Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina obsahuje ucelený bezmezerný výklad stvoření a jeho zákonů, kterými se lidé musí řídit, pokud chtějí být šťastní.

Všechno mrtvé ve stvoření má býti vzkříšeno, aby se soudilo

 

Poslední soud! Každé zaslíbení, které s ním souvisí, mluví o vzkříšení všech mrtvých ke konečnému soudu. Lidé však mylně vykládají pojem tohoto výrazu. Nemá býti řečeno: Vzkříšení všech mrtvých, nýbrž vzkříšení všeho mrtvého! To znamená: Oživení všeho toho, co jest ve stvoření bez pohybu, aby to pro Boží soud oživlo a ve své činnosti bylo buď povzneseno, nebo vyhubeno!

Nic nezůstane nyní bez pohybu. Živá síla, která proudí nyní zesílena veškerým stvořením, žene, tlačí a nutí všechno k pohybu. Touto silou zesílí i to, co dosud bylo v klidu nebo dřímalo. Bude to probuzeno, posíleno a musí se proto projeviti. Všechno bude v procitlé činnosti jakoby vytaženo na světlo, i když se to bude chtít ukrývati. Možno také říci, že všechno přijde samo na světlo a musí se ukázati. Nemůže již nadále dřímati nic, co existuje. Řečeno lidovými slovy: Vyjde to na světlo!

Vlivem nového vniknutí Světla bude v celém tomto stvoření všechno jen život a činnost! Světlo při tom mocně všechno přitahuje … a to se souhlasem, nebo proti vůli toho, co dosud odpočívá v tomto stvoření v klidu, nebo jest snad dokonce ukryto. Všechno přijde na konec do styku s tímto Světlem. Nemůže mu uniknout nic, i kdyby to mělo křídla ranních červánků. Žádné místo v celém stvoření nemůže před tím poskytnouti ochrany. Nic nezůstane neosvětleno.

V pohybu této přitažlivosti musí se však na tomto Světle rozplynout a shořet všechno, co nesnese jeho záře, co se tedy samo k tomuto Světlu již nesnaží. Všechno spějící ke Světlu však rozkvete a zesílí v čistotě svého chtění!

Tak jest tomu také se všemi vlastnostmi duší pozemských lidí. Co se dosud v klidu zdálo býti mrtvé, co dřímalo, člověku samému často neznámé, to procitne touto silou a bude jí zesíleno, stane se to myšlenkou a činem, aby se pak podle způsobu své činnosti samo soudilo na Světle! Uvažte, že oživne i to, co odpočívá ve vás! V tom jest vzkříšení všeho mrtvého! V tom jest živoucí soud! Poslední soud!

Musíte při tom všechno vyřídit sami v sobě, musíte se očistit, nebo jinak zajdete se zlem, nabude-li ve vás převahu. Pak by vás zastavilo a s pěnivým sykotem se srazilo nad vaší hlavou, aby vás strhlo do propasti rozkladu. Neboť zlo nemůže dále obstáti v lesku Božské síly!

Proto jsem vám dal Slovo, které ukazuje cestu a jež vás v probuzení tohoto stvoření povede neúchylně do světlých výšin. Ono vás nenechá padnout, děj se co děj, ať doutná cokoliv ve vás! Mějte ve věrném přesvědčení svůj pohled upřen ke Světlu a když jste správně pochopili moje Slovo a přijali je do svých duší, pak budete stoupat klidně vzhůru ze zmatků, očistěni a zjasněni, uvolněni ode všeho, co by vám dosud bylo mohlo bránit ve vstupu do ráje.

Proto bděte a modlete se, abyste nezkalili svůj jasný pohled ješitností a domýšlivostí, těmito nejhoršími léčkami na pozemské lidi! Střezte se! Jak jste připravili půdu v sobě, tak se vám stane!

Učení Poselství Grálu od Abdrushina obsahuje ucelený bezmezerný výklad stvoření a jeho zákonů, kterými se lidé musí řídit, pokud chtějí být šťastní. Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
Máte-li dotazy, můžete se ptát na našem fóru: navodnapreziti.cz, samozřejmě až po registraci
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto věcných argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

A také další články o cenzuře: Cenzura Poselství Grálu

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu (ona se zhroutí sama v sobě). Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy.

Čtěte článek: Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz