Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Bezbytostné

 

Slovo „bytostné“ je tvůrčí výraz. Je tak obsáhlý, že lidský duch jako malá částečka stvoření si o tom nebude moci nikdy udělat správnou představu.

Jako opak bytostného je používán výraz „bezbytostné“. Co bezbytostné znamená, nemůže si člověk tím spíše představit. Bude mít o tom vždy nejasnou představu, protože je to něco, co mu navždy musí zůstat tajemstvím. Nemůže si pro to vytvořit žádný pojem, protože pro bezbytostné žádná forma podle chápání lidského ducha neexistuje.

Abych vás však přivedl alespoň poněkud blíže k porozumění, chci pro tyto tvůrčí výrazy stanovit jedenkrát pozemské výrazy, i když vzhledem k vlastní skutečnosti mohou býti jenom slabými stíny.

Jako bytostné představte si závislé, a jako bezbytostné to jediné nezávislé!
To vám, lidsky myšleno, poskytuje nejlepší možnost, jak se k tomu věcně přiblížit, i když ani tento výraz nemůže podat nebo označit to, co to ve skutečnosti je, nebo jaké to je. Neboť „co“ to je, nemohli byste nikdy pochopit, zatím co si tímto způsobem o tom „jaké“ to je, můžete učinit alespoň přibližný obraz.

Bezbytostné je tedy to jediné nezávislé, zatím co všechno ostatní je na něm v každém ohledu závislé a proto se označuje jako bytostné, k čemuž patří také všechno duchovní a právě tak všechno Božské, zatímco Bezbytostný samotný je Bůh!

Z toho tedy vidíte, že mezi Božským a Bohem je ještě veliký rozdíl. Božské není ještě Bůh; neboť Božské je bytostné, Bůh ale je bezbytostný. Božské je odvislé od Boha, bez Boha nemůže trvat. Bůh je ale skutečně nezávislý, chceme-li k tomu použít pozemských pojmů, které ale přirozeně nemohou podat to, co to ve skutečnosti jest, poněvadž pozemské nebo lidské pojmy nejsou schopny obsáhnout takovou velikost.

Bůh není tedy Božský, dobře si toho povšimněte, nýbrž Bůh jest Bůh, protože jest bezbytostný, a bezbytostné není Božské, nýbrž Bůh!

Ježíš Kristus řekl kdysi prostými slovy:
„Já a Otec jedno jsme!“

On tedy nebyl božský, což přece znamená bytostný, nýbrž on byl Bůh-Syn, přicházeje z bezbytostného.
Výraz „božský“ pro něj je tedy falešný, chcete-li to vy, lidé, správně brát. Božští jsou Archandělé a nejstarší v božském. Ježíš ale byl a jest Bůh-Syn!

V tom spočívá jedna prostá, neochvějná skutečnost, protože on přišel z bezbytostného, tedy z Boha samotného, a ne z bezprostředního božího vyzařování, které je bytostné, a které je označováno jako božské.

Jádro Božího Syna je samo částí bezbytostného. Vidíte tedy, že oběť, kterou Bůh Otec všemu lidstvu poskytl, je mnohem větší a zločin tohoto lidstva a Lucifera ještě mnohem strašlivější, když zahájili boj nejnižšího druhu proti Bohu, na kterém musí zůstat všichni bez výjimky zcela závislí.

Důsledek nejsvětějšího hněvu přichází na rouhače v plné síle, která nemůže býti zeslabena!
Vy ale, kteří jste směli poznat moje Slovo, které přichází z bezbytostného, můžete v tom poznat celou velikost vaší úlohy, jakož i velikost všech milostí, kterých se vám tím dostalo.

 

V přednáškách jsou žlutě označeny ty části,

které byly Hnutím Grálu cenzurované a vyškrtané.

(jít na další díl) 

 

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
 ***
 
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu. Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy. Budou vykonávat jen pomocné práce (pokud přežijí očistu). Do státní správy budou přijímaní pouze lidé, to znamená ti, kteří jsou schopní čistě cítit. Dobře si tedy nyní všechny tyto mrzké farizeje sympatizující s Hnutím Grálu zapamatujte, aby se po obratu nemohli mezi nás infiltrovat. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není dostatečně čisté a tudíž nemůže být považován za plnohodnotného člověka, protože člověka dělá člověkem pouze jeho schopnost cítění.​Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky