Používám Pánova slova,

jak ve mně znějí,

ale netvrdím při tom, že jsou to tatáž slova,

která použil,

ale v každém případě zcela jistě jsou

ve smyslu Jeho slov tak,

jak ve mně žije

 

 

 

 

 

 

Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou

 

Elisabeth Gecks vzpomíná

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

Předmluva …………………………………………………………………....1

 

Část první:    Doba, která předcházela. ……………………………………….2

Část druhá:   Doba v Tutzingu ………………………………………………10

Část třetí:      Doba na Vomperbergu částečně i později od února 1928 …….18

Část čtvrtá:    O začátcích mnichovského kruhu Grálu ………………………44

 

Všem stoupencům Grálu. ……………………………………………………57

Časový historický přehled mnichovského grálského kruhu ……………...…5

 

 

 

 

Předmluva

Ursula von Bieler

Paní Elisabeth Gecks psala tyto vzpomínky v letech 1956-58. Tedy ještě za života paní Marie. Vznikaly z různých důvodů, jak paní Gecks uvádí:

Jako výraz nejhlubší vděčnosti za toto prožívání a osobní podporu v desetiletí na Svaté Hoře a za krátká léta před a po této době.

Předložení svědectví ke spoluprožitým událostem na Hoře a zvláště jako duchovní pohled do některých událostí.

I přes to, že to bylo osobní vylíčení, by mohli v mnohém ostatní nacházet pomoc pro svůj vývoj. Její úkol a nadání bylo poskytovat podporu hledajícím, a Světlu a službě se otvírajícím lidem. Její rozdávající přirozenost ji v tom ideálně podporovala.

Paní Elisabeth Gecks se narodila 1.12.1884 ve Würzburgu a vyrůstala v kultivovaném prostředí. Její otec, I Heinrich Stiirtz, vlastnil universitní tiskárnu. Paní Gecks zemřela ve věku 88 let v Mnichově 13.srpna 1972.

S Poselstvím se setkala teprve ve svých 41.letech, když toto vznikalo a zároveň se setkala s rodinou Bernhardtovou. Byla zpečetěna v květnu 1927 v Tutzingu, když už byla dlouho vdaná a matkou tří dětí. Dne 23.srpna 1929 dostala první povolání. V prosinci 1931 byla povolána jako učednice a zároveň jako křtící učednice.

V roce 1930 odešla do Mnichova "aby poskytovala pomocnou službu lidem, z čehož se vytvořil kruh Grálu, který v krátké době obsáhl celé Bavorsko.

Brzy po odchodu paní Marie v roce 1957 přešel kruh Grálu do mladších, mužských rukou, ale její přítomnost jako učednice byla stále pomáhající a patrná.

Nyní se dostávám k vlastnímu seznámení s paní Gecks. Seznámila jsem se s ní v roce 1947 u paní Marie Agnes Martius v lázních Reichenhall. Na první pohled jsem v ní poznala velkou osobnost. Oceňovala jsem její přirozenost, její ženský půvab, její zralou krásu a životnost. Obě dámy mě podporovaly a doprovázely po dlouhou dobu. Patřila jsem od roku 1950 k mnichovskému kruhu Grálu a důkladně jsem poznávala působení paní Gecks při pobožnostech, při čtení, při práci s dětmi a v slavnostních chvílích. Uvolněně naslouchala, byla laskavá a v případě potřeby i přísná. Pomáhala mnoha lidem, kteří žijí dodnes a tím získávala jejich vděčnost. Mnozí z nich mi to potvrdili.

Pak nastala doba, ve které potřebovala paní Gecks ve stáří podporu. Vyjádřila přání, abych jí stála po boku. Tak se stalo, že jsem jí po celá léta měla často u sebe jako hosta a tím ji hlouběji poznávala. Pracovaly jsme spolu, zaznamenávaly na magnetofonových páscích její rozhovory a vzpomínky. Její děti byly za to vděčné a udržovaly se mnou stálý, kontakt. Za laskavé podpory se později dostala do domova důchodců na okraji Mnichova. Ještě i tam po celá léta působila svým vlastním způsobem a jak jsem zjistila, pro mnohé obyvatele zůstala nezapomenutelnou. Směla jsem ji až do smrti navštěvovat i s její dcerou Lo v nemocnici v Altperlachu.

Tyto psané vzpomínky paní Gecks jsem po ní zdědila zároveň s mnoha dalšími věcmi. Nikdy jsem neměla snahu je zpřístupnit jiným, to se ale nyní změnilo. Zjistila jsem, že nyní nastala doba, kdy by mnozí, kteří již nepoznali dřívější dobu na Svaté Hoře se měli dozvědět více. Ujala jsem se úkolu opsat a doplnit lehce zkrácenou verzi a doplnit ji vzácnými, starými fotografiemi. Chtěla jsem tento poklad vzpomínek zpřístupnit několika málo jedincům, kteří o to vnitřně prosí. Kéž ti, milý čtenáři, paní Gecks pomůže pochopit velké dění na Zemi vylíčením svého růstu a zrání.

Spojme se ve snaze, abychom to duchovní v nás přiváděli stále více k životu, abychom mohli lépe sloužit Světlu.

Mnichov, Velikonoce 1993                                                                                      Ursula Bieler.

 

Část první: Doba, která předcházela.

 

Od svých 19 let jsem vědomě hledala pravdu a vysvětlení životních souvislostí. Žilo ve mně silné a radostné přesvědčení o Ježíšově Božství v době Jeho pobytu na Zemi. Také jsem věděla, že přišel lidstvu na pomoc. Pouze to, že musel tak strašlivě zemřít jsem nemohla pochopit a vzbuzovalo to ve mně bezútěšnou bolest.

Cítila jsem, že musím tiše snášet všechny bolesti v myšlenkách na Jeho příklad a lásku. "Co všechno musel On protrpět, aby nám svým lidstvím pomohl !"

To bylo vždy mé přesvědčení.

Vyrůstala jsem v prostředí, kde panovaly , pochybnosti o tom, jestli Ježíš vůbec žil a proto jsem se od dětství musela spoléhat na svůj cit a pevně se držet toho, co jsem jako dítě sama vnitřně viděla a sama si vysvětlovala. Ptala jsem se jednou otce, jak je to možné, že pochybuje, já jsem přece věděla, že Ježíš žil a že přišel z Božského. Nikdo by mě nepřesvědčil o opaku, i kdyby celý svět o tom pochyboval, já jsem věděla! Tyto řádky z dětství píši jako předmluvu, protože totéž se opakovalo, když jsem poznala Abdrushina - Parsifala - Imanuele jako Syna Člověka. Při čtení Poselství jsem Ho poznala a věděla jsem o něm ještě dříve, než jsem Ho osobně poznala. Toto mé poznání bylo totéž, jako "vědění' o Ježíšově bytí na Zemi, takže i kdyby celý svět se postavil proti, já nikdy neřeknu jinak z mého nejvnitřnějšího přesvědčení než " já vím !" V tomto vědění o Ježíšovi jsem prožila své první přijímání v nitru to do takové hloubky, že to dodnes patří k mým nejhlubším prožitkům. Byla jsem naplněna pouze díkem Bohu, velkou, pokornou láskou k Ježíšovi a prožila jsem přijímání v myšlenkách, že chci žít podle Jeho slov.

Nevěřím, že jsem si myslela, že jsem Ho opravdu přijala jakmile jsem brzo poznala; že mé pojetí je jiné než ona omezenost a strnulost mnohého, co církev učila. Od svého 14. nebo 15. roku jsem měla neshody se svými učiteli náboženství jejichž odpovědi pokud se vůbec namáhali mi odpovědět mě nikdy neuspokojily. Přečtení prvních přednášek Poselství, které jsem přečetla během jedné noci, se mi stalo zjevením. Mé poznání ulehčilo to, že už v dětství jsem měla vzpomínky na svůj minulý život, který byl také spojen s otcem. Při tehdejší rozmluvě s otcem se ukázalo, že on také o tom ví. To mě uklidnilo a už jsem netrápila matku tím, proč jsem teď zde a jejím dítětem. Když jsem svému otci vyprávěla mnohé podrobnosti, řekl mi:

"Ano, žili jsme spolu, ale nemluv o tom s nikým, lidé tomu nerozumí"

Ano, to jsem věděla také i když jsem byla tak malá. Mně stačilo, že otec o tom také věděl a tak nás spojovalo vždy něco zvláštního. Mé náboženské vědění nebo vyciťování pohnulo celým jeho životem a jistě mu na onom světě otevřelo cestu k vědění.

Vlastně vím, že také on nalezl cestu.

Tak mě vzpomínka na minulost přivedla k reinkarnacím a k otřesnému zjištění, že církve o tom nechtějí nic vědět, dokonce to popírají jak jsem se dozvěděla později od katolických i evangelických farářů.

V dospělosti jsem z katolické církve vystoupila, protože mé názory a náboženská prožívání si odporovaly. Protože jsem si víru v Ježíše vzala s sebou a nechtěla jsem se vzdát přijímání a chtěla se ponořit hlouběji do Ježíšova učeni, vstoupila jsem do Evangelicko-unitářské církve. O omezenosti Lutherovy církve, který učil o spasení skrze Ježíšovo ukřižování jako Bohem chtěné, jsem se dozvěděla od svých dětí z jejich vyučování náboženství. Byla jsem z toho zděšená.

Sama jsem již po delší dobu nebyla v žádné církvi. Všude jsem cítila zklamání a rozumovou střízlivost. V Poselství jsem pak nacházela ke všemu objasňující vysvětlení. Chtěla jsem např. zavést anděla strážce ve smyslu duchovního vůdce člověka a bytostné pomocníky ve hmotnosti. Také pojem očistce a pekla je v Poselství jasně vysvětlen zároveň s věděním o světlejších a temných úrovních, vzniklých falešným chtěním a činností lidí. Tušení o tom všem bylo ve mně vždy až konečně v mých 40 letech jsem směla nalézt celou Pravdu z Grálu v Poselství.

To byl rok 1926, kdy Abdrushin sepisoval Poselství. Jeho základní obrysy jsem chápala a na jejich základě jsem získala milost skrze Pánovo vedení dále růsti. Také Jeho každou, novou přednášku jsem směla od něj slyšet a potom jejich čtením se prohlubovat.

 

Mé hledání mě dříve vedlo k východním náboženstvím, která věděla o reinkarnacích, ale postrádala logiku a zákonitost když učila, že člověk se může podle svého chování převtělit do zvířete nebo do rostliny, při vyšším vývoji také do hvězdy - a to mě neuspokojovalo. Pak jsem došla k theosofii a k antroposofii, ale po první radosti, že toto učení obsahuje zákonitost a spasení skrze prožití více životů a z radosti nad opravdovými nábožnými, ušlechtilými lidmi, usilujícími po výšinách, přišlo zklamání z jejich přesvědčení, že člověk se může stát božským a musela jsem hledat dále. Prosila jsem stále Boha, jako už po dlouhá léta, aby mi dovolil nalézt Pravdu ze Světla; celou Pravdu z Něj, kterou Ježíš skutečné přinesl a kterou jsme měli poznat. Moje modlitba zněla:

"Všemohoucí Bože, dovol mi pochopit vše co mi způsobuje nutné strádání abych pravdivě žila podle Tvé Vůle a vše, co Ježíš chtěl a přinesl, abych správně pochopila".

Ještě se musím zmínit o něčem, bylo to tušení, které jsem si do tohoto života přinesla a které jsem hledala a později nalezla.

Byla to vzpomínka na to, že moje duchovní "já" přišlo na Zem k určitému úkolu; toto "já" jsem zcela přirozeně poznala ve dvou postavách, v nynější, pozemské podobě a tuto jsem měla ve dvou vědomých, pozemských životech.

Již v dětství jsem v sobě nacházela něco nepochopitelného, co mi způsobovalo určitý zármutek. Hledala jsem samotu, kterou jsem nacházela v naší velké zahradě a k tomu přispíval velký věkový rozdíl k mým sestrám, to vše určovalo můj vývoj. Byla jsem ovšem jiná než ostatní děti a ještě výraznější to bylo mezi dospělými, kdy mi to přinášelo trápení a nepochopení.

O to více mi přinášela láska ke zcela prostým lidem a zvířatům a také to, že jsem směla poradit a pomáhat, když mě někdo potřeboval. Mé darované schopnosti, moje snaha po harmonii a míru, můj smysl pro spravedlnost způsobil, že mi důvěřovaly děti a pak i dospěli. Tím jsem mohla často vyrovnávat a pomáhat, protože jsem se nikdy neuzavírala, i když jsem se sama cítila vždy osamělá. Již jako malé dítě jsem říkala, že nyní přichází doba soudu, o které mluvil Ježíš před 2.000 léty a do které my nyní přicházíme. Nacházela jsem pouze úžas, ale nikoho, kdo by mi "přisvědčil". Proto jsem už potom o této záležitosti nemluvila.

Když jsem tedy poprvé slyšela slovo "Grál", věděla jsem, že zde je souvislost s mou úlohou, kterou chci hledat. Když jsem poprvé vycítila, že doba soudu přichází, proběhla mnou krátce představa nějakých hrůz, kterými budeme muset projít, ale strachovala jsem se jen chvíli. Pak ve mně pevně vyvstala myšlenka, že žiji právě proto, abych v této době podle Boží Vůle směla plnit svou úlohu. "Jak můžeš mít strach?" se ozvalo ve mně a už nikdy se to neopakovalo. Nyní, při srozumitelnosti Poselství a při vědění o dovolení sloužit by to ani nebylo vůbec možné.

Až do té doby jsem všude hledala cokoli, co bylo ve spojení se slovem Grál. Všechny pověsti a ságy o Grálu. Vždy jsem ale byla znovu zklamána pozemskými pojmy kolem všeho a poznala jasně, že zde není žádné jasné spojení s vlastním pojmem. Věděla jsem ale, že jednou naleznu spojení mezi Ježíšem, Grálem a soudem a pak že zároveň naleznu svůj úkol, mou "službu" a všechno to, co mám před očima a vznášelo se jako nepochopitelný cíl. Hluboké hledání v prožitku, že my lidé nevíme všechno, co bychom vědět měli, abychom podle toho mohli správně žít a že žádná sekta ani církev ani náboženství toho nedosáhlo, to byla pro mne velká pomoc v životě.

Vyciťování malých, neviditelných bytostí kolem mne, byla velká radost mého života. Nepamatuji se, že bych je kdy byla viděla, i když jako malé dítě jsem si s nimi chtěla hrát. Mluvila jsem k nim a necítila jsem se v té velké zahradě sama. V každém případě jsem tam byla nejraděj bez jiných dětí, protože při jejich hlasitých hrách byli ti malí pryč.

Marně jsem je volala. Teprve v tichu, k večeru, když jsem sama čekala, mohla jsem se radovat:"Tady jste zase!". Nyní tomu všemu rozumím, také rozumím tomu, proč mi jiné, malé bytosti pomáhaly, když jsem důvěřivě prosila sv. Antoníčka o pomoc. Stejná pokorná důvěra při prosbě umožňuje Božím služebníkům pomáhat. Totéž platí i pro uzdravování nemocných např. v Lourdech, pouze s tím rozdílem, že se jedná o jiný druh bytostných pomocníků, nikdy samozřejmě se nejedná o Marii z Nazareta, kterou mnozí nazývají "Boží Matkou"; jistěže byla omilostněný lidský duch, když směla být matkou Ježíšovou. Ale úloha léčitelů spočívá v bytostném.

Ještě mnohé bych mohla napsat, co jsem se směla naučit a prožít, abych v pravý čas směla poznat Božího vyslance pro tuto dobu. Zároveň jsem při tom pochopila Trojjedinost.

Píši "Vzpomínky." Vzpomínky na Pána. Tyto vzpomínky nejsou ale pouze minulost, obsahují v sobě i přítomnost a budoucnost.

Poznámka :

Používám Pánova slova, jak ve mně znějí, ale netvrdím přitom, že jsou to tatáž slova, která použil, ale v každém případě zcela jistě jsou ve smyslu Jeho slov tak jak ve mně žije.

Bylo to v březnu 1926. Bylo mi stále špatně a měla jsem bolesti, vnitřní a vnější nesnáze, do všeho jsem se musela nutit a žádný lék nepomáhal. Soužila mě alergie více než 20 let tak, že jsem každé léto musela ležet 6 týdnů se sennou rýmou, s astmatem a vysokými horečkami a celá oteklá. Slunce, květiny a louky byly pro mne vysloveným utrpením. V té době mi řekla paní Luft, která pocházela z Wiesbadenu a v Mnichově bydlela také v Möhlstrasse o zázračné paní, která by mi jistě pomohla a uzdravila by mě. Pan a paní Bernhardtovi měli sanatorium v Heilbrunnu. Pan Bernhardt dával lidem vnitřní rady, paní léčila zevně. Paní Luft uzdravila také. Jela jsem tedy s ní a paní Bernhardt mě přijala: Cítila jsem k ní radostnou přitažlivost a přijímala lásku zvláštního druhu, kterou ona vyzařovala. Přesto mi ale řekla, že za dva týdny se budou stěhovat do Rakouska a tam ona nebude smět léčit.

Aby mi mohla pomoci, potřebovala by 6 neděl, protože napřed musí být vše nezdravé z mého těla odstraněno a teprve potom mohou působit uzdravující paprsky a síly vnikat do mého těla. Nejdříve odbourání nemoci a potom výstavba pomocí povzbuzující, léčivé síly, kterou může předat a tím bude tělo opět správně reagovat. Ve dvou týdnech by jen rozjitřila uprostřed nemoci potíže a pak by nemohla pomáhat s výstavbou.

Paní Maria měla slzy v očích, které se kutálely po tvářích Tento obraz nikdy nezapomenu, takovou velkou lásku - a pak řekla:

"Jak rada bych vám pomohla, ale nyní to už nejde".

Měla jsem velmi nešťastný výraz, i když jsem byla takovou velkou láskou vlastně v srdci obšťastněna. Tu se zasmála - řekla bych téměř šelmovsky - úsměvem, který mě později tak často obšťastňoval a "řekla, že to přece jen tak nenechá, aby už lidem nemohla pomáhat a že jistě najde prostředky a cesty, aby i tam mohla léčit Jestli tam potom za ní přijdu? Nadšeně jsem ovšem souhlasila.

Několik týdnů jsem nic nevěděla a neslyšela. Rodina Bernhardtova se odstěhovala do Iglsu v Rakousku, v Tyrolsku, kde si pronajala malý dům na okraji lesa. V květnu jsem náhle dostala lístek od pana Bernhardta, jehož jsem v té době ještě neznala a nic o něm nevěděla.

Psal, jestli mám ještě zájem o léčení u jeho paní, měla bych nyní možnost, ale musela bych se rychle rozhodnout. Radostně jsem se rozhodla a po rozhovoru s manželem jsem telegrafovala, že přijedu za osm dní, abych mohla doma ještě vše vyřídit. Mezitím jsem dostala zprávu, že paní Bernhardt se domluvila s majitelem jednoho sanatoria v Iglsu, který měl málo pacientů, že u něj ubytuje své pacienty, ale nebude o tom mluvit, protože jinak by to jeho lékař těžce snášel. Nechtěl se vzdát příjmu pacientů. Takže tato otázka byla vyřešena.

Dále byla sjednána dohoda s okresním lékařem v jedné innsbrucké nemocnici. Paní Maria tohoto lékaře přesvědčila o svých schopnostech poznávat nemoci: On ji prováděl všemi nemocničními odděleními a ona mu o každé jednotlivé nemoci nebo poškození řekla. Proto lékař prohlásil, že smí pomáhat nemocným tam, kde lékařská věda selhala a oficiálně s ní pracoval na pokusech. Tak na to vzpomínám. Její pacienti se museli u něj ohlásit, ale on přenechal léčení samotné paní Marii.

Lékař v sanatoriu těžko skrýval svou nechuť, ale příjmu pacientů zabránit nemohl.

Tenkrát tam byla také paní Schmidt s dcerou Brigittou, později také Illigovi. V létě bydleli Schmidtovi, které také navštěvoval pan profesor Schmidt v soukromí a péči o paní převzala sestra Rosa Markus, aby uvolnila slečnu Brigittu. Sestra Rosa byla sama těžce nemocná, v Heilbrunnu se uzdravila a zůstala potom jako zdravotní sestra.

Litovala jsem mnohé pacientky pana doktora, protože jsme jim nesměli říci o působení paní Marie. Tu považovaly za masérku, protože k nám denně docházela. Když paní Maria přiložila ruce, prošel mnou horký paprsek, který mě na jednu stranu nádherně oživil, ale potom jsem několik hodin spala posilujícím spánkem. Po šesti týdnech jsem byla tak plná síly a čerstvá, jako ještě nikdy v životě a výkonnost mi zůstala dodnes. Když jsem se potom kdykoliv v budoucnosti otevřela pomocnému záření paní Marie s prosbou, bylo mi vždy z dáli pomoženo, srdce posíleno; jednou jsem tím překonala i otravu. Tenkrát jsem ihned cítila reakci a po několika dnech reagovalo mé střevo zcela zřetelně a tím začalo léčení, které celá léta trvá. Také později jedno jiné léčení mě ušetřilo operace. Moje senná rýma po mnoho let ustoupila a později zůstávala v únosných mezích.

Tenkrát jsem předvedla léčení své senné rýmy sanatornímu lékaři. Nikdy nezapomenu na zlý výraz v jeho obličeji a potom až křičel, plný zloby, že to, co, nemůže pochopit, to také nechce vidět a ani o tom slyšet. Bylo v něm tolik netolerance a zloby a začala jsem tušit podobné výpady v budoucnu. Později se, před svými kolegy rozlítil proti Hoře a paní Marii. Sice uškodit nemohl, ale někoho možná odradil od poznání. Nedůvěřivý postoj a odřeknutí mého švagra bylo také ovlivněno jím.

Nyní ale k mému seznámení s Poselstvím Grálu a s Pánem.

Tenkrát, když jsem byla s paní Luft v Heilbrunnu a paní Maria už mě nemohla přijmout, přinesla mi příští den paní Luft všechny zelené sešity, které pan Bernhardt již napsal a nechal vytisknout pod názvem "Gralsblätter".

"Protože jste hledající člověk, přinesla jsem vám tyto spisy, které napsal pán Bernhardt ku pomoci lidem. Vám mohou také pomoci. Dříve jsem ničemu nevěřila a o nic se nezajímala, ale nyní díky jemu se vše změnilo, jsem šťastná a také jsem nalezla i cestu k Ježíši," řekla mi. ­

S radostí jsem spisy přijala a slíbila jsem, že je budu číst, vždyť i já sama jsem v poslední době na ní uviděla změnu. Pozorovala jsem u ní hlubší, vnitřní (niternější) pohled na život. Nyní ale nastalo něco pro ni naprosto nepochopitelného. Já jsem nečetla. Po šest týdnů ležely sešity na mém stole a já jsem nečetla. Později mi řekla, že už mi je chtěla zklamaně zase vzít. Sešity jsem si vzala do Iglsu.

V Mnichově ležely na mém stole a vyvolávaly zavazující přísliby. Pouze jsem na ně vkládala ruce a cítila splňování svých tužeb; ale nedovolila jsem si je číst. Stále jsem čekala na něco, co by mi ukázalo, že už se mohu do nich ponořit. Byla jsem nemocná a rozervaná vnitřními i vnějšími starostmi, také jsem neměla žádný klid a samotu. Čekala jsem na atmosféru, která by měla vytvořit rámec ku splnění mých tužeb. Cítila jsem, že tyto "Gralsblätter" - se jménem, po kterém jsem toužila, mi přinesou naplnění, úplný obrat a stanou se štěstím mého života. Bylo to příliš vzácné, příliš velké než abych po nich sáhla příliš rychle. Cítila jsem, že na toto štěstí ještě nejsem zcela připravená, proto jsem vždy jen toužebně vkládala na ně ruce, aby paprsky světla mohly do mne proniknouti. Ty jsem viděla zářit z nich jako hvězdu. Často jsem stávala před nimi s prosbou a čekala na nějaký vnitřní popud. Potom jsem dostala uprostřed května lístek od pana Bernhardta, že smím přijet do Iglsu na léčení. Vytryskl ze mne radostný dík. Teď jsem věděla, na co jsem čekala.

Ke čtení jsem si nevzala s sebou nic jiného než Gralsblätter. Viděla jsem, že to je to pravé místo a mně darovaný čas jako odpověď na mé prosby.

Nyní jsem byla v Iglsu! Již večer jsem začala číst a četla jsem celou noc, ani na okamžik jsem si nelehla. Ráno jsem je měla všechny přečtené. Ve svém poselství mi zjevily Pravdu ze Světla. Přemohlo mě téměř nepochopitelné štěstí, že nyní mám v rukou to, co jsem hledala od mládí. Příchod nové doby pravdivého poznání Boha. V jednu chvíli mnou proběhla bolest z toho, že Syn Člověka už nyní dlí mezi námi lidmi a že Ježíš, ke kterému se dosud obracely všechny mé prosby, díky a všechna láska už není naším prostředníkem. Hned jsem si ale vzpomněla, že Ježíš sám řekl, že odchází k Otci a pošle Utěšitele - Ducha Pravdy, který nás uvede ve veškerou Pravdu. A nebylo to nyní tak? Neočekávala jsem sama tento čas, který je spojen se soudem a přivede Pomocníka z Grálu? Nyní přišel a já jsem ho směla hned poznat z jeho slov, která do mne živě proudila a probouzela ve mně jásot.

Ježíš nebyl odsunut, pouze doplnil Trojici v jednotu. Toto jsem také pochopila. To štěstí se téměř nedalo unést. Na další závěry jsem ještě nebyla zralá. Ani paní Marii jsem neřekla nic bližšího, když ke mně ráno přišla, jak jsem šťastná, že jsem směla nalézt dlouho hledané Poselství Grálu.

Nyní jsem poznala také jiný původ paní Marie, že to nejsou léčivé lidské paprsky, které proudí z jejích rukou a naplněná díky jsem se jim otevřela. Vždy znova jsem vzhlížela do jejích nádherných, velkých, modrých očí, ze kterých vyzařovala nepopsatelná láska a dobrota. Tak uplynuly 4 dny, kdy jsem mlčela, i když to ze mne téměř tryskalo, protože jsem si netroufala prosit; podívala se na mne, usmála se a neřekIa nic. Po všechny tyto dny jsem se ale plížila kolem domu na okraji lesa, schovávala jsem se za stromy a pozorovala jsem světelné paprsky, které jsem viděla zase jako hvězdu a které vycházely z domu nebo domem.

Jindy jsem se nořila do čtení nebo šla sama do lesa a chodila po cestách, kde nikdo nechodil jako vždy, když jsem vyhledávala život v přírodě, který mi přinášel klid a radost.

Nyní jsem v sobě ale nosila touhu smět s ním mluvit, prosit a děkovat. Okamžitě jsem ale tato přání zavrhla jako nemožná. Když paní Marie přišla po čtvrté, podívala se na mne s úsměvem a řekla:

"Toužíte po tom s ním mluvit a jemu děkovat a přitom toto přání zavrhujete jako nemožné. Mám mu říci, jestli smíte k němu přijít"?

"Ach," řekla jsem, "to je moje nejhlubší přání, ale jak před ním obstojím, netroufám si ještě s ním mluvit. Myslím, že bych jeho blízkost ani nevydržela."

"On to umožní", zasmála se laskavá paní.

"Pak bych ale měla přání, sejít se někde mimo dům, do domu bych si netroufala. Nemohl by přijít do lesa?"

Teď se smála tak nepopsatelně mému zvláštnímu přání a slíbila, že to vyřídí. A skutečně, příští den ráno přinesla příslib, že mohu příští den v 11 hodin v lese u domu na něj počkat.

On přicházel, usmíval se na mne a vykročil do lesa. Následovala jsem ho. Přišli jsme k lavičce, on se posadil doprostřed a povzbudivě mi řekl:

"Sedněte si vedle mne."

Roztřásla jsem se radostí a úctou a posadila jsem se na nejvzdálenější konec lavičky, čemuž se zasmál. Nyní jsem směla říci, jak mi je u srdce, o svém štěstí, že jsem směla nalézt, co jsem po celý život hledala (bylo mi již 40 let). Že jsem nyní poznala, že Ježíš a zaslíbený Syn Člověka nejsou jedna bytost, ale že je to zaslíbený Duch Pravdy, že jej nyní smíme poznat jako Syna Člověka, který přišel v době soudu na Zem, aby zde mohl působit a pomáhat, že nás uvede do veškeré Pravdy, jak říkal Ježíš. Již jako dítě jsem o tom věděla a čekala na to!

"Ano, našla jste vše již v sobě, potřeboval jsem pouze odstranit závoj. Nevěřte ale tomu, že to potká všechny lidi. Většina lidí bude muset těžce bojovat o vědění. Pamatujte na to a nečekejte od druhých to, co jste prožila vy.

Prosil jsem Otce o to, abych ještě před soudem směl lidem přinést Poselství Grálu, jim říci a jasně vysvětlit, co nyní musí vědět, aby mohli vědomě stoupat a vystoupit ze svých bludů. Pokud to lidé přijmou a budou podle toho žít, může jim být v soudu mnohé ulehčeno, protože se změní. Pak již nebudou bludné cesty, žádná nenávist a vůle po ničení. Žádná závist a žádná falešná touha po moci. Lidé budou spokojeni, protože každý bude vědět že to, jak se mu daří si způsobil sám svými přáními a skutky v minulých životech. Budou vděční a šťastni, protože budou vědět, že každému je v životě dána možnost splacení a očistění změnou k dobrému a čistému, čímž je mu umožněn vzestup. Kdyby byli lidé správně pochopili Ježíšovo pozemské bytí, Jeho slova a kdyby podle nich byli žili, mohli dosáhnout vykoupení. Takto ale klesli ještě hlouběji a potřebují ještě jednou »Slovo z Pravdy«, které je vyvede z bludných cest a povede dále."

Vpíjela jsem jeho slova plná záření ze Světla a čarokrásný mír.

Napadlo mě, že něco takového muselo být i u Ježíše. Než Abdrushin ode mne odešel, řekl mi ještě:

"Vy jste mne poznala, ale s nikým o tom nemluvte, nemluvte o Synu Člověka. Můj čas ještě nenastal a lidé by neporozuměli. Když se vás zeptají, pak řekněte, že jsem připravovatel cesty. Konec konců, jsem svůj vlastní připravovatel cesty," řekl s úsměvem.

Jak odcházel, jestli jsem mu podala ruku, jak jsem se chovala, to už vůbec nevím. Byla jsem pak sama na lavičce, přemožena díkem a štěstím a silně dojata. Šla jsem potom dále do lesa, daleko od cesty a sedla jsem si na pařez. Co jsem tam prožila, je těžko popsat. Co jsem viděla? Nejdříve to byla opět světlá louka, která snad vedla ke chrámu a která mi jako dítěti předala slovo "Grál", potom tušení o přicházejícím soudu a vědění o nějaké mé úloze, která spočívala v tom, že musím najít v sobě hluboce zasypanou touhu.

Snad to byla na onom světě úroveň, ve které jsem kdysi po smrti Ježíšově, když panoval ve všech sférách velký smutek směla poprosit Syna Člověka, abych mu směla sloužit, až přijde jeho čas. (A sama abych směla uzavřít kruh, protože jsem Ježíše poznala až po Jeho smrti. Toto jsem ale tenkrát ještě nevěděla.) Víc nevím, jen jsem se vznášela plná štěstí a míru. Uplynuly hodiny, než jsem se vzpamatovala, bylo pozdní odpoledne, když jsem se na pařezu probrala. Moje duše, můj duch směly opustit mé pozemské tělo, abych na jiné, vyšší úrovni směla přijmout potvrzení a zavolání.

Před několika lety, v hodinách mezi životem a smrtí jsem směla znova prožít v duchu cestu od slibu po Ježíšově pozemské smrti. (S veškerou touhou a milostí mi bylo dovoleno nalézt kvetoucí zemi, kde na sluncem zalitých, světlých ulicích jsem nalezla tři zlaté klíče - Spravedlnost, Lásku a Čistotu - klíče Božského Trigonu a knihu, ze které jsem měla hlásat, jsem měla pevně k srdci přitisknutou).

Brzy jsem směla do Pánova domu přicházet: již jsem se neobávala, že to nedokáži vydržet; Abdrushin zastínil své světlé vyzařování.

Řekla jsem mu o svém nádherném prožití. Odpověděl velmi dobrotivě, ale vážně:

"Bylo to pouze jednou jedinkrát, kdy jste směla a měla vidět a prožít to, co je umožněno pouze vašemu duchu. Už se to nemůže opakovat, protože byste odlétla a vy máte zůstat ještě na Zemi. Zachovejte toto vysoké prožití vašeho ducha, jako něco zvláštního, jako posilující dar milosti!"

Když jsem směla přijít příště, prosila jsem jestli už budu povolána ke službě, věděla jsem, že jsem "povolána" sloužit Jemu a Jeho dílu, věděla jsem to už od dětství. Dobrotivě, ale zároveň vážně se na mne podíval a řekl varovně:

"I když jste ze Světla povolána, nemůže povolání ihned následovat, protože jste mne nalezla! Musíte se ještě vážně připravovat a od mnohého uvolnit."

Tak jsem si uvědomila, co vlastně znamená "povolaný" a že s vlastním poznáním Jeho (Pána) ještě dlouho nic neznamená. Zastyděla jsem se. Přesto jsem se za několik dní zeptala znova ­jaká nezralost! Jak dlouho ještě budu muset čekat, než budu povolána. Pán cítil moji velkou touhu a nezlobil se. Vážně, ale se zářící dobrotou, která z něj vždy vyzařovala, řekl, že to bude záležet na mně, ale nebude to dříve než za dva roky.

"Ale můžete v době přípravy toužit, ale nikdy nebuďte netrpělivá. To mějte vždy na paměti."

Bylo mi, jakoby se mi tato slova vpálila do srdce.

Nyní jsem směla k němu častěji přicházet a On mi vyprávěl o Dni svaté Holubice - o obnově síly 30. května a před slavností, kterou On také zde na Zemi slaví. Moji touhu upokojil tím, že letos to ještě není možné, abych se zúčastnila slavnosti, protože je to teprve 8 dní, kdy jsem nalezla cestu a já se musím ještě nejdříve vědomě připravovat na křest (zpečetění) a na Hostinu. Při příští slavnosti to ale už bude možné.

Šla jsem tedy 30.května ráno opět hluboko do lesa ponořená do pobožnosti, ze které jsem získala podivuhodnou posilu. Kolem mne bylo tiché tkaní, jakoby celá příroda měla podíl na daru milosti této světlé hodiny, což tak skutečně se děje. Pociťovala jsem zase jako ve školce toto tiché, radostné tkaní a život kolem mne.

Jednou, také v této době a zase v zahradě jsem si vzpomněla na Štěpána, který byl pro svou víru v Ježíše ukamenován. Řekla jsem:

"Jak to musí být krásné smět trpět a zemřít pro své přesvědčení, jak byl šťastný! Přála bych si to také. Nic šťastnějšího přece nemůže být."

Na to řekl Pán:

"Ze Světla není chtěno, aby lidé trpěli a umírali pro své přesvědčení, to se stává pouze jako důsledek pronásledování lidí. Utrpení a bolest je Světlu cizí. Bůh chce radost a štěstí pro lidi. Také nechce, aby pro Něj trpěli, to je falešná představa. Veškeré utrpení přichází na svět pouze špatným chtěním a špatnými činy lidstva, protože pravou cestu ztratili. A všechno temné nenávidí Světlo."

Později přišla řeč i na "svaté" a "mučedníky", které katolická církev jako svaté označuje. Tehdy mi Pán řekl:

"Světlo nechce utrpení, Bůh chce štěstí pro lidi. Mučedníky nesmíme nazývat svatými. Svatí lidé nemohou být, tento pojem byl církví zkřiven. Mučedníci konali pouze svou povinnost. Byli pravými, skutečnými lidmi, jakými mají být všichni. Stali se proto vzorem, ideálem, nemohou se ale nazývat svatými, žili a umírali jako praví lidé, toužící a usilující ke Světlu, ve kterých žilo přesvědčení o Pravdě. Byl to přirozený projev jejich díků a jejich lásky k Synu Božímu. Nemohli dělat nic jiného. Proto je nemůžeme nazývat "svatými", byli a zůstali navždy lidskými duchy. "Svatý" je pojem, který nelze použít pro lidi nikdy."

Na počátku mého pobytu v Iglsu jsem stála s touhou v srdci na malém lesním kopci a dívala se dolů na silnici, když jsem náhle spatřila Pána a paní Marii s dětmi jak přicházeli. Zamávali mi nahoru, bylo to jako pozvání. Stála jsem ale na skalním výběžku, který příkře vybíhal nad silnici. Ale myšlenka, že bych mohla s nimi jít nepřipustila žádnou výhradu a varování, sestoupila jsem dolů s lehkostí a bez závrati, kterou jsem po léta trpěla. Jako bych byla podporována. Měla jsem na sobě v tento horký den lehké, voálové šaty bez rukávů, jak se tehdy nosilo, a nikdy jsem si přitom nic nemyslela.

Nyní jsem se ale zalekla, že bych měla Pána pozdravit takto s holými pažemi, to bylo nemožné. Oblékla jsem si vestu, kterou jsem nosívala sebou, abych se na ni mohla v lese posadit. Moje hluboká úcta mi to poradila. Pozdravil mě radostným úsměvem a řekl paní Marii:

"Podívej se, nevidí žádnou překážku, když může k nám přijít."

Měla jsem z toho velkou radost. - Nyní jsem prožila něco nového. Pán a paní Bernhardtovi se svou rodinou. Paní Marii jsem směla prožívat každý den a její radostnou přirozenost, která mi připadala jako čistá, proudící horská voda, nepopsatelně působící. Pána jsem ale dosud prožívala pouze v jeho vyšším Bytí (Sein). Zde mi připadal poprvé zcela jako člověk, tak jednoduchý a prostý, také plný radosti s paní Marií a dětmi.

A já jsem směla jako samozřejmost s nimi putovat lesní cestou a byla jsem jejich přirozeností ještě radostnější a hlouběji prožívala krásnou přírodu. Tato prostá přirozenost Pánova, který nemluvil nic, co neobsahovalo duchovno a přesto z něj vyzařovala harmonie a Světlo, které nepocházelo z lidí. Když seděl nebo šel tiše bez jediného slova, jeho oči zářily jako zlaté. To mě vždy, po celá léta, překonávalo. Nechtěl se projevovat navenek, takže lidé, kteří sami nepochopili, že je jiný, nic zvláštního na něm nepozorovali.

Proč také? Neměl zapotřebí dávat najevo, že je něco jiného, On přece byl "Já jsem". Když byl mezi cizími lidmi byl zcela nenápadný ve svém skromném, zdrženlivém postoji. Také mlčel, když nemělo cenu něco říkat, když poznal, že nikdo nereaguje na několik jeho poznámek, které v rozhovoru pronesl. Pak už jen pozoroval.

Před odjezdem z Iglsu jsem jednou vyprávěla o své lásce navštěvovat neznámé kraje, cizí země, zcela sama a bez pomoci. Vždy jsem se poddala neviditelnému vedení a tím jsem prožívala to nádherné tkaní v přírodě. Troufala jsem si i na neschůdné horské túry, protože jsem vždy cítila kolem sebe pomoc. Již dlouho před tím, než jsem nalezla Poselství jsem slýchala varování malých bytostných a vždy je poslechla, totéž i zde, v Iglsu.

Vždy se mohu vystavit nebezpečí bez starostí, protože v případě nouze budu včas varována. Proto jsem směla prožít i překrásné cesty za měsíčních nocí. Jedno léto a potom v noci jsem zcela sama šla ulicemi a lesem nazpátek. ­

Vyprávěla jsem to s radostí a vděčností, že nyní vím o pomoci bytostných a o tom, odkud jsou.

Ulekla jsem se, když jsem neviděla žádnou radost v očích pána, jak jsem očekávala. Naopak, byly zcela tmavé, jak jsem později častěji zažívala, když s námi nebyl spokojen. Řekl vážně a varovně:

"Nenapadlo vás, že to byla od vás domýšlivost, že jste se vystavovala nebezpečí a potom jste jednoduše čekala, že vám bytostní pomohou?"

Bylo mi jako bych spadla z výše falešných představ. To jsem přece ale nechtěla! Bylo mi velmi smutno z toho, ale přitom mi bylo líto, že už to nebudu moci nikdy dělat. Pevně jsem se rozhodla, že už nikdy nebudu pokoušet bytostné, protože nyní by se už jednalo o vědomé bezpráví.

Pokud děláme vědomě něco nesprávného stane se z toho duchovní vina a ta se podle Božích zákonů projeví. V dalších letech jsem ještě několikrát směla prožít pomoc bytostných někdy doslova záchranu, ale nikdy jsem na tom neměla vinu. Směla jsem dostávat i poučení a varování také pomocí nesplněných přání v nesprávné době, přání se pak často přece jen splnila, pokud jsem si z toho vzala poučení.

O čem také přemýšlím a jsem naplněna nekonečnou vděčností a štěstím - jsou veškeré ty milosti duchovních a pozemských pomocí, které vždy můžeme obdržet, i když ještě chybujeme.

Zase jednou jsem směla získat poučení a nový poznatek. Vyprávěla jsem o dvou překrásných dnech strávených vysoko v horách.

Můj manžel a já jsme si naplánovali s jedním společným známým - malířem - horskou túru a přenocování v horské chatě, ke které jsme měli klíč. Bylo to v době říje jelenů a těšila jsem se na prožitek v divoké přírodě.

Byly to pro mne dva pohádkově krásné dny. Byla jsem plná radosti a nijak se mě nedotklo, že mi manžel před cestou řekl, že on jít nemůže ale to mi nemá kazit radost a mám jít s malířem sama. Ten byl poněkud zaražen, což jsem nechápala a ptal se, co by tomu řekli lidé. Můj muž se smál a řekl, že on na tom nic divného nevidí a to je přece hlavní věc. Já jsem na tom také nic divného neviděla a řekla jsem: "Vždyť jsem přece vdaná!" Takže to pro mne byly dva překrásné dny a tak jsem je také vylíčila. Znova jsem ale musela zažít, že Pán se vůbec neradoval, naopak, oči mu ztmavly a řekl:

"To jste neměla dělat. Být sama v divoké přírodě s malířem a přes noc v chatě."

Vystrašeně jsem tvrdila, že bylo všechno krásné a čisté mezi námi, ani slovo nepadlo, měli jsme pouze společnou radost z přírody. Abdrushin ale dokončil své napomenutí:

"Něco takového ale vyvolává nebezpečné a nezdravé zachvívání, myšlenkové formy, které jsou ženě pro čistotu jejího bytí nebezpečné a ohrožují také muže. V budoucnosti to nesmíte opakovat."

Ano, i tím jsem se musela nadále řídit a podřídit tomu svou touhu po osamělém prožitku v přírodě. Od tohoto okamžiku ale odpadla ode mne veškerá extravagantní přání, ke kterým jsem ještě měla sklony.

Jak nezodpovědně člověk někdy činí, i když nic špatného nechce ale z nevědomosti o působení stvoření přece falešně koná. Nyní jsme ale obdrželi klič, kterým můžeme otevřít bránu ke všemu nutnému vědění! Také tenkrát v Iglsu jsem si Pánovi stěžovala, že mé manželství je těžké, že nejsem šťastná, přineslo mi mnoho zklamání a vnitřních bojů.

"Radujte se přece,"odpověděl Pán.

Nerozuměla jsem hned, ale pak jsem pochopila. Podle své povahy bych se láskou k němu beze zbytku strávila a vyčerpala, rozplynula bych se v něm a zapomněla na své hledání nebo bych nenašla sílu jít vstříc vědění, které se mi nyní otevíralo. Později jsem také zjistila, že mé manželství bylo nutné k rozvázání dřívějších pout, ke zrání a tím i k možnosti pomoci jemu i našim dětem. Tenkrát jsem kvůli němu příliš pozdě poznala v Ježíši Syna Božího.

Proto jsem při našem zasnoubení našla mráček na jeho čele, který jsem si přála odstranit. Tato bolest, dík a láska k Ježíši byla pak vždy jasnou hvězdou v mém životě, což mi až později bylo jasné a tenkrát, po Ježíšově pozemské smrti, to byl důvod být mezi prosícími, kteří poprosili Syna Člověka, aby s ním směli přijít k soudu a směli mu sloužit. Od té doby jsem hledala celý život svou "zvláštní úlohu".

Tuto touhu nedovedlo utišit ani krásné dětství, láska rodičů, pozdější krásný domov, láska k muži ani k dětem.

Později, v letech, kdy jsem již směla pobývat na Hoře a dozvěděla se o všech souvislostech s pozemským životem Ježíše, byla jsem zoufalá bolestí a zalitá slzami jsem spěchala k Pánovi. Znova mi řekl tatáž slova:

"Radujte se přece!"

"Z čeho se mám radovat, téměř umírám bolestí," křičela jsem. Zalil mě proud dobrotivosti a Světla a On řekl hlasem, který působil jako balzám na mé rány v srdci:

"Ano, radujte se z milosti, že můžete všechno napravit, za to, že jste poznala Syna Božího, za to, že vaše prosba pomáhat Synu Člověka se splnila a že mu smíte sloužit na zemi."

Ještě jednou mě utěšoval a uklidňoval: "Smíte se radovat, smíte napravovat smíte sloužit Světlu v jeho působení a ku pomoci lidem!"

V té době se mi mé povolání - služba - zdála jasným, osvobozujícím světlem a udržovalo mě v radosti, díku a štěstí, i když bolest, kterou jsem cítila v lásce k Ježíši, byla do mne pevně vetkána a nikdy zcela nezmizela. Což se ani nemělo stát.

Uzdravená a posílená léčivýma rukama paní Marie, nekonečně obšťastněna milostí vedení samotným Pánem, vrátila jsem se ke svým pozemským povinnostem. S novou odvahou jsem se ujala všech potíží mého manželství a viděla jsem v tom svou úlohu - pomoci svému muži a vésti ho po nalezené cestě ke Světlu. Totéž jsem doufala i ve vztahu k dětem.

Našemu chlapci dávali lékaři málo naděje, nyní ale po 4 nedělích léčení u paní Marie se mohl se mnou vrátit do Mnichova se zlepšeným zdravím. Dokonce prohlásila, že dříve zakázaný sport už nebude jeho srdci škodit. U paní Marie byl i jiný náš příbuzný na léčení, který trpěl 25 roků nesnesitelným ekzémem a žádný lékař ani žádná léčba mu nepomohla. Po několika týdnech byl zcela uzdraven, ekzém se nikdy nevrátil a on zůstal navždy vděčný. Žel, Poselství nepřijal. Věděl, že by musel mnohé v životě změnit a k tomu se nemohl odhodlat. Myslel, že na to bude mít v budoucnosti ještě čas. Ale ten čas už pro něj nenastal, těžce umíral na zranění ve válce. Předčasně zemřel.

Jistě, že v těchto měsících litoval. Kéž na onom světě se probudí!

Na podzim jsem se zase směla vrátit do Iglsu. Směla jsem strávit nepopsatelných 8 dní s Pánem a také se slečnou Irmingard, ze které se stala půvabná mladá dívka. Bylo jí sotva 16 let a podnikala krásné výlety do lesů nebo do hor v té překrásné krajině. Někdy se přidali i dva zbývající a také paní Maria, která si jinak na chůzi příliš nepotrpěla.

"Měl bych tento čas využít, hodně chodit do lesů a posilovat tělo, později na to nebudu mít čas," říkal Pán.

Byl plný radosti, těšil se ze všeho, také z radosti dětí. Nacházeli jsme houby, já jsem znala jménem mnoho květin, i latinsky, radostně se smával. Tak dobrotivě a nezatíženě Abdrushin ve svém lidství vyhlížel. V pozdějších letech jsem si uvědomovala, že podobně se dálo i Ježíšovým učedníkům, když s ním putovali.

