a vyprávěl mi, že v přítmí chodby viděl okolo PÁNA neustálý lesk světlých paprsků.

U stolu jsme jednou mluvili o dobrém chlebu v PÁNOVĚ domě, na což moje žena celkem prostě poznamenala, že byl asi upečený s láskou. PÁN okamžitě pocítil hlubší smysl těchto slov a řekl, že záleží skutečně jen na tom. Síla ženy by vůbec měla stát výš než síla muže, a žena také lehčeji vycítí, jak si může při přípravě pokrmů vědomě nebo nevědomě přitáhnout bytostné pomoci. To je důvod, proč je jedna hospodyně schopná při použití nejjednodušších přísad navařit chutně, zatímco jiná ne. Té druhé totiž chybí správné spojení se silami, přicházejícími shora, a proto nevaří s potřebnou láskou.

V době popolední a večerů jsme často hovořili o divadelních hrách PÁNA a o jejich působení. Už jen samotné čtení těchto děl je mimořádně vzrušující, což jsme v kruhu naší rodiny pociťovali velmi silně. Zdá se mi, jako kdyby právě napsání těchto děl, která si později určitě najdou cestu na divadelní jeviště, poskytlo PÁNOVI potřebný pozemský nástroj, aby se mohl ponořit do zkoumání pro něho bytostně cizího lidského druhu, pochopit lidského ducha a naučit se ovládat lidské slovo, aby mohl napsat největší dílo všech dob: Poselství, přinesené nám lidem z Božského. Ostatně, PÁN o Poselství řekl, že do roku 1948 obejde celý svět.

Navzdory nesprávnému postoji téměř všech lidí ke svému STVOŘITELI v nejhlubším nitru doufám, že se po odchodu PÁNA potvrdí aspoň tato slova. To však nezáleží na PÁNOVI, ale na lidech, protože tito vlastní vůlí musí nastavit výhybky tak, aby se dostali na správnou kolej.  Tak záleží jen na nich samotných i okamžik, kdy se tak stane, a tím i doba rozsáhlého rozšíření Poselství Grálu. Je mi však stále jasnější, že dnešní lidé si ještě vůbec neuvědomili existenci vlastní vůle. Věří, že VŠEMOHOUCÍ zasáhne, až přijde čas. Jestli však přesto nezasáhne, lidé budou mluvit o nevyzpytatelném osudu, nebo se schovají za tvrzení, že bůh stvořil lidi nedokonalé. Kéž by se konečně naučili chápat, že se jim už nedá více pomoci, jestli se sami nevzchopí k pokroku. Neboť i samotné Poselství jim může jen ukázat správnou cestu, avšak kráčet po ní musí už sami.

Bez ohledu na ty nemnohé chvíle, kdy mi bylo dopřáno být pohromadě s PÁNEM, mně postupně bylo stále jasnější, že se od Něho a Jeho Slova nebudu moci už nikdy odpoutat.

Začátkem září 1941 mě paní MARIE v pověření PÁNA poprosila, abych 12. toho měsíce přijel do Karlových Varů. Strávili jsme tu společné chvíle s PÁNEM a s paní MARIÍ, slečnou IRMINGARD a Ottou Věrným. PÁN doufal, že tady najde zmírnění svých bolestí. Kromě toho bylo asi předurčené, že toto setkání se mělo uskutečnit v Karlových Varech.

Zvláštní bylo už i to, že se nám navzdory všeobecnému přeplnění podařilo ubytovat v těsně sousedících pokojích v odlehlé části lázní. Nic nenarušovalo harmonii tohoto společného setkání. O to vděčnější jsem za to, že mě PÁN přijal do svého kruhu. Prožívání v nejužším spojení mě během těchto dvou dní silně naplnilo. PÁN též věděl, že měl 16. září, o kterém jsem už hovořil, prožít právě zde. Já sám jsem tam už v tento den nebyl. I toto bylo tak předurčené. Avšak přípravné dny jsem směl prožívat v přítomnosti PÁNA. Při zpětném pohledu na čas, strávený v Karlových Varech, mám skutečně zdání zjasnění, spojeného s tichou, ale přesto jakousi jasnou touhou. Atmosféra začínajícího podzimu podbarvovala dění těchto velkých chvil.

Slavnostní klid, který vládl v hotelovém křídle, které jsme obývali, se mi jevil jen jako zpětný odraz vyzařování PÁNOVY přítomnosti. Anebo to všechno byla jen prozřetelnost, začínající se odpoutávání PÁNA od Země, na které MU lidé připravili život plný utrpení?

V hotelu jsme při jídle sedávali u společného stolu, i po večerech. Rád bych tu vzpomenul jednu vnější záležitost, která se mi však zdá být důležitou. PÁN měl rád dobré věci a nestranil se ani dobrého jídla a pití, i když všeho užíval s mírou. Těšil se, že si večer vypije pohár piva, stejně jako si rád vypil pohár dobrého vína, nebo šálek dobré kávy. Také pro příležitostné žerty měl porozumění a svým dobrotivým a moudrým způsobem se zúčastňoval i bezvýznamnějších rozhovorů. Vzpomínám na to proto, aby lidé nezískali stejné názory, jaké mají o KRISTOVI, a sice že se KRISTUS nikdy nesmál ani nežertoval a že nevychutnával pozemské požitky.

Po obědě jsme se odebrali do pokojů. Dřív než jsme se rozloučili, mě PÁN laskavě chytil za rameno a řekl mi, že bych si měl vypít mou odpolední kávu v jeho pokoji, což se také stalo. Vedli jsme horlivé rozhovory o lidech a jejich svéráznostech, během kterých se jako vždy, navzdory všem zklamáním, projevilo PÁNOVO chtění pochopit lidské slabosti.

Společně strávené hodiny jsme zakončili procházkou. Vzdor trvalým bolestem v oblasti srdce, nedal PÁN na sobě téměř nic znát. Při pozorování krásného okolí jsme začali hovořit o působení bytostných a nakonec o existenci různých nadpozemských úrovní. Řekl jsem PÁNOVI, že se nesnažím jako snad jiní si tyto úrovně nějak představovat, ale že je ve mně jednoduše jakési zachvívání, s jehož pomocí mi téměř nevědomě přicházejí jasné obrazy a poznatky, aniž bych o tom déle přemýšlel. PÁN se usmál a řekl, že je to tak správné. Vyprávěl jsem mu potom, jak mi jednou bylo řečeno, jak dva čtenáři Poselství neměli jasno v poznatcích o Stvoření a jak jeden z nich druhému řekl: „Ale vždyť Vy jste úplně popřehazoval všechny úrovně!“. Nad tím se PÁN musel srdečně zasmát.

Pojem „Já jsem“ jsem pochopil v těchto dnech po prvé v celé jeho velikosti, jakož i způsob, jakým bude nyní probíhat soud nad lidmi. PÁN o tom řekl, že všechno to nastane mnohem jednodušeji a přirozeněji a pro každého v jiné podobě, než jak jsme si možná mysleli.  O tom hovořil už i dříve. Boží mlýny melou pomalu a často už dávno padlo rozhodnutí, dřív než jsme si to my, lidé stihli uvědomit. Náhle jsme potom vystavení viditelným zpětným účinkům.

První den večer jsme ještě chvíli seděli všichni pohromadě ve velké hotelové hale.  Chtěl jsem požádat o dovolení zapálit si cigaretu. Nato Otto Věrný řekl: „V přítomnosti PÁNA se nekouří.“ PÁN tato slova slyšel a řekl mi: „Klidně si zakuřte, když chcete.“ Opět se projevila shovívavost PÁNA k lidským slabostem. Z tohoto důvodu vzpomínám na tuto příhodu.

Rád bych na tomto místě vzpomenul ještě jednu jinou příhodu. PÁN musel vždy dávat. Jak chtěl někdo pro něho přinést jakoukoliv malou oběť, bez ohledu na to, jakého druhu, vždy to raději odmítnul, protože nikdy nechtěl, aby se to kvůli němu dělo. On, který nám přinesl všechno, co my, lidé, potřebujeme, projevoval v každém ohledu skromnost, která by se dala nazvat přímo dojemnou. Nikdy nezapomenu, jak jsem se příležitostně pokusil PÁNOVI tajně připravit malé radosti. Po čase to však zjistil a poprosil mě, abych už podobné věci nedělal. Ale neměli bychom vlastně obětovat všechno za oběť, kterou nám PÁN přinesl tím, že k nám sestoupil ze svých světlých výšin?