V těch počátečních dobách mého tamějšího pobytu si Pán jednou postěžoval, že musí najít odborníka-nakladatele pro své Poselství, které stále z nitra doplňuje a píše. Myslela jsem na našeho příbuzného a navrhla jsem ho. Právě si hrál na dvoře s dětmi Alexandrem a Elisabeth. Pán ale odpověděl:

"Ne, to nejde, ten nebude nikdy smět sloužit Grálu."

Byla jsem zdrcená, měl také dobré stránky, kvůli kterým jsem ho měla ráda. Pán řekl:

"Podívejte se sama."

Směla jsem s ním jít k oknu a podívat se na dvůr. A nyní jsem uviděla jemnohmotmýma očima - což jsem později směla častěji ve službě prožít - obličej, který mě poděsil. Jeho nízké náchylnosti se odrazily v jeho obličeji, že vypadal jako Faun. Pochopila jsem, že to byla i pomoc pro mne jej takto vidět. Byl zcela zotročen a já mu nikdy nebudu moci pomoci a on nikdy nebude moci být povolán ke službě Grálu. Teď jsem také pochopila, proč paní Maria při léčení měla vždy vedle sebe sestru Rosu jako jemnohmotnou ochranu, což jinak nebylo nutné.

Za to, že jsem na týden byla pozvána do domu Grálu jsem denně - a dodnes - děkovala jako za dar. Tak jsem také směla nahlédnout do způsobu života a nyní mohu popsat jak dny probíhaly, přirozeně, v plné práci, prostém jídle a skromnosti ve všem ostatním, v harmonických a klidných záchvěvech bez velkých slov. Člověk byl vnitřně puzen v usilování do výšin skrze něco nepojmenovatelného, co z Abdrushina vycházelo i když byl u stolu a i když nic neříkal.

Právě tato skromnost, toto bytí, které se navenek nechtělo projevovat, tato harmonie, která byla v něm a s ním, tento klid, který z něj vyzařoval, jeho přirozenost jako člověka mě tenkrát a po všechny časy nejvíce zasahovala. Zároveň jsem vyciťovala skrze pozemskou schránu nadpozemskou vznešenost, jádro, jeho vlastní bytí, o to hlouběji, že jsem jeho vyzařování viděla. V těch dnech mluvil hodně o výstavbě stvoření a jeho zákonech, o budoucnosti a o mnohém dalším, co ještě čekalo na zapsáni.

Nechtěla jsem ho nikdy nazývat jeho pozemským jménem a činila jsem tak jen ve styku s jinými lidmi. Ve svých dopisech jsem ho vždy nazývala "Můj vysoký vůdče" a stejně tak při osobním oslovení. Konečně mi jednou řekl s úsměvem:

"Jistě můžete mě tak nazývat, ale toto oslovení zcela neodpovídá. Jmenujte mě prostě Abdrushin, to je správnější. Moje vlastní jméno to ovšem také není, tam se jmenuji jinak, to se ale dozvíte později, nyní se tak ještě nemohu nazývat."

Od této doby jsem ho nazývala v osobním styku i v písemném Abdrushin.

Později, když Božský paprsek klesl z Imanuele skrze Parsifala, směli jsme se dozvědět jeho vlastní jméno - Imanuel. Ale jako později mnozí lidé vždy vše, co je pozemskému vzdáleno, co je nepochopitelným způsobem nejvyšší, berou příliš pozemsky. Jak často Pán říkal:

"Buďte přece konečně duchovními, vy lidé,"

bylo toto světlé jméno později zprofanováno: "Imanuel dnes dělal to a ono" a tak dále. Proto Pán, znechucen touto nemožností toto ostouzení zakázal.

"Ještě říkejte: Imanuel teď snědl jablko," zlobil se. "Což nechápete svatost a význam tohoto jména?"

V přednášce "Budiž Světlo!" dal zcela jasně toto na vědomí.

Na počátku mého pobytu na Hoře jsem Abdrushina už nazývala Pánem, to mi bylo nejpřirozenější. Náhle se toto oslovení stalo všeobecným. Někteří ho tehdy nazývali "Králem", což některé hledající mátlo a uzavíralo cestu. Zde je také podobnost s Ježíšem.

Všechno, co pozemskými pojmy bylo snižováno mi kvůli Pánovi působilo velkou bolest, protože On ve své podstatě vůbec nemohl být pochopen. Měla bych říci "vytušen", protože který člověk by mohl takovéto božské mystérium pochopit?

Dříve, když Parsifalův paprsek vstoupil do připraveného pozemského těla Oskara Ernsta Bernhardta, když v roce 1920 nalezl paní Marii a oba poznali svou sounáležitost a v den Holubice prožili smysl svých pozemských životů a ve spojení s Ježíšem vědomě prožili tuto hodinu v Božském paprsku, tehdy pozemské jméno Bernhardt ztratilo duchovní význam. Všechno, co v této pozemské době učením prožil mu mělo pomoci porozumět lidem, aby je mohl ještě před soudem vyvést z jejich bludných cest ke Světlu a také, aby správně vysvětlil důvody pobytu Ježíše na zemi. Jeho pozemská doba přípravy, kterou sám hledal a neznal svoji pozemskou misi byla nyní ukončena a tím i duchovně jeho pozemské jméno.

Tomu samozřejmě cizí lidé nemohou rozumět. Toto vědomí mu působilo velké utrpení, často na Hoře mi to téměř rvalo srdce, když jsem se to dozvěděla. Ve dnech, kdy Pán zvláště trpěl jsem byla bolestí nemocná; aniž bych věděla proč. Až mi Pán sám vysvětlil souvislost.

Moje láska k Němu, moje poznání tohoto "utrpení s Ním" způsobilo, že jsem takto reagovala, aniž by se o tom mluvilo. To asi prožívali Ježíšovi učedníci při velkém utrpení jejich Pána. Tam byla ale přirozeně jiná cesta. Úloha obou byla zcela odlišná. Ježíš nepotřeboval zakotvení s duchovnem v sobě.

Přišel přímo z Božského a zase se vrátil k svému původu, lidem na zemi zakotvil pouze Světlo své Lásky. Nepotřeboval ke svému působení procházet zmatky a rozbroji na zemi.

Jak potom Pán trpěl vědomím, že temno využije tohoto období, aby lidé, kteří hledali "Světlo Pravdy" k Němu ztratili důvěru a také ti, kteří ještě neměli v sobě pevné přesvědčení o Jeho Poselství a Božském poslání. Pán mi také vyprávěl, že v dětství a jako mladý muž viděl svět, jaký by měl být a netušil, jaký je doopravdy, jednal podle toho a každému důvěřoval. Tak viděl také ženy jako pravé ženství. Z tohoto jeho postoje také vznikla jeho mladistvá svatba. Teprve potom se mohl z této chyby poučit a vyvodit důsledky.

Potom mu ale hledání a touha již nedovolilo se usadit, což se také nemělo stát. Musel být hledajícím a v sobě rozpoznat původ svého pozemského života, na který byl připravován. To mi vyprávěl ale až v Kipsdorfu, kdy často mluvil o svém dětství a mládí a zvláště, když mě pak v Bischofswerdě provázel po určitých místech.

Nyní ale zpět do Iglsu, k mému pobytu na podzim roku 1926.

Paní Maria byla velmi zaměstnána nemocnými. V domě Grálu žila a vedla domácnost paní Anitta Klette se svými dvěma chlapci - jakoby patřili k rodině. Měla za muže bratra paní M.Luft a pana a paní Bernhardtovi potkala v Drážďanech a hned je poznala. Přijela s nimi z Drážďan do Bavorska. Byla vidoucí a měla astrologické schopnosti.

Myslím, že v Iglsu již byla s mužem rozvedená. Byla výjimečně inteligentní, ale přesto velice egocentrická. Na mne působila jako had s chladnýma očima, které nemohly zastřít ctižádost a uplatnění se. Měla jsem dojem, že se považovala za stejně důležitou při úloze Pánově jako paní Maria. V Iglsu jsem to ještě nemohla tak pozorovat jako později v Tutzingu, ale její pobyt v domě, Grálu mě bodal do srdce.

Pán vždy věděl, co mnou hýbe, věděl o každé otázce, ještě než jsem jí vyslovila. Proto mě zavolal jednou v Iglsu k sobě a řekl:

"Nemůžete pochopit, proč je tato paní u nás. Bolestně pociťujete její bytí."

"Ano," potvrdila jsem, "nemohu pochopit a bolí mě, kvůli vám a paní Marii, že máte u sebe člověka, jehož chtění není zcela čisté."

"Správně jste to pochopila," odpověděl Pán, "ale my ji musíme poskytnout možnost být s námi, i když navíc tu musíme mít i její rodinu a jejich chtění. Ale ona je nejvyšší povolaná. To, co je jí dáno pro službu Grálu, muselo by se rozdělit mezi sedm dalších. Kvůli chtění jejího povolání je u nás, aby se mohla připravit. Musí přece, když žije v tomto světlném záření se stát pravým, pravdivým člověkem. Světlem povolaná přece nemůže zklamat! Proto ji máme u nás a tím se přece musí stát čistou."

Poslední slova řekl Pán s takovým důrazem, jakoby nemusel přesvědčovat jen mne. Nikdy se už o tom nemluvilo, až do doby, kdy došlo k rozloučení, když Pán musel prožít těžké zklamání a trpkou zkušenost s ní, že i ti nejvýše povolaní mohou zklamat, když jako lidé nejsou čistí.

Jednoho večera jsme seděli a stolu a Pán řekl s úsměvem slečně Irmingard:

"Co kdybychom dnes večer pozvali paní Gecks na noční procházku při měsíci?"

Srdce mi poskočilo radostí nad touto nabídkou a nad Abdrushinovou dobrotou, se kterou na mne pamatoval. Byla jasná noc s úplňkem a putování na okraji lesa nám všem udělalo radost.

Když se můj pobyt v Iglsu blížil ke konci, řekl mi Abdrushin, že tento domek na pokraji lesa pronajal pouze na léto a nyní chce zpět do Bavorska a že hledá dům blízko Mnichova, u jezera Stamberg.

"Pověřuji vás úkolem takový dům najít. Vím, že mi brzo budete moci podat zprávu."

Hned jsem si radostně řekla, že ho také naleznu a byla jsem šťastna, že jsem dostala takový úkol i když jsem byla trochu zaskočena odpovědností.

Okamžitě jsem se dala do práce, proháněla jsem všechny makléře, ale uplynul týden a pořád nic. Jednoho dne jsem stála v silném dešti na mariánském náměstí a zklamáním jsem byla skoro zoufalá. Násilím jsem se okřikla a řekla jsem si: "Dnes musíš hledané najít." Najednou se na mne snesla velká jistota a klid a něco mě nutilo jít k novinovému stánku. Otevřela jsem koupené noviny - a skutečně! Tam to bylo! Byl to dům blízko Tutzingu, který byl k pronajmutí a pak ještě jeden v Possenhofen.

"Buchenhaus (Bukový dům) v Tutzingu je to pravé," řekla jsem si a radovala jsem se. Okamžitě jsem telegrafovala že jsem hledaný dům našla. Abdrushin telegrafoval nazpět, že příští ráno přijede ranním vlakem do Mnichova, že ho mám čekat na nádraží. Hned jsem ohlásila jeho návštěvu k prohlídce domu.

Pak nastal ten den, přijel sám a já ho směla doprovázet.

"Bukový dům" stál na výšině a jeho louky hraničily s lesem, v parku stály staré buky, před domem bylo stíněné místo, chráněné živým plotem. Další místa se starými, vysokými stromy obklopovala dům. Z velkého balkonu byl překrásný pohled přes jezero k horám.

Toto místo bylo jako připravené pro Abdrushina, pro jeho poslední klidné chvíle příprav a pro práci na Poselství. Abdrushin měl radost a rozhodl se, že dům okamžitě najme. "Je to ten pravý," řekl mi. "Věděl jsem, že ho najdete." Bylo správné, že dům v Possenhofen jsem ihned vyloučila, aniž jsem se tam byla podívat.

Byl nádherný podzimní den a Abdrushin se rozhodl, že jej využije na výlet přes park Feldafinger a podél jezera. Udělal si ten den volno.

"Můžete si přitom prohlédnout i ten druhý dům, o kterém víme, že to není ten pravý."

Tento den, kdy jsem s ním směla putovat byl dar, vždy bude ve mně znít jako hudba z vysokých sfér, jako tušení světlejších dálek, které nelze popsat. Žádný výraz ani slova nemohou vylíčit rajskou blaženost ve mně. Pán mi daroval vhled do svého bytí, svou přípravu shora dolů a směla jsem to tušením vycítit nebo spíše vytušit. Ale můj duch to přijal celé.

Jeden obraz ale mohu uveřejnit. Hovořil o svém těle jako o vejci, zcela bez skořápky, kolem něhož se musí vytvořit blána, stále silnější blána, aby jeho vlastní "já" chránila; nakonec se vytvoří tvrdá, neprůhledná skořápka, která vše drží pohromadě. A potom, do takto hotového vejce (do pozemského těla), bude proudit stále vyšší a vyšší vlna Božího Světla z jeho původu - ­z Parsifala - jakmile si sám uvědomí svůj původ a své poslání. Nejdříve se ale jeho pozemské tělo muselo zocelit a v klidu se na to připravit. Úplné spojení s Parsifalem způsobilo, že jeho pozemské tělo bylo celých 8 dní v bezvědomí. Později, již na Hoře, mohlo nastat jeho nejvyšší, vlastní spojení Božským zářením s Imanuelem. Byl to dlouhý řetěz příprav a těžký úkol, jak tuto nesmírnou, vyzařující sílu na zemi pokud možno odstínit, aby pozemská stvoření ji snesla a nemusela zajít.

A to je to strašné, tento obrovský dluh nás lidí, že jsme tuto zemi přivedli do takové ztrnulosti. Ne náhodou byla jedna z posledních přednášek Pánových "Ztrnulost". Po všech zklamáních teprve potom pochopil, musel poznat, jak hluboko klesla Země od vraždy Syna Božího, jak zoufale již ustrnula, aby pomáhající Slovo Syna Člověka poznala. Radostné poznání a proměna lidí nenastala. Jeho služebníci byli také neschopní a nevyužívali síly Světla k tomu, k čemu byla určena.

To hrozné zklamání způsobilo, že musel od nás předčasně odejít, síla Světla byla v něm příliš silná a on ji musel v sobě stále zadržovat, protože lidstvo už nesneslo ani tu nejmenší část. Jednou o tom se mnou mluvil v Kipsdorfu. Jak nevýslovně bolestné!

Již před lety nám v jednom projevu v úzkém kruhu říkal, že by se nemohl udržet na Zemi, kdyby ho neobklopoval náš kruh v zářící věrnosti, jako plamenný kruh, který by ho chránil a on by mohl skrze něj zde zakotvit, udržet se. Když Hora musela padnout, protože služebníci nebyli dost čistí a dost praví aby sloužili, když se hlavně starali o své lidské slabosti a svá přání a Pán byl zajat nacisty, udělaly se v kruhu trhliny v té době, kdy kruh měl dvojnásob pevně stát. Právě ti jedinci ztratili pak důvěru v Pánovo poslání a nehledali chybu u sebe, u "sloupů", kterými měli být a které především měly Horu nésti a chrániti.

Tenkrát po prohlídce domu a výletu zůstal Pán u nás v Mnichově. Jaký to byl pro nás dar! Pro mne to bylo jako posvěcení našeho domu. Pán také mluvil o paní Marii, která byla mnohem méně chráněná, v té době ještě bylo její pozemské tělo jako syrové vejce, proto musel být stále někdo po její pravé straně, aby ji zastínil, nikdy nesměla jít sama. To souviselo s připravujícím se dělením záření její léčivé síly.

Také schopnosti z místa jejího původu, schopnosti nejvyššího stvoření se musely nejdříve v jejím těle zakotvit a vyvíjet se.

Již v lglsu se mnou mluvil Pán o budoucím určení pana Alexandra. Tam se tenkrát do něj vnořila duchovně první příprava tak, aby později jeho tělo sneslo silnější záření. Později ale, žel, již na Hoře, když mu bylo 18 let a byl to silný, zdravý mládenec, to jeho tělo nezvládlo. Když byl zcela spojen s paprskem z prastvoření ze Lva, svého původu, bylo jeho tělo tak silně postiženo, měl silnou horečku a zřejmě v tomto stavu do něj vnikl virus dětské obrny, který byl ve vzduchu a proto ho nepřekonal.

Tak mi to vysvětlovala paní Maria, že se to takto muselo stát. Tedy nikoliv vyzařování samotné jako takové - na které bylo tělo dobře připraveno - ale spolupůsobení obého.

Elisabeth Gecks

 

 

 

Část druhá:   Doba v Tutzingu

 

Vzpomínky z let prožitých v blízkosti Abdrushinově.

Podzim 1926 - 10. únor 1928.

 

Brzy poté, co jsem směla nalézt dům »Buchenhof«, už v září začalo stěhování. Byla to pro mě šťastná doba přípravy. Směla jsem tak nahlédnout do způsobu života celé rodiny. Byl to život prostý, nenáročný, samozřejmý, jasný a harmonický - píle a pracovitost v celém domě. Také pro náš lidský život bych si sotva mohla představit lepší vzor než ten, který jsem zažila v domě Abdrushinově po všechna ta léta, pak také na Hoře a v Kipsdorfu. Proto mě to nutí, abych vylíčila, pokud se to dá vyjádřit slovy, veškeré své prožití, které se ve mně zachvívá a jež mi jistě nebylo darováno jen pro mé osobní poznání.

Také zvířata zde byla chována s láskou a přirozeně i květinám byla věnována velká péče, takže se jim dobře dařilo. Slečna Irmingard, dospívající dívka v onen čas, měla mnoho květin na starosti, vypěstovávala malé sazenice, při čemž jsem jí směla radit. Sama pečovala také o kanárka, kterého jsem směla přinést. Pán měl vždy okolo sebe nějakého psa, věrně oddaného a slunícího se v zářivé dobrotě svého pána, za což se mu odměňoval láskou a věrností.

»Ano, zvířata mě znají«, zvolal jednou Pán, když přišel poprvé do našeho mnichovského domu. Můj velký vlčák, který ležel nahoře před mými dveřmi, se vyřítil se zuřivým štěkotem po schodech dolů, když u domovních dveří zazněl zvonek.

»Děvčata zřejmě opět pustila neopatrně někoho nahoru do haly«, pomyslela jsem si. Spěchala jsem tedy za štěkajícím psem, ale ten náhle zmlkl. Když jsem se podívala dolů skrze zábradlí, spatřila jsem dojemný, nezapomenutelný obraz. Uprostřed haly stál Abdrushin a před ním seděl, s hlavou k němu obrácenou - skoro by se chtělo říci nábožně - Rex, můj pes. Abdrushin položil ruku na hlavu zvířete a shlížel na něj dolů nezapomenutelně dobrotivým, zářivým pohledem. Když mě uviděl, vyřkl ona výše zmíněná slova. Od toho dne jsem vždycky věděla, kdy byl Pán ve městě, neboť Rex naříkal vždy tak dlouho, dokud ho zase neuviděl, patrně zpraven malými bytostnými, s nimiž si tak často hrával na zahradě. Pes také zřejmě vyciťoval Pánovo záření a uchovával je ve svých smyslech, neboť od toho dne už neštěkal na žádného nositele kříže, který přišel do našeho domu. Pak nedal pokoj, dokud si nesměl lehnout k nám, blaženě roztažený, když jsme seděli pohromadě a hovořili o duchovních věcech. Tak otevřená a vnímavá mohou být zvířata!

Chtěla bych uvést ještě jiný zážitek se zvířaty, i když předbíhám, protože se týká až pobytu na Hoře.

V době, která mu byla určena, nalezl Abdrushin malou usedlost na Vomperbergu. Jednoho chladného zimního dne, kdy bylo vše zaváto hlubokým sněhem, nastěhoval se tam s paní Marií a třemi dětmi. Paní Illig a já jsme pomáhaly při stěhování a zařizování. Lidé líčili předešlého majitele jako člověka nepříliš dobrého a hrubého. Každopádně mu chyběla láska ke zvířatům. Jeho velký pes jménem Friedel neměl u něho dobré živobytí a lidé se ho báli. Tohoto psa přenechal jako něco, co patří k domu. Bylo mi hned dovoleno, abych ho krmila. Spřátelili jsme se a zůstali stále dobrými přáteli, ačkoli pes přesně věděl, kdo je jeho »pánem.«

Pán ho dal hned pustit ze řetězu, na němž býval připoután ke své boudě za každého počasí. Teď se mohl volně prohánět po zahradě a vklouznout do boudy, kdy se mu zachtělo. Domnívali jsme se, že hned první noc tomu tak bude. Byla to ledová zimní noc, a kde byl pes? Ležel poloztuhlý na sněhu na druhé straně domu, přímo pod Pánovou ložnicí. Už první noc poznal ten správný pokoj. V každém případě se mu vedlo tak jako mému Rexovi, když poznal Pána a probudila se v něm láska k Němu. Ano, taková jsou zvířata! Zachvívají se čistě ve svém druhu v Boží vůli. A my lidé? Abdrushin byl tak dojat, že Friedel už vůbec nemusel nocovat venku pod širým nebem. Tak se stal ze psa na řetězu Pánův veselý domácí pes.

Opět Tutzing! Společně s rodinou se přistěhovala také paní Klette se svými dvěma chlapci. Točila se vlastně stále kolem paní Marie, když jsme k ní směly přijít. Měla jsem vždycky dojem, jako by š1o o chtěné potlačování této zářivě dobrotivé, slunné paní, která se však tomu, jak se zdálo, jenom usmívala. Příznačný je jeden malý zážitek: Jednou v létě 1927 seděla paní Maria s paní Klette na lavičce v zahradě. Když jsem k nim přicházela, paní Klette na mě zavolala: »Sedněte si k nám!« a poposedla si trochu, abych si mohla sednout mezi ně. Hned nato, jakoby na vysvětlenou, odříkala posměšnou říkanku »O dvou růžových keříčcích a jedné hromádce hnoje«. Taková nestydatost, bouřilo to ve mně. Zůstala jsem stát jako přibitá. Paní Maria neřekla nic, ale povzbudivě se na mě usmála, takže jsem si bez váhání sedla na místo, které mi nabídla.

Paní Klette bylo svěřeno vedení domácnosti a péče o všechny děti, nejen o její. Jak zodpovědný, důležitý a krásný úkol - a jak toho zneužívala a zrovna dětem Bernhardtovým, především slečně Irmingard, neposkytovala potřebnou péči. To mi vyprávěl Abdrushin po jejím odchodu, když jí předtím poskytl možnost, aby sama poznala, co je bezpráví a mohla se změnit.

Přitom její děti měly všechno, co ostatní a děti paní Marie nemohly dostat něco navíc, protože neměly být upřednostňovány v případě, že by to pro pět dětí nestačilo. To Pán ani paní Maria nechtěli.

Abdrushin se musel cele věnovat předávání Poselství lidem, kteří ho počali hledat. Paní Maria se věnovala výhradně nemocným. Pokud si vzpomínám, první malý kruh žáků se scházel u něho každý týden. On četl a probíral po pořádku to, co bylo nově napsáno. Jaký to byl pro nás zážitek! Pán nás nazýval »novici« a hovořil o »řádu Grálu«, který by měl vzniknout. Směli jsme se ptát na to, co nás zajímalo, na všechno jsme se směli ptát. Abdrushin říkal, že také on by chtěl na nás, podle našich otázek a chápání poznat, co lidé potřebují a jak by mohli přijmout jeho Slovo. Po prvé mluvil o svém duchovním jméně »Abdrushin«, o službě Grálu a o povolanosti. Říkal, že to vyžaduje čisté lidství, ale nevyžaduje mnišství.

Před mým příchodem Abdrushin jednou přikázal, aby si lidé při pozdravu nepodávali ruce. Dochází přitom často k nevhodné výměně záření. Ovšem ve zvláštních případech, které jsou nám povoleny, smíme také ruku přijmout. - Protože to však lidé v neznalosti zákonů stvoření obecně nepochopili a pro cizí lidi by se to často mohlo stát překážkou, Abdrushin opět toto ustanovení zrušil.

Do tohoto pohostinného domova jsem směla přicházet každý týden jedno odpoledne a večer. Také můj muž byl někdy pozván. Měl velkou úctu k panu a paní Bernhardtovým. Zabýval se také Poselstvím, Ježíše vlastně ještě nepoznal a trvalo mu dva roky, než se tím probojoval. Pán o sobě nikdy nemluvil, objasňoval omyly v názorech lidí a církví, rozšiřoval obzor. Svým Slovem a svým bytím zprostředkoval u mého muže touhu po Světle a probudil v něm zbožné úsilí. Lidé jím byli přitahováni tak jako můj muž. Veškeré vyšší úsilí bylo podpořeno nebo také teprve probuzeno.

Tak do mého manželství opět vstoupila radostná naděje. Ovšem, když jsme s manželem něco nesli, pak to, co jsem nesla já, mi můj muž vždycky odňal právě na tom mostě, který· tehdy ještě vedl nad tratí a na nějž bylo vidět z balkónu, odkud nás už Abdrushin vyhlížel. To mě pak hnětlo a trápilo, cítila jsem to jako přetvářku. Pán jako vždy vycítil moji mrzutost a mé myšlení a vysvětlil mi, že se kvůli tomu nemám hněvat. To, že můj muž chce před ním vypadat jako někdo jiný, by mohlo znamenat počátek snahy stát se doopravdy takovým, a proto bych ho neměla zatěžovat odmítavými myšlenkami. Tak se i ta nejmenší příhoda stala povzbudivým prožitím a poznáním.

Občas chodíval Pán s paní Marií a slečnou Irmingard do města a také k nám, pokud nešel k Luftovým na Möhlstrasse 25. Pan Luft si obou velmi vážil, nezabýval se v však Poselstvím a proto je nepoznal, měl je rád jen jako lidi. Byla to vždycky radost, když přišli oba se slečnou Irmingard a my jsme jim směli připravit něco dobrého k jídlu. Pán nepohrdl ani sklenkou ušlechtilého vína, zatímco slečna Irmingard se těšila úplně jako dítě na vanilkovou zmrzlinu.

Vždycky mě hluboce dojímalo, s jakou radostí Pán všechno přijímal a jak děkoval i za nejmenší pozornost, zatímco bylo spíš na nás, abychom děkovali. Když jsem směla sedět u stolu vedle něho jako »paní domu«, jak říkal, vždy jsem si hluboce uvědomovala, vidouc jeho prostotu a dobrotu v dávání sebe sama, jak vysoko a nesmírně daleko od nás byl a jaký dar nám dal svým jednoduchým lidským bytím. On zde, před našima očima žil v zákoně dávání a braní.

V době pobytu v Tutzingu a někdy i v pozdější době navštěvoval Abdrushin také občas kino. Jistě tam mohl vidět mnohé, co potřeboval k pochopení a poznání lidského druhu, aby nám pomohl Často přitom prožíval i radost, jako třeba u filmu »Robert Koch«. Směla jsem často chodit s nimi a učila jsem se dívat se na všechno z hlediska Poselství. Také na opery chodili rádi, zejména Wagnerovým hudebním dramatům dávali přednost.

Hudba »Madame Butterfly« se nám také velice 1íbila, ale zvlášť krásné bylo jedno představení Mozartovy »Kouzelné flétny«. Pro mě to byl neobyčejný zážitek. Pán měl vůbec hudbu velice rád. Těšily ho desky s dobrými hudebními i pěveckými nahrávkami, protože vlny tónů se spojují s vyššími sférami. Říkal ovšem, že to vše je zatím jen slabé tušení a že vlastní grálská hudba bude teprve jednou nalezena povolanými, kteří ji budou smět přijímat z vyšších sfér skrze »Cecilii«. Po prožití Wagnerova »Bludného Holanďana« mluvil Abdrushin velmi vážně o tom, že lidé se dali splést falešnou myšlenkou vykoupení, jak to reprodukují mnohé ságy, do jejichž původního základu byl později vložen falešný smysl. Vždyť ve všech dobách, pokud je nám známo, existuje názor, že čistý, ušlechtilý člověk - zpravidla žena - by mohl obětováním svého života skutečně duchovně zachránit někoho pokleslého nebo nemocného. Obráží se v tom zřejmě vzpomínka na staré vědění, že žena je více spojena se Světlem než muž. Nikdy ale nikdo nemůže vzít na sebe vinu druhého, chce-li mu pomoci, každý si ji musí odpykat sám.

Jestliže někdo chce druhého vysvobodit tím, že sám si vezme život, je to jen velký omyl, bezpráví. Sám se zatíží vinou, aniž tím druhého zachrání. Nemáme právo zacházet tak se svým životem.

Sentin zkrášlený vykupitelský čin byl neoprávněnou domněnkou, pramenící z naprosté neznalosti zákonů stvoření. »Jak se lidé zapletli do falešných představ!« zvolal Pán v nelibosti. Holanďan by mohl dojít vysvobození jen tím, že by její oběť, ve kterou napřed doufal, nakonec nepřijal a zabránil tak její smrti. Poté měl odplout lodí co nejrychleji pryč, aby, byť nevykoupen, jak se domníval, bloudil věčně dál. Tím by se sám správně rozhodnul, což by ho mohlo skutečně zachránit. Tak vysvětloval Abdrushin tento zákon stvoření a falešnou představu, kterou jsem i já v sobě dosud nosila. Sentin charakter a způsob myšlení nacházely ve mně vždy velkou odezvu.

Nyní jsem byla od toho osvobozena. Tak se měnil každý, jakýkoli zážitek s Abdrushinem v poznání a velkou touhu stát se opravdovým, správným člověkem.

Jednou, bylo to později na Hoře, jsem si stěžovala Pánovi:

»Ach, kdypak budeme konečně dokonalí?«

»Nikdy,« řekl nato a doplnil: »Veškeré úsilí je nekonečné, musíme jít stále dál. Pro vývoj neplatí žádné hranice, ani pro čistého ducha, který vědomě vystoupil nahoru do své původní úrovně, do takzvaného Ráje. Tam jsou úrovně nekonečné. Dosažení dokonalosti v tomto smyslu by přineslo zástavu úsilí a tím stav klidu. Stav klidu ale znamená jít zpět. Ve Světle je všechno v pohybu. Nějaké dokončení ve vámi zmíněném smyslu neexistuje, jen věčný pohyb vpřed, stále dál v nekonečných dálavách duchovní říše. Dokonalý lidský duch je takový, který po svém putování hmotnostmi byl díky svému úsilí nakonec tak očištěn, až se stal světlým a všechno hmotné se mohlo od něho uvolnit. On pak jako vědomý, nyní vyvinutý duch ve svém vysokém úsilí může vejít do duchovní říše, která je věčná, aby tam mohl vědomě žít, zachvívat se ve stálém usilování a působit ve vůli Boží. Jeho vývoji v úrovních jeho druhu ovšem nebrání žádná hranice, neboť tyto duchovní úrovně jsou ve svém druhu také nekonečné.« -------­

»Nechápete-li, jak se vám ještě před rokem mohlo leccos zdát dobré a správné, a dnes už ne, můžete z toho poznat, že jste o kousek pokročila,« utěšoval mě jednou Abdrushin, když jsem se trápila nad tím, jak mnoho starého jsem ještě neodložila a při ohlédnutí zpět jsem často s hrůzou zjistila, jak jsem ještě donedávna o tom či onom smýšlela, to či ono dělala nebo opominula a teprve teď jsem zpozorovala, že to bylo nesprávné. Ale to byl také jeden z rozhovorů až na Hoře.

První zimu pobytu v Tutzingu jsme četli a slyšeli zvěst o Terezii z Konnersreuthu. Debatovalo se, zda je to skutečnost nebo podvod. Církev v ní viděla omilostněnou, téměř svatou ženu. Přijela jsem do Tutzingu a nadšeně prohlásila, jakou milostí je tato žena obdařena, když smí trpět Ježíšovými stigmaty.

Abdrushin se na mě zděšeně podíval a řekl opět jako tehdy v Iglsu:

»Světlo nechce, aby lidé trpěli. Utrpení si dělají jen oni sami, ale pochopí-li to správně, mohou se opět skrze ně od své viny osvobodit. Je to něco samo pro sebe. Kdyby lidé šli stále cestou vedoucí ke Světlu a nezaplétali se, nikdy by je žádné utrpení nepotkalo. Bůh to nechtě! Pak se to však stalo nutným, protože lidé vytvořili utrpení svým špatným myšlením a konáním a tím také ztratili spojení nejen se Světlem, ale i s bytostnými a duchovními pomocníky. Vaše myšlenka, že Terezie z Konnersreuthu je omilostněná, tj. světice určitého druhu podle katolického pojetí, svědčí o tom, že na vás samotné stále ještě lpí do jisté míry katolické myšlenky. Skutečnost je úplně jiná.«

A pak Abdrushin vysvětloval, jak je to s tím ve skutečnosti a že by chtěl vydat spis, který by měl lidem přinést osvícení a také jim pomoci z mnoha omylů. Bylo by tam rovněž objasněno opakování pozemských životů, zatížení vinou a opět možnost odpykání a uvolnění. Mnozí pak tento spis četli, také cizí lidé, mnozí s tím i souhlasili anebo aspoň o tom začali přemýšlet. Ale ta pronikavá pomoc, kterou tím chtěl Abdrushin lidem dát, nebyla jimi, až na malé výjimky, přijata. Bylo to zklamání, jaké musel Pán stále znovu prožívat. Katolická církev ale slavila triumfy.

Mé napojení na Abdrushina a paní Marii bylo tak silné, že jsem mohla dosáhnout duchovní a tělesné pomoci i na dálku. Tak jsem byla jednou při těžkých projevech otravy zachráněna svou vnitřní prosbou a dvěma řádky napsanými paní Marii. Pomoc se dostavila ihned. Za první zimy v Tutzingu jsem jedné noci zápasila s takovými vnitřními mukami v jisté životní otázce, že jsem nakonec duchovně vyslala volání o pomoc Abdrushinovi, abych byla schopna poznat, co je správné a mohla se rozhodnout. Poté se nade mnou rozhostil takový klid a vyrovnanost, že jsem v té chvíli viděla úplně jasně, co je mou povinností. Tím jsem opět našla vztah ke svému muži.

S Abdrushinem jsem o tom nehovořila, neobtěžovala jsem ho nikdy otázkami, které nebyly duchovního druhu. On ale věděl o všem, co se ve mně odehrálo, protože do toho byly vetkány účinky vnitřního poznání.

Když jsem příštího dne přišla do Tutzingu, řekl mi: »Minulou noc jste ve své nouzi stála u naší postele.« Ulekla jsem se při té představě, ale on řekl s úsměvem: »Měla jste na sobě zelený plášť.« Nebyla jsem si vědoma toho, že bych odlétla pryč a v posteli zanechala jen svoji pozemskou schránu. Je poučné, že při takovém ději si duše vezme na sebe vhodnou formu zjevení. Více jsme už o tom nemluvili. Cítila jsem se tak lehce, jako bych měla křídla, jako by ze mě spadlo závaží, jehož jsem si dříve nebyla vědoma. Neřekla jsem to, ale Pán se na mě podíval vědoucím zrakem a pravil: »Ano, teď jste se dostala o kus dál, stala jste se lehčí.«

Zapisuji mnohé ze svých čistě osobních zážitků, protože právě ty ukazují, s jakou trpělivostí a dobrotou se Pán věnoval hledajícím a prosícím, kteří tak byli připravováni k službě. V této první době měl Pán na to ještě dosti času. Často mi přišlo na mysl, že je to jako v době Ježíšově - když Ježíš také sám vedl a učil své učedníky. Ale ti byli prostší, ne tak pokřivení jako my. Jakými bychom mohli a měli být, jak jsme se mohli vyvíjet ve světlé síle Pánově!

Mnohou pokřivenost, křečovitost, jakož i můj sklon k blouznivému nadšení vyháněla ze mě paní Maria svým svěžím, přirozeným způsobem a když to bylo nutné, i přísností a posměchem. Nejkrásnější byly vycházky do lesů a do hor, při nichž Pán upíral svůj pohled do nekonečných dálek a výšek. Otvíralo se mi poznání stvoření a všeho, co v něm působí, směla jsem se vžívat do Božích zákonů.

Vzpomínám si, jak jednoho nedělního rána při vycházce k jezeru Deixelfurter hovořil Pán o Parsifalovi. Bylo to, jako by do mě pronikal příliv Světla. Když na to myslím, cítím to jako pobožnost.

Pán, tehdy jsem říkala Abdrushin, pracoval každý den až do pěti hodin odpoledne. Diktoval slečně Irmingard Poselství, přecházeje přitom sem a tam. Tehdy nesměl nikdo vstoupit do pokoje. Abdrushin mi jednou vysvětlil s úplnou samozřejmostí, že slečna Irmingard je jediná, které může diktovat Poselství, protože on je přitom cele spojen se světlým paprskem svého původu a čerpá sám ze sebe Božskou Pravdu. Tu proudí z něho paprsek Světla tak silně a nezastíněně, že by to člověk jako já nebo jiní nesnesli. To jsem dovedla dobře pochopit. Po diktování přišel Pán se slečnou Irmingard zcela přirozeně a prostě jako člověk dolů do jídelny, kde jsme se pak všichni shromáždili ke kávě.

Někdy jsem zde směla být celý den a pak doprovodit paní Marii dolů k vile, která stála téměř u jezera a kde bydleli po celé léto pan a paní Pfaffovi. Paní Maria léčila pana Pfaffa tak, aby zmírnila jeho utrpení. Každý umírající, jehož ošetřovala paní Maria, zemřel klidně, bez těžkých muk. Ale kdo byl nevděčný a odvrácený od Světla, tomu pomoci nemohla. Tak vznikli i mnozí její nepřátelé. Už v Heilbrunnu si musela prožít takové zklamání. Na Hoře mohli být léčeni už jen nositelé kříže nebo hledající. Světlá síla zde působila jistě také mnohem silněji, než by to bylo možné jinde. Nuže, Pfaffovi se věnovali Poselství. Jejich dcera se později provdala za profesora Fischera, který se po její předčasné smrti tak hluboce vnitřně otevřel, že později byl povolán jako učedník.

Pán mi jednou na Hoře vyložil, že moje neteř Irena Schönborn se nikdy docela nevyléčí ani nezesílí do té míry, aby byla tak výkonná v práci jako zdraví lidé. Mohla být ale povolaná dík svému duchovnímu zaměření a charakteru. S milostí by byla přijata, kdyby zvládla alespoň čtvrtinu toho, co se normálně požaduje a na co by také stačila. Zmiňuji se o tom ve spojitosti s tím, že ji léčila paní Maria. Rozhovor se konal druhý rok na Hoře.

Tehdy trpěla zvlášť silnými bolestmi a byla na tom velmi bídně, když tu jí někteří, především paní Schwarzkopf, trochu povýšeně naznačili, že asi nestojí duchovně správně, jinak by byla zdravá. Ovšemže se pak její zdravotní stav zhoršil v důsledku deprese, která na ni padla po takovém nelaskavém chování a začala hloubat, co je na ní asi tak špatného. ­

Po rozhovoru s Pánem jsem musela občas některým lidem vysvětlovat že nemají soudit druhé bez lásky, povýšeně. Po celá ta léta jsem směla poznávat, že všechno, co jsem prožívala, bylo dáno nejen mně, ale i proto, abych pomáhala také druhým. Přirozeně jsem u jiných použila jen to, co bylo pro ně vhodné.

Teď mi právě napadá jeden Pánův pokyn. Když jsem se ještě nenaučila správně vážit slova, řekla jsem občas: »Máme dělat právě to« nebo »Mám teď...«. Tu mě Pán vždy důrazně opravoval: »Smíme!« nebo »Smím!« Jaký to hluboce pronikavý rozdíl, jaká milost spočívá ve slově »směti« (»dürfen«), je v tom celý svět pro nás lidské duchy - »smět sloužit«.

Nyní opět k Tutzingu. Na podzim a počátkem zimy měl Abdrushin hotovou »kostru Poselství Grálu«, jak mi to označil a přál si, aby se dostala do rukou lidí.

»Prosil jsem Otce, abych mohl ještě před Soudem zvěstovat lidem poselství z Grálu. Jak mnoha těžkostí může být lidstvo ušetřeno, jestliže příjme Poselství a osvojí si učení, které je v něm obsaženo. Každý pak bude vědět, že místo, na kterém v životě stojí a to, co prožívá, si vytvořil sám. Je mu však dána možnost odpykat si dřívější provinění a darována i příležitost duchovně zrát. Pak nebudou už žádné války, protože přestane existovat touha po moci, nebude žádné nenávisti, žádné závisti ani u jednotlivců ani u národů. Tím odpadne veškeré zlé chtění, které vleče za sebou všechny ostatní neřesti a vrhá lidi do bídy. Může začít jejich vzestup. Pak už bude jen boj na základě oboustranného posilování a podpory, ušlechtilý zápas vedený za vzájemného pobízení a udržování v pohybu.«

- Jak Pánovi zářily oči při představě, že nyní vyvede lidi ze vší jejich vnitřní bídy a otevře jim bránu k opravdovému lidství, aby splnili svou úlohu ve stvoření, v pozdějším stvoření. --- Ach, a jak velké zklamání musel potom prožít!

Prosila jsem pak, zda bych směla převzít některé práce spojené s vydáním díla, protože jsem do toho trochu nahlédla a můj otec si často povšiml, že v obchodních věcech mám bystrý postřeh. Ale Abdrushin řekl, že to není nic pro mě, že by to bylo škoda, protože moje úloha je duchovní. Avšak brzy nato už byl můj muž tak daleko, že mohl převzít vytištěné malé fialové poselství »Ve světle Pravdy« od Abdrushina, které vyšlo v nakladatelství Oskara Ernsta Bernhardta v Tutzingu, v jednom lehčím svazku a vázané v plátně. Na jaře a v létě 1928 následovaly ještě 4 sešity »Gralsblätter« a v srpnu vyšel první sešit časopisu »Der Ruf«, který měl celkem 12 sešitů, ale později už nebyl na Hoře dále veden. Pak v roce 1930 vyšel dík panu Halsebandovi, s jehož povoláním a úlohou to bylo spojeno, velký svazek »Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu« tak, jak to Pán dokončil na Hoře. V r.1931 pak následovalo »Poselství doznívá« (»Nachklänge«), kde byly obsaženy promluvy, které nám Pán postupně četl o nedělních pobožnostech.

V zimě 1926/27 měl Abdrushin dvě přednášky mimo Tutzing, ve Stuttgartu, což zařídila rodina Kölleova. Jednu přednášku uspořádal také v Mnichově, v přednáškovém sále umělecko-průmyslového muzea. Malý sál byl plně obsazen, ale jeho slova většině z nich nešla k srdci. Pozastavovali se nad tím, že člověk nemá v sobě nic božského. Také článek v novinách. » Münchener Nachrichten« zavrhl tuto zvěst a tím odmítl Abdrushinovu výzvu k probuzení.

Po vydání malého Poselství míval Abdrushin mnoho návtěv, ale především dostával hodně dopisů a sdělení od těch, kteří se cítili obšťastněni, jak vyprávěl. Ale poznali ho snad jen nemnozí. Hodně výtisků Poselství se prý dostalo do klášterů a mnohé z nich byly kladně přijaty.

Velkou radost měl Abdrushin z otevřenosti a přístupnosti spisovatele Georga Conrada, velkého ctitele Richarda Wagnera, protože vytušil, že Wagnerovým úkolem bylo vytvořit posvátné slavnostní dílo Parsifal.

Conrad byl bohužel už velmi starý a churavý, do Tutzingu mohl přijít jen jednou, na počátku. Abdrushin ho ale navštívil několikrát a já jsem mu směla vyřizovat pozdravy. Také jsem mu směla přinést růži z oltáře z květnové slavnosti 1927, kdy měl být pokřtěn (zpečetěn), ale už se jí nemohl zúčastnit. Georg Conrad byl dojat a rozechvěn až do hloubi nitra, plakal štěstím. Tato posvátná hodina, kterou jsme oba společně prožili, byla pro mě velkým darem, byla to hodina Světla.

Jednou jsme měli doma malý večírek. Bylo to ještě v době, kdy Conrad, který bydlel blízko, mohl k nám na Möhlstrasse ještě docházet. Přijeli také pan a paní Bernhardtovi z Tutzingu a zůstali u nás, jak se to někdy stávalo, přes noc. Mimo Georga Conrada zde byla i Gabriela Englerth, tehdejší wagnerovská pěvkyně z Mnichovského státního divadla, s níž jsme byli spřáteleni. Byla to velká umělkyně a zároveň ryzí člověk, proto si ji Abdrushin vážil. Po večeři zpívala svým překrásným hlasem pro Abdrushina. Žel, sama se ani pak Poselstvím nezabývala.

Jednoho studeného prosincového dne 1927 se konal pohřeb pozemské schrány Georga Conrada. Byl to velký slavnostní obřad v krematoriu s mnoha projevy, neboť to byla známá, velmi oblíbená a vážená osobnost, také jako básník a spisovatel známý a uznávaný, přitom skromný a prostý. Mezi mnoha lidmi stáli také pan a paní Bernhardtovi - a já.

Hned na počátku slavnostního obřadu paní Maria zneklidněla a začala něco hledat ve své kabelce. Pochopila jsem, že by chtěla něco napsat a podala jsem jí zápisník a tužku. Pak mi pošeptala, že on, Conrad, nemůže to přehánění vydržet a prosí ji, aby s ním šla ven na volné prostranství. Tiše jsem doprovodila paní Marii ven. Když jsem viděla, že tam není nikdo, kdo by ji mohl obtěžovat, vrátila jsem se opět potichu dovnitř, abych nerušila pobožnost odpoutávajícího se lidského ducha, který si při tom vyprosil pomoc paní Marie. Bylo na ní vidět, jak je šťastná kvůli němu a vypadala opravdu radostně, když jsme Pán a já vyšli z krematoria.

Když jsem je na zpáteční cestě doprovázela k vlaku, procházeli jsme ulicemi Maximilian a Perusastrasse. Na rohu ulic Perusa a Theatiner-strasse zůstala paní Maria s výkřikem stát:

»Ach, jak to tady vypadá!«

A v prorockém vidění popisovala, jak zde v těchto ulicích všechno leží v troskách. Také nádraží viděla zničené přesně tak, jak se to pak všechno událo za náletu ve válce, kterou vyvolali lidé svým falešným zaměřením a působením.

Pán mi jednou řekl:

»Většinu katastrof si lidé vytvářejí sami.«

Bylo to na Hoře, dlouho před válkou a bombardováním. Jednou se Abdrushin zmínil, že ho v Tutzingu vyhledal nějaký právník, který četl Poselství a potom také časopis »Gralsblätter« a zeptal se ho, zda jistý článek v něm líčí skutečně jeho vlastní prožití, neboť má pocit, jako by byl napsán celým srdcem (»mit Herzblut« = krví srdce). Abdrushin mu to potvrdil. Byly to články uveřejněné v obou posledních číslech časopisu »Gralsblätter«.

Jednou jsem směla jít s Abdrushinem do Německého muzea v Mnichově. Prohlíželi jsme si mimo jiné i ponorky a letadla. Vidím ho, jako by to bylo dnes, jak stojí před letadly, vážný, se zákmitem hrůzy v rysech obličeje. Jeho oči byly úplně tmavé, když řekl: »Lidé budou i tyto stroje používat ke zkáze jako všechno, co smějí vynalézat. Dokud se lidé nezmění, nic nebude použito jen k výstavbě, nikdy jim to nemůže přinést opravdovou pomoc.« Viděl jistě dopředu, jakými hrůzami a utrpením, které jsme my lidé vyvolali, budeme muset projít. Jak často jsem pak za válečných náletů musela myslet na to, s jakým zděšením se Abdrushin díval na letadla, cítě, jak strašně jich lidé zneužijí. A jak daleko může toto zneužití ještě dojít?