Druhý den ráno se PÁN spolu so slečnou IRMINGARD a se mnou vydal na procházku ulicí  Brunnenstrasse. Obklopeni stovkami lázeňských hostů jsme naslouchali zvukům hudby a byl jsem překvapený, jaké hluboké vědomosti měl PÁN o hraných hudebních dílech, přesto že se osobně hudbě nevěnoval. Mezi jiným vyprávěl i o svých dřívějších cestách po světě a o lidech, které potkal. O osudu Vomperbergu, o tom, jaké útoky a pomluvy, jaké bolestné zklamání musel v těch dobách prožít, však mluvil jen zřídka a nerad.

Měli bychom si uvědomit, že Poselství se nevztahuje jen na Zem.  Platí pro celé Stvoření a je pociťované a přijímané i v jiných částech Stvoření. PÁN mi o tom příležitostně hovoříval a píše o tom i ve svých přednáškách.

Pozdní podzim jsme opět trávili v Kipsdorfu. Stav PÁNA se žel nezměnil. Lékaři při vyšetřeních však nezjistili žádnou vážnou nemoc. Byly to pravděpodobně bolesti, související s odpoutáváním se, které už PÁN pociťoval.

Navzdory tomu jsme prožili ještě pěkné společné chvíle. Rozhovory se točily okolo všeobecných otázek umění, jako i okolo toho, že v pozdější době politika, zákonodárství a medicína budou utvářené v převážné míře vůlí shora. V Tisícileté říši to jinak ani nemůže být.

Prosil jsem PÁNA, aby přece jen napsal příběh svého života. Odmítnul to však se slovy: „Lidé si to nezaslouží“. Řekl mi však, že zapsal mnohé ze svého života až do doby, kdy mu byla jeho úloha odepřena.

Irmingard mi přinesla jeho záznamy, které jsem si v PÁNOVĚ pokoji směl přečíst. Jen málo lidí je četlo, a asi to tak i zůstane, protože tato slova jsou tak velké zjevení ze Světla, že by je chápali jen nemnozí. Svatost poslání PÁNA a oběť, kterou přinesl, vyvstaly až nyní úplně před mým duchovním zrakem a rozrušený jsem četl o zjeveních Prakrálovny a Krista PÁNOVI. Prožil jsem silný okamžik, dostalo se mi velké milosti. Naplnila mě nekonečná vděčnost k Nejvyššímu.

PÁN mezitím přistoupil ke mně. Odložil jsem spis stranou a řekl jsem jen „Amen“. „Ano“, řekl PÁN, „to tady můžete opravdu říct“.

Dřív než jsme šli na večeři, přišla za PÁNEM i moje žena, a tak jsme ještě spolu prožili velmi pěknou chvíli, během které PÁN hovořil o opětovném setkání po smrti. Tuto otázku položila moje žena a PÁN vysvětloval, že později, při opětovném setkání, může duchovně výše stojící duch podle zákona sejít níž k jiné duchovní bytosti, která ještě nestojí tak vysoko, pokud takového rozdíly budou potom ještě existovat.

Během cesty do Sudet jsme PÁNA v listopadu ještě jednou krátce navštívili. Jeho stav se mezitím nezlepšil. Všechny orgány se ukázaly být zdravé, ale navzdory tomu jeho přechod na onen svět pokračoval. Kruh pomáhajících lidských duchů se neutvořil dostatečně pevný. Tím nebyla dána potřebná pozemská ochrana a PÁN proto musel odejít tam, kde se tento ochranný kruh okolo něho mohl vytvořit- do vyšších a lehčích sfér. Jak zatěžující je toto všechno pro lidstvo, které ve své rozumové namyšlenosti nebylo víc schopno poznat toho, který mu shora přinesl Světlo, věčnou Pravdu a povznesení. Zda lidstvo nemusí za to nutně stihnout soud dvojnásobnou silou?

Pro PÁNA byl tento stav asi tím, čím pro Krista Golgota.