A teď ještě jednou k paní Klette. Vzpomínám si na jeden letní den nebo jaro 1927. Paní Klette bydlela se všemi dětmi v domě Luftových, pan a paní Bernhardtovi bydleli k mému velkému potěšení u nás. Mezitím musel Abdrushin učinit smutnou zkušenost, že také povolaní selhávají, když jako lidé nestojí správně a nejsou čistí. Jak často jsem ho viděla trpět tímto poznáním. - Pán chodil s paní Klette po zahradě kolem dokola a já jsem cítila, že se jí dostalo posledního napomenutí. Pán se vrátil do domu velmi vážný. Paní Klette se omluvila kvůli bolesti hlavy a k jídlu pak přišly k nám už jen »děti Bernhardtovy«. Téhož večera odjeli všichni, i paní Klette se svými dětmi, zpět do Tutzingu. Příští den nebo za několik dní přišla ke mně paní Klette celá rozrušená a řekla mi, že Abdrushin se od ní zcela odklonil a ona prý musí odejít. Ona ale přece ví, že je to Syn Člověka a nechce, aby ji zapudil. Úpěnlivě mě prosila, abych byla prostřednicí této její prosby. Najednou se zdála velice pokorná, ale cítila jsem, že je nesmyslné za ni prosit. Naléhala na mě tak, že jsem přece jen jela za Abdrushinem do Tutzingu, ale nebylo mi přitom moc dobře. Řekla jsem podle svého cítění, že přicházím vyřídit její prosbu, ale prosit za ni že mi nepřísluší, že by to bylo přece nemožné chtít zasahovat do Abdrushinova vědění a jeho pokynů.

On řekl vážně, že jí ponechal dosti dlouhou dobu k tomu, aby se mohla změnit. Nestalo se tak a teď by se už také nezměnila, je konec.

Paní Klette byla, pokud vím, jediná, kterou Pán sám vykázal. Později nechával všechno tak, aby se samo projevilo, a nesprávně stojící lidé se vždy zcela zákonitě ztratili. Čekání na to bylo pro Pána často velmi mučivé. Toho dne, kdy paní Klette odešla, mi Pán dal přečíst spisy o duchovním dění počátečního období, kdy poznala jeho misi a co všechno směla tehdy spoluprožívat. Jaká milost --- a pak všechno zničila její silná touha po uplatnění a její chtění dostat se nad hranici, která jí byla dána jako člověku.

Jak dovedla zneužívat svou moc a jak právě slečna Irmingard musela pod ní trpět! Patrně nevěděla, že já jsem v této ještě velmi mladé dívce vyciťovala jiný druh a jiné určení. Jednou se tak přede mnou zapomněla, že ve své nenávisti vyslovila nespokojenost, že nemůže zaujímat místo slečny Irmingard. Nikomu jsem o této hrozné věci neřekla, vědouc, že i při Abdrushinově shovívavosti to bude muset mít jednou svůj konec, pokud by u ní nedošlo k proměně.

Teď mi napadá jeden rozhovor s paní Marií. Seděla jsem vedle ní, když řekla jen tak mimochodem, že Irmingard prohlásila, že se nikdy nevdá - proč vlastně ne?

»To je přece úplně jasné,« řekla jsem nato, »její místo je přece u Abdrushina, kvůli němu je přece na zemi.«

Pravděpodobně chtěla paní Maria slyšet, co si o tom myslím, protože to bylo ještě v době, kdy byla v domě paní Klette, která chtěla ovládnout také paní Marii. A o Irmingardině určení se vskutku nikdy nemluvilo.

V květnu, v Den Holubice 1927 jsem směla být pokřtěna (zpečetěna) v Tutzingu. K slavnosti byla upravena velká jídelna v přízemí. Sám Pán mě k tomu připravoval po dobu osmi dnů, kdy jsem směla pobývat mimo domov. Jaký to byl dar! Jednou jsem stála vedle něho v zahradě, když mě důtklivě začal napomínat, že nesmím děkovat jemu, ale můj dík musí stoupat k Bohu, kterému všichni sloužíme. On je jen místodržící Boží na zemi. Podal mi to obrazně: Jestliže král pošle vyslance, aby přinesl dar, tu neděkujeme doručiteli, nýbrž předáváme dík dál, králi. Tak je tomu i u něho. »Syn« nepřijímá dík pro sebe, ale postupuje ho dál »Otci«.

Den před pokřtěním (zpečetěním) pravil Pán s úsměvem paní Marii:

»A co když nám omdlí?«

Ale paní Maria mě utěšovala, že mé tělo by už mělo obdržet dost pomoci na to, aby uneslo tu sílu. Můj muž ještě na to nestačil, měl sice velkou úctu k »panu a paní Bernhardtovým«, ale víc nevyciťoval - a s Poselstvím se také ještě nevypořádal. Paní Maria ho léčila, za což jí byl velmi vděčný. Také naši nejstarší dceru Anneliese, která studovala na institutu v Mnichově, léčila během prázdnin a zbavila ji urputných bolestí hlavy, které jí už po mnoho měsíců nedokázal zmírnit žádný lékař.

Lásku k paní Marii nikdy neztratila, i když, žel, ani později nepoznala její vlastní bytí a původ. Musela jsem zakusit velkou bolest, než jsem došla k poznání, že nikomu nemůžete pomoci svým vlastním cítěním a poznáním, ale že se musí otevřít každý sám. Nemůže to být vůbec jinak, spočívá to v zákoně Božím. Mé dětí chtěly poznat mystéria rozumem - a tím zastřely své cítění. S mým mužem to bylo jiné, ten stále musel bojovat se svou potřebou uplatnit se. Mediálními cestami mohlo temno později používat jeho touhu po uplatnění a žárlivost vůči jiným povolaným a stále více ho másti.

Protože klesal ve svých myšlenkách, muselo být i jeho vedení stále nižší, až ho zmátli temní duchové. Bylo pro něho nepochopitelné, nechtěl uvěřit, že by jeho vysoký vůdce s ním už nemohl mít žádné spojení. Domníval se, že to je ten, který mu říká, že on jediný je ten pravý, zatímco všichni ostatní by ho chtěli jen vytlačit a zničit.

Vnitřní nejistota a pochybnosti o spravedlnosti Pána způsobily, že se pak jeho obzor stále více zužoval.

Jednoho krásného letního dne jsem směla jet s panem a paní Bernhardtovými a jejich dětmi na výlet do Starnbergu. Abdrushin chtěl vzít paní Marii na projížďku člunem, aby překonala svůj strach z vody. Ale paní Marií nebylo možno pohnout k tomu, aby do člunu nastoupila a prosila tak naléhavě, abychom ji té hrůzy ušetřili, až Abdrushin poznal, že to nemá požadovat, protože to jasně souvisí s tím, co prožila jako Kassandra, kterou kdysi utopila Klytaiméstra. Neměla by být tedy vtažena do vibrací těchto vzpomínek. Paní Maria se uklidnila, hrůza jí zmizela z obličeje a hned z ní byla opět ta radostná, vzletná paní Maria. Učinila však malý ústupek, když souhlasila s tím, že pojede parníkem na hrad Berg.

Když jsme dopluli na druhou stranu, šli jsme parkem k votivní kapli a dolů k jezeru na břeh, u něhož se utopil král Ludvík II. se svým lékařem dr. Guddenem. Paní Maria označila místo tragédie trochu dál napravo od kříže, který tu stojí. Musel být strašný ten boj dvou mužů zápasících ve vodě, kdy se nakonec oba utopili. Lékař nechtěl krále drženého v zajetí za nic na světě nechat uniknout a vrhl se za ním do jezera, ale ten se tak zoufale bránil, až je velké vlny strhly oba dolů. Paní Maria, prociťujíc tento děj, řekla, že motivy lékaře musely být nesprávné, temné.

»Nedal mu snad tehdejší princ-regent k tomu peníze?« zeptala se mě. 

Na to jsem ani nepomyslela: »Na něco takového byl příliš korektní a šlechetný,« odpověděla jsem. »Považoval za svou povinnost držet krále v zajetí při představě, že by všechny jeho plány a stavby mohly zemi zruinovat, ale jeho smrt určitě nechtěl. Možná v tom hrály úlohu i pletichy jiných.«

Paní Maria podotkla, že by se tím chtěla ještě jednou zabývat, pak by snad už viděla souvislosti zcela jasně. Ale potom se k tomu už asi nevrátila, alespoň já jsem o tom nic neslyšela, takže jsem na to také přestala myslet. Prohlédli jsme si také zámek Berg, který byl tehdy ještě přístupný. V 1. patře vlevo se jeden z pokojů návštěvníkům neukazoval.

»Tam bydlel králův lékař?« zeptala se paní Maria provázejícího úředníka a ten jí to potvrdil.

Poté paní Maria řekla, že v tom pokoji viděla muže, přirozeně v jemnohmotné formě, který seděl na podlaze s těžkou železnou pokladnicí, z níž, s ošklivým výrazem ve tváři, chtivě vybíral a počítal peníze.

Možná, že princ Albrecht, který nyní v zámku bydlí, přestavěl dům tak, že myšlenkové formy a temno vůbec byly odtud vypuzeny. Působí teď světle a svobodně, zbaven všeho, co na něm dříve lpělo. Škoda, že nyní je uzavřena také první, dolní část parku, kde stojí krásná lavička pod starým červeným bukem, kde jsme tehdy všichni dlouho seděli a hovořili o zvláštních věcech.

V létě přijela do Tutzingu také paní Illig, která si pro sebe a děti najala na léto malý domeček.

Ve Vídni žil jeden stoupenec Poselství Grálu, pocházející z Maďarska, Josef Molnar se svou paní, která byla stejného smýšlení.

Molnar připravoval Abdrushinovi přednášku v lékárnickém sále.

Paní Illig a já jsme směly doprovázet Abdrushina a paní Marii. Na této cestě se už projevovalo, že paní Illig se pohybuje zvlášť nablízku paní Marii, pro jejíž ochranu byla určena. Později na Hoře obdržela 1. povolání jako »vnitřní strážkyně brány« a byla pak neustále kolem paní Marie. Pán a paní Molnarovi se o nás a o všechno postarali. Na procházce městem se Pánovi líbilo velkorysé náměstí Burgtheaterplatz, ale především ho zaujal Štěpánský dóm. Vystoupil se mnou až nahoru na věž, odkud byl rozhled na celou Vídeň, okolní lesy a výšiny a přirozeně i na tok Dunaje. Měl radost z této vysoko se tyčící stavby a zdůraznil, že je na ní skutečně vidět hlubokou úctu k Bohu a pravou zbožnost jejího stavitele. Jen tak mohla vzniknout tato stavba. Nejvíce to cítíme právě u gotických kostelů jako např. u chrámu »Münster« v Ulmu. Jednou si Abdrushin a paní Maria s námi oběma zajeli kolem poledne do Prátru. Navštívili jsme také Schönbrunn.

Večer byl »Sál lékárníků« tak plný, že by se sotva ještě někdo dostal dovnitř. Abdrushin byl velmi vážný, ještě teď ho vidím stát za pultem. Jedním pohledem, který obsáhl velký prostor a jistě vnikl do každého jednotlivce, přehlédl to množství lidí a řekl:

»Kdo přišel s nedobrými myšlenkami, ať opustí tento sál.«

Tu vznikl vzadu neklid a po chvíli vynášeli ven nějakého mladého muže, který při těchto slovech dostal křečovitý záchvat. Byl snad posedlý? Už nevím, co tehdy Abdrushin k tomu řekl. Po přednášce přistoupila k Abdrushinovi malá, velmi jemná stará dáma, hluboce dojatá, s přáním udržet si s ním spojení. Byla to paní Herrmannová, původem Angličanka, která se narodila v Indii a prožila tam své mládí. Pokud vím, přednesl Abdrushin přednášku »Bylo jednou...« (»Es war einmal...«).

Příštího dne ráno jsme zase jeli zpět. V oddělení nebyl nikdo cizí. Vedle paní Marie seděla paní Illig, vedle Pána já. Pán byl velmi, až nezvykle živý a radostný. Hovořil o neobyčejných duchovních věcech, vycházeje ze svých přednášek. Vím, že jsem to jen tak vpíjela do sebe dovnitř, ale ve vědomí mi nic nezůstávalo. Bylo mi, jako by mě to unášelo někam pryč. Tu zvolala k němu naproti sedící paní Maria:

»Ale no tak, zacloň se přece víc, jak to má Lissi (paní Maria mě tak často nazývala) vydržet a ještě když sedí na Tvé straně. Teď by málem omdlela.«

Nyní mi byl můj podivný stav jasný, ale byla jsem šťastná a vděčná za tento dar a doufala jsem, že můj duch to přijal. Oba se na mě usmívali a já jsem se už opět cítila řádně a dobře ve svém těle.

V červenci konal Abdrushin velice vážnou a povznášející slavnostní pobožnost. Zodpovědnost za to, že smíme sloužit, hluboký smysl a účinky věrnosti Svatému Grálu, to vše se do mě nesmazatelně vrylo. Byla to Slavnost, při níž probíhalo duchovní dění, úkon Grálu: svěcení praporů.

Znali jsme se s panem dr. Heyerem, vyhledávaným lékařem nervových chorob v Mnichově. Protože léčil hlavně hypnózou a my jsme z Poselství Grálu věděli o jejích duchovních vazbách a následcích, chtěli jsme ho také přivést k tomuto poznání. Abdrushin, jehož tento lékař zajímal, přijal pozvání na setkání s ním. Po jídle jsme zůstali sedět v kruhu. Dr. Heyer musel jistě v Abdrushinovi vypozorovat mimořádnou osobnost. Ten ovšem seděl mezi námi jako vždy prostý a skromný. Mluvil ale velmi vážně, klidně jako obvykle, přece však velmi důrazně, obraceje se k dr. Heyerovi, jak je hypnóza pro lidi nebezpečná. Rozhovořil se důkladně o tom, že i při nejlepší vůli způsobili lékaři, neznalí zákonů stvoření, tímto léčením dalekosáhlé škody. Cítila jsem, že z Abdrushina vychází veliká síla a přála jsem tomuto vynikajícímu lékaři, aby pochopil a našel v Poselství alespoň toto poznání.

Ten sice klidně naslouchal, ale nakonec pokrčil rameny a uzavřel se. Řekl, že tímto způsobem může zbavit lidi bolesti a utrpení a to je jeho úkol jako lékaře. Vůbec nechápe, jak by mohla hypnóza v tomto smyslu škodit, on s ní má jako s terapií ty nejlepší zkušenosti. Abdrushin musel i zde poznat, jak těžko se dají lidé poučit, jak je pro ně těžké oprostit se od toho, v čem pevně uvízli, a pro lékaře s příliš velkým sebevědomím zvlášť. Věda byla tehdy ještě velmi strnulá, jak si stěžoval i jeden známý lékař.

Zvláštním darem pro nás byly dny, kdy Abdrushin a paní Maria zůstali párkrát u nás přes noc a jednou jen Pán sám. Náš dům se mi zdál jako posvěcený. ­

Jednou navštívil Abdrushina také známý badatel v oboru duchovních věd, velký okultista profesor Schrenknotzing. Bylo to u Luftových, kde tenkrát Abdrushin občas přijímal návštěvy. Mezitím jsme byly s paní Marií pospolu. Ta se svým báječným, živým temperamentem, polohněvivě, polovesele prohlásila, že takový člověk je si příliš jist sám sebou, než aby citem pochopil, co mu ještě chybí. Tak to také bylo. Nevzpomínám si, že by ten člověk pronikl hlouběji do Poselství Grálu, které varuje před okultními pokusy.

Jednoho dne koncem roku 1927 Pán prohlásil, že musí jít hledat nějaké místo na hoře, které mu bylo určeno. Odjel úplně sám, za tři dny se vrátil a oznámil nám, že tu »Horu« už našel a že by se tam chtěl co nejdříve přestěhovat. Tak šťastného jsem ho snad ještě neviděla. Je to prý jen malý domek na výšině nad údolím Innu, na úbočí Karwendlu, odkud je rozhled do široka do daleka. V dáli se rýsují hory, jimiž je údolí orámováno, Kaiser a Stubaier. Výšinu pokrývají louky, povlovně se táhnoucí a jemně se vlnící, což působí tak blahodárně a on to má tak rád. To je ta HORA, určená odedávna pro tuto dobu, Svatá Hora, na níž má být zakotveno Světlo a kterou on sám musel vyhledat.

Pán měl Tutzing velmi rád, zvláště ten daleký výhled na jezero s horami v pozadí, rád by tam strávil v klidu ještě pár týdnů, ale už to nešlo. Nemělo to být, Pán už na to neměl čas.

Ještě je třeba zmínit se o tom, že paní Herrmannová z Vídně přijela do Tutzingu, když se krátce předtím ohlásila u Abdrushina. Rozhodla se, že bude žít v Pánově blízkosti a ve Vídni se vším skončila. Ubytovala se v Tutzingu a na jaře 1928 odešla s námi na Horu. Bydlela nejprve v malém domečku vedle sestry Rosy, která také přišla brzy po nás.

Před stěhováním vedl Pán ještě jednu slavnost, 5.ledna, pokud se pamatuji. Několik osob bylo pokřtěno (zpečetěno), ale už si na ně nemohu vzpomenout. Můj muž dr. Wilhelm Gecks byl také přitom, jakož i slečna Annemarie Peters z Magdeburku. Protože Pán vycítil, že je to žena velmi senzitivní, měla jsem se jí ujmout Později to bývala často moje služba při slavnostech, starat se o takové lidi. Šla jsem jí tedy naproti k vlaku, abych ji zavedla domů, kde měla bydlet. Vystoupil však někdo úplně jiný, než jsem si představovala, soudíc podle obrázku mladého děvčete, který poslala.

Můj první dojem byl zarážející a u Abdrushina a paní Marie tomu bylo také tak. Byla to osoba velmi exaltovaná, jejíž rozrušení bylo tak velké, že ji téměř celou noc nebylo možno uklidnit. Abdrushin a paní Maria řekli po několika dnech dobrotivě, že to vypětí snad zachází přece jen příliš daleko. Neřekla jsem ani slovo o tom, že jsem už téměř vyčerpaná působením jejího druhu. Ještě pár dní zůstala slečna v Tutzingu a pak odcestovala zpět domů. Konečně se pohnulo stěhování a já jsem směla každý den přicházet a pomáhat balit. A potkalo mě štěstí, že jsem směla jet s nimi na pár týdnů na Horu, abych i tam pomáhala při stěhování a zařizování. Z Berlína přijela paní Illig, která také směla jet s námi.

Bylo to ještě v Tutzingu, když Pán hovořil o tom, že paní Maria je částí Jeho, Abdrushina, že se v Něm rozplyne a zcela s Ním spojí při vstupu do Světla. Tehdy jsem tomu ještě dobře nerozuměla. Tak jsem toto vysvětlení přijala nejprve opravdu dětsky pozemsky a naříkala jsem, že paní Maria zde už více nebude a pocítila jsem především jen velkou bolest z rozloučení. Zní to nepochopitelně, ale přijala jsem to jen v úzce omezené pozemské malosti. Abdrushin se usmíval ve své veliké dobrotě a shovívavosti. Objasnil mi to a uvedl mě do vyššího duchovního pochopení tohoto procesu záření. Od té doby mi bylo jasné mystérium Jeho poslání a Jeho působení na zemi v pozemském šatě, jakož i to, že je spojen v paprsku se svým nejvyšším Bytím ve Světle. Pochopila jsem i sounáležitost paní Marie. Přirozeně že při rozumovém myšlení to nemůže být úplně jasné, i když to tak vypadá, je to klam. Jen duchovní prožití v citu nám může dát tuto představu.

Světlé jméno Ducha Svatého, Imanuel, v Tutzingu ještě nevyslovil. Teprve když se 18.dubna 1931 tento paprsek úplně spojil s Parsifalem - Abdrushinem k působení ve hmotnosti jako »Syn Člověka«, dal nám toto jméno a naposled vysvětlení v přednášce »Budiž Světlo!«

Nikdy nezapomenu, jak jsem v Mnichově při pobožnosti četla Pánovu přednášku »Budiž Světlo!« a jak mě světlá síla prozařující toto Slovo prožhavovala a proudila mnou tak, že to moje tělo sotva uneslo. Když jsem to pak Pánu sdělila, řekl mi, že jde o přirozený děj při vnitřním a vnějším otřesu, způsobeném duchovním přijímáním síly ze Slova, jež vysvětluje nejvyšší světlé dění.

Lidé se mají vždy držet vedení ze Světla a skrze zakotvení Světla na Hoře čerpat stále novou sílu k uskutečnění života podle Božích zákonů. - Paní Maria mi po Pánově odchodu vyprávěla, že tehdy v Bischofswerdě po pohřbu jeho pozemské schrány volala, proč je obě nevzal s sebou, proč v Kipsdorfu odešel bez nich.

Pak ale hned pochopila - nebo jí to pak řekl on - že má ještě zůstat ku pomoci lidem, kteří by to jinak ještě nedokázali.

Ach, paní Maria mi také ještě řekla, že jí Pán odtamtud pověděl, že je všemi zklamán, že nikdo se nestal takovým, jakým by měl dávno být, ani ti, kteří se snažili sloužit, ne, nikdo! Hrozné! A proto je to dvojnásobná milost, že se ještě smíme namáhat v paprsku Světla. Když jsem tehdy v Iglsu nalezla vytouženou světlou Pravdu, domnívala jsem se, že i já se mohu stát hned ve všem správnou! Ano, Pán do nás také zpočátku vkládal velké naděje, než poznal, jak temno silně obaluje zemi a ovládá ji a jak svírá všechny lidi a drží je v omezenosti a ztrnulosti. Bez silné pomoci Světla, jenom sám svými silami by se nikdo z těch, co ještě po něčem touží, nedostal z toho temna ven, do zdravé, světlé země. My, kteří dík této milosti smíme přesto všechno ještě sloužit, musíme se skrze ni stát skutečně pravými nositeli Světla!

Při mé poslední návštěvě v Kipsdorfu v květnu 1941 mi Pán řekl:

»Kdybych ještě jednou zatoužil po domově tak jako před čtrnácti dny, Otec pro mě přijde. - Všechno jsem splnil. Slovo a jeho účinky se zachvívají ve vesmíru. Mohl bych jít. Ale když odejdu, bude to pro lidstvo nesmírně těžké.«

A v téže době, ve městě Kötschenbroda, kde mi byl ukázán dům, který patřil paní Marii a kde ji Pán v r. 1920 našel, řekl také, že bez pomoci Světla by lidstvo jen samo ze sebe nikdy nemohlo najít východisko z tohoto chaosu.

A jaká to byla milost, že nechal ještě na zemi přímé spojení se Světlem v paní Marii a také slečnu Irmingard, abychom to ještě mohli dokázat a aby mohla vzniknout nová, Boží říše, podle Jeho Vůle!

Musíme toho dosáhnout s touto Božskou pomocí!

Teď jsem trochu předběhla ve svém prožívání. Bylo to způsobeno naším shromážděním učedníků 21. - 22. dubna 1956, třetím pod vedením slečny Irmingard a pana Alexandra, kdy se tato doba a slova Pánova dostaly zvlášť do popředí a znovu ožily.

V souvislosti s tím, co jsem uvedla dříve, vzpomínám nyní ještě na jeden Pánův výrok, který pronesl, když jsem při svém posledním pobytu v Kipsdorfu směla přijít k němu do pracovny. Byl tak vážný a smutný, byl to také jeden z těch dnů, kdy hovořil o tom, že možná brzy odejde. Tehdy řekl - a v jeho slovech se chvělo hrozné zklamání - že od lidí nic víc neočekává, že těch zklamání už bylo dost. Kdyby mu byla ještě k tomu dána možnost, chtěl by prožít radost z jednotlivců, kteří nezklamali. Radoval by se z nich a za ně. ­

Hrozná, ostrá bolest mi pronikla do srdce a zachvacuje mě vždy znovu, když si na to vzpomenu. Ale Pán, vida mou bolest, usmál se na mě s nepředstavitelnou božskou laskavostí a dobrotou, takže jsem se, jakoby zahalena jeho světlými paprsky, znovu vzchopila. A přece, i já jsem ho zklamala - a jak jsem se mohla a měla vyvíjet pod tímto přímým světlým vedením.

Snad se tento spis plný bolesti stane děkovnou modlitbou, která bude smět stoupat k Němu vzhůru a skrze Něho dále ke stupňům Božího trůnu! ---­

Elisabeth Gecks - Duben 1956

 

 

Část třetí:    Doba na Vomperbergu částečně i později od února 1928

Směla jsem pomáhat při stěhování z Tutzingu na Vomperberg. Z Berlína přijela na Horu také paní Illig. Byl zářivý, i když velmi chladný zimní den. Ve Vomperhofu byla krátká polední přestávka a pak se šlo po velice, tenkrát ještě úzké a příkré horské cestě, vzhůru k malému horskému domku. Vidím stále ještě před sebou to putování, plné očekávání, ale také pro pani Marii velmi obtížné. Směla jsem nést klec pro ptáky slečny Irmingard. Je to jako by to bylo včera. Nevytopený dům byl ledový. Stěhovací vozy nemohly projet po úzké horské cestě a musely jet kolem chaty pro sáňkaře. Tak se stalo, že první den dojel jen jeden a kromě všech věcí pro kuchyň chybělo všechno ložní vybavení, polštáře a pokrývky. Měli jsme jen to, co si každý přinesl. Tak byla noc nesnesitelně studená. Slečna Irmingard a Elisabeth spaly pro nedostatek místa v jedné posteli a paní Illig a já v druhé. Poněvadž na spánek nebylo ani pomyšlení, tiše jsme se bavily. Nakonec jsem si natáhla své vlněné rukavice. To slečnu Irmingard srdečně rozesmálo. Její smích byl nakažlivý, takže jsme se musely smát všechny, z vedlejšího pokoje se ozval docela vesele Pánův hlas:

"Oh, jak ten smích dělá dobře!"

Náš úlek, že jsme se bavily příliš hlasitě, se změnil přirozeně v radost. Alexandr si obsadil podkrovní světničku a tam mrznul. Bydlel tam pak několik let.

Po tři týdny jsem směla s paní Illig pomáhat a stravovat se tam. V domečku však bylo velmi málo místa, proto jsem po několika dnech začala chodit každý večer do Vompu. Cesta byla zmrzlá a tmavá, to mi ale nevadilo. Byla jsem šťastná a věděla jsem, že mě malí bytostní chrání. Bylo to nutné, ne lehkomyslné. Těšilo mne to. Jen mě trochu mrzelo, že jsem nebyla tak šikovná jako paní Illig, nebyla jsem obdařena takovou praktičností.

Hlavní věc byla, že uměla tak mnohé, že na této samotě nahrazovala tehdy řemeslníky. Byla jsem šťastná, že jí mohu ulehčit ve všedních pracích, které se též musely vykonat.

Dávala mi svou převahu velmi cítit, takže to nezůstalo nezpozorováno. Brzy si mě zavolal Abdrushin do svého pokoje a řekl, že ví, že musím pod paní Illig trpět, ale mám prý myslet na to, jak jsou i v životě člověka důležité kladivo a kovadlina, jedno potřebuje druhé, aby mohly navzájem působit.

Obraz těchto slov, která mi Pán dal, mne provázel po všechna léta a pomáhal mi v leckteré jinak deprimující situaci. Dokud jsem byla příliš měkká, nemohla jsem být kovadlinou, proto jsem musela být správně vyklepána, a tohle v mém případě k tomu patřilo. Kromě toho jsem si uvědomila, že jeden druhého musí svým způsobem doplňovat a pomáhat mu, že se tak musí podílet na věci, která má z toho vzejít.

Nutí mne to vylíčit podrobně tak mnohé, co je přece osobní. To proto, že v každém slově Pánově, které platilo mně, byla taková hloubka a mnohostrannost, že obsahovala pomoc pro nás lidi vůbec. Proto jsem mohla již často pomoci jiným a být pro ně poučením, třebaže jsem se neukazovala zrovna v nejlepším světle, když jsem odhalovala své nedostatky. Jak bylo tehdy v životě Pánově všechno prosté i obtížné. Nejnutnější věci bylo třeba obstarat v Innsbrucku. Nevadilo mu, že se o to sám staral. Vždy šel ve všem radostně příkladem. Jeho pozemský život byl dokonalým příkladem.

V primitivním domečku na příklad nebyla vana. Bylo nutné ji koupit v Innsbrucku. Směla jsem Abdrushina a Alexandra doprovázet. Cesta byla velmi namáhavá a nebezpečná, protože se muselo vystupovat po zledovatělé lovecké stezce. Strachovala jsem se o Pána, ale on bral ty trampoty s tak veselou samozřejmostí, že se tento podnik jako všechno, co se muselo udělat v pozemskosti, změnil v radost.

Tak jsem se učila, jak zaujímat správné stanovisko ke všem pozemským věcem, a jak se k nim radostně i duchovně stavět.

Když bylo vše zařízeno, měla jsem se vrátit do Mnichova. Zdálo se mi, že to neunesu. Byla jsem pak překvapena a šťastna, když mi Abdrushin řekl, že si můžeme vystavět na jeho pozemku domeček, bude-li můj muž srozuměn se sem nastěhovat, abychom žili v jeho blízkosti. Můj manžel s tím rád souhlasil. Dědictví po mém otci mi umožňovalo být nezávislou a mé nejmladší dcerce lékař doporučil pobyt v horách ze zdravotních důvodů.

Přestěhovali jsme se už koncem května do našeho dřevěného domku, který byl vystavěn tak, aby tu mohli bydlet i hosté Pánovi. Kromě toho tu stál ještě jeden domek se dvěma vchody do obytných místností. V jedněch, kde byla i kuchyně, bydlela paní Illig, do menších se nastěhovala sestra Rosa a u ní se ubytovala paní Herrmannová, která vyučovala děvčata a také mou dcerušku.

Abdrushin denně sledoval práci tesařů ze Schwazu. Našel si také různé cestičky, které ho obzvláště těšily. Směla jsem je také poznat, když jsem doprovázela jeho a slečnu Irmingard. První byla střední cesta na dolním konci horského svahu "Gralshöhe". Stála tam lavička, odkud byl volný výhled do údolí Innu, na klášter Ficht a v dálce na "Divokého císaře". Dnes ve výhledu brání vzrostlé smrky. Na stejném svahu, ale výše, byla cestička, k níž se dalo projít průchodem. Tady také byla umístěna pěkná, zelená lavička, na níž Pán často rád v klidu lesa odpočíval.

Bylo to někdy začátkem května, když mě vzal Abdrushin na cestu k "Obratu světů", kam ho to stále táhlo. Význam tamějšího duchovního dění v té době ještě dřímal jako ve spánku, aby se v určený den probudil.

Jednou jsem směla jít s Abdrushinem a paní Marií k prostřední cestě. Když jsme se vraceli domů, bylo to na luční cestě pod domem Grálu, hovořil Abdrushin o blížícím se soudu. Byl nádherný slunečný, jarní den.

Najednou při Pánových slovech a jeho vysvětlení, týkajícího se vysokých bytostných, otřásl jasným, klidným jarním ovzduším mohutný úder hromu. Po Pánově obličeji proběhl radostný záblesk:

"Merkur mě zdraví. Posílá pozdrav mým slovům",

tak zůstala jeho slova v mé vzpomínce. A paní Maria radostně tento pozdrav vysokého bytostného Božího služebníka potvrdila.

Dne 28. května 1928 jsme mohli prožívat první "Slavnost Holubice" na Hoře. Jídelna v domě Grálu se změnila v místo pro pobožnost. Pán stál za oltářem a naše prožívání nebylo prostorem omezeno.

To léto podnikal Abdrushin mnoho vycházek a dalekých výletů, na které nezapomenu, na př. do St.Georgu ve Felssenském údolí na druhé straně Hochnisslu.

Jednou jsem směla jít s Pánem a slečnou Irmingard k "pěti pastvinám". Bylo nádherné letní ráno. Pán se radoval z výhledu a tiché horské přírody daleko od shonu lidí, takže jsem byla dvojnásob šťastná. Nahoře se nabízel pohled na louky, které se pod námi rozprostíraly, na Vomperberg, na němž byl dům Grálu. Pán na to shlížel pln radosti.

"Jak se krásně rozprostírá na tom lesním svahu. Přijde mnoho lidí, kteří mne hledají a kteří chtějí sloužit svaté věci. Vyroste velké sídlo."

Náhle se však jeho rysy zastřely, zatemnily, jakoby se hrůza na ně položila a zvolal hlasem tak plným bolesti, že se mi srdce skoro zastavilo:

"A pak zase přinesou nahoru to své malé lidské! Oh! Jak budu potom opět toužit po svém domově!"

Byla jsem jako ochrnutá hrůzou a bolestí. "Pane, to přece není možné, hledají-li Pána a chtějí sloužit Grálu!", zvolala jsem.

"Ach, lidé,"

řekl jen ještě a v jeho hlase, v těchto slovech bylo tolik děsivého tušení všech zklamání, všech selhání i povolaných. Obrátil se a vrátil se zase do přítomnosti. Jeho rysy byly zase prozářeny a sestupoval svými rychlými, krátkými kroky, v nichž bylo tolik síly a harmonie. Už nikdy o tom nemluvil. Já jsem si tento otřesný zážitek uvědomila, když během let bylo připraveno Pánovi jedno zklamání za druhým.

Stále více lidí prosilo, aby smělo žít na Hoře. Pán, poznávaje v nich povolané, jimž byla splněna jejich dávná prosba sloužit Synu Člověka při jeho poslání na zemi a kteří své poslání poznali, vyhověl všem prosícím a vycházel jim vstříc v radostné důvěře. Viděl také dobré chtění, které této prosbě jistě nechybělo. Avšak jak se osada rozrůstala, čím více lidí přicházelo na Horu - tím více nebo méně přinášeli s sebou své "malé lidské". Ano, zde nahoře mělo být jen jediné: úsilí naplňovat vůli Boží a při tom oživovat čisté, pravé lidství, stoupat v lásce ke Světlu a tím působit a naplňovat také pravou lásku k bližnímu. Nebyl od nás očekáván mnišský život, měli jsme však býti pravými, přirozenými lidmi, kteří se svobodně vyvíjejí v odpovědnosti. Všechno staré a malé lidské jsme měli nechat za sebou v rostoucím poznání nového.

Mohl však proud Světla námi čistě protékat? Ach, jak byl Pán vždy zklamanější, vždy smutnější. Kdo se osvobodil od "Propasti vlastních přání? Pánova slova byla stále varovnější. A ti, jimž byla obzvlášť určena, ti je na sebe nevztahovali.

Po jednom takovém kázání v hale jsem přišla k Pánovi. Zdálo se mi, že mé selhání je tak veliké, že již nemohu doufat. Pán se na mne dobrotivě usmál a řekl smutně:

"Vás jsem svým napomenutím nemínil. Ti, jimž bylo určeno, je na sebe nevztahovali. Tak je to vždy. Jedni berou má slova na sebe a vidí v nich napomenutí sebe samých a druzí, kteří je nutně potřebují, jdou kolem nich v domnění, že je nepotřebují! Už když odcházejí z pobožnosti, žvaní, myslí na něco jiného, všedního... a to vlastní, co jsem jim dával, už od nich odletělo!"

Toto bylo řečeno později, avšak na tato slova plná bolesti jsem si vzpomněla v souvislosti se zklamáním Pánovým ve chvíli, kdy se mi ve vzpomínce vynořila starost o mne samotnou, která byla také určitě oprávněná, neboť moje chtění bylo vždy větší než to, co se mi dařilo.

Onoho dne jsem byla na odpoledne pozvána s několika jinými dámami k paní Halseband. Vím ještě, že bych byla šla raději sama do lesa, abych přemýšlela o Pánových slovech, abych sama mohla lépe splňovat. Domnívala jsem se však, že by bylo nesprávné odmítnout a doufala jsem, že chvíle tam strávené budou také probíhat pod zdrcujícím dojmem Pánova kázání. Ještě nyní však pociťuji hrůzu a zklamání nad průběhem toho pozvání. Paní Halseband vystupovala v roli dámy velkého světa plná radosti. Mělo to být dámské odpoledne (Damentee), které bylo vzdáleno veškerému vědění Grálu, zato s nicotnostmi všedního dne a potěšeními světa dole v nížinách. Nebylo cítit ani stopy po doznívání dojmů z onoho rána, jinak by to muselo být jiné. Myslím, že jsem bolestí oněměla. Chtěla jsem něco říci, ale nedostala jsem ze sebe slova. Což by byla má slova pomohla? Úlek Pánův při jeho vidění tenkrát nahoře na pastvinách, zklamání z nás, lidí, to mě skoro udusilo.

"Čím se zabývají, když odcházejí z pobožnosti, to také dobře vidím!"

To mi Pán také tenkrát řekl. Večer jsem o tomto povrchním odpoledni mluvila s paní Reinhard (myslím, že to byla ona). Ona sdílela stejný názor.

Vraťme se však k prvnímu létu na Hoře.

Tenkrát se jako první zdola nastěhoval pan Könecke. Abdrushin to nechtěl dovolit. Musela jsem to odříct. Poněvadž ale neustále o to prosil, Pán dal svolení a on se nastěhoval k nám, protože tehdy neměl peníze, aby se ubytoval jinde. Byl plný Poselství a Pána. Paní Marii se tu však něco nezdálo, poněvadž stále něco kritizoval a přitom neměl žádné poznání.

Snad nevědomky cítil, že paní Maria nemá k němu žádnou zvláštní důvěru. Řekla mi:

"Nevím proč, ale mám z jeho přání nedobrý pocit i vzhledem k vám, přinese vám jen starost."

Po několika zážitcích s ním se toto tušení potvrdilo. Naše nejstarší dcera, po několika měsících pobytu na Hoře, kdy nalezla cestu k učení a byla šťastná, odjela do Drážďan, aby studovala zpěv. Brzy potom ztratila zase svou vnitřní cestu. Nějakou dobu zůstala s Köneckem v našem domečku sama. Tehdy mi Pán řekl, že to zavinil Könecke, že on to byl, kdo jí tak uškodil svými kritickými poznámkami, které smazaly její poznatky. Tak jsem to aspoň pochopila. Pán možná jen řekl:

"Je to Könecke, kdo, jí tak uškodil"

Tehdy Pán řekl v souvislosti s některými nedorozuměními (určitě se to týkalo především pana Halsebanda):

"Být věcný, to je správné, ale věcnost se nesmí zaměňovat s rozumovou střízlivostí. Ta nemá s věcností co dělat."

V tomto prvním létě na Hoře Pán často hovořil o blížícím se soudu a co všechno při dnešním stavu lidstva způsobí. Mluvil též o očistě, která přinese katastrofy, jež budou vyvolány při konečném dění na zemi na počátku nové Říše Boží na zemi. Paní Illig si zřejmě myslela, že se to vše stane do podzimu. Vím jen, že Pán stál s námi dvěma u našeho domku, když paní Illig řekla:

"Nejpozději do podzimu bude po všem."

Tehdy Pán velmi zvážněl a řekl, že si o tom nesmíme dělat žádné představy. Nikdo to nemůže určit, ani on ne, jenom Bůh sám. Později mi jednou Pán řekl, zděšen, jakým způsobem se mnozí zabývají myšlenkami na blížící se katastrofy:

"Jak si to jenom představují, co se stane! Tak, jak si lidé představují, že soud proběhne, to by Země vůbec nemohla dál existovat, všechno by bylo zničeno!

Jestliže záplavy budou muset bořit nebo přijdou spalující vedra, tak se to nestane nikdy všude najednou. Bude to tady a pak tam. »Soud« přinese duchovní třídění, rozhodnutí pro každého podle jeho úsilí vzhůru nebo dolů, ke Světlu nebo k temnu. Katastrofy si však lidé zaviní většinou sami."

Někdy přišel Abdrushin s paní Marií a s dětmi si s námi posedět. Byla to pro nás velká radost. Pán byl také šťastný a byl jako člověk dojemně prostý. Uměl se radovat z každé maličkosti. Obzvláště vyciťoval naše dobré chtění a naši vděčnost, které mu působily radost. A každé slovo, které pronesl, bylo vždy darem. A když mlčel, seděli jsme tiše, šťastni, přijímajíce v harmonii darující sílu jeho záření.

Dne 24.června, na svátek Jana, byl obzvláště krásný večer a Pán byl zase jednou u nás. Tenkrát jsem prostřela stůl na louce před domem. Seděli jsme všichni ještě venku, když se setmělo a na všech kopcích vzplály jánské ohně. Na svátek Jana si vždy připomínám ten krásný večer a Pánovu radost.

Ráda bych se zmínila o zážitku, při němž jsem poznala na sobě výchvěvy myšlenkových forem, které mohou škodit, jestliže se jich hned nezbavíme. Bylo to na podzim 1928, můj muž se vrátil do Mnichova. Tenkrát mne vyzval pan Könecke, abychom se šli projít. Procházku lesem můžeme prý využít k rozhovoru. On se cítí stále tak sám. Nechtěla jsem ho urazit, nic jsem v tom neviděla. Tak jsme šli do lesa. Vůbec si nevzpomínám, o čem jsme na té procházce mluvili, zda o hudbě, přírodě nebo o něčem jiném. Vím jen, že po návratu řekl, že bychom si měli častěji vyjít a že teď, když můj manžel není na Hoře, bych se mu neměla vyhýbat. Je prý to nesmyslné a je to škoda. Myslela jsem si, proč bych s ním nemohla jít na procházku, jsem vdaná, nic na tom není. Cítila jsem se však nějak nesvá, ale už jsem o tom nepřemýšlela. Příští den jsem byla pozvána k Pánovi. Byl velmi vážný, řekl:

"Včera byly kolem vás výchvěvy, které by neměly být a zde na Hoře už vůbec ne!"

Zhrozila jsem se a zároveň jsem byla udivena, nechápala jsem to. Řekl:

"Moje paní mi to řekla."

Abdrushin mi vysvětlil, že vycítila nebo viděla naši procházku. Vím ještě, že jsem byla zoufale nešťastná a nemohla jsem pochopit, co nesprávného mohla paní Maria vidět. Byla jsem si plně vědoma čistoty svých myšlenek. Řekla jsem:

"Pane, nahlédněte do mne, zkoumejte mne, je-li něco nečistého ve mně, nejsem si toho vědoma, pak tomu však budu muset věřit."

Vím ještě jako by to bylo nyní, jak celé mé myšlení bylo nařízeno tak, abych stála skutečně před jeho pohledem zcela pravdivě. Tu řekl Pán a mně spadl kámen ze srdce:

"Také nemohu objevit ve vás něco nečistého, to se musí vysvětlit, neboť Maria se nemýlí!"

Příští den jsem měla opět k němu přijít. Chtěl si o tom pohovořit s paní Marií. Když jsem přišla řekl mi, že paní Maria vskutku viděla kolem mne záchvěvy, které nebyly docela čisté a proto se na mne velmi rozzlobila, že jsem se jim dala na pospas. Ano, ty nebezpečné výchvěvy nevycházely ze mne, z mých myšlenek. Já jsem vnitřně čistá, ale vyšly z někoho jiného a tomu se už nesmím vystavit. Pak přišla paní Maria a vysvětlila mi ten děj s opětovným varováním. Z Poselství mi nebylo neznámo nebezpečí, které na nás padá s myšlenkovými formami. Zažila jsem je, jsouc vedena paní Marií a Pánem. Já sama bych je nebyla ve své bezelstnosti vůbec zpozorovala nebo lépe řečeno myšlenkové prostotě, v nedostatku bdělosti. Proto se na mne paní Maria hněvala. Vždy jsem se mohla učit, jak být bdělejší a jak prožívat nové poznatky.

V říjnu jsem přijela s dítětem do Mnichova, což mého manžela velmi potěšilo a blahodárně na něho působilo. Když přijel Abdrushin s paní Marií do Mnichova, manžel se opět zcela otevřel a Pán mu daroval svou fotografii s věnováním:

"Čisté chtění nakonec zvítězí."

To bylo pro něho novou pobídkou.

O tomto létě se dá mnoho vyprávět. S paní Illig jsme chodily střídavě pro poštu do Schwazu, jeden den ona, druhý den já. Byla to radost. Pán stál vždy už na balkoně nebo u okna a vyhlížel nás. Tenkrát ještě nevedla nahoru pohodlná dlouhá cesta, nýbrž jen příkrá lovecká stezka, po níž musel člověk často stoupat s těžkými zavazadly. Často jsem si při tom vzpomněla, jak mi paní Maria v Iglsu řekla, že jsem velmi náchylná k úpalu. Ona viděla, že jsem jím onemocněla již jednou a pak jsem sedm let trpěla závratěmi a bolestmi hlavy. Po jejím ošetření se tyto příznaky ztratily.

Zjišťovala jsem to a děkovala za to, že mi stoupání a vedra vůbec neškodí, protože jsem to nedělala z lehkomyslnosti pro sebe, nýbrž proto, abych přinášela poštu pro Pána, protože tu nikdo jiný nebyl. Tak se mi dostávalo netušené pomoci! A nijak mi to neškodilo.

Stalo se jednou, že byl obzvlášť parný den, přesto jsem stoupala po lovecké stezce, poněvadž jsem věděla, že Abdrushin čeká. Přišla jsem nahoru včas, i když celá zrudlá. U dveří mě velmi laskavě přijala slečna Irmingard a s úsměvem řekla:

"Můžete jít hned k otci."

Abdrushin stál ve svém pokoji a řekl, že se dnes o mne přece jen poněkud strachoval a že se teď u něho mohu zase zotavit. Takto jsem byla odměněna a hned jsem se cítila zase dobře a osvěžena.

Zlo však číhá, člověk není nikdy dosti bdělý a šlápne občas vedle. Bylo to v létě nebo na podzim 1929. Slečna Anneliese Peters se přestěhovala z Hory do malého domečku ve Vompu. Tenkrát jsem měla jít jako poslíček nikoliv přímo do Schwazu, nýbrž přes Vomp. Pán mi dal něco pro slečnu Peters.

Tu můj příchod velice potěšil a nutila mne, abych u ní chvíli zůstala. Musela jsem rychle vypít kávu, poněvadž si myslela, že to potřebuji. Vůbec mi to nebylo vhod, bránila jsem se, že Pán čeká na poštu. Tvrdila, že jde jen o pár minut, abych jí tu radost udělala. Dala jsem se přemluvit, abych ji neurazila.

Když jsem pak přišla k Pánovu domu, měla jsem nohy jako z olova. Opět mne přijala slečna Irmingard, ale jinak. Dívala se na mne zkoumavě a řekla:

"Otec na vás již dlouho čeká. Máte jít nahoru."

Po schodech jsem vystupovala zkroušeně jako zločinec. Pán stál opět ve svém pokoji, ale díval se na mne jinak než obvykle, když jsem mu směla přinést poštu.

"Proč jdete tak pozdě, už dlouho na vás čekám."

Stísněně jsem to vysvětlila. Pán řekl vážně:

"Tak přece!"

Paní Maria prý řekla, že jsem hned neodešla od slečny Peters. Cítila jsem, jak hněvivě to musela o mně říci. Nyní však přišlo něco, co mne zdrtilo. Pán řekl obzvláště důrazně:

"Ale slečna Irmingard na to řekla, že něco takového by paní Gecks neudělala. Nedá se zdržet, když Pán čeká."

Nic horšího mi nemohlo být řečeno. Styděla jsem se a byla jsem ze sebe tak nešťastná, že to ve mně doznívá ještě dnes. »Už nikdy zklamat!« volalo to ve mně. A pak Pán opakoval, co paní Maria řekla ještě kromě toho:

"Kdo není věrný v tom nejmenším, ten není věrný ani ve velkém."

Moje bolest byla nepopsatelná, měla jsem hrozný strach. Paní Maria si přece nemohla myslet, že je to kolem mne takové. Vždycky to bude stát přede mnou jako varování, vždycky si toho chci být vědoma, říkala jsem si, přísahala jsem si to.

Nenamítla jsem ani slovo, ale Pán to určitě cítil. Nikdy se k tomu nevrátil. Bylo to prožito a hořelo to ve mně ohnivým písmem.

Občas jsme směly, paní Illig, já a moje dcera Anneliese přijít v neděli odpoledne k paní Marii a zpívat u ní. Někdy nás doprovázel pan Mörbitz. Někdy zpívala i paní Maria. Měla nádherný hlas, na to se nedá zapomenout. Vyprávěla, že zpívala v Drážďanech v kostele sv. Pavla (myslím, že se tak jmenoval). Vystudovala v Drážďanech konservatoř. Nebyl to však jen dokonale vyškolený hlas, tento plný alt.

Něco zvláštního se dotýkalo srdce, co probouzelo touhu a jásot, tak nepopsatelně krásné to bylo.

Později, když na Hoře byly od srpna 1929 také, paní Reinhard, Manz a Halseband, pořádala se tato odpoledne u paní Marie častěji. Myslím, že dámy také zpívaly, paní Reinhard určitě.

Na svahu na louce "výšiny Grálu" (Gralshöhe) se pásávaly ovce a kozy. Hlídala je sestra Rosa. Většinou při tom pletla a soustředila se do sebe. Je to obrázek, který patří k počátečnímu období na Hoře. Pro ni byl tento klid hlídací práce určitě přípravou na její vidění, které směla přijmout v působení pro Pána a jeho dílo. Z toho, co napsala v těchto dnech, jsme se mohli leccos dovědět.

Pán šel občas s mým manželem a se mnou do přírody a při tom nám mnohé zvěstoval. Jednou šla s námi i paní Maria. Pán šel s mužem vpředu a já jsem směla doprovázet paní Marii. Vyprávěla tak vesele, působilo to jako občerstvující horský pramen, je-li vůbec možné takové srovnání. Věděla jsem, že Pán s mužem hovoří o duchovních věcech a velice jsem toužila, abych směla naslouchat. Pán zase jednou vycítil mé myšlenky. Obrátil se laskavě ke mně a řekl:

"Teď chcete slyšet o čem mluvím a toužíte to poslouchat. Ale vy to už nepotřebujete."

Porozuměla jsem dobře těmto slovům a připadala jsem si velice nevděčná, protože jsem směla jít s paní Marií.

Avšak teprve později jsem je pochopila v jejich plném a důležitém významu. Stala se velkou pomocí pro mne i pro ostatní, jimž jsem je mohla vysvětlit.

Bylo to tak. Pán dával každému to, co potřeboval ke svému vývoji a pro přípravu ke své službě.

Nikdy v tom nebylo dávání osobní přednosti, když se jednotlivci věnoval zvláště, nýbrž pouze zvláštní příprava pro jeho službu svaté věci, pomoc pro ni. Nemělo se to chápat z pozemského hlediska! Kdo to bral takto, zamotal se dříve nebo později do ješitnosti, pak do chtění uplatnit se sám a nakonec se zřítil při představě, že je neprávem opomíjen. Jak často se to dalo později pozorovat. Žel, i můj muž na tom ztroskotal v té hloupé žárlivosti na pana Halsebanda a pana Manze. On sám nepoznával, že se stále více vydává matoucím vlivům temných duchů, kteří se k němu mohli přiblížit v důsledku jeho nesprávného postoje. Pán se asi sotva někomu věnoval více než mému muži, poněvadž znal těžkosti jeho bytí a věděl, že se může osvobodit od starých provinění na Kristu jen když bude splňovat v čisté službě, o kterou kdysi prosil. Jaká to božská láska a milost!

Právě při jeho posledním pobytu na Hoře - bylo to někdy v zimních měsících 1930 - chodil Pán denně za ním do jeho pokoje, zatím co my s Manzovými jsme čekali s úzkostí a současně s nadějí, že pochopí tuto nejvyšší pomoc. On však vždycky potom přicházel plný pýchy, že Pán byl jenom u něho a na nás se ani nepodíval. A tak možnost pomoci šla mimo něho.

Kolik síly a klidu mne to v životě stálo, toto dlouholeté balancování mezi doufáním a úzkostí! Jednou jsem si na to postěžovala Pánovi. Utěšoval mne, je to prý velmi těžké, ale mám být ráda, že jsem to přivedla tak daleko. Zda a co se snad mohlo a mělo vyvinout v té době na Hoře, to zůstalo nevyřčeno, pro mne nepoznáno, pro mne něco jako jizva.

Pravdaže, jednou mi Pán řekl:

"Přivedla jste ke mně všechny, svého muže i své děti, v tom jste splnila úkol. Jak půjdou dál v tom už nespočívá váš závazek."

A přece: neopomenul člověk něco a neudělal něco nesprávně, co by jinak mohlo působit pomocně? Cožpak se smí - vůbec - úplně zbavit odpovědnosti? Také by však nebylo správné, kdyby o tom začal hloubat Přesto jsem se snažila jít správnou cestou a pamatovat na slova Pánova.

Později mi jednou Pán připomenul, že si mám vždy představit, že naše cesta je jak úzký chodník přes močál. Musím po něm jíti bděle a cílevědomě, a uvědomovat si, že stezka je tak úzká, že na ní nemohu s sebou nikoho vléci, ani své děti ne, aniž bych ztratila půdu pod nohama. Každý musí jít sám svou cestou, táhnout někoho s sebou není možné. Každý ji musí poznat a kráčet svou cestou sám. Pro druhého nemůžeme udělat víc než mu ukázat, že jsme cestu sami našli, že sami po ní jdeme podle určení, které jsme poznali, a že jsme při tom ukazateli pro jiné.

Dne 16. nebo 17. září, které bylo výročním dnem svatby Abdrushina a paní Marie, se konala slavnost na Hoře. Tato slavnost měla zvláštní význam. Paní Maria obdržela černý plášť své mise pomáhající lásky při zvláštním volání Pánově. Až ponese plášť svého působení, mají být požehnáni ti, kteří mají poznání. Při jedné pozdější slavnosti, 19.července 1931, nebyla to žádná velká slavnost, hovořil Pán o paní Marii jako o části z Něho a Jeho síly, která působí spojena s ním, takže její slovo, její rada jsou také Jeho slovem a radou. Jedině její názor je platný pokud se týká zdraví, i vzhledem k lékařům, kteří se mohou mýlit. Kdo by se neřídil její radou a chtěl něco vědět lépe, ten by utrpěl škodu. Mnohá nemoc by však mohla být odvrácena, kdyby se člověk řídil její radou.

»Ani jediný mezi vámi nemůže vědět, proč je mu naznačováno, aby činil to či ono v době, kdy to nepovažuje za nutné. Pocítí ale následky, neposlechne-li bezpodmínečně. Stojí ve službě Bohu! To nesmí zapomínat. Není mu řečeno nic, co není potřebné pro jeho úkol, co by nevyžadovalo následování!

Tu není místo na vlastní názory, nashromážděné z dosavadních zkušeností, tu se nelze řídit radami dřívějších lékařů. Jsou to Bohem seslaná ústa, která k vám nyní o těchto věcech promlouvají, a vy to musíte bezpodmínečně následovat, jinak vás zasáhne úder meče v zákoně Boží vůle!

Každý z vás zná zcela přesně Mariin úkol, její velké poslání! Co říká o tělesných záležitostech, to jest vědění ze Světla! Tedy absolutní správnost, co se týče příčiny, východiska, momentálního stavu a také projevů nemocí, lhostejno jakého druhu. A i kdyby se chtělo jejímu vědění postavit tisíc lékařů, pak by se všech tisíc lékařů muselo mýlit.«

(Přednáška: Pobožnost)

V souvislosti s posvátností jejího pomáhajícího léčebného vyzařování řekl Pán toto:

"Jen tomu, kdo se přibližuje s důvěřivou prosbou, jen tomu má být pomoženo!"

(Přednáška: 19.červenec 1931) .

Při oné slavnosti v září 1928 směly sestra Rosa a také paní Luft obdržet plášť, který jim předala paní Maria. Obě obdržely při této slavnosti zlatý kříž jako první volání.

Jak si vzpomínám na jaře 1928 přijel na návštěvu Abdrushinův bratr se ženou. Abdrushin měl radost a oba nazýval "šotečky", protože oba byli velmi malí. Vlastně Ho bratr nepoznal. Bylo to jako s bratry Ježíšovými, alespoň ze začátku. Že však něco zvláštního v Abdrushinovi bylo, to vyciťoval přece a v tom smyslu hovoříval o dětství.

Jeho bratr, vyprávěl pan Bernhardt, byl vždy obklopen zvláštní ochranou. Jeho matka ovládala jakýsi způsob, jak od něho odvrátit všechno ošklivé. Do hostince nikdy nesměl. Nikdy proto nežárlil, bylo to samozřejmé, bylo to tak přirozené.

Ještě vzpomínal, tak to vyprávěl, že když Oskar Ernst spal a on musel jít přes jeho pokoj, tak našlapoval na podlahu velice tiše, aby ho nevzbudil. Mluvil o tom s radostí, aby vysvětlil, že také on vyciťoval v bratrovi něco zvláštního. Řekl mi také, že se dříve často divil bratrovi, který viděl lidi úplně jinak než jací byli ve skutečnosti. Viděl a prožíval je tak sám. Jeho bratr prý spatřoval v lidech ideální postavy a nikdy si prý neuměl představit, že jsou jiní.

Měla jsem dojem, že pan Bernhardt choval k Abdrushinovi velikou úctu a cítil se touto vznešenou silou záření jaksi přitahován a povznášen a Abdrushina to těšilo. Pan a paní Bernhardtovi bydleli za své návštěvy také v našem domečku.

Už na podzim 1927 vznikly v ateliéru Hilsdorff v Mnichově fotografie Abdrushina a paní Marie na jejich žádost. Tímto způsobem přišel Hilsdorff, silně ovlivněný Abdrushinem, k četbě Poselství a přijal je. Zůstávala tu však překážka. Nemohl se úplně osvobodit od své lóže. V den Slavnosti Zářící Hvězdy dne 30. prosince 1929 udělal Hilsdorff na balkoně domku Grálu snímek Pánův, který asi ze všech nejvíce dával vytušit vnitřní jádro Jeho původu, Jeho bytí.

Vím z jednoho vyjádření Pánova, že když se na tento obrázek podíváme, spojí nás s Ním. Často jsem to pak prožila. Když jsem si něco chtěla ujasnit, stačilo, abych se s prosbou zadívala do jeho očí. Bylo mi pak, jako by se Abdrushin skutečně na mne díval s napomenutím a já jsem pak věděla, co u mne není v pořádku. Jindy to však bylo jiné, často mě povzbuzoval. Tato síla vycházela i z dřívějších fotografií.

Pozdější snímky - Imanuelovy - vedly prosícího k duchovním průplavům sil záření z Jeho vlastního božského bytí, poskytujíce nám spojení s pomáhajícími, posilujícími paprsky Světla.

Přirozeně, že k tomu není třeba obrázků, ale je to most. Kdo však nehledá Světlo se správným duchovním postojem a nechce se namáhat také správně žít a sloužit, tomu nic nepomůže ponořit se do obrazu, takový zahlédne jen vnější plášť Pánův.

Vraťme se však ještě jednou do Mnichova, do listopadu 1928. Abdrushin a paní Maria byli několik dní u manželů Luftových a přišli také k nám. Jak si pamatuji, paní Maria různě léčila a Abdrushin přijímal návštěvy. Jednou večer bylo zorganizováno setkání, na němž se objevil Abdrushin i paní Maria. Přišli také paní Reinhard, paní Manz, manželé Halsebandovi. Pokud si vzpomínám vzniklo už tenkrát mocné přání navštívit Abdrushina na Hoře.

Prosincová slavnost 1928. Byla to velmi významná slavnost, neboť přišli povolaní, kteří se měli státi sloupy a prosili o křest.

O slavnosti v září vyslal Pán volání pro všechny povolané, kteří kdysi prosili, aby mohli sloužit Synu Člověka v této době.

Všichni se shromáždili v našem domečku. Věděli jsme, že mají přijít pan a paní Halsebandovi, paní Reinhard a paní Manz. S ní však přišel i pan Manz. Ptala jsem se pana Illiga a ten pak přišel s Pánovým rozhodnutím: Pan Manz se může zúčastnit Slavnosti jen když bude prosit také o křest. Pan Illig s ním promluvil a on prosil o křest. Pán mi pak řekl, že jej přijal jen kvůli jeho paní. Panu Manzovi to však očividně pomohlo. Snažil se pak velmi vážně proniknout do Poselství a pochopit je. Když Manzovi přijeli v červenci na Horu, aby tu žili jen pro dílo Pánovo (pro pana Manze vědomé spojení s jeho vůdcem, neboť i on měl dar slyšet), jeho chtění velice pomohlo v jeho dalším postupu.

Proti jeho silně vypjatému kritickému rozumu mu pomohl cit a vnitřní chápání, které se v něm otevřely a zesílily díky učení, jež získal od svého vůdce. Výběr z tohoto učení byl publikován a pomohl i jiným. Pro mého muže to bylo velmi cenné.

Když mi později paní Manz řekla, že by byla se svým mužem odešla bez zpečetění, kdyby její manžel nebyl býval také přijat, zděsila jsem se. Měla přece poznání o Pánovi. Setkala se s ním už dříve a pak, když Ho poprvé uviděla před sebou v pozemském životě, poznala Ho jako toho, o jehož vlastním bytí věděla. Dříve si myslela, že On nepřijde na Zemi a že to, co On jí řekl, je určeno jen pro vyšší úrovně. Tak mi to jednou vyprávěla.

A přes toto poznání a jista si svým úkolem, připoutala se tak na svého muže, že se to pro ni mohlo stát nebezpečným. Tentokrát to mohl Pán od ní odvrátit!

Abdrushin se pustil do stavby vodovodu a pak i silnice z Vompu už v létě 1928, přičemž pomáhali i sedláci z hor, kteří si vážili Abdrushina pro jeho prostotu a přirozenou dobrotu. Po dokončení stavby poprosil Abdrushin, aby jí požehnal farář Heubacher, aby tak odměnil lidi za jejich práci v jejich náboženském uvažování.

Farář pak chodil často k Abdrushinovi na návštěvu a strávili tak nejednu příjemnou hodinu u kávy.

Už v následujícím roce myslím si katolická církev všimla, že mnoho lidí navštěvuje Abdrushina a začala tušit nebezpečí pro své ovečky, v podstatě pro svou moc. Tak bylo zřejmě i panu faráři Heubacherovi zakázáno se nadále s Abdrushinem stýkat a proto se stáhl. Z kláštera Fiecht na úpatí Hory bylo však cítit přímé nepřátelství.

Z jezuitského řádu přicházel z počátku jeden profesor, který se při rozhovorech s Abdrushinem určitě otevíral také Jeho bytí a vyprosil si Poselství. Ten by byl asi rád přešel přes most jako mnoho jiných, také mnichů z kláštera, kteří už v Tutzingu psávali Abdrushinovi. Ten o tom rád hovořil.

Najednou se však stáhli, určitě na příkaz církve, které se cítili vázáni poslušností. Někteří si ponechali Poselství i v klášteře, přesvědčeni, že jim může pomoci. I to Abdrushina trochu těšilo.

Když po roce 1945 po navrácení Hory paní Maria, se slečnou a panem Alexandrem, dále šířila odkaz Pánův, církev se začala ještě více strachovat. Domnívala se, že toto nebezpečí bylo odstraněno útlakem Hitlerova režimu. Využila odpadlíků, kteří nepochopili pravou hodnotu Poselství a stali se jejími pomocníky. Do Vompu nasadila kooperátora Jesachera, poněvadž farář Heubacher se k tomu nepropůjčil. Snad teď po smrti došel k vyššímu poznání.

Vraťme se k faráři Heubacherovi v létě 1928. Rád přijal nabídku, aby posvětil "Bernhardtovu cestu", jak ji lidé pojmenovali. Byl to svátek pro sedláky a farář Heubacher jej zakončil pozváním na kávu u Abdrushina. Tenkrát vyhledal Abdrushin obrázek matky Marie s Ježíškem, kdy matka uviděla v předtuše trnovou korunu - nepochopení lidmi milosti Boží, milosti, kterou jim Spasitel přinášel. Byl zasazen do pěkných Božích muk na ohybu cesty. Nacisté jej vytrhli a odhodili stranou. Později byla znovu postavena. Abdrushin přidal k tomuto obrázku slova:

"Maria netuší, jak nepřátelsky se postaví lidé k milostem Světla. Poutníče, zeptej se sám sebe, jak se k tomu stavíš ty?"

Krátce před květnovou slavností v roce 1928 jsme se nastěhovali do naší horské chatičky, Dr. Wilhelm Gecks, já a naše 13-letá dcera Loo.

Při květnové slavnosti 1929 byli pokřtěni, pokud si v vzpomínám, pan Lucien Siffrid a paní Giesert. Oba z Berlína.

Po prosincové slavnosti v roce 1929 paní Reinhard, Halsebandovi a Manzovi zase odjeli. Pan Mörbitz a ostatní zůstali. Tehdy všichni bydleli ve Weberhofu, který si manželé Wurmovi zařídili k pronajímání.

To pak udělali skoro všichni sedláci ve Vomperbergu a tím si vylepšovali své poměry. Manželé Astnerovi z Rodelhütte nazvali svůj podnik restaurace Karwendelrast. Z příchodu návštěv, obzvláště v době slavností, těžilo i město Schwaz.

Vraťme se však k zážitku první silvestrovské noci na Hoře. Mnozí nositelé kříže, kteří byli o prosincové slavnosti zpečetěni, zůstali na Hoře až do Nového roku. Především to byl pan Mörbitz a jeho přátelé. Pokud si vzpomínám, byl tu na Silvestra i pan Wenng.

Manžel a já jsme prosili Pána a paní Marii, aby k nám přišli i s dětmi na večeři. Hodiny s nimi strávené byly nezapomenutelné. Pokaždé mi napadá srovnání: Bylo to jako Ježíš se svými učedníky.

Pán byl jako člověk tak prostý a přirozený a při tom ho obklopovala záře, něco nepopsatelného, vznešeného, vzdáleného. Bylo z něho cítit něco velmi silného. Jako domácí paní jsem směla sedět vždy vedle něho, což mne pokaždé znovu dojímalo. Pán mluvil málo, při jídle skoro vůbec ne, ale co řekl, mělo vždy zvláštní smysl, význam. Člověk byl zahalen silou nepopsatelné harmonie Jeho bytí.

Vidím čtverácký úsměv paní Marie, když řekla Pánovi, poněvadž cítila, že jsem byla úplně zaujata jeho vyzařováním: "Myslím, že budeš muset jíst ještě pomaleji, aby se paní Gecks mohla vzpamatovat ze svého dojetí."

Ano, silvestrovský večer! Kolem 23. hodiny zaklepal pan Mörbitz a řekl, že všichni čekají venku, aby mohli na přelomu roku Abdrushinovi ještě poděkovat. Všichni vešli dovnitř.

Pán mi příští den řekl se smíchem:

"Vaše světnice je jako z gumy, vejde se do ní tolik lidí, kolik je třeba.

Myslím, že tam bylo kolem 30 lidí, určitě však 25 osob.

Pán a paní Maria seděli na pohovce, ostatní seděli plni očekávání, když pan Mörbitz požádal Pána o slovo. Pán se zvedl a řekl velmi vážně:

"Přeji všem v tuto chvíli, aby se už nikdo z vás nezřítil!"

Tak mi zůstala ta slova ve vzpomínce, každopádně to byl jejich smysl.

Potom Pán i s paní Marií odešli, aby strávili poslední hodinu roku, vzdáleni lidem. Slečna Irmingard a děti odešly také. I my jsme si stiskli ruce a rozešli jsme se. Ještě dnes cítím v sobě to zděšení z možného pádu a jak jsem se upnula k přání stát vždy v Jeho síle, abych mohla včas v sobě samé poznat každé nebezpečí.

Myslím, že to bylo v létě, kdy pan von der Krone a pan Wenng přišli k Pánovi a dostali povolení přestěhovat se zcela na Horu s paní a malou Christou. Přivedli s sebou i učitelku mateřské školy Herthu Becker pro malou Christu. Všichni byli pokřtěni na zářijové Slavnosti. Než byl vystavěn řadový domek č.l, bydleli Cronovi u Zöhrerových. Slečna Becker žila učení jako květina, tak samozřejmě. A byla milá jako ten kvítek. Během roku přišlo na Horu několik dalších rodin s dětmi a ona byla jako květina mezi květinovými dětmi. Pán se vždy z této mateřské školy těšil. Později řekl, že z Herthy měl vždy radost, v její povolanosti byla práce s malými dětmi a tam se to vždy dařilo.

Když přišla na Horu, byla něžná a nemocná. Bylo jí však dopřáno sloužit Grálu a na Hoře směla šťastně žít ještě několik let, šíříc kolem sebe harmonii. Jako když květina odkvete, když přijde její čas, tak i ona směla jednoho dne usnout a probudit se ve světlých zahradách k novému šťastnému sloužení.

Budu vyprávět o zážitku, který se stal ve dnech po květnové Slavnosti v roce 1929. Předesílám, že jsem byla zcela zvláštním způsobem spjata se svým otcem. Měli jsme také svá tajemství, měli jsme společné vzpomínky na náš asi poslední pozemský život.

Žili jsme v jeho biedermeierovském domě, postaveném v pohoří Jura, se zahradou, kterou bych mohla ještě dnes namalovat, i jednotlivosti, jako bych je viděla včera. Nikomu jsme o tom neřekli, ani mé matce. Když jsem se jako dítě otce ptala, jak jsme vlastně přišli sem, že bychom přece měli žít někde úplně jinde, potvrdil mi, že jsme tam kdysi žili, ale že o tom nebudeme mluvit, protože ostatní lidé by tomu nerozuměli. To mě tenkrát uklidnilo. Já bych o tom stejně s nikým nemluvila právě tak jako o jiných zážitcích tohoto druhu. Byla to má tajemství, která jsem vyprávěla jen bytostem, které jsem cítila kolem sebe, když jsem byla sama v tichu naší velké zahrady.

Rok poté, co zemřel můj otec, byla jsem v horách, abych se zotavila. Podnikala jsem sama výlety, využívajíc často měsíční noci. Jednou jsem se cítila velmi divně a najednou byl můj otec vedle mne, jako by mě chtěl uklidnit a ochránit. Bylo mi, jakoby mě uchopil za ruku, já jsem se uklidnila a byla jsem šťastná, že vím, že je u mne.

Později jsem našla veškerá vysvětlení k mým zážitkům v Poselství Grálu, které se pro mne stalo zjevením v jedné jediné noci.

V Iglsu mi Pán řekl, když jsem s ním směla poprvé mluvit a říci mu o svém poznání, že on mi musel odstranit jenom poslední závoj. Od té doby jsem věděla, že musím hledat "úkol" a později jsem poznala, že ten souvisí s přicházejícím soudem a že má spojitost s Grálem, který jsem hledala od mládí.

Když jsem směla v květnu 1926 poznat v Iglsu Poselství a Pána, uvědomila jsem si jednoho dne, že už nemám žádné mediální zážitky. Ani s otcem jsem se už nesetkávala, nebyl už v mé blízkosti. Ptala jsem se ustaraně Pána, proč jsem klesla, když už nemám takové zážitky. Vysvětlil mi, že můj mediální dar mi měl posloužit pouze k mé přípravě. Nyní mi bylo odňato všechno, co k tomu náleží, poněvadž nesmím na tom být závislá.

Nyní musím rozvíjet své cítění a být bdělá, abych se mohla stát jasnoslyšnou a jasnovidnou, jak to vyžaduje má služba. Není v tom žádný pokles.

Už si nevzpomínám, jak došlo k tomu, že paní Giesert přišla jednoho dne na Horu, aby mě navštívila v našem domečku. Hovořily jsme o inkarnacích a já jsem jí vyprávěla o svém dřívějším životě s mým otcem a o tom, že byl dlouho mým duchovním vůdcem, s nímž jsem byla vědomě spojena, ale potom jsem ho už nikdy neviděla. Ona náhle zvolala:

"Ale on tu stojí! Vztahuje k vám paže!"

Sama jsem nic nepozorovala, ale byla jsem šťastná.

"Ach", zvolala pak ohromeně, "nyní se postavila světlá postava jako rytíř v zářivé zbroji mezi vás a vašeho otce s odmítavým gestem paží proti němu. Váš otec teď pláče, protože chce k vám."

V tom okamžiku k nám vtrhla paní Maria celá rozhněvaná a rozkřikla se na paní Giesert:

"Co tu ještě stojíte a zdržujete paní Gecks?"

Na to se obrátila hněvivě ke mně:

"Myslím, že máte dost práce, na kterou jste zapomněla. Brzy bude čas večeřet a vy nemáte nic připraveno."

Po těchto slovech zmizela a zanechala tu dva velice vylekané, hloupé lidičky. Rozešly jsme se jako dvě vyplašené slepice, paní Giesert domů a já do kuchyně.

Stísněně jsem přemýšlela, proč byla paní Maria tak nazlobená. Určitě to souviselo s naším rozhovorem a s viděním paní Giesert.

Po večeři k nám přišel Pán. Byl velmi vážný. Hned jsem věděla, že přišel kvůli té příhodě a také jsem to řekla.

Pán vysvětlil dobrotivě, ale vážně, že můj otec ještě nesměl přijít na Horu, nedovoluje to zákon, poněvadž ve svém poznání ještě není tak daleko. Umožnila mu to paní Giesert, která mu jako médium podala řetěz, po němž by se byl mohl dostat na Horu. V domě Grálu tento děj viděli a paní Maria jej přerušila, neboť mému otci by to přineslo velké utrpení nesmět přijít do mé blízkosti na Hoře. Nesmíme nikdy v myšlenkách na něho vytvořit tento pro něj nepřirozený stav. Jeho přání jít za mnou může se mu stát pomocí, musí však vyjít z něho samého. Nesmíme ho chtít přitáhnout!

Pán pak požádal o fotografii. Dala jsem mu jedinou, kterou jsem měla. Neodvážila jsem se zeptat, proč ji chce. Snad se za ním dívala paní Maria, aby mu pomohla. Už se o tom pak nemluvilo. Až po zářijové slavnosti jsem dostala potěšující zprávu, že můj otec směl v chrámu prožívat slavnost s námi. Jaké štěstí! A od té chvíle směl jít dále!

Po květnové slavnosti vyzval Pán tři mnichovské rodiny, aby se přestěhovaly na Horu. Poněvadž paní Manz řekla, že to pro ně není možné z finančních důvodů, vzpomněla jsem si na její zvláštní úkol a zeptala se Pána, smím-li celou její rodinu přijmout u nás.

Tak žili Manzovi jako naši hosté u nás od července, kdy Pán povolal na Horu příští učedníky, až do jara 1933. Když byla postavena správní budova, museli se všichni v dubnu 1933 z našeho domu vystěhovat. Halsebandovi a paní Reiners bydleli ve Weberhofu u Wurmových, dokud se nemohli nastěhovat do řadového domku č.l, který byl dostavěn v listopadu 1931.

V době, kdy se blížil Obrat světů, nařídil Pán, že na Hoře nemají být zaměstnány žádné cizí pomocné síly. Tak jsme propustili naši služku. Já jsem se starala o kuchyň a moje neteř s mou dcerkou Loo vykonávaly domácí práce jako pomocnice.

Paní Manz měla být původně osvobozena od všech pozemských prací, aby se mohla plně vžít do svého povolání, vidět a psát, a měla k tomu dokonalý klid. První dobu, ale i později, ve zvláštních případech se směla učit v domě Grálu pronikat do větších výšek. Mým úkolem bylo zajistit jí také v našem domě naprostý klid. A tak když psala, sedávala jsem často jako hlídací pes před jejími dveřmi. Později dne 30. května 1931 dostala Irena Schönborn za úkol ve svém povolání sloužit v této věci ve službě paní Manz. Později to už nebylo třeba, poněvadž asi od léta 1931 nesměla být paní Manz tak šetřena. Sama měla spolupracovat jako vyrovnání, a aby nepropadla nebezpečí tělesného zlenivění a také aby se pozemsky hýbala. Úkolem mé neteře Ireny bylo naučit se tkalcovskému řemeslu. Šla proto na jeden rok do nížiny, aby se učila a složila mistrovské zkoušky.

V létě 1930 začala pro mou neteř těžká doba, kdy na příkaz paní Marie začala přenechávat některé práce, které až dosud dělala pro paní Manz a její rodinu, paní Manz a nesměla při tom říci, proč to dělá. Začalo veliké lamentování a urážející výčitky, obviňující mou neteř náhle z "lenosti". Ta byla z této nespokojenosti zcela zoufalá. Nakonec, aby paní Manz ještě víc neubližovala, směla jsem to jí a jejímu muži vysvětlit.

Začátkem července 1929 přišly "sloupy" určených mnichovanů na Horu a všechno se duchovně připravovalo na Obrat světů. Za úplňku v noci 2l. července se naplnilo duchovní dění. Na svahu Hirschkopf (Jelení hlavy), kde byl Abdrushinův náramek zahrabán rytířem Hartmannem, byl tento jemnohmotně opět vyzvednut a Prakrálovna Elisabeth jej opět navlékla na paži Parsifalovi v postavě nynějšího Abdrushina. Obzvláště vyvolení směli toto dění spoluprožívat a paní Manz to mohla vědomě vidět. S Pánem šli: slečna Irmingard, myslím, že i slečna Elisabeth, pan a paní Manzovi, paní Reinhard, pan a paní Halsebandovi. Ti tento děj podrobně vylíčili.

Dne 23. července se konala v domě Grálu v Pánově pokoji velice závažná slavnost, které jsme se mohli zúčastnit my ostatní. Pan Halseband obdržel od Pána při povolání jako "královský kupec" kříž učedníka. Byl zvláštní, s perlou uprostřed kříže Grálu. Perla byla symbolem věčné věrnosti, v níž měl předcházet vždy přede všemi. Pán považoval tehdy za nemožné, že by tento duch, připravovaný po tisíciletí, který se osvědčil ve starém Egyptě i v době Ježíšově, mohl tentokrát ještě ztratit cestu a tak i věrnost. Pán mi to také jednou řekl.

Asi uprostřed srpna jsme byly pozvány, paní Halseband a já, k paní Marii a Pánovi na kávu. Z jejich řeči jsem vyrozuměla, že paní Halseband má obdržet povolání k učednictví. Hovořila velmi potěšena a podrobně s paní Marií o svém kříži učednice, který měl mít rudý kámen. Ne, že bych jí to nepřála, ale trochu mě zabolelo, že moje touha se stále ještě nemá naplnit a nemám být povolána. Ani jsem si neuvědomila tento osten v srdci a ani to, že v tom bylo neuvědomělé očekávání, jakási troufalost, jako bych již také byla tak daleko. Pán si se mnou poodsedl kousek stranou, zatím co obě dámy zůstaly u stolu. Zkoumavě se na mne zadíval a řekl tiše, velmi vážně, skoro smutně:

"Buďte ráda, že jste ještě v pozemském těle, jinak byste se zřítila do hlubší úrovně."

Nechápavě jsem se bránila nahlédnout to; dokonce jsem řekla něco jako:

"Nemyslela jsem přece na nic nedobrého!"

Ovšem, nedošlo to až k mému myšlenkovému vědomí, ale cit je přece rozhodující. Ještě dnes, když na to myslím, jsem zděšena, jak byla možná taková zpupnost, že jsem ve slovech Pánových nepoznala varování a nepochopila v nich pomoc, abych se jí chopila! Pán na to již nic neřekl, ale na mně ležela tíha jako cent a tlačila mě dolů.

Večer přišlo pro mne Pánovo psaní, které mi přineslo zoufalou bolest, ale i pochopení a lítost, že nemohu mít se sebou soucit v poznání, že jsem se sama zbavila možnosti být povolána. Nevěděla jsem, jak budu v této bolesti dále žít, přestože jsem věděla, že si to zasloužím. Nedbala jsem Pánova varování z Iglsu:

"Smíte neustále toužit, ale nesmíte být nikdy netrpělivá!"

A já jsem se stala netrpělivou. Nejhorší však bylo, že jsem se nyní uzavřela před napomenutím a nechtěla jsem uznat své pochybení, místo abych se vděčně podívala na sebe, jak mě viděl Pán. Nyní, když jsem četla Pánovo psaní, bylo mi to jasné. Věděla jsem také, že nemohlo být jiné. Neobstála jsem ve zkoušce!

"Měla jste nyní o Slavnosti obdržet první volání", psal Pán, "nyní Vám je však nemohu dát!"

A přece nečekaná milost mi příštího rána darovala zase nový, šťastný zážitek. Nové psaní Pánovo jsem otevírala s rozechvěním. Psal v něm, že moje poznání, můj postoj, mé pochopení mu umožnilo při Slavnosti mě povolat. A tak jsem směla obdržet první volání o Slavnosti 23. srpna 1929. A slova:

"Už dlouho touží Tvá duše po volání..."

"V mnohé bouři jsi osvědčila věrnost..."

... "Udělej ze svého domova světlý hrad... Vyzdobíš tím lidem cestu ke mně."

A že mám být svému muži pomocnicí, že mu mám připravovat půdu pro jeho úkol v Grálu.

Můj muž, Wilhelm Gecks, byl při této slavnosti povolán přímo za učedníka a obdržel úřad kronikáře Hory. Později byl tento úkol přenesen na pana Randolpha Freemana. Při této slavnosti 23. srpna 1929, která byla poslední v domě Pánově, obdrželi první volání také paní Gretel Kölle, pan Fritz Könnecke.

První a současně druhé volání, pokud se to první nekonalo již 30. května 1929, obdrželi pan Alexander, pan Hans von der Crone, paní Irene Manz, pan August Manz, paní Marie Halseband, paní Reinhard, pan Friedrich Mörbitz, sestra Rosa Markus, paní Gertrud Illig, asi také pan Kurt Illig a Dr. Wilhelm Gecks. Snad i slečna Elisabeth?

Nevím, bylo-li to týž den nebo až příští den, když si mě k sobě Pán zavolal. Ve své nevýslovné dobrotě, abych se netrápila tím, že to nemohu pochopit, mi vysvětlil, proč už dnes povolal mého muže za učedníka.

"Vím, že si nemůžete vysvětlit, proč jsem vašeho muže povolal hned za učedníka. Má však nyní ve službě Grálu možnost odpykat si a osvobodit se, jak si to kdysi vyprosil. Sám však není tak silný, aby to dokázal. Se silou a vysokým vedením, kterou obdržel s učednictvím, má sílu a jedinou možnost toho s čistým chtěním dosáhnout. Jen tak toho může dosáhnout. Proto jsem ho povolal už dnes, aby jeho chtění byla dána možnost. Mějte však s ním trpělivost", napomenul mě ještě Pán.

Jak jsem byla šťastná, že jsem dostala toto Pánovo vysvětlení, které mne zbavilo neklidu. Trpěla jsem, když jsem pozorovala, že je ještě velmi vzdálen od pojmu sloužení.

Tak jsem mohla doufat. Ach, tento pojem se mu zřejmě nikdy nestal jasným - v celé své odpovědnosti a také štěstí.

Pak přešel skoro celý rok, v němž se střídala naděje a úzkost. Nikomu nevěnoval Pán tolik pomoci a velké trpělivosti jako jemu. On to přijímal, jsa lidsky šťastný a domníval se, že je mu dávána přednost před ostatními. Nepochopil smysl této pomoci a nevyužil jí. S povoláním k učednictví se v něm zrodil mediální dar. V prvním období svého vzestupu směl napsat mnoho krásného ze svého vysokého vedení. To se mělo stát pomocí také ostatním lidem, především povolaným. Avšak už po roce se začal objevovat zmatek, myšlenky sebelítosti ho odloučily od jeho vedení. Nechtěl tomu věřit, oddával se stále více ve své medialitě nesprávnému vlivu a nedal se o tom přesvědčit.

Při jeho povolání k učednictví mu byl určen jako vůdce Jan Evangelista (není to Ježíšův oblíbený učedník, který byl před pradávnem Hjalfdarem, ani Jan Křtitel, který dlel za dob Abdrushinových na Zemi jako jeho opatrovník v postavě Ismaele). Když se můj muž začal zase více zajímat o mínění pozemských lidí a zaměřoval se na to, aby se prosadil, musel se jeho vůdce stáhnout. Zprvu přišli bývali učenci a filosofové, jako Schleiermacher, sami o sobě hodnotní lidští duchové, přece však nestáli ještě v tom vědění jako ten, který byl určen za vůdce učedníka.

Zapsala jsem tehdy všechno, o čem můj muž v noci hlasitě mluvil, a přinesla jsem to Pánovi. Bylo bolestné sledovat, jak to šlo stále dolů a jak se nakonec otevřel temným nebo nepochopitelným duchům, kteří ho chtěli stáhnout. A on nevěřil, že to už nemůže být vůdce, který mu byl určen. Oni však stupňovali jeho žárlivost na pana Halsebanda a pana Manze stejně jako jeho potřebu uplatnit se - zprvu před Pánem, později pak i před lidmi. Namlouvali mu, že jedině on je ten pravý a věrný, Pánem nedoceněný.

A tak v důsledku těchto myšlenek musel ztratit důvěru a přesvědčení o Pánovi a odvrátit se.

Pán jednou řekl, že leckdo dlouho věří, že slouží kříži, místo toho se však blíží k propasti. Je to strašné, bez pochopení se nedá pomoci. Toto je příklad, jakým způsobem lidé vždy znovu ztratili cestu. Některé zvláštní lidské slabosti, nějaký sklon, vždy nějaké chyby, které brzdí a které se mohou stát pro nás velikým nebezpečím, jestliže nejsou pochopeny a nemohou být překonány, přivedly i nejvýše povolané k pádu.

V srpnu 1929 našel pan Halseband v novinách inzerát, že se prodá nějaká bouda. Byla zakoupena a instalována pod Weberhofem.

Dne 8. září byla posvěcena první pobožností Pána. Pán řekl na vysvětlenou, že naši halu pro pobožnost nevysvěcuje, nýbrž že to musíme učinit my sami svým vnitřním postojem a myšlenkami, celým svým bytím.

Naše hala pro pobožnost, kterou někteří i nadále nazývali boudou, byla z rozhodnutí Pána používána i jako naše jídelna. Zde jsme společně obědvali i večeřeli. Když pak v roce 1932 byla vystavěna větší dřevěná hala jako opravdová hala pro pobožnosti, stala se ta první jen jídelnou. Byla k ní přistavěna kuchyně a tak bylo zajištěno celé zaopatření pro nositele kříže. Měla tak být zdůrazněna pospolitost a přání dosáhnout harmonii, skromnost a zároveň vděčnost za požehnání v tom obsažené. Žel, někteří tento dar Pánův nepoznali.

Pána velmi rozesmutňovalo, že myšlenka na halu pro pobožnost se stále více dostávala do pozadí a ustupovala "jídelně". Hlavně to, čeho chtěl Pán dosáhnout: Chtěl nás přivést k vědomí, že každé jídlo je dar od Boha, že všechno, co naše tělo potřebuje, je nám dáno, abychom mohli plnit správně úkol na zemi a že tento dar máme přijímat s díkem. Jak mnozí o tom nepřemýšleli a přijímali to bezmyšlenkovitě.

Pán mi jednou řekl, že kdyby to každý správně pochopil, stalo by se to velkou pomocí pro pozdější dobu, až v bídě bude nedostatek jídla. My jsme pak takovou dobu prožili a horší může ještě přijít. Pán mi ještě řekl - později jsem na tato slova často myslela, jsou vyryta pro dobu, která ještě přijde, - že kůrka chleba, sebemenší kousek jídla by mohl zachránit před vyhladověním, jestliže je přijímán jako modlitba s díkem k Bohu, dárci všeho života.

Paní Manz byla naplněna štěstím, že může tak mnoho vidět a napsat. Připadalo mi to tak nádherné, tak správné, že smí stát tak plně ve službě. Sama jsem si naproti tomu připadala ubohá a nicotná. "Samozřejmě" jsem šla za Pánem.

Když na to myslím, s jakou shovívavostí a dobrotou vždy přijímal všechny moje stesky, jak mnoho jsem si vyprošovala ve své prostotě jeho trpělivost a osobní pomoc, které dával ve skutečně božské dobrotivosti a trpělivosti, pak při vší vděčnosti pociťuji také stud. Ano, vzpomínám na Pánova slova, pronesená jednou později při slavnostním proslovu:

"Mějte s nimi trpělivost, jakou jsem měl já s vámi, dejte jim lásku, kterou jsem dával vám."

Já jsem je směla prožít v nepopsatelné míře, tuto lásku, tuto trpělivost! Myslím, že my, lidé, je nemůžeme nikdy přinést v takové síle. Avšak toto napomenutí svítí a pomáhá při styku s ostatními lidmi, je pro ně pomocí a usnadňuje jim pochopení ... a nám pomáhá umět čekat vzhledem k bližnímu.

Šla jsem tedy k Pánovi a vyložila před ním celé své neštěstí, že nejsem k ničemu užitečná. (Většinou jsem dostala odpověď dříve, než jsem vyslovila otázku.) Ještě dnes vidím dobrotivý úsměv Pánových očí, když říkal:

"Nemohu potřebovat jen nádoby, potřebuji přece i ty, s nimiž vařím!"

To hrozné prosincové jitro - bylo to asi 16. prosince 1929. V šest hodin ráno byl dům Grálu i naše domy obstoupeny velkým počtem četníků. Nikdo nesměl opustit svůj dům, nikdo nemohl jít na pomoc Pánovi a paní Marii. Byli obviněni, že nás využívají, a přisvojují si naše peníze. My jsme prý ovlivňováni hypnózou a vyhrožováním katastrofami. Oba byli proto zatčeni a převezeni do vyšetřovací vazby v Innsbrucku. Pak byl každý z nás vyslýchán. Už tenkrát museli policisté získat dojem, že toto podezření není v pořádku, že udání je založeno na nesprávném předpokladu. Nevím jak jsem dokázala, že jako jediná jsem směla přistoupit k vozu. Zoufale jsem prosila úředníka. Ten nepojmenovatelný dojem, plný bolesti, se nedá nikdy vymazat a ještě dnes drásá srdce. Paní Maria plakala a v Pánově obličeji byla němá hrůza. Koktala jsem něco jako:

"Ale to se musí hned vysvětlit, že se Vám děje bezpráví. Musíte být hned zase propuštěn!"

Když jsem jim chtěla podat ruku, úředník mě zadržel a vůz odjel.

Pak jsme byli všichni vyslýcháni. Jeden úředník se mě ptal na věci týkající se paní Marie a jejího léčení. Vůbec jsem nepochopila jeho ošklivé podezření. Teprve později mi to paní Manz vysvětlila. Mělo z toho být vyvozeno obvinění proti vznešené paní. Já jsem však prohlásila podle pravdy, že paní Maria ošetřovala jen tak, že přikládala ruce a že mě tak úplně uzdravila ­stejně jako mnoho jiných.

Učedníci se pak každý večer scházeli v domě Grálu u slečny Irmingard a vysílali své úpěnlivé prosby v modlitbě k výšinám. Já jsem v tu dobu vycházela sama do noci a v úpěnlivé prosbě a modlitbě jsem vysílala svou lásku a vděčnost.

Pani Illig směla stát po boku slečně Irmingard v její bolesti. Byla jsem v myšlenkách stále s ní. Slečna Irmingard přirozeně nevycházela v těchto strastiplných dnech z domu. Pro mne byl však dům Grálu uzavřen do chvíle, kdy se vrátila paní Maria. Dobrotivá, vznešená, milovaná paní povolala mne hned k sobě.

Zlatá paní Maria vyprávěla, co prodělala, když byla zavřena se žhářkou; to se nedá opakovat. Mezi smíchem a pláčem nám vyprávěla o neslýchaných otázkách, které jí kladl vyšetřovatel. Bylo to uvolnění, když při tom paní Maria vyprávěla, sama se tomu smějíc, jak se často prostě vysmála soudci za jeho komické otázky. Byla to celá paní Maria z dřívějška, čerstvý horský pramen, jasná přirozenost.

Paní Maria byla propuštěna čtvrtého dne. Bez peněz se ocitla na ulici v Innsbrucku. Vzpomněla si na číšníka, s nímž se setkali v hotelu Tyrolský dvůr a který byl za války internován s Abdrushinem na ostrově Man v Anglii. Několikrát jsme byli s Pánem a paní Marií v Innsbrucku v hotelu Tyrolský dvůr. Tehdy číšník zdravil rozzářeně a radostně "pana Bernhardta".

Také Pán měl z tohoto setkání radost. V táboře internovaní si pana Bernhardta velmi vážili a Angličané ho považovali za jakéhosi vedoucího tábora. Pokud to bylo možné, staral se "pan Bernhardt" o všechny a byl za to ctěn a vážen, jak se to dalo pozorovat na tomto muži.

Na něho se tedy nyní obrátila paní Maria o pomoc. Po telefonickém rozhovoru, pokud si vzpomínám, byla pak v Innsbrucku vyzvednuta.

Pán se vrátil teprve 23. prosince. V jeho obličeji se ještě zračila hrůza a bolest. Bylo to strašné. Myslím, že se nikdo neodvážil ptát se ho. Pán o všem tom ošklivém těchto dnů mlčel.

Jenom jednou mi vyprávěl, že soudce mu řekl:

"Tak se přece hajte!"

On tu však stál bez jediného slova. Mlčel, v hrůze před lidmi, před tolikerou nenávistí a lží - mlčel tak jako kdysi Ježíš.

Že něco takového bylo možné, že na udání, které bylo založeno na pomluvě, mohl vydat státní návladní zatykač, to je hrozné a dokazuje, jak lidé všechno pokřivili svými zákony. První domněnka o udavači se ukázala býti nesprávná. Ve skutečnosti to byl jeden plukovník z okruhu Halsebandových známých, který k nim byl často zván. Jeho jméno bylo oznámeno u soudu. Pán ho mohl žalovat, ale neučinil tak. Nikdy o tom už nemluvil.

Noviny využily senzacechtivosti lidí a rozvířily vše jako jed. Ještě dnes, v roce 1956, to působí a bylo toho použito v minulém roce. Už následujícího dne po zatčení se objevily celé stránky v novinách v Innsbrucku, ale i v Německu v "Münchener Neuesten Nachrichten" s nadpisy jako "Největší hochštapler a hypnotizér odhalen" a ještě více. Bylo v tom tolik nenávisti, že ji nechci opakovat. Pak ty pohádky o zámku na Hoře, o neslýchaném přepychu, ohromných pokladech, které jsou zakopány pod chrámem a pod.

Na jaře roku 1930, tedy o několik měsíců později, jsme se zase vrátili do Mnichova, poněvadž můj muž opět zatoužil po městě. Tehdy mohl zařídit prostřednictvím jednoho jeho známého, který byl spolupracovníkem výše uvedených novin, aby v těchto bylo uveřejněno odvolání oné zprávy. Samozřejmě mnohem menší a nenápadnější než byla zpráva senzační! Tak je tomu vždy, lidé ve své neodpovědnosti natropí tolik zla!

Ke konci podzimu 1929 přivedl pan Mörbitz na Horu svou paní Franzisku a slečnu Helenu Wilcke. On pak zůstával vždy déle na Hoře

a paní Mörbitz pracovala delší dobu v domě Grálu. Vzpomínám si na jednu malou příhodu, která mi způsobila bolest. Pán byl s paní Marií a dětmi na louce, byla jsem s nimi. Pán měl s sebou svého psa, myslím, že se jmenoval Mira. Najednou přeběhla kolem kočka, což psi špatně snášejí a dříve, než ho bylo možno zavolat zpátky, vrhl se na kočičku a poranil jí páteř, takže už nemohla utíkat a jen vlekla zadní nohy za sebou. Zděšeně jsem pod tímto strašným dojmem vykřikla. Tehdy mě paní Maria velice hněvivě vyhubovala. Nemohla jsem to pochopit a odplížila jsem se s pláčem domů ke své práci v kuchyni. Viděla jsem přece v obličeji Pánově také bolest, když klidně přikázal ukončit utrpení zvířete. Proč jsem já neměla mít soucit s bolestí zvířete. Plakala jsem a tiše jsem se hněvala na paní Marii. Jednoduše jsem to nechápala. Odpoledne přišla ke kuchyňskému oknu paní Mörbitz a přinesla mi vysvětlení. Při práci slyšela, zřejmě se té věci Pán znovu dotknul, že paní Maria řekla, že se tak rozčílila proto, poněvadž jsem prý příliš měkká, abych mohla snésti události, které nastanou.