Neděli 22. listopadu jsem trávil s rodinou v mém domě v Ballenstedte. Dnes si už nepamatuji, jak jsem se otevřel zářením, která do mě proudila. Zdálo se mi, jako by mnou v krátkých intervalech procházely obrovské zářivé vlna světla. Naplnily mě tak, že jsem ztratil vládu nad svým tělem a jen jsem musel přijímat to, co mě zaplavovalo jako obrovské vlny. Vůbec jsem nevěděl, co se se mnou stalo, ani jsem neměl o tom žádnou představu. Cítil jsem jen, že mě k sobě přitáhlo něco velmi velikého a čistého a zároveň obšťastňujícího, působením čehož jsem se ale na druhé straně cítil velmi malým. Myslím si, že podobný zážitek měli i Kristovi učedníci při vylití Ducha svatého. Obrovské vlny mnou procházely bez přestání s nevýslovnou silou a zdálo se mi, jako kdyby přicházely vždy z jednoho směru. Trvalo to téměř hodinu. Byl jsem ve stavu jakéhosi nevědomí, vnímajíc jen svatost tohoto prožívání.

O několik dní později mě paní MARIE v pověření PÁNA pozvala do Drážďan. Měl jsem nějaké povinnosti ve Fichtelgebirge, odkud jsem autem zajel za PÁNEM. Už mě očekával. Bylo to 27. listopadu 1941.

Když jsem přistoupil k jeho posteli, chytil mě za ruku a s dojetím se na mě zadíval svýma zářícíma tmavohnědýma očima.

„Dnes je váš velký den, a já mám radost“, řekl PÁN, aniž by mi pustil ruku.

„Vlastně to bylo už před několika dny.“

Na to jsem řekl, že jsem to už cítil a najednou jsem věděl, co ten zážitek předcházející neděli znamenal. PÁN mě povolal.

Podrobnosti této veliké hodiny už nedokážu popsat do detailů. PÁN, držíc moji ruku ve své, mi řekl, že mě povolává jako prvního člověka za svého učedníka (určitě to bylo myšleno tak, že jsem prvým po událostech na Vomperbergu, aspoň takto jsem to lidsky pojal) a přiděluje mi úkoly. Později se toto povolání provede i slavnostním způsobem ve větším kruhu, neboť i to k tomu patří (7. 9. 1948).

„Budeme stále spolu“, řekl PÁN. „Věděl jsem už dříve, že to bylo tak předurčené. Přišel jste sem z jiných úrovní, abyste mi pomáhal. To všechno není náhoda. Není to žádné divadlo, jak by řekli lidé, ale to, co vám tu říkám, skutečně je.“

PÁN mě potom oslovil důvěrným Ty, přitáhl si mě ke své hrudi, na které jsem tiše ležel, a při tom mi požehnal.

Můj malý lidský duch nebyl schopný pochopit tuto velikost. PÁN mě v tomto okamžiku obdařil plamenem učedníka, který nyní nade mnou plane. Zahanbený a dojatý z toliké milosti jsem jásajíc a s vnitřním díkem přijal to, že smím PÁNOVI věčně sloužit zde na Zemi, jakož i ve světlejších úrovních. Nic krásnějšího pro nás lidské duchy neexistuje

Když jsem se celý přemožený opět zdvihnul, poděkoval jsem PÁNOVI. On mi však řekl: „Neděkujte mně, ale děkujte BOHU za tuto hodinu“.

Bez toho, že by na PÁNOVI bylo znát jeho nemoc, hovořil o působení čtyř živlů, které lidé vůbec nepochopili, protože jejich vědomosti, pramenící z rozumu, jsou spojené jen se živly, které zná chemie. Praživel voda zajímal PÁNA velmi intenzívně vzhledem k jeho účinkům na něho samotného, jakož i na celé Stvoření. Zřejmě v této době prožil na sobě jeho očistnou a posilňující sílu a proto chtěl následně využít pro svoji regeneraci léčbu vodou.