"Co z ní může být, když se ve své měkkosti rozplyne v soucitu nad každým, kdo musí být zasažen. Nebude moci přestát dobu soudu a pomoci lidem správným způsobem."

Byla jsem osvobozena a prosila jsem paní Marii za prominutí svého neporozumění. Tento zážitek mi zůstal jako klič k poznání vznešené Božské lásky, která pomáhá přísností, kde je to nutné.

Od té doby jsem věděla, že to byla jen tato láska, když jsem musela prožívat zdánlivou tvrdost od paní Marie. Vycházejíc z tohoto vědomí, mohla jsem pak nacházet příčinu v sobě. Během let jsem nejednou mohla pomoci v podobné situaci k poznání a vděčnosti.

Paní Maria byla často nepochopena, protože lidé nesprávně chápali pojem láska. Jistě v Poselství je to dosti jasně vysvětleno, avšak právě u paní Marie to mnozí nepochopili. Lidé se pak cítili sami nepochopeni a temno našlo záchytný bod, aby je zmátlo a stáhlo.

Jednou jsem si na to stěžovala u Pána. On k tomu řekl, že lidé by to mohli docela snadno poznat, jen kdyby zaujali správné stanovisko. Kdyby lidé, v daném případě nositelé kříže, stáli vždy ve vědění a důvěře, že se paní Maria nemůže mýlit, že vždycky vidí, jak to s námi stojí, že paní Maria vždy, když se na nás hněvá a někdy tomu dá i průchod tam, kde nemůžeme její ostrost pochopit, vycítili bychom, že s námi není něco v pořádku. Pravý důvod její nespokojenosti spočívá mnohem hlouběji, může to být v našem chování nebo v našem stanovisku, nebo v citu, kterého si ještě nejsme vědomi. Kdo pak zkoumá sám sebe, poznávaje v paní Marii pomáhající lásku, ten pochopí, v čem chybuje. Vždycky máme poznat, že všechno je jen pomáhající láska.

 

===

 

Jednou řekl Pán učedníkům také tato slova:

"Jestliže vás musí meč zasáhnout a vy v tom okamžiku víte, že je to jen láska, která vás zasáhla, pak vám mohu pomoci."

Na prosincovou slavnost 1929 se očekávalo odevšad velmi mnoho lidí a teď byli Pán a paní Maria uprostřed prosince odvezeni. Co nyní dělat? Důvěra pana Halsebanda, že Pán zde musí o vánocích zase být, byla tak veliká, že mu nedovolila slavnost k 30. prosinci odříci. Stala se slavností mimořádně úchvatnou se zcela zvláštním významem. Pán pronesl slova:

"Jáť jsem!"

Za delšího pobytu v Mnichově v zimě 1928 nebo 1929 jsem těžce onemocněla začínající chřipkou hlavy, která mohla mít smrtelný průběh, kdybych nebyla přišla na Horu, jak mi později řekl Pán. Mělo mi být pomoženo s ohledem na mé povolání a na mou službu. Ležela jsem s horečkou 40°, stěží jsem se pohybovala, když přišel telegram od Pána, že mám ihned přijet na Horu. Manžel to považoval za vyloučeno a chtěl hned telegrafovat, že je to nemožné. Nedovolila jsem to a oznámila jsem, že příští den ráno přijedu. Vycítila jsem zřetelně pomoc i to, že vše v důvěře mohu zvládnout. Že to byla vůbec moje záchrana, to jsem naprosto netušila. Věděla jsem jen, že jsem očekávána a tak že mohu jet. Příští den ráno, myslím, že to bylo v únoru, byla velká zima, jsme jeli do Schwazu. Můj muž nedovolil, abych jela sama. Pan Alexander přijel pro nás se sáněmi, na nichž jsem byla pořádně zabalena. Nahoře u našeho domečku stál Pán, paní Maria a sestra Rosa. Pán mi podal ruku jako první se zářící dobrotou a paprskem pomoci, která mnou projela. Řekl:

"Dobře, že jste přijela, jinak byste tuto nemoc nepřekonala a my bychom nemohli pomoci."

Zlatá paní Maria měla slzy v očích a sama mne vedla do ložnice, kde už bylo vše připraveno a pomohla mi do vyhřáté postele. Pak u mne ještě chvíli seděla. Odpoledne přišla znovu. Jestli mne paní Maria ošetřovala jako jindy, to si už nepamatuji. Vím jen, že seděla u mé postele a já jsem se cítila šťastná a zotavená. Neměla jsem již skoro bolesti ani horečku. Příští den jsem vstala úplně zdravá. Nejraději bych se už ve svém štěstí o sebe nestarala, ale příkaz mi to nedovolil.

Mám-li zůstat u takových milostiplných uzdravení, pak bych ráda vyprávěla ještě o jednom, k němuž u mne došlo jednou později. Ráno před svým odjezdem jsem si zlomila pravý palec. Lékař mě chtěl vzít hned na polikliniku. Vysvětlovala jsem mu, že to není možné, že musím na dráhu. Odjela jsem se šílenými bolestmi. S prstem jsem nemohla hýbat.

Po příjezdu jsem směla jít hned - jako většinou - k paní Marii a k Pánovi, abych je pozdravila, Tentokrát jsem byla volána k paní Marii. Když jsem vstoupila do dveří, přivítala mne slovy, co je s mým palcem. Řekla jsem jí, že jsem si jej už nemohla nechat ošetřit, protože bych nepřijela nahoru tak, jak jsem byla očekávána. Paní Maria se zasmála jako již často dříve a řekla, že dnes nesmí léčit. "Ale ukažte mi jej", řekla a vzala můj palec do ruky. Několikrát jej pohladila a já jsem cítila horký paprsek. Pak se zase usmála - a mé bolesti byly pryč! Když jsem pak přišla do svého pokoje v domečku, zpozorovala jsem, že mohu zase s palcem hýbat a něco s ním držet, což bylo před tím vyloučeno. Hned jsem to zkusila s velkým polenem dřeva, které jsem dala do kamen; palec byl uzdraven! Paní Maria se těšila z toho, že jsem tak otevřená, že mohu přijímat tyto milostivé dary, jak byly dávány. Jak často jsem směla přijímat pomoc!

Pán jednou později řekl, že uzdravující paprsky paní Marie se v nás mohou opět aktivovat, jestliže je v sobě podržíme a opět budeme prosit o pomoc. Jak často jsem to směla prožít i já na sobě v nížinách, daleko od Hory. Kéž by to tak zůstalo tak dlouho, jak je to určeno!

Na podzim 1955 jsem o tom řekla paní Marii. Až nebudu již moci obdržet pomoc a moje dny, kdy smím sloužit zde na zemi, budou sečteny, pak budu vědět, že budu odvolána, pak se připravím a budu o to prosit. Paní Maria se usmála v slzách - ­milovaná paní - a řekla: "Tak je to!"

Paní Reckleben přišla už v létě nebo na podzim 1929 na Horu. Lékaři jí řekli, že její dna bude pokračovat a nedá se zastavit, a že za půl roku bude muset jezdit na vozíčku. Díky své službě Grálu a léčení paní Marie se mohla pohybovat ještě asi 20 let. Se svým učednictvím dostala za úkol být "vnější branou". Stala se pak také apoštolkou stejně jako paní Illig.

Dne 7.září 1930 byla Slavnost - Nahome. Pán povolal slečnu Irmingard pod jménem Nahome, s nímž byla kdysi spojena na zemi s Abdrushinem. Po svém vysvěcení udělila Irmingard v paprsku prakrálovny Elisabeth poprvé požehnání omilostněným paním. Tenkrát směly ještě každá z žen a dívek před ni pokleknout a obdržet žehnající sílu. Tento obdivuhodný zážitek se do mne hluboko vryl. Když jsem před Irmingard klečela, obklopil mne při jejím žehnání zvláštní chlad. Hluboko mne pronikl a naplnil tak, že by pro nic jiného nebylo ve mně místa. Pán mi později řekl:

"Ano, paprsek Čistoty je chladný. Vy jste se zcela otevřela a nechala do sebe proudit tuto žehnající sílu."

Jak jsme omilostněni, my lidé, že se můžeme opět státi s pomocí této žehnající síly takovými - právě my ženy v našem určení - aby Čistota mohla na zemi skrze nás působit a znovu tu vybudovat "zahradu Boží". I ti, kteří jsou "daleko a touží po tom", mohou si odnésti sílu a pomoc, jako při vylití síly ze Svatého Grálu, ve správném působení žen.

Jednou mi napsal Pán ke svému obrázku slova:

"Svatá síla stojí vedle toho, kdo touží po Světle."

Byla bych chtěla vymalovat obraz "Nahome" z prvního svátku Lilie, aby to mohli vycítit i druzí. Nedalo se to však zreprodukovat. Všechna ta spanilost jejího mladistvého zjevu, jenom z vnějšího pohledu, s růžovým věnečkem z růží ve vlasech, s nejčistší pokorou v obličeji, v celém jejím zjevu, když klečela před Pánem a přijímala od něho své zasvěcení. Duchovním úkolem paní Reinhard tedy bylo - od jejího povolání k učednictví - být Irmingardiným štítem.

Den 18. duben 1931 - pokud si vzpomínám - byl dnem konečného naplnění Pána, tzn., že došlo k plnému spojení Jeho vyzařování s Ježíšem a Božský Trigon začal plně působit také na Zemi.

Tím se nám Pán ve své vznešenosti ještě více vzdálil. Jenom čistá touha pravého chtění sloužit ho mohla ještě nalézt, čistá touha po Světle mohla dosáhnout jeho paprsku. Prostředníkem tohoto záření pro nás lidi, přinášejícím působení na zemi, byl trigon Abdrushin - Maria - Irmingard, kteří v Božském obdrželi tuto jiskru z Imanuele k věčnému působení.

Pokud vím, přijeli Lohrovi na květnovou slavnost ke zpečetění a během léta se přistěhovali na Horu. Já jsem jej viděla poprvé na nádraží v Kufsteinu a poznala jsem, že je povolaný. Pověděla jsem o tom Pánovi i o svém dojmu, který na mne udělal. Pán později řekl : "Správně jste to poznala." Často se mi to stávalo a leccos mi bylo darováno pro mou službu mezi lidmi v nížinách, k níž jsem byla určena.

Asi v květnu 1931 přišli ke křtu Dörflingerovi. V prosinci 1931 obdržela paní Dörflinger zlatý kříž. Myslím, že v tu dobu přišli i Deublerovi, nebo už v roce 1930? Dörflingerovi přivedli s sebou Friedu Epps a Schwarzkopfovi slečnu Scherbe, pozdější paní Skurpium.

O slavnosti 30. května 1931 se stala paní Mali Reinhard apoštolkou. Pokud vím, obdrželi třetí volání jako apoštolové Pána pan a paní Halsebandovi, pan a paní Manzovi, pan a paní Illigovi a také paní Reckleben. Bylo to asi v létě 1931, když jsem na radu paní Marie měla konzultovat Dr. Ehrharda v Innsbrucku ohledně nutné operace. Byla jsem zase jednou na Hoře - většinou jsem byla jeden týden v měsíci na Hoře a tři týdny dole. V Mnichově jsem pořádala pobožnosti. Myslela jsem , že mne bude ošetřovat paní Maria, ale ona mi vysvětlila, že jsou případy, které musí být odstraněny jen operativně. Vylíčila mi přesně stav a Dr. Ehrhard tuto nutnost potvrdil. Myslel si, jsa o nás informován, že budu chtít určit den operace podle horoskopu, jak to již přede mnou udělala paní Schwarzkopf, kterou operoval. Řekla jsem mu, že se na to nespoléháme, ale jak je to ve smyslu našeho učení, probudíme k bdělosti svůj cit, abychom vycítili, co je správné.

V duchu jsem prosila Pána o pomoc, abych poznala správný den a hned jsem určila pondělí za 14 dnů. Napřed jsem musela jet do Mnichova, abych všechno zařídila. Šlo o pondělí 11. června a tak jsem mohla prožít na Hoře ještě nedělní pobožnost. Po rozhovoru v Innsbrucku jsem směla hned přijít k Pánovi. Ptal se, který den jsem zvolila. "To je správný den, volila jste správně", řekl.

Přinesla jsem Pánovi knihu o pobožnostech, čtení, hledajících a stoupencích pro případ, že bych se z Innsbrucku nevrátila. Pán ji však nepřijal a rozzářen řekl povzbudivě:

"Vaši knihu nepotřebuji. Vy se zase vrátíte. My vás ještě nenecháme odejít, potřebujeme vás ještě zde na Zemi."

Tak jsem šla do nemocnice v paprsku nejvyšší pomoci a v podivuhodném klidu, který v té době udivoval lékaře i sestry. Noc před operací jsem byla tak klidná, že jsem odmítla injekce a prášky jako nepotřebné a také hodiny v operačním sále jsem prožívala při úplném vědomí, když mne operovali s místním umrtvením. Dr. Ehrhard se mohl nyní přesvědčit, jak přesně paní Maria viděla a popsala můj stav. On, dobrý lékař a člověk, se sklonil v úctě, jsa dojat. Pro mne byly tyto hodiny na operačním sále nezapomenutelným zážitkem nejvyšší ochrany. Byla jsem zahalená do paprsků Světla, které jsem nejenom cítila, ale mohla jsem je dokonce vidět, upírajíc svůj pohled velkým oknem k Hoře. K údivu všech nevzala jsem si ani po operaci nic proti bolestem a spala jsem klidně celou noc. Když pak došlo k malé komplikaci, řekla jsem Dr. Ehrhardovi, že mne dnes navštíví paní Maria a že mi hned pomůže. Paní Maria přišla, stoupla si k mé posteli a mé bolesti zmizely. Vše bylo dobré. Pak přišel lékař, zase se divil a zvolal:

"Tu podivuhodnou paní musím vidět! Jak to mám zařídit?"

Řekla jsem, že je právě u pana Döhringa, kterého profesor Chiari operoval s komplikovanou zlomeninou nohy a že ještě jednou přijde ke mně.

Tak se u mne s paní Marií setkal, sklonil se v pokoře a dojetí, a byl šťasten. Také pana Döhringa zbavila paní Maria bolestí a pomohla mu k uzdravení; vyprávěli mi, že mnozí se podivovali tomuto zázraku.

Když jsem byla propuštěna, šla jsem poděkovat Dr. Ehrhardovi. Ten mi však řekl, že největší dík patří paní Bernhardt a vůbec, že by chtěl mít pacienty jen z Hory. Nedají žádnou námahu a starost a jsou - jakoby sami od sebe - zase velmi brzy zdrávi. Ráda bych se ještě zmínila o tom, že jsem měla na nočním stolku u postele Pánův obrázek v jeho grálském plášti a vedle toho velké Poselství v kůži. Dr. Ehrhard, vždy když přistoupil k mé posteli, pozoroval obrázek - řekla bych s úctou - a položil na chvíli ruce s výrazem touhy na knihu "Ve Světle Pravdy".

"Ach, kdybych někdy mohl na Horu," řekl jednou s povzdechem.

"Tak přijďte přece někdy", řekla jsem. "Ale kdy?", povzdechl si. Brzy ráno začínal operovat, chodil po návštěvách pacientů, měl konzultace doma, také porody, dokonce v noci jezdil k pacientům. Posteskla jsem si na to Pánovi. Řekl, že to není lékaři ke škodě, nemůže-li přijít na Horu. On už Slovo žije a v něm k němu proudí, co potřebuje. V tom pak bude i poznání, jehož potřebuje k další cestě.

Přeskočím ve svém vyprávění některé události a povím, co jsem prožila v zimě 1934 a co se týká paní Marie a Dr. Ehrharda. V době nacismu jsem dostala od jednoho z mála důvěryhodných lékařů povolení ke čtyřměsíčnímu pobytu v Rakousku bez ohledu na platnost zákazu k vycestování. Projevilo se u mne onemocnění, které vyžadovalo operaci. Chtěla jsem ji podstoupit u prof. Dr. Ehrharda. Paní Maria, s níž jsem se radila, mne k němu poslala. V případě, že se on bude domnívat, že operace je nutná, mám se jí podrobit. Lékař shledal, že operace nutná je, splnil však mou prosbu a posunul ji o tři měsíce, poněvadž jsem tu dobu chtěla strávit na Hoře.

Kdyby mi ten čas nepřinesl užitek, byl by připraven k operaci, bude-li s tím souhlasit i paní Maria. Byl s tím srozuměn po zkušenostech, které již měl.

Paní Maria mne ošetřovala delší dobu a když jsem znovu navštívila Dr. Ehrharda, mohl jen konstatovat, bez falešného vzrušení, ale s čistou radostí, že operace již není nutná. Nebezpečí bylo natrvalo zažehnáno. Později mi chtěl opět umožnit cestu na Horu, ale nenašla jsem již úředního lékaře, který by na jeho potvrzení přistoupil. Toto jenom jako ukázka krásného vztahu Dr. Ehrharda k Hoře.

Při zářijové slavnosti 1931 obdržel pan Alexander třetí volání jako apoštol.

Při prosincové slavnosti 1931 obdrželi zvláštní svěcení jako učedníci, kteří smějí křtít, paní Luft, pan Lucien Siffrid, paní Hermine Otto, slečna Diem a já. Byli jsme ti první, které Pán k tomu povolal. Byla to poslední slavnost ve staré hale a bylo zde tolik lidí, že se slavnost musela konat na dvakrát a křty, povolávání k učednictví - a pokud si vzpomínám i sňatky - museli být rozděleni.

Jednou jsem směla zhotovit a přivést na Horu Grálskou vlajku pro zahradu domu Grálu. Byl to velký balík a nevešel se do žádného kufru. Prosila jsem o pomoc, abych jej dobře dopravila. Poněvadž jsem vždy všechno, co bylo možné, proclila, mohla jsem o to klidněji spoléhat na pomoc, pokud se týkalo grálských věcí, které neměl nikdo vidět. Dlouhý a tlustý balík ležel v síti na zavazadla. Celníci přišli a ptali se: "Komu patří ten balík?" "Mně", řekla jsem a dívala se tázajícímu pevně do obličeje, přejíc si, aby se už neptal a nechtěl jej sundat. "Cože, vám" zeptal se znovu. "Ano, mně," odpověděla jsem důrazně - a oni šli dál.

Pánův meč byl zhotoven v Německu. Byla jsem zase jednou na Hoře - každý měsíc týden až do uzavření hranic - a pak jen na zvláštní povolení o Slavnostech. Tehdy se tedy dalo ještě jezdit, pokud člověk chtěl.

Jenom brát si s sebou věci přirozeně nešlo. Tentokrát - byla jsem jako vždy u Pána - hovořil o meči, který je už hotov, ale je velmi obtížné jej přivézt nahoru.

"Kdybych to tak směla udělat," pomyslela jsem si pro sebe.

Pán se na mne podíval a řekl:

"Neznám nikoho, komu bych víc důvěřoval, než vás."

Jaké štěstí, taková důvěra! To se musí podařit! Musím přiznat, že ve svém soukromém životě jsem byla vždy zbabělec a přes hranice bych nedokázala převézt ani vajíčko. Tady však šlo o něco velikého a o nutnost, aby to nikdo ani nezahlédl! Tak byl určen den, kdy jsem měla meč přinést. Šlo o to, jak jej zabalit, byl příliš dlouhý, než aby se dal schovat do kufru. Nakonec jsem našla kufr, který byl sice dost dlouhý, ale byl nízký a úzký, musela jsem jej však vzít. Meč zabral skoro celý prostor, takže jsem jej mohla zakrýt jen několika lehkými věcmi. Myslím, že jsem vzala šaty na slavnost, i když slavnost nebyla.

Vždy jsem jezdila stejným ranním vlakem. Tentokrát mne zadrželo nějaké vnitřní varování. Vyhledala jsem v jízdním řádě jiný vlak, třebaže jsem byla očekávána u prvního vlaku, ale jela jsem až tím dalším. Na hranici chtěli celníci vidět můj kufr. Otevřela jsem jej s naprostým klidem; byla jsem si jista pomocí "malých", velice jsem je o to prosila. Celník sáhl po mém šatu, pak udělal pohyb, jakoby nechtěl narušovat to, co mi bylo drahé a zase kufr zavřel.

Pán stál u okna a vyhlížel vůz, kterým jsem dojela.

"Věděl jsem, že přijedete druhým vlakem, protože tím prvním by se to nepodařilo. Najednou jsem měl o vás velkou starost a myslel jsem na to, abyste nastoupila až do dalšího vlaku! Pak jsem se uklidnil, věděl jsem, že jste to vycítila."

Jak jsem byla šťastná! V jiném vlaku by býval byl zřejmě úředník, na něhož by "malí" nemohli působit.---­

Nyní ke slavnosti Zářící Hvězdy 1931.--- Byla jsem několik týdnů před tím zase na Hoře, když si mě zavolal Pán do svého pokoje. Sedl si do mé těsné blízkosti. Nevím, o čem hovořil nebo zda vůbec mluvil. Jak mi bylo, nedovedu vylíčit, zaplavena Světlem, blaženým pocitem a přece jaksi velmi vzdálena sama sobě. Tu vstoupila do pokoje paní Maria a jakoby vyčítavě, ale se zvláštním úsměvem, řekla:

"Jak jen můžeš tak málo zadržovat Světlo, jak má potom Lisy to záření snést!"

Tu řekl Pán s úsměvem jen jemu vlastním, napůl k paní Marii a napůl ke mně:

"No, to se ale bude muset učit snášet toto vyzařování," a obrácen ke mně dodal významně: "Neboť při dnešní slavnosti budete povolána k učednictví!"

Stěží jsem to chápala, byla jsem jako omámena touto poctou a zároveň štěstím. Dále Pán řekl, že nyní musí jmenovat učedníky, kteří budou křtít, neboť ne všichni lidé mohou přijet na Horu Spásy. Jednou však bude tak mnoho prosících, že Jeho učedníci se rozjedou za lidmi po celé Zemi. A jejich vlastní služba bude vždy ve křtu. A oni nebudou nikdy unaveni i když k nim lidé budou proudit celé hodiny!

Ach, jak tehdy Pán ještě věřil v touhu, spočívající v člověku! Přirozeně, velké probuzení ještě přijít může, doufejme, že ještě přijde, i když později, a s ním nová říše Boží na Zemi "Ve Světle Pravdy. Pak budou povoláni z pověření Pánova noví učedníci, aby křtili, aby putovali po celém světě, až my, staří, budeme odvoláni, abychom mohli působit v jiných světech. Kéž bychom mohli být shledáni takovými, abychom mohli věčně sloužit.

Pán mi ještě řekl:

"Prohlížel jsem všechny, ale nenašel jsem nikoho, kdo by byl tak prosvětlen jako vy; proto máte být vy povolána jako můj první křtící učedník."

Pak Pán hovořil ještě o učednickém oděvu, který měl být zhotoven, avšak plášť prý ještě nemohl být připraven.

"Nebylo by to však právě s ním krásné?", zeptal se Pán, dívaje se na mne.

Myslela jsem si, že na plášti přece nezáleží; zasvěcení - ­požehnání působí přece i tak. Také jsem to řekla. Snad mne Pán touto otázkou jen zkoušel, nebo chtěl vidět mé city vztahující se k tomu? Paní Maria se každopádně předklonila, jako by mne chtěla varovat, aby mi tak velká dobrota Pánova a mé štěstí z jeho slov nevstoupilo ještě do hlavy. Vycítila jsem v tom varující lásku, neboť poněkud ostře zazněla její slova, když říkala:

"Jednou bude 300 těch, kteří budou nosit plášť učedníků, jimž bude dovoleno křtít."

Prožitek z této slavnosti se nedá vyjádřit slovy, tak bylo toto zasvěcení vážné a plné odpovědnosti, a tak podivuhodné, samo sebou osvobozovalo.--- Prožila jsem také, jak plášť služby nás vynesl z pozemské dráhy; člověk už o sobě neví, je jen prostředníkem síly Světla, je jí zvláštním způsobem prozářen.

Tenkrát o prosincové Slavnosti 1931 povolal Pán za křtící učedníky pana Luciena Siffrida a paní Hermínu Otto. Ráno o Slavnosti povolal Pán ještě slečnu Diem ze Stuttgartu. Později povolal ještě pana Randolfa Freemana, který pak křtil v Berlíně, paní Marii Agnes von Martius, pokud vím i pana von Rosenberg pro Brasilii, slečnu Bezděkovou (a pak také pana Kováře) pro Československo.

Pokračování mých,vzpomínek.

V předcházejících řádcích jsem přeskočila mnohé a teď vidím, o čem ještě musím podat zprávu z doby mého pobytu na Hoře.

V létě 1931 a také v zimě byla pořádána odpoledne, jichž se směly zúčastňovat ženy u paní Marie, aby si zazpívaly nebo se věnovaly ručním pracím. Z žen, které zpívaly, měla obzvláště pěkný hlas paní Illig. I Pán se těšil z jejího způsobu přednesu. Paní Reinhard a já jsme směly rovněž zpívat. Moje dcera měla dostat povolání ke zpěvu v chrámu, kdyby byla šla za nutným poznáním.

Jednou v létě byly ženy (kromě mne) požádány, aby pomáhaly látat prádlo po velkém praní. Směly být při tom u paní Marie v jídelně. Cítila jsem se odstrčena a šla jsem se vyplakat na své místečko u břízek. Paní Maria se to nějak dověděla nebo to vycítila, jak tomu vždycky bylo. Měla soucit s mým trápením - jak jsem se domnívala - a příští den - nebo to bylo ještě týž večer? ­jsem směla k ní přijít sama a pomáhat jí v jídelně šít. Byla jsem velice šťastna. Najednou přišel do pokoje Pán, podíval se udiveně na mne a pak tázavě na paní Marii. Ta mu vysvětlila, že jsem byla tak smutná, že jsem nebyla jako ostatní požádána , abych přišla pomáhat při šití, tak prý mne zavolala. "Tááák!" řekl Pán a myslím, že víc ani slovo. Avšak pohled jeho potemnělých očí, v nichž nebyl souhlas ale výtka, mi pronikl k srdci. Pán hned opustil beze slova místnost.

Vzhlédla jsem k paní Marii a pochopila jsem, jak bylo ode mne nesprávné, že jsem se cítila odstrčena, když jsem nebyla pozvána. My, kdo chceme sloužit, se máme přece učit nechtít nic pro sebe, neboť to jsou jen naše vlastní přání. Paní Maria mi řekla:

"Ano, je to tak."

Hrozně jsem se styděla a bolelo mě, že jsem Pána zase zklamala. Před nějakou dobou mi řekl - rovněž u březového lesíka - že mám být víc sama sebou, protože budu potřebovat klid ke své přípravě. Proč jsem si na to nevzpomněla, když jsem u břízek plakala. Pevně jsem si předsevzala, že nikdy nezapomenu na tento zážitek jako na poučení.

Necítila jsem se už oprávněna zůstat v blízkosti paní Marie a vstala jsem. Ona mne však vyzvala, aby mě povzbudila, abych ještě půl hodiny zůstala a dokončila šití, které jsem začala. Opět jsem se cítila osvobozena a byla vděčná za lekci, která mi přinesla poznání. Pomáhající podpora paní Marie sňala ze mne veškerý tlak. Tak tomu bylo vždy, božská láska a spravedlnost v paní Marii a Pánovi pomáhaly okamžitě při kajícnosti a vážném předsevzetí. Jim pak darovali ještě sílu své pomoci ze Světla. Později, když Pán zažil s námi již tak mnoho zklamání, poněvadž i při dobrém chtění jsme nešli kupředu tak, jak by to bylo možné v Jeho síle, řekl na jedné pobožnosti, že nikdo z nás ještě nepřekonal své vlastní chtění. Polekalo mě to a hluboce zranilo. Myslela jsem si, že se o to stále snažím. Avšak mezi snahou a skutečným přemožením je obrovský rozdíl! Tak můžeme jen chtít opravdu se ve všem snažit poznat a prosit o pomoc k překonání všeho, co vskutku nestojí v nejčistším "sloužení". Nic, nic nechtít kvůli sobě!

V roce 1934 mi daroval Pán věnování, které mi napsal do koženého svazku "Doznívání". Byla jsem tenkrát čtyři měsíce na Hoře - od prosincové slavnosti 1933 až do květnové slavnosti 1934. V té době se konalo zvláštní školení po večerech pro učedníky a také pro nositele stříbrného a zlatého kříže (byli to současně většinou zaměstnanci Hory). Pán řekl, že mu velkou radost udělali ti poslední, což bylo zahanbující pro nás učedníky, neboť při zodpovídání otázek jsme byli mnohem rozpačitější. Na jednu otázku jsem mohla zcela bez rozmýšlení odpovědět jako jediná správně. Otázka zněla: "Uměli byste se osvědčit a jak, kdyby to bylo nutné?" Prostě jsem řekla: "Já nejsem nic, ale v síle Světla to budu moci udělat."

V těchto měsících jsem směla skoro každé ráno přijít k paní Marii, která mě ošetřovala ve správní budově nahoře ve svém pokoji. Byly to šťastné hodiny, naplněné její zářící dobrotou, teplem a silou, z nichž jsem mohla pít.

Kromě toho neminul ani jeden den, aby se v pokoji neobjevil Pán - i když to bylo někdy jen na okamžik. Promluvil několik slov ke mně nebo oznámil něco paní Marii, což jsem směla také slyšet. S každým slovem nám dával Pán něco, čím nás vedl dál!

Bylo to 1. března, když jsem byla zase jednou pozvána do Pánova pokoje. Stál vedle paní Marie s "Dozníváním" v ruce. Oba se dobrotivě usmívali. Ten zářivý světlý úsměv, který mne pronikl, když mi při předání knihy řekl:

"Tak a teď si hned přečtěte, co jsem vám tam vepsal!"

Slova se na mne dívala a žijí ve mně:

"Poněvadž se namáháš žít podle Slova, bude Ti ochranou a štítem po všechny časy. IMANUEL, Gralshöhe, 1. březen 1935."

V srpnu 1931 byla pro mne napsána v prvním svazku "Ve Světle Pravdy" slova:

"Ať Ti mé Slovo svítí na Tvých cestách! IMANUEL, Gralshöhe, srpen 1931.

Obě tyto knihy mi zůstaly, přesto, že jsem byla třikrát zatčena gestapem, neboť je u sebe ukryli přátelé mé nejmladší dcery Loo. Za války jsem je měla zase u sebe; při leteckých náletech jsem je obě mívala u sebe v leteckém krytu jako svůj největší poklad v kapse na klíně. Obrázky Pána, paní Marie a slečny Irmingard jsem si přinesla, žel, příliš brzo domů, takže mi byly vzaty v srpnu 1937.

V červenci 1937 byl rozpuštěn "Přírodně-filosofický spolek stoupenců Grálu" a na jaře byly zakázány pobožnosti, které se také už nesměly konat. Nebylo to nic platné.

Při jedné domovní prohlídce mi ukradli mnoho knih a všechny fotografie s věnováním, také velký obraz Pánův, který visel v mém pokoji.

Celou svou vůli jsem se soustředila na to, aby nebyly odneseny žádné služební předměty, všechny předměty na oltář s grálskou mísou, veškeré mé učednické spisy, promluvy k učedníkům, provádějícím křest, které mi byly svěřeny, můj plášť křtícího učedníka, který hledali, jehož se několikrát dotkli, aniž jej poznali. Aby to všechno nepadlo do jejich rukou, musela jsem obětovat všechny své osobní doklady, své vzpomínky. Smířila jsem se s tím, protože to ostatní mělo být zachráněno. Samozřejmě že ne jenom v důsledku mého stanoviska, ale také proto, že jsem úpěnlivě prosila o pomoc. Na svém posledním obrázku mi Pán daroval slova:

"Božská síla stojí po boku toho, kdo touží po Světle."

Tato slíbená milost, kterou jsem mohla již několikrát tak silně prožít, byla skryta hluboko v mém srdci, tu pochopové nemohli odnést.

Ostatně při třetím přepadení jsem mohla prožít, jak lidé, kteří byli zprvu drzí a triumfující, stáli tu pak zahanbení a malincí. Působil při tom můj klid, cítila jsem se jakoby ve světlém kruhu ochrany, šťastná - nedovedu ten pocit jinak vyjádřit - že smím hájit své přesvědčení. Kdyby byli mohli jednat proti rozkazu, byli by mi nakonec nechali všechno, co mi již odnesli. "Tak jsme vám vzali všechno", řekl jejích vedoucí, pak se na mne zamyšleně podíval a pokračoval: "Myslím si však, že jsme vám nic v podstatě nemohli vzít." Jak měl pravdu! I když mi vzali mé milé obrazy, slova si nesu v srdci a obrazy ve vzpomínce. Slova paní Marie na posledním obrázku z té doby, která jsem tak často prožívala a která mě budou vždy, provázet jako přání: "Ať láska vroubí tvou cestu." Milý obrázek Irmingard v plášti, krátce po Slavnosti - Nahome - ­zůstává navždy v mém srdci a slova mě upozorňují a pomáhají:

"Tvůj pohled směřující vzhůru ke Světlu ať je vždy spojen jen s bdělostí pro Tvou cestu na této Zemi!"

Ráda bych se ještě zmínila, proč právě nyní píši o tomto zážitku. Stála jsem na schodišti a vzhlížela velkým oknem k nebi. Náhle jsem uviděla - jako poprvé - na nebi zlatý nápis. Tentokrát to byla Pánova slova:

"Budete-li muset snášet útrapy, které vám chce připravit temno, nechovejte v neštěstí v sobě žádné nenávistné myšlenky."

Hned jsem věděla, že gestapo přijde znovu. Vtom okamžiku zazněl zvonek a proti mně stálo pět mužů s jizlivým výrazem v obličeji. Klid, s nímž jsem je přijala, na ně očividně zapůsobil. Měli příkaz vzít mi také můj učednický kříž. Vyzývavě stáli přede mnou, ale nemohli nic dělat. Stála jsem klidně před nimi a řekla: "To je nemožné." Podívali se na sebe a zafuněli, ale nesměli použít násilí a jinak bych jim jej nedala. Byli úplně malí - ­viděla jsem je jemnohmotným okem - úplně do sebe zhroucení. Vedoucí se podíval po řadě na ostatní a řekl: "Vzali jsme jí jinak všechno, i ten velký obraz, na kříži už nebude záležet. Nechme jí ho."

Později jsem se dověděla, že ti muži dostali vynadáno a že gestapo mi chce kříž přece jen vzít. Věděli také přesně, že jsem nosila napřed stříbrný, a pak zlatý kříž, byli prostě o všem informováni. Jenom mému učednickému plášti říkali uniforma. Když jsem se to dověděla, zneklidněla jsem. Nevěděla jsem, jak bych se měla zachovat, neměla-li bych jim vyhovět nebo měla-li bych připustit, aby použili násilí vůči mně. Modlila jsem se, abych poznala, jak se správně zachovat a ptala jsem se v duchu Pána, poněvadž psát jsem nesměla. Dokud mi to nebylo jasné, lekala jsem se při každém zazvonění a v duchu jsem volala:

"Pane, pomoz mi udělat to, co je správné!"

Tu přišla pomoc. Pán mi dal vzkázat, že kdyby mi byl kříž vzat násilím, tak budou mít v ruce jen kousek zlata, nikoliv učednický kříž. Ten si nesu v sobě sama a nikdo mi jej nemůže ukrást! Jaký dík, jaký klid mě zalil.

"Jenom kousek zlata," utěšoval mě Pán.

Podivuhodné však je, že už nepřišli. Žádný zvonek mě už neděsil, vyzbrojila jsem se tak, že bych se proti nim postavila klidně a pevně. Mohla jsem si představovat, že to vytvořilo ochranný val kolem mého domu.

Nevšímala jsem si ani tajného dozoru, který sedával vždycky nedaleko mostu, přes který jsem musela chodit, a který mě pak sledoval všude kam jsem šla. Nedělala jsem nic, co by bylo proti rozkazu a chovala jsem se naprosto tiše. Setkávali jsme se ve dvojicích, nejvýš ve trojicích, i o slavnostech. Též při tajném zpečeťování nebo požehnání dětem, které jsem zprostředkovala, jsem měla očividnou pomoc, bez níž by to bylo v té době nemožné.

Vraťme se ještě jednou k roku 1930. Po dlouhé době, kdy byl můj muž hospitalizován v Innsbrucku v nemocnici, kde jsem o něho pečovala, byli jsme ještě asi dva týdny v našem domečku na Hoře. Pak se Dr. Gecks s konečnou platností přestěhoval do Mnichova a už nikdy nepřišel na Horu. Nikomu se Pán nevěnoval tolik, s takovou trpělivostí, chtěje mu pomoci a přece to bylo nadarmo! Tak se i pro mne objevila nutnost - nechtěla jsem ji vůbec uznat, neboť mým původním určením bylo zůstat na Hoře - abych se s ním přestěhovala zase zpátky do Mnichova. Tuto nutnost mi naznačil Pán, takže nebylo přirozeně zbytí. Směla jsem však každý měsíc přijet na několik dnů na Horu, kde byl můj skutečný domov a hned jsem mohla jít k Pánovi i k paní Marii. Vždycky jsem jim podávala zprávu o své službě a Pán hovořil o tom, jak má později všechno vypadat. Hovořil však také o tom, jak narůstají mnohá zklamání, která na Hoře prožívá. Sama jsem je rovněž pozorovala s těžkým srdcem. Pravda, přicházelo stále více hledajících, poznávajících i prosících, a počet nositelů kříže rostl nahoře i dole. Jak si Pán představoval pro lidi život na Hoře, šťastný a vděčný, zasvěcený jen svaté věci, naplněný radostným sloužením.

Jak při tom lidé dozrávají a dorůstají v opravdové služebníky ve hmotnosti, s jejichž pomocí by mohli na hrubohmotné Zemi působit i nejvyšší duchovní pomocníci, pro něž jsme měli být spojovacím článkem. Jaká síla k nám proudila od Pána, jaké schopnosti se v nás měly vyvinout! Jen mír a pravá láska, důvěra a respektování druhého - to mělo být samozřejmostí mezi lidmi.

Avšak čím více lidí přicházelo na Horu, která se měla stát místem míru, tím více bujelo ono "malé lidské", které zděšeně vytušil Pán tehdy v prvním létě na "pěti pastvinách". Stále více se to rozrůstalo. S bolestí Pán konstatoval, že lidé si budou stále více budovat život na Hoře pro sebe. Proto věděl už v roce 1936, že to tak dál nemůže jít, že se všechno musí projevit. Už neměl žádné opravdové sloupy, na nichž by mohl stavět. V zimě 1934, když pan Halseband nám četl z Volání z Prastvoření a paní Halseband ještě byla dána možnost přijímat z Prastvoření, byl Pán ještě plný naděje a radosti.

Řekla jsem mu jednou, jak krásně pan Halseband předčítá, jakoby s jeho slovy byly kolem nás výchvěvy z Prastvoření, jako by nám je při čtení zprostředkovával. Bylo to povznášející a nedovedla jsem si při tom představit někoho jiného. Pánovi zářily oči tak šťastně, jakoby říkal, že pan Halseband je přece Bílý rytíř, který stojí v síle, že se to dá vycítit a že je u něho vyloučeno, že by se mohl ještě zřítit. Ach, později musel poznat, že Světlo nemůže udržet nikoho, jestliže se on sám pevně nedrží.

Pán jednou varoval paní Halseband, že to bude její vina, ztratí-li její muž cestu. Pan Halseband byl na své paní tak závislý, že se mu to stalo osudným, čím více ona šla za svými světskými sny a přáními, za svým vlastním chtěním. Tenkrát si to varování nevzala k srdci, ještě se chlubila svým vlivem na manžela. Prosazovala jej čím dál víc a cítila se jako ve velké roli, to už nebylo sloužení.

Zažila jsem to na začátku ledna 1937, kdy jsem mohla být naposledy na Hoře, po prosincové slavnosti v roce 1936, která byla poslední, již jsem s Pánem mohla prožít, protože pak mi vzalo gestapo pas a já jsem si jej už nemohla opatřit.

Tehdy podnikal Pán se svými lidmi dosti často výlety, které měly většinou duchovní význam, jak mi jednou Pán řekl. Nuže, tentokrát se jelo do Brenneru a Pán mě pozval, abych jela s nimi. Jak mě to potěšilo! Směla jsem jet v autě Halsebandových. Moje radost se však změnila v úlek.

Paní Halseband se velmi bavila a cítila se velice povznesena ve své úloze jako první dáma, jak jsem to zděšeně vycítila z jejího chování. Vysoké působení trigonu stahovala tak dolů do své lidské úrovně působnosti a v ní se cítila být na výsluní. Při jízdě hovořila plna pýchy o tom, jaké to bude v budoucnosti, všechna radost jejích myšlenek směřovala k obrazům této budoucnosti. Byla jimi naplněna, když popisovala, v jakém paláci bude na Hoře bydlet, jaké drahé toalety bude nosit. Tak myslela a z toho se radovala. Zajisté, krása měla vzniknout i na Hoře, ale jenom jako vnější obraz k vnitřnímu záření!

Když jsem přijela z Mnichova, mohla jsem splnit některé drobné potřeby panstva. Naplňovalo mě to radostí, cítila jsem se nejvíce obdarována sama.

Jednou mi Pán svěřil úkol. Mělo to být překvapení k narozeninám paní Marie. Pán mi řekl, že nezná nikoho, komu by mohl svěřit tyto věci s takovou jistotou. Přivezla jsem tedy diadém a mohla jej v Pánově pokoji před ním vybalit. Pán si jej radostně prohlížel a těšilo ho, že paní Maria ještě nic neví. Tu se ozval z vedlejšího pokoje veselý smích paní Marie. Volala, že on před ní nemůže mít přece žádné tajemství. Její andělíčci jí prý ukázali diadém, který má právě v rukou a který je určen pro ni. Teď už ji prý může klidně pustit dál. Jí nezůstane nic utajeno.

Vzpomínám si ještě na jednu veselou příhodu. Bylo nás několik, jimž sestra Rosa ukazovala svůj dárek k narozeninám pro paní Marii. Bylo to v prvních letech na Hoře. Vtom jsme uviděli přicházet paní Marii. Sestra Rosa rychle schovala dárek za zády a pokračovali jsme nenuceně v hovoru. Paní Maria přišla a vysmála se sestře Rose, že chce tu věc skryt i když ví, že se před ní nemůže nic utajit.

V prvních letech to byla Mira, ovčácký pes, který přišel už z Tutzingu, směl být neustále s Pánem a hlídal také jeho pokoj. Já jsem se ho nebála, mohla jsem kdykoli vejít a položit něco na Pánův psací stůl, i když tu byl pes sám.

S Friedel to bylo také tak. Stávalo se však, že Mira nechtěla někoho k Pánovi pustit přesto, že ho denně vídala. Tehdy ho napadla na schodišti a pokousala. Na mou udivenou otázku mi Pán vysvětlil, že pes může vidět myšlenkové formy člověka. Právě proto nechce jeho pes pustit k němu nikoho, u koho není něco v pořádku, kolem koho krouží nedobrá myšlenka. A to byl ten případ, proč kousl.

Jednoho dne - už nevím, bylo-li to v roce 1932 nebo 1933 ­jsem zase přišla na Horu. Zařídila jsem to vždycky tak, abych přijela ve středu dopoledne a mohla zůstat do neděle odpoledne kvůli pobožnosti. Naše pobožnost v Mnichově se pak konala vždy některý den počátkem týdne. Oltář stál na vyvýšeném stupínku v mém hudebním pokoji. Také já jsem zde četla vždy Pánovu přednášku, kterou o předcházející neděli pronesl Pán v chrámu a kterou jsem dostala. Tyto přednášky byly vždy rozmnoženy a tak jsem každou přednášku rozesílala doporučeně přespolním, kteří patřili ke kruhu. Při naší pobožnosti hrával pan Mörbitz na klavír. To jen tak mimochodem.

Jednu středu tedy jsem zase přijela na Horu, bylo to asi v roce 1933. Ve středu se vždy v hale pro pobožnosti konalo čtení z Poselství, na něž jsem se těšila a svůj příjezd zařídila tak, abych se ho mohla zúčastnit. A teď žádné čtení nebylo!

Příští den, velmi zklamaná, jsem se ptala Pána na důvod. On byl velmi vážný a řekl, že čtení zrušil, poněvadž se stalo jen zvykem. Pro lidi na Hoře se všechno stává všedním a samozřejmým, nic neprožívají opravdově. Měli by to poznat a zase zatoužit uslyšet Slovo. Všechno prý tu vede tak snadno ke ztrnulosti. Bez pohybu však není života!

Pohyb, ano, o ten bylo na Hoře vždy postaráno. Najednou se provedla výměna bytů - všechno muselo být bleskurychle zase v pořádku. Když to někde neklapalo, přišla paní Maria, přehlédla jedním pohledem situaci a už všechno šlo.

Vzpomínám si ještě, jak paní Tröllsch, když se měla nastěhovat do nové správní budovy, stála zoufalá uprostřed velkého množství nábytku, s nímž si nevěděla rady. Přišla paní Maria - a brzy bylo všechno na svém místě.

Vzpomínám si na rozhovor v Tutzingu z počátku tohoto období, kdy jsem ještě měla sklon brát osobně věci, jejichž řešení spočívalo ve zcela věcné spravedlnosti zákonů Božích. Řekla jsem něco Pánovi v tom smyslu, že bych se chtěla stát ve svém správném úsilí takovou, aby mě On v soudu nemusel zavrhnout. Vysvětlil mi, že Syn Člověka sice jako soudce v soudu působí, ale nesmím si to představovat jako osobní jednání. Myslí si prý, že jsem ještě ovlivněna katolickými, tolik zpozemšťujícími obrazy a názory, v nichž jsem byla vychována. Ve skutečnosti je soud dějem záření, který se rozuzluje Jeho Slovem a bytím také na Zemi. Jenomže naprosto věcně, neosobně, podle skutečného vnitřního stavu člověka. V působících zákonech Božích je zakotvena neomylná spravedlnost. Nikdy nesmí být srovnáváno toto působení a řešení s působením nějakého pozemského krále nebo soudce. Tak vysvětloval Pán pojmy, které stále více rozšiřoval, abychom je mohli chápat z vyššího hlediska, abychom mohli v uctívání děkovat a stále více tušit velikost Boha a nesmírné vzdálenosti.

Prostřední cestu, tu první, kterou Pán objevil, mi ukázal na jaře 1928. Právě k ní se váže tak mnoho vzpomínek, poněvadž na ní rád pobýval. Od ní stoupá cesta do výše s výhledem do údolí Innu na druhé straně Kaisergebirge (Císařský les). Než začne stoupat v serpentinách do výšky kolem Fuchslöcher (Liščí díry), odbočuje stezka vpravo podél svahu dolů do malého údolí a pak do Schwazu. Někdy šel Pán touto cestičkou, když ze začátku bylo třeba něco nakoupit. Nejraději nakupoval ve Schwazu v obchodním domě Bauer-Schwarz, který byl dobře veden a dobře zásoben.

Velice mě dojímalo prosté chování a jednoduchost Pánova, jenž plnil naprosto přirozeně a samozřejmě i všechny pozemské věci, dokud to bylo nutné, dokud nebylo pomocníků, kteří by ho toho zbavili.

Svah, po němž vedla stezka, býval tehdy plný jahod. V létě jsem je trhala, někdy i se svou dceruškou, do hrníčku pro Pána k snídani. Teď už jsem žádné nenašla. Svah je zarostlý jedlemi, pod nimiž můžeme najít jen vřes a kapradí.

Stejné to bylo i s hřiby, které jsem sbírala. Pán mi plně důvěřoval a nejedl žádné, které jsem neschválila. Tak mi napadá jedna malá příhoda. Pan Mörbitz mi přinesl jeden obzvlášť krásný hřib: "Tady vám nesu něco moc krásného." Nenapadlo mi, že je určen pro dům Grálu a připravila jsem z něho oběd pro manžela. Příští den ráno se ptal Pán s úsměvem:

"No, kde je ten krásný hřib? Pan Mörbitz mi řekl, jaký krásný hřib pro mne našel."