„Nemluvím nyní o vodě ve všeobecnosti, ale o „pravodě ve Stvoření“, jejíž význam je všeobsáhlý. S touto vodou budete mít nyní co do činění“, řekl nakonec. „A Vaším úkolem je, postavit mi velikou krásnou jeskyni. Voda v jeskyni se bude zadržovat v jezeře a odsud stékat dolů vrchem. Dole však mají lidé ve vodě a u vody hledat a najít uzdravení, protože pramen, který zde vyvěrá, tvoří pravoda. Avšak žádná lidská noha nebude moci vkročit do jeskyně, kterou postavíte, jen Trigon tu bude pobývat v určitých hodinách, jinak nikdo.“

„Ze stěn bude zaznívat hudba sfér s šuměním větrů a jeskyně bude místem čistoty. Nyní už víte i to, proč jste se stal inženýrem a musel se věnovat hornictví, a proč máte zároveň i umělecké nadání. Potřebujete to k této stavbě, která má být vzhledem k jejímu určení oddělená od ostatního okolí zdmi.“

Nevím, zda se mi podařilo zachytit všechna PÁNOVA slova tak, jak je řekl, ale určitě aspoň jejich význam. A PÁN hovořil o stavbě ještě podrobněji.

Dnes, když už PÁN není mezi námi, má tento úkol jiný, větší význam. Tehdy jsem všechno vnímal pozemsky a v zoufalství nad jeho odchodem jsem nedovedl pochopit, že by se to všechno, jako i velká stavba chrámu, nemělo nikdy uskutečnit. Malý lidský duch nedokáže chápat velikost slov PÁNA správně, anebo je vnímá jen omezeně. Můj úkol, postavit jeskyni, však zůstává, a jen místo, na kterém ji postavím – buď na tomto světě anebo v jemnohmotnosti – se ukáže později.

Zatím vím, že moje duchovní jiskra se pokusí vybudovat tuto jeskyni pro SLOVO PÁNA na Zemi – svatou jeskyni v duchu, ve které bude spočívat živé SLOVO jako pročišťující pravoda, obklopená krásou a harmonií, uzavřená před světem, v mém srdci. Snad už i tyto řádky jsou k tomu malým stavebním kamenem.

PÁN mi ještě řekl, že se už můžu klidně zachvívat a zároveň pevně stát na Zemi. „Tomuto zachvívání, které máme nyní společné, nemůže každý rozumět a ani ho nemá každý“, přibližně takto mi to řekl. „Ale nechejte klidně kráčet ty, kteří to nevědí, ale přesto si plní své úkoly podle vůle Nejvyššího.“

Když se přiblížilo rozloučení, PÁN, držíc mě ještě stále za ruku, pohleděl z okna a řekl, že zamračené počasí, za kterého jsem k Němu přišel, se nyní změní a cestou domů mi bude svítit slunce.

Poté, kdy jsem opustil pokoj PÁNA, přemýšlel jsem, zda o tomto prožívání smím s někým mluvit. Paní MARIE, která vždy o všem věděla, mi dovolila ještě jednou vstoupit do pokoje, abych se PÁNA na to zeptal. Tehdy mě poprosil, abych o tom zatím mlčel. Dnes, když už vím, že všechno se vyvinulo jinak, a sám PÁN o tom později vyprávěl i ostatním, věřím, že můžu, ba dokonce, že musím o tom psát.

Stál jsem tedy naposled u PÁNOVY postele. Dnes se mi zdá, že Jeho nadpozemsky zářící oči jakoby zastínily celé jeho tělo, tak výrazné byly. „Myslete vždy na Váš úkol, a konejte vždy s myšlenkou na BOHA. Ať jsou ve Vašem životě, hlavně ve Vašem jednání, směrodatné věrnost a čistota.“

Tato slova – věrnost a čistota – bylo to poslední, co mi PÁN tady dole na Zemi řekl. Netušil jsem, že Ho pozemsky už víc neuvidím.

Později jsem ještě obdržel od PÁNA prostřednictvím paní MARIE vzkaz dne 29. prosince, který zněl následovně: „Jaká škoda a jak smutné je, že tak lehce ztrácíte půdu pod nohama. Musíte pevně stát na Zemi a současně žít podle SLOVA“.

Snažil jsem se následovat tato slova. Sloužit PÁNOVI v pokoře. „Pokora je však hrdé sloužení PÁNOVI a jeho Slovu. Každý den hledej spojení s Nejvznešenějším.“ Tak to zní znova a znova, i když spojení s Ním už není bezprostředně přítomné, ale přece mnohé mosty a nitky vedou do Jeho blízkosti, aby k nám ve zpětném působení mohla proudit pomoc z Jeho vůle.