Velice jsem se polekala. Myslím, že si mne chtěl Pán jen dobírat; já jsem to však vzala velmi vážně a hned jsem se vydala do lesa hledat hřiby. Prosila jsem bytostné o pomoc a najednou jsem uviděla na cestě, kde dříve žádný hřib nerostl, krásný a veliký hřib, který byl takový, jako ten včerejší. Hned jsem pospíchala k Pánovi a celá šťastná jsem ukazovala svůj nález.

Pán se smál, že mi jej určitě postavili do cesty bytostní, abych byla zase klidná a on aby dostal stejný, jako byl ten včerejší.

Chtěla bych připomenout, jak se Pán uměl k nám sklonit i v malých věcech a skoro bych řekla, že uměl být nejen veselý, ale téměř bezstarostný. Vedle vážných a hlubokých prožívání mnoha hodin nám dával příklad i v prostém, radostném bytí. Jeho umění radovat se i z nejmenších drobností nás činilo šťastnými a současně bylo pro nás poučné.

On, pro něhož pozemské neznamenalo v podstatě nic, se uměl radovat z květiny, ze všeho krásného a nejvíc z toho, když někdo chtěl potěšit druhého. Všechno se stávalo darem! V prožívání s Pánem nebylo nic bez významu, ani to zdánlivě nejnepatrnější.

Zmiňuji se o květinách. Jednou mi Pán řekl, že i ta nejkrásnější květina na zemi je jen bledým odleskem zářících barev průsvitnosti a něhy vyšších úrovní a může nám dát jen slabé tušení květin v jeho domově.

V prvním období v Tutzingu jsem jednou hovořila s Pánem o krásných stavitelských a uměleckých dílech. Jsou vytvořena lidskou rukou, ale byla snad přijata z vyšších úrovní a ptala jsem se, zda se mu také libí. Tehdy mi Pán řekl, že kdyby myslel na krásu svého domova, pak by tu bylo pro něho všechno fádní. Nic vytvořené lidskou rukou nemůže odzrcadlit pravou krásu a zářivost nejčistších výšin. Ba ani duchovních úrovní. Tušení světlých jemnohmotných úrovní nám mohou zprostředkovat jen květiny, které jsou formovány bytostnými podle obrazu z duchovních úrovní.

Jednou, když jsem šla na procházku s Pánem do hor, zatoužila jsem po krásném výhledu do okolí z výšek. Řekla jsem, že by bylo nádherné vystoupit na vrcholky, Pán však s napomenutím v hlase řekl:

"Proč vystupovat na hory? Jsou krásné i zdola."

Tehdy jsem si uvědomila, že taková přání mi nepřinesou žádný zisk a později mi opravdu už ani nenapadla.

Ve svém posledním roce pozemského života v roce 1941 mi Pán V Kipsdorfu řekl:

"Kdybych ještě jednou zatoužil po svém domově tak jako před čtrnácti dny, pak si mě Otec vezme. Splnil jsem všechno. Slovo v jeho působení se vznáší ve vesmíru. Mohl bych odejít. Půjdu-li však, pak to bude pro lidstvo nekonečně těžší."

V téže době, kdy jsem byla poslední týdny s Pánem, mi řekl na výletě do Kötschenbrody před domkem, v němž bydlela paní Maria, že, aniž si to uvědomil, ho něco vedlo k tomu, aby se v tomto domě zeptal, je-li tu možné bydlet. Pak stanula v otevřených dveřích paní Maria a ptala se, co si přeje. Na jeho prosbu, zda by tu mohl bydlet, řekla, že nemá v úmyslu pronajímat. Pak však jeho prosbě vyhověla. Stále ještě vidím tak jasně ten domek s pěknou předzahrádkou. Tak byli svedeni dohromady. Pán v té době často dlel ve vzpomínkách na dětství.

V oné době tehdy v Kötschenbrodě mi řekl Pán o své touze po domově:

"Lidstvo samo by už nikdy nemohlo najít východisko z chaosu, který si vytvořilo. Bez pomoci Světla je to nemožné. Ono potřebuje pomoc Světla."

Asi proto pak nechal ještě paní Marii a slečnu Irmingard tady, aby pokračovaly v jeho díle. Jinak bychom se už nikdy nemohli narovnat v bolesti své viny, bez této pomáhající a znovu posilující lásky. Lidstvo jako takové by bývalo úplně opuštěné. V poznání lidstva však měla přece vzniknouti říše Boží na Zemi.

Teď se však vraťme zase zpátky. Ještě jedna slavnost, byla to asi májová Slavnost 1930 nebo 1931, je obzvláště nezapomenutelná. Tehdy přijala paní Martha Bernhardt, klečíc před oltářem v poznání a pokoře, z rukou Pánových grálský křest a sílu Imanuele.

V Jeho obličeji byl nevylíčitelný výraz odpouštějící dobroty a Božské vznešenosti. Viděla jsem, jak z jeho rukou proudí světelné paprsky. To, že jsem směla vidět právě u ní toto světelné požehnání, učinilo na mne hluboký dojem. Později obdržela také zlatý kříž. Jaká je to božská milost pro nás lidi, že smíme zase odčinit své viny.

Viděla jsem ještě jeden obraz (nevím, bylo-li to o první slavnosti v pravé hale pro pobožnost nebo při májové slavnosti): Pán pozvedal grálskou mísu a přijímal požehnání Světla z Boha ­Otce, jež proudilo ze Svatého Grálu. Viděla jsem Pána stát uprostřed zlatého kříže Světla, jež z něho vyzařovalo.

Vidět to mi bylo dopřáno jen jedenkrát, ale zůstalo to ve mně navždy. Pro své přesvědčení jsem to nepotřebovala, ale smím si to uchovat v sobě jako svatý dar. A snad někdy také jako pomoc pro jiné.

V době mého pobytu na Hoře jsem měla jednou sen, vystihující můj vnitřní stav. Cítila jsem se zakomplexovaná při myšlence, že nejsem k ničemu, že mohu vykonat jen tak málo a nic tak zvláštního jako ti druzí. Ve snu se mi zdálo, že Pán a paní Maria se dívají na všechny jenom na mne ne, což mne velmi bolelo. Pak jsem dostala za úkol vyčistit koberec. Dělala jsem to horlivě a ve snu jsem při tom poznala, že nezáleží na tom co, nýbrž jak to děláme. Tu jsem uviděla v dálce přicházet Pána, paní Marii a slečnu Irmingard. Zrovna jsem byla s kobercem hotova. Co nejrychleji jsem položila koberec na zem, aby mohli po něm přejít. Koberec přímo zářil, tak docela zvláštně! Já jsem se tlačila do koutku a říkala si:

"Není důležité, budou-li tě vidět, ať však kráčejí po koberci, který jsem pro ně položila v lásce a vděčnosti."

A oni přicházeli, kráčejíce po koberci, dívali se na mne, usmívali se a já jsem zachytila, radostně se chvějíc, paprsek Světla.

Když jsem se probudila, zůstal mi ten sen jako dárek. Připadá mi to, jakoby to bylo včera, tak zřetelně to opět prožívám. Kéž bych mohla vždy připravit koberec lásky a vděčnosti, koberec pravého sloužení - bez vlastních přání!

Když jsem přišla na Horu, bývala jsem, jak jsem se už zmínila, vždy několik dnů u paní Reinhard. Později jsem u ní často sedávala a tiše četla. Ona psávala pro Pána, o tom však nikdy nemluvila a já jsem se přirozeně nevyptávala. Těšila jsem se z výchvěvů, které byly kolem ní a cítila jsem, že jsem jimi přitahována. Jednou přišel Pán a hovořil o matkách "Lásky" a matkách "Spravedlnosti". Matky "Lásky" jako byla Maria z Nazareta, jsou vystaveny většímu nebezpečí, poněvadž jsou měkčí.

Proto po narození paní Marie byla její matka odvolána. Maria byla vychována na faře těmi, kteří neměli vlastních dětí a byli jí skutečnými pěstouny. Matky "Spravedlnosti" mohly snáze plnit svůj úkol, neboť stály plně v "zákoně". Tak Dianitra porozuměla a přizpůsobila se, když jí vzal Ismael syna, Abdrushina, jemuž směla darovat pozemský život. Rovněž tak matka Pánova v této době. V tušení se plně postavila do své úlohy, aby ho chránila v dětství, vzdalovala ho ode všeho nedobrého, zajistila mu radostné dětství a jeho rozvoj. Na to ukazuje i její jméno "Emma", které stojí v zákoně. Tyto pozemské matky stály, všechny čtyři, v paprsku a ve vedení "matek" v praduchovní úrovni "Bílého domu". V době, kdy nosily vyslance Světla, byly s nimi spojeny.

Když mě ve svém posledním létě vzal Pán s sebou do Bischofswerdy, aby mi ukázal místo svého dětství, hovořil hodně o tom období. Zářila z něho velká láska a radost z jeho matky, když vyprávěl o tom, jak ho chránila a vzdalovala od něho všechno temné, aby byla kolem něho jen krása, tušíc a respektujíc v něm to, co v něm bylo zvláštní. Tak mi to vyprávěl i Pánův bratr, jak jsem se již dříve zmínila.

Pán mi také vyprávěl o jedné zvláštní paní, která byla jeho kmotrou. Ta řekla před jeho narozením jeho matce, že musí svému synovi dát jméno Oskar Ernst. On pak u ní často pobýval a ona projevovala o něho zvláštní zájem, což si uvědomil až později. Musela tušit jeho příchod. Naposledy ji navštívil před její smrtí. To už delší dobu nebyl v Bischofswerdě. Byla jeho příchodem tak dojata, plná pokory a zvláštní radosti, že přišel ještě jednou, aby se mohla na něho podívat. On sám nosil tehdy ještě vnitřní pásku a pochopil vše teprve později. Považoval též za zcela přirozené, když jako dítě chodil sám venku a do přírody, když vídával zvláštní hvězdu a teprve později zpozoroval že ostatní ji nemohou vidět. Miloval samotu v přírodě, kde kolem něho byly postavy, které přicházely k němu i později.

Nestranil se ani chlapeckých her, při nichž se jaksi samozřejmě stával vůdcem. Jednou jsem mluvila s Pánem o Mozartovi a lehkomyslné době rokoka, které jsem nemohla dát do souladu. Mozartovo chování a taková hudba! Pán mi vysvětlil, že Mozart byl člověkem své doby, lehkomyslného rokoka, on tím však neutrpěl škodu. Žil s lehkým srdcem, a plnil svůj úkol v hudbě a žil jenom pro ni. Svět tónů ho spojoval s vyššími úrovněmi. Aniž se bude muset znovu inkarnovat na Zemi, smí pěstovat hudbu ve vyšších úrovních k poctě Boha.

Pán hovořil také o tom, že Goethe, Beethoven - myslím - ­i Wágner se již nebudou inkarnovat a budou ze své úrovně působit dolů podnětným způsobem. Pán měl rád dobré gramofonové desky. Některé ze svých jsem mohla přinést na Horu. Po obědě, když Pán odpočíval, přehrávala mu slečna Irmingard vždy některé na jeho přání. Jednou jsem přišla, když slečna Irmingard klečela na zemi a hledala, co si Pán přál. Pán miloval lidové písně, obzvláště Modlitbu Rienziho a jeden starožidovský chrámový zpěv, o němž řekl, že není nic, co by v hudbě vyjadřovalo tak silně uctívání Boha, tak hlubokou úctu k Bohu. Jednou jsem přinesla 1. Symfonii od Beethovena s vídeňskými filharmoniky pod taktovkou Furtwänglera.

Pán ji poslouchal velice rád. Cenil si ji tak, že mi jednou řekl, že by byl nejraději, kdyby mu mohla být jednou zahrána při jeho odchodu do domova.

Ke Slavnosti Zářící Hvězdy, 29. prosince 1934, jsem dosáhla toho, jak už jsem se jednou zmínila, že jsem mohla vzhledem ke své chorobě uposlechnout Pánovu výzvu a zůstat skoro půl roku na Hoře. Myslím, že se to muselo podařit. Roky 1934/35 - to byla ještě doba naděje a radosti. Ty zimní měsíce nám přinesly velmi zvláštní prožívání a pomoc. Tehdy šli všichni učedníci a povolaní správnou cestou k výšinám a pravému chtění sloužit. Byla to nejšťastnější doba naděje pro Pána a tím i pro nás.

V té době předčítal jedenkrát týdně pan Halseband učedníkům, co mezitím bylo přijato paní Halseband jako "Volání z Prastvoření". Tehdy byla zřejmě v nejlepším duchovním stavu, jinak by nemohla být nádobou vhodnou pro tuto práci. "Zjevení Janovo" přijímala paní Manz, jíž byly umožněny výhledy a putování jejího ducha do vyšších úrovní.

Halsebandovi se později přestěhovali natrvalo do Mnichova - bylo to asi v zimě 1936/37 a už se nikdy na Horu nevrátili. Při jedné mé návštěvě v jeho kanceláři mi řekl pan Halseband, že chce zůstat věrný Pánovi, ale že to nejde tak, jak si to Pán představuje. "Je nemožné lidi změnit. Nikdo se nezmění, my také ne!" Hitler prý jde správnou cestou, dosáhne toho, co chce, poněvadž využívá lidí takových, jací jsou, i s jejich temným chtěním. Proto dosáhne moci. Byla jsem zděšena. Snažila jsem se mu vysvětlit, že srovnání není možné, že Pán nám dal Poselství Grálu jako ukazatele, abychom poznali všechno nesprávné a zlé v sobě a změnili se, aby se mohlo zrodit očištěné lidstvo a vytoužená říše Boží na Zemi. Síla ze Světla byla a bude vždy darována čistému úsilí. Ve skutečnosti už tenkrát nepoznal Pána a jeho působení. Při mé další návštěvě říkal tak nepochopitelné a zamotané věci, že jsem prohlásila, že nemá smysl s ním mluvit. Byla jsem nevýslovně smutná, obzvláště pro zklamání Pánovo.

V zimě 1934/35 jednou Pán řekl:

"Musí-li vás můj meč zasáhnout a vy v tu chvíli pocítíte, že to byla jen láska, pak vám mohu pomoci."

Paní Luft jednou Pána prosila, aby jí řekl, kdyby někdy šla dolů. On jí odpověděl, že by mu vůbec nevěřila, neboť klesá-li někdo dolů, zmenšuje se i jeho výhled a on to nemůže pochopit. To je hrozné! Když vystoupíme na vysoké hory, máme velký rozhled, avšak čím níže sestupujeme, tím méně vidíme, výhled se zužuje. Pokud se nesnažíme sami zase stoupat vzhůru, pak klesá i náš obraz!

Pán mi řekl při jednom z posledních pobytů na Hoře, kdy viděl tak mnohá selhání, jež dozrávala při tom, jak se mu lidé vnitřně vzdalovali, že mnozí věří, že se přibližují kříži a při tom se již dávno blíží k propasti. Nedá se však dělat nic, aby to pochopili.

Zima 1934/35 byla nejlepším obdobím vysokého zachvívání všech. Směli jsme denně přijímat něco nového pro náš další postup, abychom mohli sloužit. Byla tu sestra Rosa, zvláštní služebnice Růže, paní Marie, aby pomáhala nemocným. Paní von Troeltsch, které byla darována velká schopnost pro její službu, schopnost přijímat, co doplňovalo paní Manz. Byli jí diktováni "Připravovatelé cesty", kromě "Ephesu" s Hjalfdarem, což přijímala paní Manz. To znamená, že musela duchovně přijímat a pak transformovat do hmotného, při čemž se snadno vloudily vlastní myšlenky a způsob vyjadřování. Směla také vybudovat školu. Právě ji Pán poučil, jak mají být vyučovány děti ve speciálním grálském vědění o barvách a tónech, jejichž zachvívání spočívá v zákonech a to je hlavní úkol kromě ještě jiného. Ona vedla tuto školu, která se začala krásně budovat. Tato škola byla uznána státem a mělo být umožněno navštěvovat ji dětem nositelů kříže ze všech krajů. Při tomto krásném začátku působil také učitel Vollmann z Westfálska. Učil téměř všechno, co děti potřebovaly u ročníkových zkoušek, kromě toho, co se ve výuce týkalo grálského učení.

Moje neteř učila větší dívky tkát. Slečna Gretel Kölle měla povolání k výuce hudbě, směla hrát na varhany v chrámu a obdržela proto zvláštní kříž. Při své chrámové hře měla nalézt spojení k Cecilií. Žila-li paní Berminger již tehdy na Hoře a byla učednicí, nevím přesně. Pan Lucien Siffrid žil často delší dobu na Hoře, bylo-li to v této době, nevím.

Již jsem psala o večerech pro učedníky, při nichž byly vznášeny dotazy a které vedl pan Halseband. Pán je obyčejně zodpověděl v následující neděli ve svém proslovu při pobožnosti. Tak mohl každý z nás poznat, jestli se sám stal čistším.

Bylo velmi krásné a pomáhalo nám, že nám byl darován takový způsob růstu. Jak často jsem to zažila, tuto sílu Světla, která nezná malomyslnost nebo zklamání!

Později zavedl Pán takové večery otázek i pro nositele zlatého kříže, které vedl opět pan Halseband. Pánovi to přinášelo radost. Jednou do roka je sezval, stejně jako učedníky, a tu docházelo k opravdu veselým situacím. Bylo to asi proto, že nositeli zlatého kříže byli většinou lidé jednodušší a zaměstnanci Hory, bez vzdělání a nezakomplexovaní. Svou radost vyjadřovali přirozeně a bez zábran.

Pán, paní Maria, slečna Irmingard, někdy též slečna Elisabeth a pan Alexander přicházeli rádi na večeři jednou k tomu, jindy k jinému učedníkovi a tak nás obdarovávali svou návštěvou. Každému působilo radost, když mohl připravit nějakou malou pochoutku. Bývali jsme přirozenější, což bylo panstvu mnohem příjemnější. Při jídle býval Pán dosti tichý, jedl s dobrotivým úsměvem a pak pochválil jídlo. Po večeři hovořil obyčejně o něčem zvláštním, o čem ještě nepsal. Někdy také vyprávěl o minulosti svého pozemského života.

Již dříve mi Pán vyprávěl o svém pobytu v Americe a v Anglii. Také o své cestě do Řecka a jak ho to táhlo do arabské země. Tenkrát nerozuměl této touze a hledání, neměl to ještě vědět ve své těžké učební době.

Arabové ho považovali za jednoho z nich, soudíce podle jeho zevnějšku, protože se oblékal jako oni.

Vyprávěl mi také o tom, jak byl za války jako Němec internován na ostrově Man, a že tam poprvé začal tušit něco o svém poslání, které si však uvědomil až po svém návratu do Německa v roce 1920.

Když jednou Pán večeřel s několika z nás v Tyrolském dvoře v Innsbrucku, přistoupil k němu, celý rozzářený, jeden číšník. Viděli jsme, jak ho Pán přátelsky pozdravil a pak s ním, odváděje ho stranou, chvíli hovořil.

Byl to jeden ze spoluzajatců. Pán mi také vyprávěl, že pod jeho vedením tam hráli divadlo a Angličané jim v tom nijak nebránili. Jednou tam řádila těžká epidemie, které mnozí podlehli. Ani jemu se nevyhnula, ale nemohla ho porazit.

Jednou hovořil Pán o přicházejících epidemiích a já jsem myslela na to, že se nedokáži ubránit infekcím pro malou odolnost svého organismu. Pán mi už dříve řekl, že život na Hoře a v Jeho blízkosti je pro mne zvláštní ochranou. Se smíchem pronesl:

"Nechceme vás přece nechat dole zemřít!"

Pak řekl, že pokud ještě moje pozemské bytí nemá skončit a já bych přesto nemohla své labilní tělo uchránit před infekcí, tak mnou nemoc proběhne, ale neskolí mě. Připomenul mi, co mi vyprávěl o onemocnění na ostrově Man. Samozřejmě že je tu velký rozdíl! Není-li však člověk lehkomyslný a snaží-li se stát ve svém úkolu a nemá být ještě odvolán, pak stojíme také v pomoci shůry. Řekla jsem jednou paní Marii, že vím, že mé prosbě se vždy dostane pomoci prostřednictvím jejího záření, když onemocním. Až se mi pomoci již nedostane, budu vědět, že se blíží konec mého pozemského bytí, pak se budu chtít připravit a v důvěře budu prosit, abych mohla odejít s vědomím této pomoci - a budu vroucně prosit, abych i tam směla dále sloužit. Tak to bude také dobré.

"Tak to je," řekla paní Maria a do mne vstoupil paprsek její lásky.

Mohla jsem vytušit, pochopit a splnit leckteré přání Pána nebo paní Marie. Mně samé to dělalo radost a byla jsem šťastna, když jsem viděla, jak to Pán rozzářeně přijímal. Tak byl založen v roce 1932 nebo 1933 skleník, z něhož se Pán velice radoval, dokonce si v něm dal zařídit i své místo k sezení. Vím ještě, jak si Pán přál mít ve skleníku "Maréchal - Niel" - růže. Zahradník naříkal, že v celém Rakousku se tyto růže nepěstují. Tak jsem hledala v Mnichově.

Nakonec jsem našla, kde je pěstovali a koupila je. Avšak všechna námaha, dostat od úřadů povolení k jejich vývozu byla marná. Poněvadž jsem se nechtěla vzdát, muselo to jít jinak. Růže byly zdravé, to jsem viděla a jiné bych Pánovi tak jako tak nepřivezla. Použila jsem tedy opět ten dlouhý, nízký kufr a zase jsem nemohla pořádně schovat růžové keře, které byly příliš dlouhé a objemné. A podařilo se. Přijela jsem s nimi bez úrazu. Nyní kvetou ty něžné, světležluté vonící růže každoročně tak bohatě a krásně. Pán se mohl v posledních letech těšit z těch něžných květů, které byly jako slabý odraz světlých zahrad.

I zahradu jsem směla založit a později v ní pracovat, když jsem přišla na Horu. Založila jsem záhony tak, aby květiny po celé léto a barevně k sobě ladily. Brzy z jara tu byly hyacinty, narcisy a tulipány, které jsem objednala z Holandska. Byly umístěny mezi keři, které jsem vyhledala podle barev v jednom venkovském zahradnictví v Innsbrucku a sesadila je do skupin. Majitel se sice domníval, že je to zbytečná námaha a výdaje. Z jeho hlediska to bylo čestné, projevila se v tom láska zahradníka. Řekl také, že tyto citlivé polovysoké keře nemohou nahoře ve větru rozkvést. Já jsem však věděla, že se budu moci spojit s bytostnými pomocníky a udělala jsem pro to ze své strany vše, co bylo možné.

Když jsem pak zase přišla na podzim do zahradnictví v Innsbrucku - Hottingu, vyjádřil mi zahradník svůj obdiv i překvapení. Podlehl totiž zvědavosti a šel se svými kolegy na Vomperberg, aby se podíval, co vyrostlo z jeho výpěstků. Nikdy by nepovažoval za možné, že se jim tak bude dařit. Jednou, když byla paní Luft na Hoře, některé namalovala. Směla jsem také vysadit 24 šípkových růží kolem plotu a také růžové záhony. Mezi ně jsem dala Darwinovy tulipány, aby kvetly na jaře. Jednou, když jsem přijela na podzim na Horu, měla jsem v plánu osadit střed skleníku Darwinovými tulipány, aby se mohl Pán radovat už v zimě z květů. Pan Greinz se postavil proti tomu, že prý se tulipány nemohou zatahovat do skleníku, stejně by v zimě nemohly vůbec kvést.

Argumentovala jsem tím, že nemusíme dělat jen to, co je vyzkoušené, co už známe, ale musíme se odvážit dělat i něco nového a bytostné že nám už ukáže své. Chtěl prosadit jen svou a byl trochu dotčen, takže teprve s pomocí paní Marie se mi podařilo, že jsem tulipány mohla zasadit. Ty pak v zimě kvetly v plné kráse. Vždy jsme mohli prožívat pomoci, když jsme se jim v důvěře otevřeli.

V údolíčku vznikaly postupně různé dílny, a především se rozšířila stáj pro koně. Cvičili se hasiči a byl tu i noční hlídač, jmenoval se Junghans. Po navrácení Hory však již nemohl přijít z východní zóny. Byl těžce nemocen a chudobný, zůstal však věci věrný a plný touhy, která ho jistě vedla dále, když zemřel.

V letech 1933/34 až do léta 1935 se konaly v hudebním pokoji správní budovy občas koncerty, které dirigoval pan Lucien Siffrid. Pak je Pán odřekl, nevím proč. Jednou viděla paní Maria během koncertu, jak se kolem paní Lohr, která čekala dítě, vznášela světlá dětská duše. To jsem prožila. Právě jsem vzhlédla k paní Marii, když se v jejích očích zrcadlila radost z toho, co viděla.

O přestávce šla k paní Lohr a zašeptala jí radostné poselství. Pak prý k ní chtěla jiná duše a zatlačila tu, kterou viděla paní Maria. O tom jsem však slyšela jenom povídat. Pro mne bylo skutečností jen to, co Pán nebo paní Maria sami řekli nebo potvrdili. Vždycky - a žel i dnes - se toho tolik napovídalo o inkarnacích.

Jednoho dne, na jaře 1935, večer byl koncert, si mě zavolal Pán do svého pokoje a sdělil mi obsah dopisu mé dcery Loo, v němž vracela kříž. Necítila již právo nosit jej, neboť již nevěřila s takovým přesvědčením a nemůže pochopit Božské na zemi. Děkuje však za všechno a chce žít vždy podle Poselství. Snad bude moci jednou nalézt cestu zpět k přesvědčení. Pak mi přečetl Pán svůj, nevýslovně dobrotivý dopis pro ni. Může se prý kdykoliv vrátit, čím déle však bude váhat, tím těžší bude cesta.

Plakala jsem v bezmezné bolesti. Byla tak dlouho beze mne se vším, co skličujícího prožila s nositeli kříže. Kéž by byla napřed počkala na mne a se mnou se vypovídala! Avšak ve své veliké čestnosti si myslela, že ten krok musí udělat. Později dostala třikrát nedobrou radu. Tak se nechala zlomit, aniž se mnou mluvila. Byl to, žel, její způsob, se vším chtěla bojovat sama. Teprve později jsem se dověděla pravý důvod, pak se úplně uzavřela. Řekla jen, že dál musí jít sama, dokud se s tím nevypořádá - a ve svém trápení přišla skoro o zdraví. Když viděla, že má příležitost hájit ušlechtilou věc, pravdu, být něčím užitečná, dělala to vždy s radostí a podle jejího názoru to bylo důležitější, než kdyby ji okolí považovalo za nositele kříže. Avšak při veškerém úsilí o pravé lidství nemohla ve své uzavřenosti nikdy dojít k síle přesvědčení, která by všechno změnila a překonala. Považovala za samozřejmé, že můj život byl zakořeněn ve službě Grálu, vždy, když jsme se chtěly setkat, říkávala:

"Ale jenom pokud máš čas. Tvoje služba Grálu je na prvním místě, k vůli mně nesmíš nic promeškat."

Vždy cítím, jak si toho velice vážila a ctila to.

Je to zvláštní a často nepochopitelné i u vlastního dítěte, které má zřejmé chtění, že se přesto nějak zazdí, takže jsem jí nemohla pomoci. Tak jsem šla a jdu svou cestou dál a byla jsem jen ukazatelem. Nesmím a nepotřebuji ani propadnout hloubání. Neomylná Spravedlnost Boží, Všemoudrost a Láska Jeho zákonů jsou nad námi a působí podle toho, co jsme si vnitřně kolem sebe vytvořili. Odbočila jsem k příliš osobnímu tématu, ale snad to tak muselo být. Každopádně tyto listy nechci znovu zničit.

Nemohu zapomenout, jakou pomáhající láskou mě obklopila paní Maria a kolik dobroty mi Pán věnoval tehdy, když mi v přítomnosti paní Marie četl dopisy, věda jakou bolest mi působí. Připomenul mi můj úkol křtít lidi v Jeho paprsku Světla, udělovat požehnání a pečovat o lidi mně svěřené.

"Budete mít mnoho dětí v lidech, kteří hledají mne a mé Poselství. Vaše působení mi přivede mnoho lidí a vy tím budete šťastna. Jednou budete moci ke mně přivést všechny!"

Již dříve mi na Hoře řekl:

"Přivedla jste ke mně svého muže a své děti. Radujte se, svůj úkol jste splnila. Nyní nese každý sám odpovědnost za svou cestu."

Já sama jsem se tím mohla osvobodit, protože jsem za dob Ježíšových promeškala dobu ukázat jim cestu, poněvadž jsem ho sama nemohla najít, jsouc potlačována ve vlastním duchovním životě přísnou židovskou výchovou. Ta nepřipouštěla, aby žena měla vlastní myšlení a touhy, ona se pak nesnažila o nic vyššího než být služebnicí svého muže. Tak jsem sama musela s bolestí poznat příliš pozdě, co jsem promeškala. Příliš pozdě pro onen pozemský život: Moje poznání a prosby byly milostivě vyslyšeny a s poznáním Ježíše a s láskou v srdci jsem směla poznat při svém toužícím hledání také působení Abdrushina - Parsifala - Imanuele. To mi také dovolilo nalézt milost smět sloužit, která mi byla kdysi na mé prosby slíbena na jedné úrovni onoho světa. Dokonce jako dítě jsem měla v sobě tak silné vědění o Ježíšovi, že nebylo možné, aby jím někdo ve mně otřásl.

Totéž bylo s poznáním Pána. Jako dítě jsem měla duchovní prožití, které mě od té chvíle vedlo k hledání Grálu a mého úkolu. Když jsem se před několika lety potácela mezi životem a smrtí, měla jsem velmi silný duchovní zážitek. Ukázal mi mé povolání z onoho světa, moje putování tady i působení Pánovo na Zemi v milosti očisty od všeho temna v soudu. Viděla jsem přitom i své vlastní úsilí.

Tenkrát, tedy v onen den koncertu, řekla paní Maria:

"A teď půjdete s námi na koncert", uchopila mne za ruku a připojila:

"Nyní už nesmíte plakat ani být sama."

Pán se souhlasně usmál. Tak jsem směla jít s nimi, ještě celá uplakaná a přece podivuhodně zhojená tak něžným paprskem pomáhající lásky a pomoci. Do poslední řady, která z tohoto důvodu zůstala volná, si sedl Pán. Pak mě paní Maria postrčila vedle něho na její místo, takže jsem seděla mezi nimi, zahalena paprsky pomáhající a posilující lásky!

Smět prožít takové milosti, pro to nejsou slova! Už si nepamatuji, co jsem napsala své dceři. Vím jen, že jsem zůstala na Hoře do poloviny června, jak bylo původně domluveno.

V zimě 1936 se mi dostalo v Mnichově důkazů o připravovaném nebezpečí. Sama jsem již neměla možnost jet na Horu, abych o tom zpravila Pána a psát jsem také nemohla, poněvadž každé psaní bylo již dávno kontrolováno. Poslala jsem slečnu Wilcke a přikázala jí, že musí mluvit sama s Pánem a varovat ho, že pan Halseband jde po příliš odvážných cestách. Byla jsem na to upozorněna tak, že jsem si při odevzdávání peněz v nakladatelství všimla, že se s nimi provádějí nějaké machinace. Varovala jsem tedy pana Halsebanda, že musí bezpodmínečně hledat jiné cesty pomoci. Světlu nelze sloužit nečistými prostředky, to škodí Pánovi i ušlechtilé věci. Pán mu přece s důvěrou svěřil důležité finanční záležitosti.

Tehdy byl pan Halseband poněkud zviklán, ale přesvědčoval mě, že nezná jinou cestu. Domníval se, že když nezná jiné východisko, musí Světlu sloužit i temné cesty, kterých on musí využít.

Žel, slečna Wilcke se vrátila s nepořízenou. Pan Halseband i pan Manz se jí vysmáli a řekli, že nepotřebují nikoho, kdo by je napomínal a Pána tím prý nesmíme zatěžovat. A tak byla odsunuta stranou, aniž mluvila s Pánem nebo s paní Marií. Pán však přece něco tušil - alespoň já to tak chápu - neboť v té době hovořil v chrámu na téma:

"Když je nouze nejvyšší, je vám pomoc Boží nejbližší."

Ach, kdyby si to byl pan Halseband vzal k srdci, byl by mohl asi ještě neštěstí odvrátit. Zůstal však lehkomyslný, domnívaje se, že má pravdu. Ach, jak často může být naše cesta jen docela úzkou stezkou, která vede vysoko ve strmých skalách a my nevidíme nebezpečí a domníváme se, že jsme bezpečni! Ano, můžeme se vždy jen modlit a prosit o správný výhled, abychom neklopýtli!

Vrátím se zpět do období léta a podzimu 1935, kdy došlo k duchovnímu varování před nebezpečím útoku, a my ženy jsme směly tvořit na naši prosbu ochranný val kolem Hory. Při těch začátcích jsem byla ještě na Hoře. V lednu 1936 mi byl gestapem odebrán pas a tím mi bylo znemožněno jezdit přes Švýcarsko do Rakouska. V létě 1935 jsem každé ráno vstávala s radostí ve 4 hodiny a pospíchala do zahrady domu Grálu, kterou jsem za slunečních dnů zalévala. Na podzim jsem tu byla delší dobu. Paní Maria mi přidělila v zahradě práci, o kterou jsem prosila a také jsem se zapojila do služby při hlídání. Jednou ke mně přistoupil Pán a řekl s dobrotivou vážností:

"Víte, že jste pověřena touto prací nejenom zde v zahradě?"

Oh, ano, věděla jsem to a mé srdce bylo plné díků za tuto důvěru, tento dar, jehož se mi dostalo tímto pověřením. Mé tělo mohlo stěží unést tlak síly takového naplnění.

Každé i to zdánlivě nejmenší slovo, jež Pán pronesl, všechno, co dělal a s čím se na nás obrátil, mělo duchovní smysl a bylo nám duchovní oporou. Nic, vůbec nic nebylo u Pána, co by nebylo založeno na duchovním smyslu. To právě bylo to Božské v něm, co působilo prostřednictvím jeho lidského bytí.

Tak nikdy nekončila moje práce v zahradě před domem. Vždy jsem našla větvičku, která chtěla býti přivázána! Pán stál často na balkóně a shlížel dolů ke mně. Cítila jsem, jak mě jeho pohled posiluje, jak nepopsatelně sílí touha smět sloužit.

V těchto týdnech mě jednou zavolal Pán k sobě do domu a ukázal mi kameny, které byly určeny pro nás, abychom je nosili. Nevím, byly-li určeny pro všechny. Pán vyhledal ten nejjasnější mezi těmi, které vypadaly jako ametyst a řekl, že je v něm nejvíc světla a že se ke mně hodí nejlépe. Jestli prý jej chci. Jak ráda bych byla chtěla tenhle, který Pán pro mne vyhledal. Ametyst je přece kámen v mém kříži učednice a je ten nejjasnější ve svém druhu.

Když jsem byla zase v Mnichově, dala jsem kámen zasadit do zlata jako drahocenný přívěsek. Mohla jsem jej nosit současně s učednickým křižem, který se tenkrát nosil ještě na stužce. Když jsem pak zase přišla na Horu, směla jsem jet do Innsbrucku, kde Pán večeřel ještě s několika lidmi v Tyrolském dvoře. Když jsem seděla s Pánem ve vestibulu, mohla jsem mu dát svůj přívěsek. Držel jej dlouho ve své štíhlé ruce a zase jednou jsem viděla, jak z ní pronikají do přívěsku paprsky světla, zatímco se Pán díval na kámen a pak zase na mne. Sotva jsem dýchala naplněna díkem a štěstím. Pak mi se svým zářícím pohledem podal kámen. Celá jsem se vnořila do Jeho záření. Byla jsem úplně omámená a musela jsem se nutit vrátit do skutečnosti tohoto hotelového prostoru, což mi též umožnila Pánova přítomnost. Avšak v těchto okamžicích milostivého daru Pánova ze síly Světla, jsem byla vzdálena od pozemského okolí a vůbec jsem si je neuvědomovala.

Později v Mnichově přišlo ke mně gestapo jako ke známé vedoucí grálského kruhu. Chtělo mě zastrašit a zpřeházelo celý byt, aby našlo vymyšlené tajné spisy. Nakonec mě odvedlo, protože jsem se nechtěla odloučit od svého kříže. Seděla jsem, zatčená, několik hodin v jejich úřadovně. Nebyla jsem však poslána, jak bylo plánováno, do koncentračního tábora v Dachau, musela jsem však slíbit, že nebudu nosit kříž veřejně, má-li mi být ponechán. Zůstal mi však kámen, který jsem nosila veřejně a jeho vyzařování se neminulo účinkem. Když jsem seděla ve skleněné kukani, hlídané ozbrojeným SS-vojákem - jaký strach měli tito lidé - prožívala jsem nejpodivuhodnější hodiny svého života. Byla jsem naprosto klidná, zcela naplněná vědomím, že se neděje nic, čím bych nemohla sloužit Pánovi ve vůli Boží. Byla jsem proniknuta touto jedinou myšlenkou, proto jsem neprosila o pomoc, abych se dostala z této situace, která mi mohla být určena. V každém případě světlá hvězda, kterou jsem cítila, mě tak silně spojovala s Pánem, že mohla působit na tuto budovu s jejími temnými činy. Snad mohla pomáhat i jednotlivcům a probudit v nich touhu po Světle.

Zkoumat to však nebylo mou věcí. Já jsem k tomu mohla dát jen možnosti. Měla jsem v sobě jen velikou radost, že stojím za Poselstvím Světla s klidným přesvědčením, povznesená nad všechny pozemské trampoty. I to byla milost, že jsem to směla prožít. A byl to ten člověk, který mě musel zatknout a na kterého učinilo velký dojem moje chování u mne doma, který mi zase vybojoval v téhle hodině mou svobodu. Směla jsem si dokonce ponechat svůj kříž, jen jsem musela slíbit, za sebe i za ostatní v Mnichově, že jej již nebudeme nosit veřejně. To jsem slíbila, abych nepřipravila Pánovi potíže tím, že bych se postavila proti vládě, jak by to mohlo být chápáno. Možná, že tento zážitek byl určen jen pro mne.

"Věrnost Světlu přináší sílu ke vzestupu".

Tato slova mi napsal Pán úplně na začátku na svůj obrázek. A počáteční slova mého povolání, když jsem v létě 1929 obdržela zlatý kříž, zněla:

"Už dávno čeká tvoje duše na volání; v nejedné bouři jsi osvědčila svou věrnost..."

Kéž bych byla dokázala tuto svou odvahu vždy i později! V roce 1947 jsem přijela na Horu a paní Maria mě pověřila milostí sloužit v neděli v chrámu pobožnost. Já jsem se však v pátek večer nachladila. V sobotu jsem měla ochraptělý hlas a paní Dörflinger řekla, že mám chraplavý hlas, tak jsem šla za paní Marií a řekla jí, že si netroufám příští den s tak nemožným hlasem sloužit bohoslužbu. Paní Maria vypadala zklamaně a docela hněvivým hlasem řekla:

"Tak, paní Dörflinger si to myslela!"

A po krátké odmlce, kdy jsem se měla stát bdělou, řekla káravě:

"Nuže, když vy si netroufáte, tak bude sloužit pobožnost Alexander."

Vyšla jsem hluboce stísněna, žel jsem se nevrátila. Poznání mi došlo teprve až bylo příliš pozdě. Už nikdy jsem nebyla pověřena touto milostí.

Proč bylo mé cítění, mé vědění tak zazděno, proč jsem byla tak malomyslná, tak do sebe uzavřená! Kdybych byla měla pravou důvěru v Boha, o níž k nám hovořil Pán ve své přednášce "Zející rána", byla bych věděla, že když jsem něčím pověřena, pak se mi k tomu dostane také síly, i kdyby se to rozumovému myšlení zdálo nemožné! Kde bylo tehdy mé vlastní poznání pro něž jsem tehdy při hodině otázek pro učedníky našla vyjádření:

"Já nejsem nic, ale u síle Světla to dokážu."

Bylo by stačilo, abych jenom poprosila malé pomocníky a oni by mi pomohli překonat ochraptělost. Malomyslnost je nevděčnost k pomocníkům, které nám dal Bůh ku pomoci jako své služebníky, je to nedostatek důvěry. Tenkrát jsem to sama bolestně pocítila. Později jsem na to nikdy nezapomněla, když jsem musela bojovat s ochraptěním. V okamžiku, kdy začala pobožnost, byl můj hlas jasný, když jsem o to vroucně prosila, aby tím pobožnost nebyla rušena. Ještě jednou došlo k selhání: Začala jsem číst - a hrůza! - můj hlas byl zastřený. Četla jsem dál, a můj hlas se neprojasňoval. Sebrala jsem se a vroucně prosila o pomoc. Byla jsem vyslyšena. V okamžiku bylo zlo jako odvanuto. Mělo to svůj důvod: Byl tu někdo z Hory. V jednu chvíli jsem si pomyslela, že přece budu mít jasný hlas. Bylo by to hrozné, kdyby ten člověk na Hoře vyprávěl, že můj hlas byl zastřený. Musela jsem to prožít, abych poznala, jak snadno ruší vedlejší myšlenka čistotu cítění a tím i dosažení úspěchu. Jen kvůli pobožnosti byla pak vyslyšena má upřímná prosba.

Být vždycky tak chybující, vždycky dělat zase chyby, z nichž se musíme zase znovu učit a teď také ve větší odpovědnosti - to je hrozné! Pán řekl jednou velmi vážně, bylo to v prvním roce na Hoře:

"Samo dobré chtění nestačí!"

Řekl to bezprostředně pro mne a já jsem tomu neporozuměla. Snad to tehdy nebylo určeno pro stávající okamžik, nýbrž proto, aby to ve mně žilo jako varující poznání. Co Pán řekl, bylo všeobsáhlé a určeno pro všechny časy.

Jednou jsem se z toho obviňovala před Pánem a naříkala jsem, jak jsem proto nešťastná. Tehdy mi Pán řekl dobrotivě a povzbudivě, že

"když člověk udělá chybu a pak ji pozná jako to, co je zlé, jako já nyní, tak ji už překonal a postupuje o krůček dopředu."

Jindy mi řekl, také ve své pracovně,

"že člověk sám může poznat, zda postoupil dál, když při pohledu nazpět pozná ve svém chování něco, co by nyní už nebyl schopen udělat."

Tak jsem zase odbočila v úvahách o sobě samé. Nevím, čím to je. Často se stává, že píši od srdce vzpomínky, k nimž mě náhle něco nutí, a pak zase musím hledat, kde jsem vlastně přerušila své provizorní vyprávění. Tak se objevují zážitky a slova Pánova a líčení, která patří do rámce mých osobních prožitků a poznání.

Samozřejmě máme a musíme předávat dále záření ze Světla, která jsme přijali jednoduše svým bytím, svými myšlenkami, celým svým vnitřním postojem ve vědění o dění Světla, v našem čistém chtění sloužit této vznešené věci Pána. To je právě zvláštní úkol učednictví, nechávat dále působit přijaté záření ze Světla jako ten, kdo je převádí do hrubé i jemné hmotnosti, do úrovní onoho světa, aby je probouzel, posiloval jejich touhu po Světle, aby působil také na žijící, kteří se otevřou záření Světla.

Vycítila jsem však u jednotlivců, obzvláště u paní Lohr, osobní domýšlivost, spoléhající se ve svých představách na vlastní obrazotvornost, což mne polekalo. To totiž způsobuje nemožnost čistě přijímat a čistě vést dále. Avšak k výtkám jsem neměla právo ani oprávnění. Vůbec každý lidský duch je nezávislý na jiném a stojí proto také sám pro sebe ve své odpovědnosti.

Samozřejmě, jestliže my, kteří sloužíme, netvoříme řetěz, přijímajíce z řetězu od vyšších, abychom mohli v zápalu čistého chtění vést dále, pak dochází ve velkém soukolí k zadrhnutí. V tom spočívá pak odpovědnost a vina každého jednotlivce.

V letech, kdy jsem mohla jezdit přes Švýcarsko, nebyla jsem vázána na určitou dobu a toho jsem pro svůj pobyt na Hoře velmi využívala. Nicméně jsem musela vždy myslet na své povinnosti dole, na vedení kruhu, který byl roztroušen po celém Bavorsku, na pobožnosti, na přípravu a péči o hledající a nositele kříže, do roku 1937 též na vyřizování všech důležitých pozemských záležitostí.

Musela jsem hledat správnou míru pro délku svého pobytu na Hoře. Snažila jsem se neupřednostňovat svá vlastní přání, která by mě zdržovala na Hoře příliš dlouho. Jen jsem se modlila, abych to dokázala. Pán mi při tom nepomáhal.

"To musíte vědět sama", řekl, když jsem se ho ptala.

Někdy jsem si nebyla jistá. Bývala jsem však naplněna radostí, když mě slova Pánova živě pronikala. Vím ještě, že když jsem směla poprvé číst na pobožnosti přednášku "Budiž Světlo" ­nemohla jsem sama slyšet Pána, když, ji četl na Hoře - málem mé tělo nevydrželo mohutnou sílu Světla, jež tryskala ze slov, která nesla poznání do nekonečných dálek. Když jsem pak vyprávěla Pánovi o tomto prožívání, potvrdil mi, že Jeho Slovo může mnou tak živě proudit a skrze mne působit, poněvadž jsem mu zcela oddána. Je prý pochopitelné, že tělo je tím otřeseno. Vykonávat pobožnosti patřilo pro mne, vedle jiných věcí, k nejposvátnějším povinnostem.

Jednou mi řekl Pán, vlastně to řekl několikrát a také mi to napsal:

"Vaším úkolem je křtění."

V této souvislosti řekl, že nepovedu kruh natrvalo, i když mi přirozeně bude ponecháno vše, co souvisí s mým úřadem učedníka a s duchovními povinnostmi.

Tedy vnitřní příprava lidí, což mi bylo dáno jako něco mimořádného a bylo vloženo do mého bytí, pro což jsem byla připravována. Ovšem vnější úřad vedoucího má být později vložen do rukou mužů, neboť vnější výstavba má spíše pozemský charakter a všechno vnější působení odpovídá mužskému druhu.

Začátkem roku 1936 - byla jsem na Hoře od 27. prosince, přišla jsem na Slavnost, která se stala tou poslední Pánovou slavností na Hoře - ozývaly se ve mně bolestivé myšlenky na rozloučení. Byla tu bolest, kterou jsem si neuměla vysvětlit, které jsem se však ani nedovedla zbavit.

Měla jsem v sobě tušení přicházejícího těžkého období pro Pána, pro pozemský trigon, pro Horu, na níž se právě nyní všechno krásně rozvíjelo. Hledající a nositelé kříže z kruhů, které vyrostly v nížinách, hnala jejich touha k Hoře Spásy. Pán byl neúnavný a udělal si čas pro každého toužícího a jeho otázky.

Spíš jsem tušila než věděla o tom, co přijde - že se pro mne blíží rozloučení, že dojde na dlouhou dobu - nebo pro mne snad navždy - k odloučení. Smutek mne skoro dusil. V té době jsem opět mohla jet do Innsbrucku, kde byl Pán s několika přáteli na večeři. Byl tenkrát docela veselý a hovořil dokonce více než jindy. Byly to hodiny uvolnění. O čem Pán hovořil, to jsem si nezapamatovala. Také pan Halseband hodně vyprávěl. Mne však poprvé přepadl tento nevysvětlitelný smutek. Musela jsem se velice ovládat, aby to nepoznali, a potlačovat slzy, abych ostatním nepokazila radost z tohoto večera. Najednou jsem věděla, že se s Pánem už nikdy nesetkám v Innsbrucku v tak příjemném kruhu přátel, že se vůbec loučím s Horou a se vším, co jsem tu s Pánem prožila. Nikdo nepozoroval mou bolest, kromě Pána ovšem. Pohlédl na tu stranu, kde jsem seděla na rohu stolu - on sám seděl v čele stolu s paní Marií a slečnou Irmingard, vedle ní byla paní Reinhard a proti němu Halsebandovi. Podíval se na mne nekonečně dobrotivě a povzbudivě:

"Proč tak smutná ? Copak vás netěší, že tu můžete být s námi? Není to přece naposledy, co jsme tak pohromadě!"

Zakoktala jsem, že jsem opravdu šťastná a plná díků za to, že tu smím být.

Jistě, nebylo to naposledy, co jsem byla s Pánem. V Berlíně, v Kipsdorfu, v Drážďanech, Kötschenbrodě a Bischofswerdě mi opět zasvitlo toto štěstí a dokonce ještě zvláštním způsobem. Avšak jaké hrozné roky mě od toho dělily. Co musel od lidí vytrpět Pán, trigon. Jeho síla Světla, která musela skrývat své mocné působení v sobě, bez zakotvení v plamenném kruhu naší věrnosti!

Když Pán odešel do svého domova a v Bischofswerdě, jeho rodném městě byla uložena jeho pozemská schrána, řekla i paní Maria, že jí Pán řekl, když odcházel, že nikdo z nás nebyl ještě takovým, jak by to od nás očekával.

Hrozné! - vůbec se mi už nechtělo žít, byla jsem zoufalá a bylo mi čím dál hůř, až jsem poznala, že se dopouštím zrady na věrnosti, že mám ještě sloužit paní Marii a slečně Irmingard na zemi. Tu jsem vroucně prosila o sílu, abych zase mohla stoupat. A podivuhodná síla ke mně proudila. Když jsem o tom vyprávěla paní Marii, která přijela na jaře na návštěvu do Mnichova, řekla:

"Vaše chtění zemřít bylo nesprávné; avšak v okamžiku, kdy jste to nahlédla, mohla jsem vám pomoci. Cítila jste to?"

Oh, jak jsem to cítila; Božská láska mi opět dala sílu žít, abych mohla ještě zde sloužit Svaté věci a Trigonu, a také abych se ještě mohla učit. To poslední jaro před Jeho odchodem do domova mi Pán řekl v Kipsdorfu, že žádný člověk nemůže pochopit, jak on trpí! On je přece živoucí zákon. A veškeré jednání a myšlení lidí, kteří jdou proti tomu zákonu, každý nesprávný záchvěv proti zákonům Božím naráží přirozeně na něho, což se projevuje v jeho těle jako nevýslovná bolest. Proto také to divoké střídání velmi vysokého a zase velice nízkého krevního tlaku. Toto vědomí jsem skoro neunesla, málem mi roztrhlo srdce. Pan doktor Hütter mi tehdy řekl, že žádný člověk jako jsme my, by takové střídání tlaku nemohl vydržet.

To všechno jsem tušila v oněch dnech na Hoře. Není divu, že mi bolest v tom tušení tak velkého utrpení a zklamání, které čekalo Pána, skoro roztrhlo srdce. Když jsem se směla naposledy přijít rozloučit s Pánem, on věděl, co přijde. Věděl, že Hora v tom stavu, v jakém byla, se musí zřítit. A toto zřícení očekával.

"Ach, jsem unaven", řekl poté, co se na mne podíval a viděl mé tušení, mou bolest. S povolanými sloupy, u nichž hrozilo, že tak mnozí nedokáží již stát na svém místě, nemohl dále stavět!

 

Mnichov, podzim 1958.

 

Pokračuji v dalších vzpomínkách z posledního období na Hoře. Jednou mi řekl Pán:

"Kdyby jen lidé věděli, ti, kteří se domnívají, že když jsou v mé blízkosti, že tím splnili - kdyby jen pochopili, jak jsou mi vzdáleni ti, kteří si to o sobě myslí jenom z tohoto důvodu, a přitom zklamali ve vlastním opravdovém lidství. Oni MNE ve skutečnosti vůbec nepoznali ve své vlastní malé omezenosti! Mně je bližší člověk, který neví nic o mně a mém Poselství, který snad žije na konci světa v nějaké chatrči, ale žije prostě a pokorně podle zákonů Božích. Takový je mi bližší než ti zde na Hoře, kteří si to o sobě jen myslí. Já však neodmítám nikoho. Čekám. Jsem živoucí Zákon - ­a na něm se všechno projeví. Ach, jsem tak unaven. Avšak čekám."

Jednou, asi o něco dříve, mi řekl Pán také v souvislosti se zklamáním zde na Hoře:

"Já už nezasahuji, já jen registruji."

Jindy se zmiňoval o tom, také v souvislosti se zklamáním, jak leckteří vnášejí pozemské představy do svých názorů (týkalo se to právě Halsebandových), Řekl, že je špatné, když Ho a Jeho působení, směřující z výšin sem dolů, pozorují lidé jen ze svého malého, pozemského zorného úhlu.

"Kdo dnes vidí duchovně! Je jich tak málo. A ti druzí mne vůbec nemohou poznat, kdo vlastně jsem, v mém působení z Praduchovna... . Ach, kéž by se konečně stali duchovními!"

Když se tehdy se mnou na Hoře Pán loučil podáním ruky, řekl:

"Navenek budete nyní od nás nadlouho oddělena, neboť přichází těžká doba. Budete však se mnou vždy spojena. A i když se mě nebudete moci ptát, budete se moci vždy spolehnout na své cítění a budete vědět, jaká je má vůle. Budete také vědět, komu smíte zprostředkovat mé požehnání a sílu. I v tom se můžete bezpodmínečně spolehnout na svůj cit!"

A tak to bylo. Jeho poslední slova při tomto loučení byla:

"Myslete vždy na to, že co se děje, je všechno jen Láska."

Hovořil jistě i o době, která má přijít. V těchto dnech mi na Hoře ještě řekl:

"Lidé zde na Hoře už nemají v sobě žádnou lásku. Nerozumím tomu. Odcizili se životu v nížinách. Jak potom mohou být pro lidi mosty, jakými měli být? Zůstaňte vždy pro lidi mostem!"

Později, v Kipsdorfu, když jsem směla občas přicházet do jeho pracovny, mi řekl:

"Už nikdy se nestane to, co bylo dříve. Už nikdy se lidem tolik nepřiblížím! Stane se to jinak než dříve. Jen lidé, kteří stojí kolem mne v přímé službě, s nimiž mám osobně co do činění, budou se mnou moci mluvit ve službě. Pro ty ostatní platí řetěz těch, kteří slouží."

A jindy:

"Den mého narození bude vždy velkým svátkem. Avšak všechna nádhera a krása, která má být rozvinuta, bude sloužit jen k uctívání Boha! To si nesmějí nikdy lidé nesprávně vykládat!"

V Kipsdorfu, bylo to jeho poslední jaro, byl neustále pod dozorem a pronásledován, mi řekl, když jsem zase jednou směla přijít:

"Kdybych ještě jednou zatoužil po domově jako před čtrnácti dny, tak mne Otec odvede. Splnil jsem všechno, mohl bych jít. Ale když odejdu, bude to mít lidstvo nekonečně těžší!"

V Kötschenbrodě mi Pán řekl, že bez pomoci ze Světla by lidé nemohli dosáhnout toho, aby nalezli cestu z chaosu, který si sami vytvořili.

Když Pán opustil zemi, ptala se paní Maria v první bolesti, proč ji a slečnu Irmingard nevzal sebou. Dostalo se jí odpovědi, že by jinak lidé nedošli(?). Vyprávěla mi to, již zcela na to zaměřena.

Jedenkrát hovořil Pán též o budoucnosti:

"Lidstvo smí ještě mnohé nalézt. Stojí teprve na začátku poznání o působících silách v přírodě o tom, jak jich může správně použít. Jestliže vědci, kteří jsou skutečně naplněni přáním pomoci lidstvu, pokorní a u vědomí své vlastní nedostatečnosti budou hledat cesty, pak k tomu cesty budou moci najít. Otevrou se jim netušená poznání v pomoci ze Světla. Avšak právě jen v pokorném přijímání!"

Tyto listy představují celé mé prožívání, jak jsem je psala od srdce. Je to prožívání jednoho tolik omilostněného, avšak ještě chybujícího člověka, který usiluje v pravém sloužení učinit v sobě Slovo Pánovo živoucím, žít je tak, jak mu je darovala nejvyšší Láska.

"Poněvadž se namáháš žít podle Slova, budeš mít jeho ochranu a záštitu po všechen čas!"

To napsal Pán jako zaslíbení na jeden obrázek pro mne. Kéž bych vždy poznala pravou cestu v pravém úsilí, aby Jeho nekonečná trpělivost a láska ke mně nebyly marné, aby se Jeho zaslíbení mohlo také vyplnit v Jeho Spravedlnosti a Lásce!

Když se Pán loučil s touto zemí, několik hodin před tím, slyšela jsem, jak promlouvá ke mně, jeho slova snad patřila všem, které zasáhla tato bolest a kteří hledají Pravdu - bylo to vlastně volání:

"Máte můj odkaz! Žijte SLOVO !"

 

 

V nejhlubší vděčnosti                                                             Elisabeth Gecks

 

 

 

 

Část čtvrtá:   O začátcích mnichovského kruhu Grálu

 

Namluveno paní Elisabeth Gecks na magnetofonový pásek v červnu - červenci 1966 a přepsáno paní Ursulou von Bieler; paní Gecks písemně doplněno až v září 1967.

Když byl Pán ještě v Tutzingu, krátce před tím než se přestěhoval v r. 1928 na Horu, našli k němu cestu paní Reinhard, paní Manz a manželé Halsebandovi prostřednictvím pana Mörbitze. Pan Mörbitz byl známý astrolog. Sestavil horoskop Oskara Ernsta Bernhardta a z něho sám poznal Pána. Upozornil mnoho lidí na Abdrushina, kteří tak přišli k Poselství. Pan Mörbitz bydlel v Mnichově. ­

Já sama jsem byla seznámena s jeho přednáškami paní Luft a pak jsem se osobně setkala s Pánem a paní Marií. V té době jsem žila v Mnichově. V našem domě jsme měli v poschodí velkou knihovnu. Jednoho dne poprosil Pán mého muže a mne, zda by mohl některý večer u nás přednášet. S tím jsme samozřejmě rádi souhlasili. Byli tu všichni jmenovaní i jejich známí. Byli jsme první, kdo vytvořili v Mnichově skupinku.

Také v Tutzingu měl už Pán porůznu několik setkání, na něž přicházeli lidé z různých míst, neboť už vyšlo malé fialově vázané Poselství. Pro některé, kteří je četli, bylo objevem, i když nešli dále, byl to vždy opěrný bod. Tak se stalo, že už v době, kdy Pán bydlel v Heilbrunnu, našla cestu k Poselství celá rodina Kölleova a s nimi i jiní ve Stuttgartu, kde Kölleovi žili. Ti se také účastnili jednou velkého setkání v Tutzingu a navázali tak později spojení s Mnichovem.

Tak přicházeli k Pánovi z různých míst Německa lidé, kteří zčásti přišli později i na Horu. Už v Tutzingu Pán dvakrát slavnostně křtil. Bývalo to vždycky tak, už dole nebo později na Hoře. Když přicházeli lidé, s nimiž bylo obtížné se domluvit, byli mi svěřeni. Takoví bydleli tenkrát jeden nebo dva dny před křtem u mne a já jsem je mohla ještě připravit. Vzpomínám si, jak jednou přijela z Magdeburgu nějaká slečna Peters, která žila později také na Hoře. Bylo opravdu velmi obtížné s ní hovořit, ještě i potom zůstala u mne osm dnů. Vím ještě, jak mi Pán řekl:

"To byl opravdu pro vás těžký úkol. Byla, jak se později ukázalo, silně egocentricky zaměřena."

Když se pak Pán přestěhoval na Horu, poněvadž tam bylo místo, které Mu bylo jako Vyslanci určeno, šli někteří dále cestou za ním, jiní nikoli, podle toho, zda to pochopili nebo ne. Halsebandovi, paní Reinhard, pan a paní Manzovi, můj muž a já jsme se přestěhovali na Horu.

Po nějakou dobu byl dole ponechán každý sám sobě. Pan Mörbitz s paní přišli na Horu a bydleli tu. Mezi lidmi, které přivedl, byli mnozí pod silným vlivem astrologie a okultismu. Pán o nich řekl, že pro ně je velice těžké najít cestu k Poselství, poněvadž žijí příliš ve fantazii, která jim brání poznat Poselství s nezbytnou vážností a touhou.

Když se paní Mörbitz vrátila do Mnichova, vytvořila kolem sebe malý kruh. Oni však Poselství nepochopili a nešli dále.

V létě 1930 přišla doba, kdy jsem také musela odejít z Hory, abych mohla shromáždit a dále vést vážně hledající lidi a konat pobožnosti.

Po dvakrát jsem předčítala u známých paní Mörbitz, ale cítila jsem, že tito lidé trčí příliš hluboko ve svých okultních snahách. Když jsem pak začala konat pobožnosti v našem domě, Möhlstrasse Nr. 42, ukázalo se, že tito lidé nejdou dále, že se zase ztratili. Brzo nato se vrátil do Mnichova pan Mörbitz.

Naše pobožnosti se staly ještě krásnějšími, neboť pan Mörbitz hrál před i po čtení na mém křídle. Ve velkém barokním pokoji našeho domu byl výklenek, k němuž vedl malý stupínek, pod ním stálo piano, na němž hrával pan Mörbitz. Když hudba dozněla, vystoupila jsem tiše na stupínek. Na něm byl oltář. Stojíc pak vedle něho, četla jsem z Poselství. Poněvadž místnost byla velká a dlouhá, mohly tu být i židle. Tak jsem mohla každý týden uspořádat pobožnost. Tehdy vznikalo velké Poselství.

Když se Pán stěhoval na Horu, bylo malé Poselství - Pán mu říkal »kostra« - hotovo. Nyní psal Pán na Hoře dále. Diktoval vždy slečně Irmingard, poněvadž při tom nemusel omezovat své záření, když čerpal ze sebe a psal přednášky.

Já jsem tedy pořádala pobožnost každý týden v našem domě. Pokaždé jsem obdržela z Hory novou přednášku, kterou četl Pán. On ji četl v neděli a já jsem dostala rozmnožené 3 exempláře. Jeden jsem si mohla ponechat, jeden byl pro archiv - ­z toho jsem četla při pobožnosti - a ten třetí proběhl po Bavorsku jako oběžník, neboť na různých místech byli lidé, kteří Poselství četli nebo byli pokřtěni, kteří na Hoře nebo už v Tutzingu obdrželi grálský křest. Tak přednáška cestovala.

Jeden ji posílal druhému a ten poslední ji musel vrátit mně. Já jsem byla se všemi těmi lidmi v osobním kontaktu a byla jsem šťastná, že se mohu zabývat touto malou výstavbou.

Na pobožnosti přicházelo ke mně pravidelně několik studentů. Byl mezi nimi Viktor Walter, později zakladatel a vedoucí Stiftung Gralsbotschaft (Nadace Poselství Grálu), dále pan Ervin Kayser, který se stal inženýrem a vede nyní kruh v Porýní.

Tyto pobožnosti dávaly každému mnoho. Byli jsme tak vděční.

Při pobožnosti jsme dodržovali pořadí jako nahoře: Nejprve hrál pan Mörbitz, pak jsem četla Pánovu přednášku já, nato jsem směla pronést modlitbu Světla, kterou se modlíme ještě dnes. Tu nám dal Pán do nížin. Nakonec byla opět hudba. Později jsem zakoupila harmonium.

Mezitím přišel - myslím, že z Vídně - pan Freytag na Horu. Bylo to přibližně v r. 1932, kdy bylo založeno nakladatelství »Der Ruf« (»Volání«), které měl v péči pan Halseband. Bylo umístěno v jeho podniku, ve velkém papírnictví. Pro nakladatelství byl uvolněn velký sál, a bylo převedeno na pana Freytaga. A tak se dostal pan Freytag do Mnichova.

Já jsem bývala každý měsíc několik dnů na Hoře. Jezdívala jsem tam i mezi tím a mohla jsem tak vždy Pána o všem zpravit. Byla jsem Jím osobně pro tuto službu připravena. Když jsem šla dolů, řekl mi, že nejdůležitější je zaměřit se na každého hledajícího tak, abychom vycítili, jaký je, jak je daleko, abychom vhodným způsobem odpověděli na jeho otázky, nikoli podle vlastního vědění, nýbrž tak, aby tomu mohl hledající rozumět. Řekl, že musím čekat a nemyslet si, že jeden musí hned pochopit Poselství. Pán tehdy řekl, že lidé mohou někdy potřebovat měsíce i roky, než budou tak daleko. Musíme jim přinést lásku a trpělivost, které jsou nutné, musíme umět čekat. Dal i toto poučení: Nemluvit o Něm. Lidé mají sami poznat, poznat Ho s pomocí Poselství a Slova. Pak budou pevně stát na vlastním přesvědčení. Budeme-­li to dělat jinak, můžeme jim tím cestu ztížit. Toho jsem se vždy držela a v průběhu let se mi tato rada potvrdila.

U příležitosti zvláštních dnů, např. k narozeninám Pánovým, jsme poslali jako příspěvek k výstavbě sídliště dárek. V roce 1933 to byly např. vlněné pokrývky. Působilo nám to velkou radost. Dostali jsme pak děkovný dopis.

V r. 1931 jsem byla povolána jako křtící učedník. To bylo vlastně nejvyšší určení. Dostalo se mi zvláštního poslání. Měla jsem křtít a předávat Pánovu sílu lidem, kteří nemohli jet na Horu. V mé službě mi bylo darováno poznat, zda lidé byli vnitřně zralí, aby mohli přijmout grálský křest.

Obdržela jsem taktéž všechny ostatní písemnosti a pověření pro požehnání matek a nemluvňat, pro požehnání dětí a grálský pohřeb. Když zemřel učedník Mörbitz, přijel pan Manz, který už byl apoštolem. Pohřební obřad vykonal ve slavnostním plášti, který byl určen pro muže, a já jako učedník-žena jsem při této příležitosti zprostředkovala požehnání lásky ze Světla. Vykonávala jsem tento úřad, dokud mi ve stáří stačily mé fyzické síly.

Poté co se v r. 1933 ujali vlády národní socialisté, už grálský pohřeb nebyl možný. Požádala jsem pana Ludwiga, který byl jedním z prvních povolaných v Mnichově a byl také hudebníkem, aby pronesl grálskou modlitbu.

Až do roku 1933 to bylo tak, jak to Pán chtěl a zamýšlel, šlo jen o volná setkávání jednotlivců, kteří poznali Poselství Grálu, toužili po pobožnostech a chtěli jezdit o slavnostech na Horu. Já jsem byla určena pro Bavorsko jako zástupce. V Berlíně se seskupili lidé kolem dr. Illiga a později také kolem dr. Raubera a pana Freeman-Ealese. Ve Westfálsku byl také takový zástupce v osobě paní Otto v Hohenlimburgu. Její celá rodina našla cestu k Poselství a pak i další lidé. Ve Stuttgartu se seskupilo několik lidí kolem rodiny Kölle. Ve Stuttgartu přednášel Pán veřejně jedenkrát a také jednou v Mnichově v době, kdy žil ještě v Tutzingu. Tehdy přišlo do malého sálu v Domě uměleckých řemesel mnoho lidí. Avšak jen málo jich šlo dále ukázanou cestou. Pán byl v novinách napaden za výrok, že člověk nemá nikdy v sobě božské, nikdy se nemůže stát božským. Dosáhne-li své nejvyšší dokonalosti, může se stát vědomým jen v duchovnu. Od té doby Pán nikdy už veřejně nepřednášel.

V lednu 1933 se chopil moci Hitler. Já sama jsem byla uprostřed ledna zase na Hoře. Tehdy přijel na Horu pan Illig a prohlásil, že je bezpodmínečně nutné najít právní formu, jinak, nám bude dřív nebo později zabráněno konat pobožnosti a setkávat se. Pán nebyl vůbec pro tento návrh, nechtěl žádnou organizaci, vše mělo být zcela, zcela svobodné. Nahlédl však, že je to nutné a svolil, aby byl založen Přírodně-filozofický spolek. Zdůrazňoval však, že my lidé dole se tak můžeme setkávat, avšak On s tím oficielně nemá nic společného, protože On musí zůstat naprosto svobodný. Musí zůstat oddělen ode všeho. Bylo to velmi důležité. V dubnu 1933 byl Spolek německou vládou potvrzen. Přesto nás to později neochránilo před pronásledováním, neboť národní socialismus nedodržoval záruky a nesnášel nic než sám sebe.

(Zde: Viz přílohu »Všem stoupencům Grálu«, Vomperberg, duben 1933, dáno Pánem všem kruhům.)

Tehdy byla doba, kdy jsme mohli vyjet z Německa do Rakouska jen na jeden den. Někteří však, mezi nimi i já, jsme chtěli jet o slavnostech na Horu. Našli jsme východisko: Jeli jsme v noci, ráno ve 4 hod jsme přijeli do Schwazu, čekali jsme v chladné nádražní budově v zimě až do rozednění, pak jsme vystupovali na Horu a tak jsme mohli prožít Slavnost; odpoledne se jelo dál vlakem přes italské hranice.

Tu jsme zase strávili polovinu noci a ráno v 5 hod jsme se opět vraceli zpátky. Tímto způsobem jsme mohli prožít i poslavnostní pobožnost. Tyž den jsme museli do půlnoci přejíždět přes německé hranice. Nebylo nás mnoho, ale vládla mezi námi ohromná radost, což velice posilovalo naši soudržnost.

Mezitím přišli pan a paní Kütt a prostřednictvím pana Mörbitze i slečna Wilcke. V podstatě to byl už docela velký kruh. Přednášela jsem občas pro hledající, z nichž tu a tam šel některý dále.

Časem přicházeli lidé, kteří se zajímali o Poselství, ale v podstatě byli víc nadšeni národním socialismem. Tak např. známí pana a paní Kölle, kteří bydleli v Murnau na »Schwabenhofu«. Byl to učitelský pár a ještě několik dalších, kteří nešli dál a úplně se ztratili v národním socialismu. Ze začátku přišli několikrát do Mnichova na pobožnosti. Pan Kölle s nimi nejprve četl z Poselství. Viděla jsem v tom určité nebezpečí, zejména u jednoho pána, který mi půjčil knihu, v níž byla zakotvena myšlenka o »Krvi a půdě«. Řekla jsem panu Kölle:

»Buďte opatrný. On Poselství nepochopí!«

A tak to také bylo.

Konali jsme pobožnosti, přednášky, setkání, ukolébáni a klidní, poněvadž náš Přírodně-filozofický spolek byl povolen vládou. Po několik let jsme se na to spoléhali. A pak začalo být pronásledováno všechno, co začalo být duchovně nebo nábožensky podezřelé.

Nejprve byly zakázány lóže. Později se řeklo, že se podobáme lóžím a pod touto záminkou se proti nám postupovalo. Už na začátku se k nám připojil prostřednictvím nějaké známosti fotograf Hilsdorff, který dělal fotografie na Hoře. K prvnímu setkání s Pánem došlo už v roce 1927 - kdy udělal, ­řekla bych - soukromé snímky Pána a paní Marie. Byl členem velmi dobré lóže, pracoval pak s Poselstvím a stal se nositelem kříže. Když byla v r. 1935 lóže rozpuštěna, přišel ke mně pan Hilsdorff s dotazem, zda by bylo možné koupit od lóže harmonium a snad i křesla a zvláštní židle. Všechny tyto věci jsem od lóže odkoupila. Lavice a zvláštní židle přišly na Horu. Ty židle jsou umístěny ještě dnes vpravo a vlevo od oltáře. Na jedné seděla vždy paní Maria, na druhé slečna Irmingard. Patří k nim i židle určené pro apoštoly.

A byly tu vánoce 1934. O Slavnosti Zářící Hvězdy jsem byla na Hoře a zůstala jsem tu až přes májovou slavnost 1935, poněvadž v té době pořádal Pán zvláštní hodiny pro učedníky a já jsem se jich měla také zúčastnit.

V té době převzal konání pobožností pan Freytag. Zatímco jsem byla na Hoře, neměly být pobožnosti v mém domě. Byly přeloženy do fotoateliéru pana Hilsdorffa na Amalienstrasse. Když jsem se vrátila, měla jsem dojem, že tento velký sál není vhodný pro naše pobožnosti. Bylo tu příliš mnoho neklidu, spěchu, když se místnost užívaná k fotografování musela přeměnit. Ani zaměstnanci pana Hilsdorffa neměli k tomu správný vztah a stavěli se k věci nedobře, protože pokaždé se muselo všechno znovu uspořádat. Pan Hilsdorff tyto těžkosti přiznal. Slečna Eitel, nositelka kříže, nám dala k dispozici svůj sál; vedla školu umělecké gymnastiky ve Schwabingu. Bylo to dobré řešení, neboť sama disponovala sálem.

Od začátku až do této doby visel při pobožnostech na stěně Pánův obraz. Pak si to už Pán nepřál, aby to někdo nechápal jako osobní kult. Pochopila jsem to jako příležitost a hned jsem dala vyšívat grálský kříž na velký atlasový šátek. Ten jsme pak užívali jako pozadí za oltářem. Přitom mi napadlo, oč lepší by bylo pro účastníky pobožnosti, kdyby mohli hledat Pána jen ve Světle, v grálském kříži, v němž bylo obsaženo všechno.

Později, když byla po válce vrácena Hora paní Marii a ona mě opět ustanovila pro kruh v Mnichově, přinesli jsme sem znovu Pánův obraz. Byl to velký obraz, na němž byla osoba Pánova zobrazena v jeho kněžském rouchu. Vznikl, když se konaly pobožnosti u pana Hilsdorffa. On vytvořil jeden takový obraz pro Horu a druhý, stejný, pro pobožnosti v Mnichově.

Předtím jsme používali obraz v menším provedení, jako vůbec první obraz Pánův v ornátě. Pán na něm byl vyfotografován v prosinci 1929 v den Slavnosti, kdy na jeho čele zářil kříž a kdy Pán prohlásil:

»Jáť jsem.«

Bylo to po jeho prvním zatčení, kdy byl propuštěn tak včas, aby se mohl zúčastnit Slavnosti, kterou jeho věrní připravili.

U slečny Eitel, v jejímž sále se pak po léta konaly pobožnosti, jsme až do zákazu používali grálský kříž. Obraz Pánův jsme uchovávali, až se později dostal na Horu.

Mezitím jsem se v roce 1935 přestěhovala do Possartstrasse. Když jsem si byt pronajímala, bylo mi jasné, že tu budu moci opět konat pobožnosti. Tenkrát jsem už od lóže koupila harmonium a křesla. Ta byla uložena ve skladišti, harmonium a moje piano přišly do zvláštního pokoje. Hudební pokoj jsem současně zařídila jako čítárnu pro hledající, kde se mohli setkávat nositelé kříže při menších schůzkách, které jsme pořádali. Můj vlastní obývací pokoj byl jednou týdně úplně vyklizen a změnil se v místnost pro pobožnost. Všechno zařídit mi pomáhali celé odpoledne pan Krenn, paní Kütt a slečna Wilcke. Nábytek jsme přenesli do jiného pokoje a ze skladiště jsme snesli pult a židle. Působilo nám to vždy velkou radost. O půlnoci bylo vše na svém místě. To se opakovalo každý týden.

Pan Kütt hrával o pobožnostech na harmonium v hudebním pokoji pří otevřených dveřích. Pro zdůraznění slavnostnosti nechávala jsem vždy jednu mladou dívku v bílých šatech rozsvítit svíčky na začátku pobožnosti. Bývalo to tak radostné společné působení a setkání, že na tu dobu vzpomíná člověk s radostí a díkem.

Když jsem tehdy hledala byt, nemohla jsem dlouho nic najít. Vždycky mě něco zadrželo. Teprve u tohoto domu v Possartstrasse jsem měla dojem, že to je to pravé. Pán mi to později potvrdil. Pán také řekl:

»Pociťuji velkou radost, když myslím na pobožnosti u vás.«

Řekl to již dříve jednou, když byly pobožnosti na Möhlstrasse v podstatě ještě improvizovány.

Avšak vnější okolnosti nehrají velkou roli, nýbrž postoj, s nímž vše konáme. Byli jsme proto přirozeně šťastni. Bývalo to skutečně mimořádně krásné, dokud to nezničili národní socialisté.

Od roku 1933 jsme měli Přírodně-filozofický spolek. Nikdy jsme se vlastně necítili být členy nějakého spolku, ale považovali jsme Spolek za to, čím - ve skutečnosti byl: volné spojení jednotlivců, kteří stojí v hnutí Grálu a v tomto smyslu chtějí také žít. Jen vnější okolnosti nás donutily k této právní formě, jinak bychom nemohli mít pobožnosti.

Setkávali jsme se ve dvou skupinách. Jedni už byli nositeli kříže. Ke hnutí Grálu jako celku, tedy do Přírodně-filozofického spolku mohli vstoupit i hledající, kteří ještě nečetli Poselství. Pro ně byl vydán malý spisek a jiný pro ty, kteří prosili o grálský křest, o zpečetění. Tehdy se již rozšířilo hnutí Grálu i do jiných zemí. Když Pán žil na Hoře, přicházeli hledající ze Švýcarska, Francie, Anglie, Československa a jiných zemí. Zvláštní radost měl Pán z německé skupiny nositelů kříže v Brazílii. Ti již vybudovali chrám. Když Pán konal slavnost na Hoře v Den Holubice, v Den Lilie a v Den Zářící Hvězdy, Slavnost Růže, byla v Brazílii v tu dobu noc; tu se shromáždili všichni nositelé kříže - předtím než měli chrám - na vrcholu jedné hory. Jedna povolaná obdržela dar prožívat slavnost na Hoře a ta ji ve stejné době ihned tam přenášela. Jestliže Pán někoho v Brazílii povolal, tak to tam také věděli a zaměřili se na to.

Švýcarsko převzalo název Přírodně-filozofický spolek. Po celé roky přijížděli do Schwazu v době slavností zvláštní vlaky s velkými nápisy: Zvláštní vlak hnutí Grálu - Přírodně-filozofický spolek. Všechny tyto vlaky zastavovaly ve Schwazu.

V roce 1931 dokončil Pán velké Poselství »Ve světle Pravdy«, které se pak stalo základem pro nakladatelství »Der Ruf«. Postupně pak vznikali »Připravovatelé cesty«, »Z doznělých tisíciletí« a 3 svazky »Zaváté doby se probouzejí«.

V roce 1934 byla vydána »Doznívání«, zpracovaná z přednášek, které jsem mezitím dostávala. Nevyšel už druhý svazek »Doznívání« obsahující další přednášky, poněvadž začalo pronásledování a národní socialisté zabavili nakladatelství »Der Ruf«.

Dostali jsme také přednášky pana Manze, které směl číst v chrámu. Začal s nimi už když jsem pobývala na Hoře. Celá řada jich vznikla tak, že rozvedl jednu myšlenku z Poselství - jak to jednou řekl Pán:

»Z jedné věty a myšlenky mého Poselství budete moci vytvořit celou přednášku, ba knihu«.

To byl úkol pro pana Manze. Vzpomínám si na jednu zvláštní přednášku, tu první, bylo to asi v jeho nejlepším období. Jmenovala se »Sloužím«. Vyjádřil, co spočívalo v tomto slově a co vycházelo z jeho tehdejšího přesvědčení. Samozřejmě že přednášky pana Manze se vůbec nedaly srovnávat s přednáškami Pánovými, byly však napsány člověkem, tak jak to cítili lidé. Také to byl rozdíl jako den a noc, když přednášku četl Pán nebo někdo jiný. Pan Manz byl tehdy jediný, kdo míval pobožnosti na Hoře, já jsem však v něm vyciťovala něco teatrálního. Nyní, poněvadž Pán už není na Zemi, zprostředkovává nám mnoho pan Vollmann, poněvadž se noří čistě do služby a Slova.

Když jsem tehdy dostala Pánovu přednášku »Budiž Světlo« - ­nemohu zachytit slovy, jak mi bylo, jako by se mé já rozplynulo. Zdálo se mi, že stěží unesu záření, které vycházelo z těchto slov. Byla jsem blažená. Bylo mi, jako bych četla novou Pánovu přednášku. Byla jsem tím tak naplněna, jako bych byla odloučena od svého těla. Pán to vycítil a potvrdil mi to; byla jsem šťastna ve svém sloužení.

Bylo období, kdy jsem velmi trpěla ochraptělostí. Nemusela jsem však nikdy mít strach. Ve chvíli, kdy začala pobožnost, jsem věděla o pomoci a můj hlas byl jasný. Přednášela-li jsem s plnou vážností a silou, cítila jsem v sobě sílu.

Bylo to nepopsatelně krásné mít a cítit tuto pomoc, aby člověk mohl sloužit jako nástroj předávající dál. Platilo to o to víc, když jsem směla zprostředkovávat grálský křest a požehnání Pánovo. Pak už jsem to nebyla já, byla jsem jen nádobou, skrze niž vede Světlo dále. Proto při zasvěcení jsem dostala jako grálský učedník slova:

»Plášť Tě zbavuje síly země«.

Když jsem šla dolů, byla mi písemně předána slova, která jsem směla vždy před tím číst, slova, která znamenají právě zvláštní poslání.

V srpnu 1935, poté co jsem se vrátila po půlročním pobytu na Hoře, kde jsem byla kvůli hodinám učedníků, jsem měla velkou slavnost pro křtěné. Přišlo tehdy několik lidí, kteří prosili o křest a nemohli jet na Horu. Vždy jsem se pevně držela toho, že kdo může jet na Horu, ten má přijmout křest tam. Jinak jsem křtila jen jednotlivce. Tenkrát jsem však měla velkou slavnost. Z Kemptenu přijel např. omnibus s 18 lidmi. Celou skupinu vedl tehdy nějaký pan Burkhard se svou paní. Byla jsem s ním ve spojení po celou dobu národního socialismu, což bylo možné jen osobně a tajně. Přicházel ke mně občas z Kemptenu. Zemřel ještě před koncem války. V posledních letech pronásledování jsme se už nemohli setkávat ani potají. Každý se musel spoléhat sám na sebe. Ti kdo mohli, se po válce zase setkali, když byla Hora vrácena paní Marii a ona mě opět pověřila vedením kruhu. Lidé pomalu přicházeli na pobožnosti.

Když se zrodil plán pro větší slavnost pro křtění v Mnichově, vznikla i otázka, kde ji konat. V Possartstrasse nebylo místa pro tak mnoho lidí. Musela jsem tedy něco najít. Co se mi nabízelo, musela jsem stále odříkávat, poněvadž tu nebyla správná atmosféra. Prostě to nešlo. Nakonec to už začalo být na pováženou. Musela jsem napsat přespolním. V poslední minutě dostali depeši s údajem adresy, neboť nám už zbývalo jen několik dnů.

Situace byla opravdu svízelná. Bylo mi jako tenkrát, když jsem měla najít dům pro Pána v Tutzingu. Obhlédla jsem postupně tři sály a místnosti. Všechny tři mi připadaly zcela nevhodné. Stála jsem zase na ulici a prosila o pomoc, protože už byl vskutku nejvyšší čas. Tu jsem uslyšela slova: »Vezmi sál v muzeu«. - Sál v muzeu? O žádném jsem nevěděla. Zavolala jsem do Domu uměleckých řemesel. Podle jejich informací je prý »muzejní sál« velký dům na Prannerstrasse. Šla jsem na uvedenou adresu na průzkum. Už jsme určili neděli pro slavnostní pobožnost. V sobotu před tím bylo propůjčování křížů a příprava křtěných. To už muselo být všechno hotovo! A opravdu: Sál byl volný. Bylo to úžasné. Kdybych nebyla poslechla, neměli bychom sál. Byl velmi vhodný, měl i šatnu, velký přednáškový sál s malým jevištěm a přilehlou místností, kde jsme se mohli převléknout ke Slavnosti.

Začalo se horečnatě pracovat. Především jsem chtěla, abychom byli odděleni a nerušeni. Vedle byly totiž jiné sály s lidmi, kteří patřili k tzv. Muzejní společnosti. Byla jsem ujištěna, že rušeni nebudeme. Byly přineseny a uspořádány květiny. Já jsem připravila oltář. Byl na něm sedmiramenný svícen od pana Nagela z Wackersbergu. Hledala jsem vhodnou mísu ke křtu. Našla jsem ji i křišťálové vázy, které se k ní hodily. Mísa byla tento den zasvěcena a je to táž, kterou používáme ještě dnes v r.1967.

Mísa stála uprostřed, květiny byly uspořádány jinak, v pozadí byl zase kříž. Paní Luft ozdobila oltář růžemi. Ta radost už při přípravě!

Myslím, že tu bylo 40 nebo i více lidí. Sedm osob bylo zpečetěno a dalších šest obdrželo předcházející večer kříž a mohli být pokřtěni později na Hoře. Dva muži byli pokřtěni panem Freytagem, ženy pak mnou. Musím to vysvětlit. Pan Freytag vlastně nebyl křtícím učedníkem, avšak Pán to chtěl zavést tak, že muži budou křtěni muži a ženy ženami. Později to tak nebylo prováděno, ale na naší slavnosti se to jednou dodrželo.

Já jsem vykonala slavnost, přípravu a v předvečer i pobožnost. Jeden ze křtěných byl malíř, který byl jako národní socialista povolán do Mnichova a který také neodolal. U žen to bylo naštěstí jinak. Několik jich bylo z Kemptenu a slečna Kestner, která zemřela teprve v r. 1966, nemohla kvůli chorobě jet nikdy na Horu. Stála však pevně a věrně v Poselství a mohla být pochována grálským způsobem. Kříž dostala i paní Bauer a byla pokřtěna na Hoře. Pan Bauer byl pokřtěn už kolem roku 1934 stejně jako slečna Dallmayr, která se později provdala za pana von Boetticher a žili na Hoře.

To byla jediná veřejná Slavnost. Tenkrát jsme se cítili ještě dosti bezpečni. Potom se už všechno mohlo konat jen tajně. Tato Slavnost způsobila určitý rozruch. Někteří lidé se o ní dověděli v dobrém smyslu. Další lidé už nepřicházeli, ale určitě působila duchovně na lidské duše. Pro celý mnichovský kruh to byl velký zážitek.

Udržovala jsem korespondenci s Přírodně-filozofickým spolkem v Berlíně, dělala jsem vyúčtování, v mých rukou byla organizace i práce. Slečna Wurstbauer, jež měla velkou květinovou zahradu, mi přinášela často k pobožnosti květiny. Paní Luft převzala v Possartstrasse č. 35 výzdobu oltáře, poněvadž k tomu byla mezitím určena a o slavnostech jí to bylo svěřeno i na Hoře. Pan Kütt se staral o hudbu při pobožnostech.

Někdy jsme se setkávali, pořádali malé koncerty nebo něco četli. Pan Ludwig hrál na fagot, byl tu houslista a moje křídlo bylo též využito. Tehdy se všechno seskupovalo kolem místa pobožnosti i kolem mne, poněvadž všechno bylo v mých rukou.

Nevedli jsme žádné všeobecné rozhovory. Kdo měl něco na srdci, přišel ke mně, poněvadž to bylo v mé službě. Sotva jsem si uměla představit nějaký disharmonický tón, vše bylo jen radost a vděčnost, překrásné souznění. Nyní se to v tomto směru hodně změnilo a je to správnější. Všem je dána větší možnost projevit se v nějaké službě za věc.

Pan Freytag jako vedoucí nakladatelství »Der Ruf« byl v jistém smyslu také zástupcem a konal pobožnosti. Pán si to představoval tak, že muž by měl řídit vnější záležitosti, které by mu byly předány a já jsem měla mít duchovní vedení. K tomu už nedošlo v důsledku pronásledování nacisty. Pobožnosti a setkání jsme už nemohli konat a sejít jsme se mohli nanejvýš tři osoby. V posledním období mého pobytu na Hoře řekl Pán o budoucnosti toto:

»Půjde-li to tak dál a vše se bude zvětšovat a rozšiřovat, vznikne tak mnoho pozemských požadavků, jimiž nesmíte být zatěžována. Představuji si to tak, že budete působit obrácená ke Světlu a stojíc plně v duchovnu. Všechny pozemské věci mají být převedeny do mužských rukou, abyste jich byla zbavena. To pak bude zřejmě pan Freytag.«

Po všechna léta, kdy jsme byli přenechání sobě a veřejné setkávání bylo zakázáno, nosila jsem v sobě tuto myšlenku budoucnosti. Po válce mě zase zavolala paní Maria a dosadila mě opět jako jedinou vedoucí pro duchovní i pozemské věci. Na mou otázku, zda si vzpomíná na Pánova slova, řekla, že pan Freytag už není ten, koho by mohla povolat, že se bohužel neosvědčil natrvalo. A všechno naložila na má bedra. Krátkou dobu mi pomáhal pan von Boetticher, který se však přestěhoval na Horu.

Všechno jsem vyřizovala, jednala s Američany, udělala vše, co bylo nutné. Tenkrát přicházelo tak mnoho hledajících lidí, že jsem byla zaměstnána od rána do noci. Tehdy jsem si směla zvolit pomocníka pro pozemské záležitosti. Navrhla jsem pana Bauera a on mi byl přidělen jako pomocník.

Pán měl v plánu, že vznikne bílý a červený kruh, které budou působit na vnější podmínky lidí se zřetelem na jejich vzdělání a přirozený druh. Vydal již bílé a červené průkazy, avšak lidé nepochopili smysl toho a někteří, kdo se dostali do červeného kruhu, se cítili odstrčeni. Nepochopili, že jejich působení mezi stejnorodostí má vést k přirozenému dělení. Tak to všechno nebylo provedeno.

Mně přitom něco napadlo. Když jsme četli o Ismánech nebo o říši Isra, bylo to zcela jasné. Jako v životě vůbec jsou přece rozdíly, které nemají nic společného s hodnocením člověka.

Jednou jsem zažila toto:

V letech 1935/37 jsem uspořádala několikrát malá setkání, když jsem bydlela v Possartstrasse. Jednou jsem pozvala všechny na malé občerstvení, aby se lidé lépe poznali. A tu jsem viděla, jak se zcela přirozeně tvoří skupiny podle svého druhu. Nějaká paní Hilt, která byla i se svými dcerami nositelkou kříže už mezi prvními, mi řekla:

»Mínila jste to dobře, když jste nás všechny pozvala, ale já jsem se vůbec necítila dobře. Uvědomovala jsem si rozdíly mezi námi a také společenské postavení. Ačkoli na to nikdo nemyslel a každý byl osobně milý, divila jsem se, že to tak cítím.«

A pokračovala:

»Jsem-li s vámi sama, je to jiné. Setkávat se v kroužku bych však chtěla raději s těmi, k nimž se hodím svým životním stylem.«

Ráda bych se ještě vrátila ke svému úkolu křtící učednice. Ta větší Slavnost, kterou jsem již vylíčila, byla jediná svého druhu, poněvadž v národně socialistickém státě se už podobná nemohla konat. Mohla jsem však působit na jednotlivce ještě často. V naší malé místnosti v Possartstrasse jsem vykonala dva křty a požehnání dětí. Kromě toho mi bylo dopřáno předávat požehnání i cizím lidem, především dětem, pokud jsem k tomu byla nutkána. Směla jsem při tom prožít podivuhodné věci, právě v době pronásledování.

Jednou - to už bylo v Pasingu - jsem měla křtít. Bylo to za obtížných podmínek, neboť jsem byla ostře sledována. Ke křtu mohlo dojít až v pozdních večerních hodinách až bylo tma, protože v domě bydleli i jiní lidé. A jako tak často, bylo mi pomoženo: V celém domě nebylo nikoho v ten večer doma, ačkoli se to jinak nestávalo.

Když se začalo stmívat, mohla jsem jít na půdu, kde byly uschovány věci pro oltář, můj plášť a další, snést je dolů a udělat z pokoje malou kapličku. Bylo tu tak málo místa, že jsme se sem vešly jen prosící žena, její sestra a já. Bylo to silné prožití, ostatní to také cítily. Bylo nám, jako bychom byly ve velké místnosti a nad námi jako by byla kupole. V prostoru byla nepopsatelná síla. Když pak odešly, mohla jsem vše uklidit a teprve pak se vrátili lidé domů.

Jedenkrát prosila jedna maminka o požehnání nemluvněte. Tehdy jsme tomu říkali mateřské požehnání, poněvadž požehnání i síla byly udělovány matce. Tato paní bydlela na druhém konci města a byla rovněž velice hlídána, takže jsme museli čekat na správnou chvíli. Setkali jsme se tedy u pana a paní Kütt, kteří bydleli nedaleko a upravili jsme tam oltář. Všechno vyšlo, aniž někdo něco zpozoroval. A byl to podivuhodný zážitek. Později navštěvovalo toto dítě mé hodiny pro děti.

Dne 21. 3. 1937 jsem mohla vykonat také svatební obřad. Paní Karger, tehdy slečna Walther, byla pokřtěna jako snoubenka v Possartstrasse dne 26. 12. 1935, neboť nemohla jet na Horu. Jenom takovým lidem jsem mohla zprostředkovat požehnání Pánovo. Byla to malá slavnost v našem bytě. Svatební obřad se konal v novém domově Kargerových.

Nyní bych chtěla vyprávět o pronásledování nacisty. Měla jsem jednou zvláštní prožití v době, kdy jsem ještě vůbec nevěděla, co vlastně přijde. Jednoho dne jsem uviděla na nebi zlatý nápis:

»Nebojíš-li se smrti ani nějakého trápení, co by se Ti mohlo stát?«

Zatím došlo k pronásledování různých sekt a jednotlivců, žel, začalo již i pronásledování Židů. My jsme však byli ještě ponecháni v klidu. O to víc zapůsobila na mne tato slova a mně bylo jasné, že i na nás čeká pronásledování. Připravila jsem se na to. Nějakou dobu se nic nedělo. Pak přišla - prozatím - prohlídka Přírodně-filozofického spolku.

Byly po mně žádány knihy. Všechno mi bylo vráceno, všechno bylo v pořádku. A pak začalo náboženské pronásledování, bylo to v r. 1936.

Jednoho dne byla u mne provedena domovní prohlídka v Possartstrasse. Ze skříní a prádelníku vyházeli všechno na zem, Ptala jsem se, co vlastně hledají. Měli hrozivé obličeje a odnesli různé spisy a knihy. To byl začátek.

Pak jsem si všimla, že už nepřicházejí na pobožnosti ti, kteří měli vztah k národním socialistům. Zpozorněla jsem. Něco tu nehrálo, mají strach. Rozhodla jsem se a šla sama na gestapo. Zavedli mě do místnosti, kde sedělo kolem stolu několik mužů. Byli poněkud udiveni příchodem ženy. Ptali se, co chci. Řekla jsem, že jsem něco zaslechla a domnívám se, že chtějí proti nám zakročit a snad i zrušit naše pobožnosti, ačkoli Přírodně-­filozofický spolek obdržel povolení ke konání pobožností a též ke shromažďování. Nedopustili jsme se žádného provinění proti vládě, aspoň si nejsem ničeho vědoma. Když se muži ze svého údivu poněkud vzpamatovali, řekl jejich vedoucí:

»Ovšem. Nic podobného už netrpíme. Tuto neděli jste na seznamu, chtěli jsme rozehnat vaši společnost.«

Já na to:

»Tak vidíte. Všimla jsem si toho. Je mi to vlastně naprosto nepochopitelné. V zakládací listině našeho spolku je potvrzeno jeho povolení.«

»Smlouvy teď pro nás neplatí. Nepovolujeme žádnou náboženskou činnost. K té patří i Přírodně-filozofický spolek.A kříže nás už dávno zlobí. Musíte je odevzdat.«

Odpověděla jsem:

»Proč odevzdat? To je přece věc jednoho každého. Můžeme však nosit kříže pod oděvem, jestliže vás to dráždí, ale nemusíte nám je brát.«

Chvíli přemýšleli, pak řekl vedoucí:

»Když přistoupíte na to, že nebudete nosit kříže viditelně, tak si je můžete nechat. Pobožnosti ale nebudou!«

»Dobře, zařídím se podle toho«, s tím jsem odešla, aniž se mi něco stalo.

Žádnou pobožnost jsme už nekonali, poněvadž jsme nesměli provokovat, aby to nebylo použito proti Pánovi. Bylo to bolestivé, ale bylo to tak. Myslím, že i ostatní to tak vnímali. Cítili jsme se vnitřně silní, cítili jsme, že nám nemůže být nic zakázáno a vzato, poněvadž duchovní není vázáno na prostor a čas ani na nic pozemského. Setkávali jsme se jen v malých skupinách a pobožnost se konala jen s jednotlivci.

Nemohli jsme tehdy už jezdit na Horu, aspoň mnozí, já už vůbec ne. V roce 1936 mi odebrali pas. Pronásledování začalo. Byl mu poprvé vystaven i Pán.

Vzala jsem tedy odpovědnost na sebe a s povolením, že smíme nosit kříž pod oděvem, nemusel se nikdo dostat do nebezpečí, že svůj kříž ztratí. Další pronásledování se pak omezilo na mou osobu. Věděli, že jsem v Bavorsku vedoucí a tak se mě drželi. Bylo to štěstí.

Samozřejmě že došlo k dalším opatřením, bylo zrušeno nakladatelství »Der Ruf«. Viděla jsem, že k tomu dojde a tak jsem nakoupila několik exemplářů "Poselství", "Připravovatelů cest" a ostatních spisů. Po první domovní prohlídce jsem je i se svými osobními obrazy Trigonu rozdělila různým lidem, o nichž jsem věděla, že tam budou v bezpečí. Byli to většinou přátelé mé dcery Charlotty, kteří mi v té době pomáhali. Tak bylo zachráněno aspoň několik exemplářů, s nimiž jsme později mohli začít opět budovat.

Ačkoli jsme nekonali žádné pobožnosti a chovali se zcela klidně, objevilo se jednoho dne r. 1936 opět v Possartstrasse gestapo a mělo mě zatknout. Gestapák se choval nejprve velmi nafoukaně a nepřátelsky, prošťáral všechno, vzal si množství věcí a zase vše bylo na podlaze.

Nejhorší bylo, že tentokrát bylo vše zaměřeno právě na mne. Měla jsem odevzdat svůj kříž. Řekla jsem:

»Slíbila jsem, že jej budu nosit pod oděvem. Kříž nevydám. Patří mně.«

Odpověděl:

»Musím vám jej vzít.«

Zdráhala jsem se dále. On:

»Musím vás zatknout.«

Teď už se sám polekal svého úkolu. Byl zmaten mým klidem a jistou převahou. Třikrát telefonoval:

»Musí to opravdu být?«

Vždy dostal odpověď, že musí. Jak tu tak stál u dveří a kouřil cigaretu za cigaretou, řekla jsem konečně:

»Jestliže to musíte udělat, pak nezbývá nic jiného, než abyste mě vzal s sebou.«

Myslela jsem si: Musí-li to být..., napadlo mě však něco a pokračovala jsem:

»Ostatně, dnes je Hitler v Mnichově. Nemohli bychom jít k němu a vysvětlit mu, že se snažíme stát se opravdovými lidmi, být užiteční státu, který chce správné věci.«

Pro sebe jsem si však myslela: Oni to však rozhodně nechtějí. Muž byl stále nervóznější, nezbývalo mu však, než mě sebrat. Na schodech jsem šla před ním. Pak jsem ho viděla - jemnohmotně ­byl zcela malý, do sebe zhroucený - když šel za mnou. Naše služka tonula v slzách, z dětí tu nebyl nikdo. Sebrali mě tak, jak jsem byla, nic jsem si nevzala s sebou. Po cestě mi v autě řekl:

»Dejte mi aspoň kříž vyzvednu jej pro vás.«

Odpověděla jsem:

»Podívejte, k čemu by to bylo? Vezmou vám jej a kdoví co bude se mnou.«

On: »To je hrozné, když vás teď odvezu do Dachau, nikdo vám, nepomůže, nebudete se moci obhajoval a nikdo z vašich lidí nebude vědět kde jste a co se stane.«

Bylo vidět, že muž sám je v nitru zcela zoufalý. Pak najednou zavolal na řidiče:

»Jeďte znovu do Briener Strasse!«

To byla pevnost SS. Když jsme zastavili, obklopily nás stráže a vojáci a vedli nás po schodech nahoru. Tady stála čtyřhranná velká skleněná »kukaň« a v ní uprostřed byla stolička. Posadili mě sem a kolem mne chodil ozbrojený SS-voják. Připadalo mi to v mé situaci poněkud směšné. Musím říci, že to byla velice podivuhodná hodina v mém životě. Neměla jsem ani strach ani jsem nemyslela na to, co se stane s mými dětmi, co se vůbec stane, co bude se mnou. Bylo mi jako bych seděla na hvězdě. Cítila jsem spojení k výšinám a k Pánovi, jako by mnou procházely světelné paprsky, které přinášely jakési působení. Sama jsem si jen myslela:

»Má-li to skutečně být, pak mohu působit v Dachau s tím, co nyní prožívám, mohu sloužit svým přesvědčením.«

To mi dávalo takový klid, že se nedá popsat, jak to bylo báječné. Seděla jsem tu asi hodinu. Ztratila jsem pojem času. Pak se vrátil ten muž a se zářícím, šťastným obličejem mi řekl:

»Bojoval jsem za vás u Himmlera celou hodinu. Jste volná!«

Byla bych čekala všechno, jenom na tuto možnost jsem nepomyslela. Vyvedl mě kolem ozbrojených stráží na ulici.

Určitě mu bylo pomoženo, že se tak za mne zasadil. Stála jsem tu, kolena se mi trochu třásla. Neměla jsem peníze, tak jsem musela jít pěšky do Possartstrasse. Všichni se tady shromáždili. Seděli, plakali a radili se, co se dá dělat. Řekla jsem:

»Vy byste mi nebyli mohli pomoci. To Světlo nedopustilo. Měla jsem ještě zůstat, abych dále sloužila.«

A pak přišel rok 1937. Na jaře toho roku byl Přírodně-­filozofický spolek panem dr. Illigem rozpuštěn, aby se předešlo dalšímu pronásledování. Ztratil svůj smysl. I v Berlíně a Hamburku došlo k několika pronásledováním.

Na jaře 1937 jsem se přestěhovala ke své dceři Charlottě do Pasingu. Všimla jsem si, když jsem vycházela ven, seděl vždy někdo na druhé straně kanálu na lavičce a sledoval mě. Myslela jsem si: Ať si to dělá, nedělám nic, nemůže mě nachytat. A už mě to nestresovalo. Porůznu mohly ke mně přicházet děti, s nimiž jsem mluvila o Poselství, o zvířatech, jak se to dělalo v hodinách. Avšak my dospěli jsme se mohli setkávat jen jednotlivě.

Bylo to v roce 1937, když jsem už bydlela u své dcery Charlotty v Pasingu. Přišli ke mně gestapáci a provedli domovní prohlídku. Od svého otce jsem dostala staré pouzdro na patrony jako památku. Měla jsem v něm sbírku kamenů. Když ti lidé hledali, nevím co, snad schované věci, přišli i na to pouzdro.

»A jak je těžké! Otevřít!«

Poněvadž jsem je už dlouho neotvírala, neuměla jsem si rychle poradit s patentním zámkem. Zůstala jsem klidná, takže i oni začali být slušní. Konečně mě napadlo, jak se závěr otevírá. S napětím se všichni dívali, co uvidí. Řekla jsem:

»Jsou v tom kameny.«

Nevěřili tomu, popudilo je to. A pak ty hloupé obličeje, když uviděli opravdu jen kameny.

»Kameny! Opravdu kameny!«

No ano, při všem zlém byla to taková veselá mezihra.

Postupně jsem zase snesla s půdy svůj učednický oděv i plášť pro křest. I v těch nebezpečných dobách jsem v Pasingu vykonávala křty.

Pak jsem snesla také pokrývku na oltář a jiné věci pro pobožnost, uložila jsem je do velké krabice a dala na skříň. Učednický oděv a plášť jsem pověsila do skříně. Nechala jsem si také vrátit mnoho Poselství a spisů. Řekla jsem si, že nyní je vše vyřešeno a nikdo už nepřijde. Především jsem tu měla fotografie Pána, paní Marie a slečny Irmingard s jejich zvláštními slovy, která byla určena mně. Na stěnu ve svém pokoji jsem pověsila velký Pánův obraz. Myslela jsem si, že už můžeme být zcela bezpečni. Kříže jsme nosili přirozeně tak, aby nebyly viditelné, neshromažďovali jsme se, rádi neradi jsme se podřídili nařízením, už jenom proto, abychom Pánovi nezpůsobili nepříjemnosti.

Bylo 27. srpna 1937. Stála jsem na schodišti s velkým oknem a dívala se k nebi. Tu jsem uviděla slova ohromnými zlatými písmeny z přednášky Pánovy:

»Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží je nejblíže. Budete-li trpět pod útrapami, které vám chce temno ještě připravit, nechovejte v neštěstí žádné nenávistné myšlenky.«

Četla jsem to a myslela si: »Dobře!« V nitru jsem se zaměřila na tato slova a věděla jsem: Zase se něco stane.

V ten moment zazvonil zvonek a pět zlých chlapů stoupalo po schodech. Hned jsem věděla: To je gestapo. Zůstala jsem klidně a přátelsky stát, nechala jsem je jít dál nahoru jako bych nevěděla, co to znamená.

»Prosím, co si přejete?«

Vytáhli své průkazy:

»Gestapo, tajná státní policie. Musíme si od vás leccos vzít!«

Řekla jsem:

»Ach: To mě udivuje, že přicházíte k lidem, kteří nic nedělají proti vládě.«

»Máme rozkazy!«

»No dobře, pojďte dál«, řekla jsem klidně.

Opravdu mi zpřeházeli byt vzhůru nohama. V jedné truhle jsem měla veškeré učednické spisy. Truhla byla samozřejmě otevřená. Stála jsem klidně a myslela si: Moji malí pomocníci pomozte mi, aby nic nenašli. Ty spisy nesmějí najít! - prohrabali celou truhlu, i spisy měli v rukou, ale nepoznali je. Všechno vyházeli zase na zem, ale nic neodnesli. Podívali se na skříň:

»To nahoře, to snést dolů!«

Stála jsem jenom a myslela si: Nic nesnesete dolů! Konečně řekli:

»Máte uniformu!«

»Uniformu? Ne.«

»Máte přece plášť s křížem, víme to docela jistě. Máte stříbrný kříž, zlatý kříž a učednický kříž. Jste učedník a máte plášť a oděv, který si také vezmeme!«

Řekla jsem:

»Plášti nemůžete říkat uniforma, je to můj plášť, který nosíme na Hoře o Slavnostech.«

Samozřejmě jsem neřekla, že jej mám tady. Přesto prohledali třikrát celou skříň. Třikrát se dotkli pláště, ale neviděli jej, tak bylo vše chráněno. Nicméně mi bylo jasné, že mám chránit vše, co patří službě, avšak osobní věci chránit nemohu. Prosila jsem malé pomocníky a sama jsem se na to zaměřila, aby muži tyto věci nenašli. Byli jako raněni slepotou. Stále opakovali:

»Tu krabici sundáme!«

Když však odešli, byla stále nedotknuta nahoře. Ani grálskou mísu neviděli. V krabici byl i kříž. Avšak Pánův obraz odnesli. Řekli:

»Můžete si sem teď pověsit obraz vůdce!«

Na to jediné jsem odpověděla:

»Tomu sami nevěříte poté, když tak přepadnete člověka, který neudělal vůbec nic zlého ani v nejmenším. Pak už nemá člověk chuť pověsit si na stěnu vůdce.«

Spolkl to ten, který to řekl a ostatní též. Špatné bylo, že našli všechny mé obrazy s podpisy a odnesli je. Našli několik Poselství, vzali "Připravovatele cest" a mnoho jiných knih.

Pak šli do vedlejšího pokoje, přestože jsem je upozornila, že je to pokoj mé dcery, které se věc netýká.

»To je jedno, můžeme se hned poohlédnout, co všechno tu má!«

Moje dcera jako výtvarnice tu měla různé knihy o umění. Vedle mnoha jiných vzali např. knihu o Lovisi Corinthovi, prý dekadentním umělci. Moje dcera nebyla zrovna doma. Později s velkou osobní odvahou šla na gestapo, aby jí vrátili její majetek a přitom se zastala i mně. Ve Wittelsbacherově paláci viděla nesčetné množství zabavených knih. Vzala si jen jednu od Thomase Manna.

Pak přišli ke mně znovu, všech pět, postavili se přede mne a řekli:

»Teď musíte odevzdat svůj kříž!«

Řekla jsem:

»Ne. Vy víte přesně, že nejen já, ale přikázala jsem to i ostatním, nosíme kříže pod oděvem, proto nám je nikdo nemůže vzít. Jak byste mi chtěli vzít můj kříž?«

Podívala jsem se na ně vyzývavě a s takovým ledovým klidem, že zneklidněli.

»Musíme jej však přinést! Co máme dělat? Musíme jej mít a vy jej musíte odevzdat!«

Řekla jsem:

»Co chcete udělat, když jej ode mne nedostanete? Vzít mi jej nemůžete, poněvadž jej mám pod oděvem.«

Vypadalo to tak, jako bych stála ve světelném kruhu. Žádný z nich nemohl udělat ani krok kupředu. Stáli jako vrostlí do země a zoufale se dívali jeden na druhého. Pak jeden zafuněl, udělal malý krok dopředu, podíval se na mne a řekl:

»No, vzali jsme jí všechno, ale myslím si, že jsme jí nemohli vzít vůbec nic.«

Nato jsem řekla:

»Máte pravdu. Duchovní věci nelze nikomu uloupit.«

Pak, zcela maličcí, odešli se svým lupem. Stále ještě vidím před sebou s jakou nestydatou, vyzývavou tváří, která by byla mohla zastrašit, ti muži přišli a jak sami zaraženi a vyvedeni z rovnováhy odtud odcházeli. Nějak vycítili sílu Světla, která tu pomáhala. A také můj klid správně působil.

Já sama jsem od r. 1936 do března 1938 nemohla jet na Horu, protože mi vzali pas. V r. 1938, den po vstupu německých vojsk do Rakouska obsadili SS a SA Horu a zatkli Pána. Jela jsem hned na Horu, poněvadž už jsem pas nepotřebovala. Již v Talu jsem se dověděla, co se stalo.

Když byla osada rozpuštěna, což jsem spoluprožívala, vrátila jsem se do Mnichova stejně jako paní Reckleben s dcerou a paní Reinhard. Pak jsme se občas setkávaly na malých pobožnostech. Dobu slavností jsme trávily jednou u mne, jindy u slečny Wilcke nebo u paní Luft, případně u paní Reinhard.

Po rozpuštění kruhu v Mnichově mi Pán vzkázal, že já nemám za nikým chodit, ale mám nechat na každém, chce-li přijít ke mně. Držela jsem se toho. S mnohými jsem zůstala v kontaktu.

Tak přešly tyto roky, až spojenci vrátili paní Marii Horu. Ona pak svolala kruhy a dosadila mě do mé služby. Směla jsem opět konat pobožnosti.

Paní Maria rozhodla, že se budou konat u paní Luft v Möhlstrasse 25 a že paní Luft má pro to zařídit jeden ze svých pokojů. Tehdy měla přiděleny od bytového úřadu různé podnájemníky. Přesto byla jedna velká místnost, v níž byl několikrát Pán, zařízena jako místnost pro pobožnost. Přicházela jsem každou neděli na pobožnost a jednou nebo dvakrát v týdnu jsem vedla diskusní odpoledne. Vše se soustřeďovalo v Möhlstrasse.

To byl začátek.

Bylo mi jasné, že nemohu být trvale na okraji Mnichova, ale nemohla jsem si nic vynucovat. Paní Reckleben se nastěhovala v posledních letech ke slečně Wilcke do Dietlindenstrasse. Jednoho dne jsem dostala dopis od paní Marie:

Za 14 dnů se přestěhuje paní Reckleben na Horu, tak se uvolní 2 pokoje a když paní Reckleben opustí byt v 7 hod, Vy se můžete nastěhovat v 9 hod. Tak budete ve městě, což je pro Vaše působení nutné.

S bytovým úřadem to bylo tehdy obtížné, museli jsme spoléhat zase na pomoc. Dopadlo to tak, že jsem se přesně v 9 hod v udaný den nastěhovala do domu v Dietlindenstrasse.

Začalo období velkého působení. Přicházelo mnoho lidí a po celé hodiny jsem měla jednu návštěvu za druhou. Zprvu jsem také prodávala knihy a zařídila jsem si malou kancelář.

Pak mi dala paní Maria za úkol, abych pečovala o pana von Boetticher. Nastěhoval se do velkého pokoje, já do malého. Někdy konal pobožnosti a pomáhal mi. Bylo to pěkné, jak jsme šli společnou cestou. Brzy se přestěhoval na Horu a byla jsem zase sama. Na zvláštních večerech jsem četla z "Připravovatelů cest". Kromě toho jsem vyřizovala všechny pozemské záležitosti. Každých pár týdnů se musela podávat Američanům přesná zpráva.

Mívali jsme velké těžkosti, když jsme chtěli jet na slavnosti na Horu. Museli jsme žádat americké vedení o povolení. Bývala jsem dosti často u důstojníka pro náboženské záležitosti, kde jsem vídala obzvláště mnoho katolických duchovních. Někdy jsem něčeho dosáhla, jindy ne. Tenkrát to s Američany nebylo lehké. Dostali jsme povolení ke konání pobožností a museli jsme o tom podávat zprávu každý měsíc.

Tato práce patřila vlastně mužům. Paní Maria se mě ptala, který pán by mi mohl pomáhat. Navrhla jsem jako svého pomocníka pana Bauera. Ten pak jednal s vojenským vedením.

Po mnohých neúspěšných jednáních jsme dosáhli toho, že jen pět osob mohlo jet najednou na Horu. Dostali jsme nápad zkusit to u Francouzů. V Lindau u Bodamského jezera jsme šli k francouzskému důstojníkovi pro náboženské otázky. Pan Bauer a já jsme tak žebrali, až jsme dostali pohraniční propustku. Nevěděli jsme však, jak to bude dál. Na hranicích byla důkladná prohlídka i když jsme neměli žádné peníze. Prošli jsme a sedli si do vlaku. Dostali jsme se do Bregenzu ve Vorarlbergu. Nová kontrola - a my jsme měli jen propustku. Řekli jsme:

»Musíme se dostat do Tyrolska.«

Úředník se podíval na naše kříže a hned řekl:

»Aha, vy chcete asi na Vomperberg.«

»Ano, je tam Slavnost a my tam musíme. Máme přece propustku, pusťte nás.«

»Jistě. Vyřiďte mé sestře pěkný pozdrav, je nahoře na Vomperbergu, je to paní Wagner.«

To byla naše záchrana. Už nás nikdo neobtěžoval a dojeli jsme dobře.

Chtěla bych připomenout, že hledající k nám nacházeli cestu, aniž jsme je lákali nebo dělali propagandu. Nic jsme nezveřejňovali.

Lidé tenkrát hledali cestu, protože byli zoufali a více jich nacházelo cestu k Poselství než dnes. Třikrát do roka jsme propůjčovali kříže, někdy 12 - 18 lidí přicházelo na Horu ke zpečetění. Někteří se dovídali o Poselství od nositelů kříže nebo také od lidí, kteří sami mnoho nechápali, ale knihu přece doporučili dále, poněvadž si mysleli, že by pro jiné mohla mít cenu. Uvedu příklady.

Byla tu jedna paní se synem, která musela utéct ze Slezska. Byla přijata ve Švábsku na jednom zámku. Neměla nic kromě svých koní a ty dala jednomu sedlákovi. Hovořilo se o ní, s jakým klidem vše snášela. Jednou jela vlakem, hovořila s nějakým pánem a ten jí řekl:

»Měl bych pro vás knihu, která by mohla být pro vás útěchou i pomocí.«

A dal jí Poselství. Ona zase znala někoho dalšího ze Slezska, kdo se vrátil ze zajetí a také ztratil všechno. A dala Poselství dál tomuto člověku. Ten se jednoho dne objevil u mne, byl tu celé hodiny, velmi rychle poznal Poselství a jeho cenu. Byl to dr. Grosse z Augsburku.

Tak se šířilo Poselství. Lidé, kteří měli vnitřní touhu a byli připraveni, byli řízeni svým vedením. Cesty a možnosti lidí byly různé. Bylo to jako na počátku Pánova působení. Přicházeli mnozí, i když někteří nešli dál. Z těchto hledajících po válce šla většina šťastně a věrně dále.

Mezitím založil dr. Walter ve Švábsku v Gmündu Nadaci Poselství Grálu, takže sídlo nakladatelství bylo tam.

Slečna Eitel se přestěhovala do Übersee, kde působila jako výtvarnice-malířka. Shromáždila kolem sebe lidi, kteří tak našli cestu k Poselství. Byly to 3 sestry s dětmi, které utekly ze Slezska. Žily ve Westerbuchbergu, kde svého času byla i paní Maria se svými dětmi. Byla tu ještě jedna paní (též utečenec) a tak vytvořily malou skupinu, které pomáhala slečna Eitel až do své smrti.

S nimi i s lidmi bydlícími jednotlivě jsem byla v kontaktu. Přicházela jsem pravidelně do Übersee, u slečny Eitel jsem mívala pobožnosti, promluvy, propůjčování křížů i požehnání dětí. Pak se vytvořila skupina v Rosenheimu, v Reichenhallu (díky paní von Martius), v Berchtesgadenu a v bavorském Gmeinu (založila paní Olga Reiners). Navštěvovala jsem i zde nositele kříže pravidelně, pořádala čtenářské večery, pobožnosti, stejně jako paní von Martius-učednice. Tak se vše vyvíjelo. Skupiny byly i v Coburgu a v Norimberku a na jiných místech. Hodně jsem tehdy cestovala.

Bylo krátké období, kdy paní Maria zřídila pro celé západní Německo vedení podle zón. Najednou jsme patřili pod vedení zóny ve Würtembergu, poněvadž jsme byli v americké zóně. Brzo se to však změnilo. Já jsem to také považovala za nevhodné. Vedením naší zóny byla pověřena slečna Atz, která se stala také učednicí. Velmi se snažila, ale z dřívějška nebyla dost informována. Pracovala ve vedení s dr. Waltrem. Přijeli k nám, bavili se s námi, podnikali se mnou a panem Bauerem zájezdy k jednotlivým skupinám.

Nemohli najít přirozeně ten pravý kontakt, jejich způsob z Würtemberga a Švábska byl zcela odlišný od našeho v Bavorsku. Snad i proto to bylo brzy odvoláno. Zůstala jsem duchovní vedoucí v Bavorsku.

Jednoho dne jsem si řekla, že dr. Grosse by mohl vykonávat pobožnosti v Augsburku. Přišla doba, kdy se skupina v Augsburku tak rozrostla a byla vedena, že se mohla stát samostatným kruhem. Norimberk následoval později.

Nositelé kříže byli také v Regensburgu a v Landshutu, kde jsem konala pobožnosti. Několik jednotlivých nositelů kříže bydlelo nedaleko Wasserburgu. Když jsem tam jela, musela jsem několikrát přestupovat a pak se vláčet pěšky lesem a loukami.

Přišla doba, kdy dr. Rauber dostal povolání, aby přednášel. Pán sám ho k tomu určil. Svou první přednášku (organizovala ji paní von Martius) měl v Reichenhallu v Bavorsku.

Bylo to nezapomenutelné. Bylo cítit, jak mnozí přišli s nepřátelskými úmysly. Dr. Rauber mi řekl:

»Sedněte si doprostřed sálu, abyste odtud mohla vyzařovat obranné síly.«

Bylo to cítit tak zřetelně; zlo však nebylo schopné přednášku rušit. Viděla jsem něco podivuhodného: Nad námi už nebyl strop, nýbrž něco jako síť Světla. Byli jsme jakoby spojeni světelným paprskem, který se klenul jako oblouk nad našimi hlavami. Už nikdy jsem to neviděla. Byli jsme pak naplněni radostí a silou. Celá přednáška snad byla spíše duchovním bojem s temnem. Přiměla dva lidi, aby se vážně zabývali Poselstvím. Jeden z nich je nyní silný a věrný, pan Kümpel. Pokud si vzpomínám, nebyla tato přednáška vysloveně zvěstující.

Pak jsme začali s přednáškami též v Mnichově, v Německém muzeu. Prohlédla jsem si všechny možné sály, až jsem našla ten malý, velmi vhodný sál v Německém muzeu. Tam přednášel dr. Rauber, jednou také slečna Atz. Její přednáška přivedla mnohé, byla působivá a dobrá. Četla z Poselství »Úkol lidského ženství«. Někteří, které přivedla, jsou dnes povolanými ve svém působení.

Dr. Rauber pocítil pak ve svém povolání přednášet, že lidé musejí být nyní ještě více oslovováni a začal ve svých přednáškách zvěstovat. Tak zase jednou přišel. O obsahu své přednášky mě předem neinformoval. Domnívala jsem se, že byla schválena na Hoře. Byla to přednáška vyloženě zvěstující, myslím, že hovořil přímo o Synu Člověka. Seděla jsem tu úplně vyděšena a myslela jsem si: Jak tím mohou být osloveni lidé, kteří ještě vůbec nic nevědí? Nemohou ničemu rozumět! Vzpomněla jsem si, co mi svého času doporučoval Pán: Nikdy ho nezvěstovat přímo! Bylo vždy jasně řečeno, že zvěstování se děje prostřednictvím našeho bytí, musíme lidi přimět, aby se ptali. Pak, podle toho, jak je jednotlivec daleko, můžeme ho uvádět do Poselství, ale nikdy s tím nepřicházet dříve. Mnozí to, žel, nedodrželi.

Projevilo se to zřetelně při této přednášce, kdy mnozí na protest opustili sál a moji známí např. se už nikdy nezajímali o Poselství. Jeden pán z Hory byl poslán paní Marií, aby si poslechl přednášku. Příští den přišla paní Maria velice rozčilena a řekla:

»Jak jste mohla připustit tuto přednášku?«

»Ale paní Maria, myslela jsem, že byla prokonzultována Horou.«

»Myslíte si, že tomu mohou lidé rozumět?«

Řekla jsem:

»Ne, to nepovažuji za možné.«

Paní Maria:

»Já také ne!«

(Poznámka Ursuly von Bieler: Zde končí magnetofonový záznam r. 1966. Paní Gecks jej písemně doplnila, aby mohl být dál reprodukován.)

V létě 1948 jsem se přestěhovala na přání paní Marie do Möhlstrasse 25 k paní Luft. Se svolením bytového úřadu jsem měla bydlet v rohovém pokoji s malou předsíní. Byla to výměna za místnosti v Dietlindenstrasse. Teď se zrodil plán, který jsem už dávno nosila v srdci, který však paní Luft považovala za neproveditelný. Místnost pro pobožnost v jiném rohovém pokoji nestačila při rostoucím počtu nositelů kříže. Tak jsem k ní chtěla připojit prostřední pokoj. Při jedné pobožnosti jsem viděla obraz: Oltář na východní zdi vedlejšího pokoje a obě místnosti tvořily jeden prostor.

Pak jsem byla dlouho nemocná. Paní Maria a slečna Irmingard přijely do Mnichova. Mohla jsem s nimi hovořit o svém přání rozšířit místnost Světla. Paní Maria pochopila tuto nutnost a dala své svolení. Byla jsem šťastná, ale též jsem si byla vědoma toho, že bude třeba překonat potíže. Znala jsem nepružnost úřadů a věděla jsem, že už je nutno všechno provést

Spojovací stěna byla probourána, oltář byl postaven na své místo v nové místností. Bytový úřad byl informován o výměně bytu i o nucené nájemnici, která nebyla srozuměna s jednou místností a chtěla se domáhat vrácení původního bytu.

Jako vždy v takových případech se mi dostalo pomoci. Obrátila jsem se na ministerstvo kultury, jemuž byl bytový úřad podřízen, a na příslušného profesora s prosbou, aby mě přijal. Vylíčila jsem mu situaci a řekla, že jsem přesvědčena, že u něj najdu plné pochopení pro to, že pro naše hodiny společného uctívání Boha potřebujeme vhodnou místnost. Jistě nám neodřekne pomoc, o niž ho naléhavě prosíme. Moje důvěra a snad i vzrušená slova ho dojala, takže mi slíbil pomocnou ruku.

A povolení pro naši místnost pro pobožnost od bytového úřadu přišlo. Nyní jsme měli krásnou velkou místnost, místo Světla, takové, jakým je ještě dnes. Později se zdálo, že i tato místnost bude malá a už jsme se na to připravovali. Avšak její zvětšení nebylo nutné, když byly zřízeny kruhy v Augsburku, Rosenheimu, Norimberku a do Mnichova už nepřicházelo tolik nositelů kříže.

S ohledem na přespolní jsem to zařídila se svolením slečny Irmingard tak, že naše pobožnosti začínaly v 10 hod. Po nějakou dobu jsem je překládala jednou měsíčně na sobotní odpoledne, ale zase jsem to změnila. Když pan Schöner v r. 1957 převzal kruh, vznikly už samostatné kruhy, a on přeložil dobu pobožnosti na 9.hod, což odpovídalo času na Hoře a mělo své velké oprávnění.

Duchovní i pozemské vedení svěřené do mužských rukou přineslo některé změny a jisté přísnější požadavky vedení. Byla v tom nutnost přizpůsobit se změněné době.

Vraťme se však na začátek léta 1948, kdy v Möhlstrasse 25 bylo středisko grálského kruhu v Mnichově. Nositele kříže a hledající jsem přijímala ve svém obývacím pokoji nebo před ním v malé kanceláři.

Po nějakou dobu jsem pořádala každý týden hovory s odpověďmi na otázky. Použila jsem k tomu i pana Bauera, jemuž tato činnost byla bližší než obchodní záležitosti. Sama jsem však soustřeďovala nitky ve svých rukou. Těmto rozpravám dodávali živosti např. pan Pergler, který se vrátil z ruského zajetí, pan Kunberger a někteří jiní. Po nějaké době byla však témata vyčerpána a porozumění nabylo převahu. Tak jsem s tím skončila. Vzpomněla jsem si na pokyn a příklad Pánův, že i na Hoře má všechno svůj čas.

Poté co pan dr. Walter založil nakladatelství Nadace Poselství Grálu v r. 1950, vznikl »Gralswelt«, jehož redakci řídil pan dr. Rauber z Meersburgu. Ten pak byl povolán kvůli přednáškám do Mnichova. Tak došlo k našemu společnému působení. Redakce a archiv »Gralsweltu« se přestěhovaly do Mnichova. Dr. Rauber působil už v Berlině a pak ve své vlasti na Bodamském jezeře jako lékař léčící duše. Jeho paní, která byla povoláním učitelka, s ním nešla a tak byla jeho situace v Mnichově svízelná a v jejím důsledku se zhoršila jeho srdeční choroba, takže se po několika letech vrátil na svůj domovský ostrov Reichenau. Naposledy přednášel v Mnichově.

Oba jsme střídavě konali pobožnosti a společně jsme vedli přípravy ke zpečetění na Hoře. Po navrácení Hory paní Marii se propůjčovaly kříže nějakou dobu na Hoře a později jsem to vykonávala jako křtící učedník sama. Povolávané bývaly všechny v bílých šatech, rámec býval slavnostní.

Pan dr. Rauber přivedl mnoho lidí. Ve svém bytě ve 3.poschodí domu na Möhlstrasse 25 pořádal každý týden přednáškové večery týkající se otázek lidskosti a odpovídal na otázky v souladu s věděním z Poselství.

Tak mnozí lidé našli cestu k Poselství. Jiní, kteří hledali okultismus, se samozřejmě zase ztratili. Avšak i nositelé kříže tu získávali lecjaký popud.

Dr. Rauber vtáhl některé pány do malého kruhu k rozpravám, v nichž je vzdělával obzvláště v grálských věcech.

Na podzim 1952 jsem byla v důsledku úrazu několik měsíců nemocná. S pomocí paní Marie jsem se na Hoře zase uzdravila. V době mé nepřítomnosti mě nahradila paní Breuherr a pan Bauer. Pak jsme působili všichni čtyři. Dr. Rauber a já jsme byli duchovními vedoucími jako dříve, pan Bauer a paní Breuherr vedli záležitosti obchodní. Služba je služba a každá je důležitá. Chápala jsem však dobře paní Breuherr, měla velké kvality ženského druhu, inteligenci a jako zaměstnaná žena i smysl pro obchodní věci. Mohla působit velmi dobře v organizačních otázkách, ale postrádala jako žena vztah k lidem. Pokusila jsem se jí pomoci a stavěla jsem před ni jako před lékařku její úkol ženy. Toto působení se skutečně rozvinulo krásným, požehnaným způsobem. Získala důvěru mnohých nositelů kříže a pacientů, napsala cenné články o zdravotních otázkách do »Gralsweltu« a jako povolaná měla vliv na nositelky kříže.

Mezitím byl ustanoven pan dr. Erich Walkhoff, pověřený Horou, jako nadřízený vedoucí všech grálských kruhů v Německu. Svolal velké zasedání do Weinheimu v Bergstrasse. Bylo zde prohovořeno a nařízeno mnoho důležitých a nových věcí. Náš »čtyřlístek« v Mnichově byl rozpuštěn, duchovní vedení neslo opět odpovědnost za všechno. Dr. Viktor Walter omezil úkol dr. Raubera na vedení redakce »Gralsweltu«, sám převzal vedení a ponechal si paní Wiesbeck, která se později provdala za pana Rudolfa Perglera, jako svou pravou ruku. Hlavním úkolem dr. Raubera mělo zůstat psaní článků. Stejně měl psát pan Bauer, maje k tomu nadání. Pro obchodní záležitosti měla zůstat v našem kruhu paní Breuherr jako pomocnice.

Z lidského hlediska to bylo pro dr. Raubera velmi bolestivé, že se již nemohl plně angažovat v redakci »Gralsweltu« a také, že již nemohl veřejně přednášet. Své přednášky chtěl budovat tak, aby v nich mohl zvěstovat toho, kdo Poselství Grálu přináší. Jeho srdeční choroba se stávala stále větší překážkou.

Samozřejmě že mohl sloužit i nadále svaté věci, obzvláště jako učedník, pokud zaujal správné stanovisko k výstavbě prostřednictvím zprostředkujícího záření. A to mohl plnit nadále až do své smrti.

Vzpomínám si ještě: Po jeho poslední veřejné přednášce, jsem ho příští den ráno vyhledala v jeho pokoji. Do Malého sálu v Německém muzeu přišlo na přednášku mnoho lidí. Když teď seděl unavený u svého psacího stolu, chtěla jsem ho povzbudit, že zase bude brzo přednášet, řekl k mému úleku:

»Ne, už nikdy nebudu. To byla poslední přednáška. Opustím Mnichov a vrátím se do Reichenau.«

»To přece neuděláte, chceme, abyste zůstal v Mnichově, milý pane dr. Raubere. A s vaším srdcem to bude zase lepší; půjdete na nějakou dobu na Horu, abyste se zotavil. Já jsem se tam také vždycky uzdravila.«

Skoro se rozzlobil, rozčileně klepal na psací stůl a téměř křičel:

»Nesmíte mě nutit, nepokoušejte se mě přemluvit, abych zůstal, nebylo by to správné. Věřte mi, jako lékař znám svou chorobu a jestliže chci sloužit Grálu na zemi ještě nějakou dobu, pak to mohu udělat jedině na venkově v tichu v Reichenau. Zde ve městě bych za několik měsíců zemřel. Potřebuji venkovský vzduch, jinak to nepůjde. Tam v klidu mého domu a zahrady a na čistém vzduchu budu snad ještě několik let tvořit, psát a budu moci působit jako učedník. Nechte mě jít a nepokoušejte se mě zdržet. Pochopte mě!«

A tak se stalo, že jsme v Mnichově byli opět bez něho. Stala jsem se opět jediným duchovním vedoucím. Hora ho nechala na jeho přání odejít. Dr. Rauber mohl ještě několik let v klidu působit. Když později organizoval pan Alexander na Hoře naše setkání učedníků - každý rok v dubnu a v říjnu - mohla jsem se s dr. Rauberem několikrát shledat v radostném vzájemném porozumění.

Původně měla být všechna grálská činnost i pobožnosti a propůjčování křížů svěřena učedníkům, tak to zamýšlel Pán. Nyní však bylo příliš málo učedníků, proto bylo mnoho přeneseno na povolané. Já jsem naposledy propůjčovala kříže, když se stal vedoucím kruhu pan dipl. ing. Schöner. On měl pobožnost, já pohovor jako učedník. Záření učedníka doprovází i vnitřní dění, třebaže se jeho činnost neprojevuje navenek, jestliže může být přítomen v kruhu. Ještě nějakou dobu to bylo pěkné prožívání, pokud to mé stáří dovolovalo, pokud jsem mohla být s panem Schönerem a také, když jsem mohla vykonat v Augsburgu grálský pohřeb, poněvadž jsme v Mnichově neměli žádného mužského učedníka.

Poté co pan dr. Rauber opustil Mnichov, směl se mnou vykonávat pobožnost pan Bauer. Potom také pan Kunberger, který se stal hospodářským vedoucím a pracoval velmi pečlivě. Když jsme byli náhle postaveni před požadavek zabezpečit ocelovými plotnami podlahu haly pro pobožnost, což stálo několik tisíc marek, které jsme si museli vypůjčit, on to dokázal splatit za dva roky. V posledních letech byl pan Kunberger pokladem pro Gralsverwaltung (správu Grálu) Německo a pomáhal panu dr. Walkhoffovi, jemuž bylo svěřeno duchovní vedení a zvláštní spojení s Horou. Po nějakou dobu byl dosazen pan Lichtenberg za mého pomocníka při působení v kruhu a pracoval ve vedení současně s panem Kunbergerem.

Po smrti paní Marie v r. 1957 přešel dozor Hory se vším, co bylo důležité, do rukou slečny Irmingard společně s panem Alexandrem.

Po několika rozhovorech se mnou o mém stáří byl povolán na mé místo jako vedoucí pan Schöner,

»aby nevznikla náhle mezera a nebyl tu nikdo jako nástupce«,

jak řekl pan Alexander. Pan Alexander se zabýval také myšlenkou, že jednou mají být vedoucími jen muži, pro všechno, nejen pro hospodářské věci.

Mnichov nabízel první možnost a měl být začátkem. Pro Mnichov prý bylo pomocí, že kruh a vedoucí mají ještě učedníka. Pan Schöner, kterého zastihlo toto povolání nepřipraveného, chtěl nyní vést jako jediný vedoucí celé ustanovení a odpovědnost. Tak se stalo, jak jsem se už jednou zmínila, mužské působení rozhodujícím. Pan Pein vystřídal pana Schönera, který si postavil jiný úkol jako oblast svého působení. Bude podrobeno zkoušce, zda ženské působení může být vyloučeno z vedení k požehnání věci. Každopádně se bude muset ženskost svým duchovním postojem a vnitřním působením zaměřit na svatou věc.

Při jednom pokynu rozvinul Pán přede mnou obraz, jak se vše má rozvíjet v nastávající době, abychom splnili všechny vnitřní i vnější požadavky k výstavbě nového světa podle vůle Boží.

Žena zaměřená svým pohledem do nitra bude přijímat z výšin, ze Světla a bude dále předávat muži pro jeho duchovní vedení, aby měl sílu, aby správně vedl a bojoval; on pak bude ve svém působení jako pozemský vedoucí zaměřen svým pohledem a činem navenek.

Takový byl asi smysl slov Pánových. Tím končím svůj spis.

 

Mnichov 23. září 1967

Podpis: Elisabeth Gecks

 

 

 

 

 

Příloha: »Všem stoupencům Grálu«, Vomperberg, duben 1933, dáno Pánem všem kruhům.

 

Všem stoupencům Grálu.

 

Mnoho dotazů, které právě nyní přicházejí z různých stran, jsou podnětem k tomu, aby byly znova vysvětleny některé důležité body, o nichž by neměl mít pochybnosti stoupenec Grálu, který již hlouběji pronikl do Abdrushinova učení o Stvoření.

Všichni víte, že Poselství Grálu je vybudováno na znalosti Stvoření a zákonů, které v něm působí a které sám Bůh vložil do svého díla. Jejich hlasatel Abdrushin žádá, aby všichni lidé také skutečně podle těchto Božských zákonů žili, aby podle nich uspořádali také celé své bytí. Náboženství a každodenní život mají být jedno - každé jednání člověka má se stát čistou službou Bohu. Teprve pak může vzniknout pravé lidství.

Člověk se však proto nesmí ztratit v nějakém duchovním blouznění a náboženském vytržení - ale právě naopak. Abdrushin chce člověka činu, který stojí oběma nohama rovněž v pozemském životě a umí jej řídit. Jenom veškeré myšlení, mluvení a chování musí vycházet ze znalosti Božských přírodních zákonů a řídit se jimi.

Splňováním tohoto požadavku mají se stát lidé dokonalými a ušlechtilými lidmi, kteří jsou na svém místě v životě lhostejno, kam je osud postaví. A tohoto cíle může dosáhnout každý člověk, jen když má dobré a čisté chtění a při nejvyšší hybnosti koná to nejvyšší a nejkrásnější, čeho je vůbec schopen. Musí žít přítomnosti, ne však požitkářsky. Každou hodinu svého života má využít ve správném, Bohem chtěném smyslu, aby se vyvíjel výše, aby se stal lepším, čistším, ušlechtilejším, aby dozrával.

Tento požadavek však mohou splňovat jen lidé, kteří se duchovně úplně přeorientují tím, že se osvobodí od egoistické samolibosti, která prosazuje jen vlastní osobu, tím, že se osvobodí od pozemské touhy po zisku, která žije na účet jiných - neboť jenom potom se osvobodí ode všeho, co jej stahuje dolů a co musí brzdit každý vyšší duchovní vývoj.

A toto duchovní přeorientování musí vycházet z vědomí odpovědnosti, kterou má každý člověk k sobě, ke svým bližním a k lidem vůbec. Musí si ujasnit, že za všech okolností, ať je to v tomto životě nebo na onom světě, ponese sám následky svého myšlení, mluvení a jednání.

Z těchto základních požadavků, které má Abdrushin na všechny lidi vyplývá, že se musí ke svým životním problémům postavit vlastně každý sám a tak si musí odpovědět na otázky, které si vždy klade.

V jednotlivostech by však mohlo posloužit k vysvětlení to, o čem se píše dále.

Někteří stoupenci si myslí, že by měli vystoupit z církevních organizací, k nimž patří. To vůbec není žádoucí.

Kdo skutečně pochopil pravého ducha Kristova, na nějž znovu a opět poukazuje Poselství Grálu, ten ví, že má splnit především dvě přikázání: přikázání lásky k Bohu a přikázání lásky k bližnímu.

A tato přikázání, jejichž plnění vyžaduje také Poselství Grálu, může opravdu dobrý a čestný člověk plnit, lhostejno ke které církvi patří. Musí si jen být vždy vědom, že litera zabíjí, avšak duch oživuje - a musí jít podle ducha!

Každý stoupenec Grálu může tedy být i nadále příslušníkem církve a plnit její požadavky - musí se jen snažit žít podle Božských zákonů, které platí stejnou měrou pro všechny lidi.

Stejně tak se musí postavit stoupenec Grálu k politickým otázkám. V tomto případě však není jedno, ke které politické straně patří. Nemá být členem strany bez vyšších duchovních cílů, která vychází jen z materiálních hledisek a buduje všechno jen na materialismu - proti takové straně má dokonce bojovat jako proti těm, kdo Boha popírají.

Avšak stranám, které chtějí vybudovat spořádaný stát na uznání Boha a jeho zákonů, v němž odpovídají právům jednotlivce také vyšší povinnosti, v němž každý člověk musí nést odpovědnost za své myšlení, mluvení a jednání - lhostejno patří-li k vedoucím osobnostem nebo prostým občanům - ­takové straně může a má být každý stoupenec Grálu k dispozici v jejím úsilí o vysoký, všem lidem společný cíl; vytvořit ve státě podmínky, v nichž každý jednotlivec je odpovědným spolupůsobícím pracovníkem na blahu celku, pracovníkem, který má také užívat práva, plní-li své povinnosti.

Stoupenec Grálu musí mít na paměti, že Poselství Grálu směřuje k tomu, aby pozvedlo celé lidstvo v jeho duchovním vývoji, a aby pomohlo nejen jeho jednotlivým částem. Pomoc celému lidstvu je však možná, jen když se bude vyvíjet každá jednotlivá část pro sebe.

Poselství samo zná a učí proto také jenom výstavbu v pravém smyslu tak, jak ji potřebují všichni. Výstavba ve smyslu Poselství však znamená zaujmout správné stanovisko k zákonům Stvoření, které existují od pradávna a nesou v sobě vůli Boží. Ve své přímosti a jednoduchosti nepřipouštějí ani pochybnosti ani omyly, nýbrž jsou pevným základem ke správnému myšlení a jednání.

Každý vážně hledající člověk má dostat prostřednictvím Poselství příležitost k rozšíření svého vědění, má poznat svůj úkol ve Stvoření. Člověk má pomocí učení o svobodné vůli a z toho vyplývající odpovědnosti dosáhnout zušlechtění všech schopností ducha.

Poselství se tedy neobrací k jednotlivým národnostem, tím méně k určitým stranám - v tomto smyslu stojí nad národnostmi a stranami.

Kdo však správně pochopil Poselství, musí uznat, že i jednotlivý národ svým způsobem musí podat nejvyšší výkon, chce-li správně zaujmout své místo na zemi. Učení tedy odmítá všesrovnávající materialismus, který podrývá dobrou národní svéráznost právě tak, jako materialismus, který ubíjí ducha.

Každý stoupenec Grálu se má řídit těmito poznatky, pak se bude chovat ve všech životních situacích tak, jak se to žádá od každého člověka, který sám ví, co má dělat jako jedinec, jenž si je vědom odpovědnosti v rámci lidské společnosti, a pak dosáhne také opravdového lidství.

 

Vomperberg, duben 1933, dáno Pánem všem kruhům

Elisabeth Gecks

 

 

 

 

 

Časový historický přehled mnichovského grálského kruhu

 

 

Léto 1930       První pobožnost v domě na Möhlstrasse 42

1931              Paní Gecks povolána jako křtící učedník, ještě volná shromáždění

až do r.1933

Duben 1933    »Všem stoupencům Grálu« od Pána dáno všem kruhům

Duben 1933    Založení Přírodně-filozofického spolku potvrzeného vládou, tak i nadále

Umožněny pobožnosti. Po přechodnou dobu pobožnosti ve Schvabingu

1935              Paní Gecks se stěhuje do Possartstrasse 35, tam pobožnosti

Srpen 1935     Velká slavnost zpečeťování v »Muzejním sále«

1935-1937      Malá setkávání i v novém bytě v Pasingu od jara 1937

1936              Začátek politického pronásledování. Odejmutí cestovního pasu, opakované

domovní prohlídky, zatčení a propuštění.

Jaro 1937       Rozpuštění Přírodně-filozofického spolku, tím také rozpuštění

grálského kruhu

Léto 1948       Po vrácení Hory paní Marii zřizování grálských kruhů

Pobožnost v Mnichově u paní Luft v Möhlstrasse 25

Od r.1950       Učedník dr. Friedrich Rauber vede redakci »Gralswelt« v Mnichově

1957              Paní Gecks má své poslední propůjčování kříže

Od r.1957       Pan Hans-Helmut Schöner přebírá mnichovský grálský kruh

 

 

 

 

 

 

Obsah:

Textová část

 

Předmluva …………………………………………………………………....1

 

Část první:    Doba, která předcházela. ……………………………………….2

Část druhá:   Doba v Tutzingu ………………………………………………10

Část třetí:      Doba na Vomperbergu částečně i později od února 1928 …….18

Část čtvrtá:    O začátcích mnichovského kruhu Grálu ………………………44

 

Všem stoupencům Grálu. ……………………………………………………57

Časový historický přehled mnichovského grálského kruhu ……………...…59