72. Světový učitel

K tomu mohu zodpovědět ještě jednu otázku: Zaslíbený a mnohými nyní očekávaný „Světový učitel!“ Vysvětlení o tom vychází současně z již řečeného, úzce s tím souvisí. Světovým učitelem se snad nejmenuje proto, že má poučovat svět nebo snad zakládat náboženství, které svět, v užším smyslu zemi nebo ještě lépe pozemské lidstvo spojuje, nebo ovládne zemi, nýbrž světovým učitelem se nazývá proto, že „svět“ objasňuje, tedy přináší nauku o světě. To, co člověk skutečně vědět musí! Učí poznávat „svět“, v jeho samočinném působení, aby se pozemský člověk podle toho mohl řídit a tím se mu stal možným vědomý vzestup, v poznání skutečných světových zákonů!

Jedná se tedy o světovou nauku, poučení o světě, o stvoření.

Za tímto pravým světovým učitelem je jako kdysi u Krista čistým jasnovidcům viditelný zářící velký kříž Spasitelův! Může se také říci „on nese kříž“! To však nemá co dělat s utrpením a mučednictvím.

Bude to jedno ze znamení, které jako „živě zářící“ nemůže předstírat žádný sebedovednější kejklíř nebo mág a na němž lze poznat bezpodmínečnou pravost jeho poslání!

Tento mimozemský jev není snad bez souvislosti, není libovolný, a není tedy nepřirozený. Souvislost lze pochopit ihned, jakmile známe opravdový smysl skutečného „kříže Spasitelova“. Spasitelův kříž není totožný s křížem Kristova utrpení, kterým lidstvo přece také nemohlo být vykoupeno, jak jsem již důkladně vylíčil v přednášce „Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře“ a často i opakoval. Je to něco zcela jiného, opět zdánlivě jednoduchého, a přesto mocně velikého!

Kříž byl přece znám již před pozemskou dobou Krista. Je to znamení Boží Pravdy! Nejen znamení, nýbrž pro ni i živoucí forma. A protože Kristus byl nositelem živoucí Pravdy, nefalšované Pravdy, z Pravdy přišel a byl s ní v bezprostředním spojení, část z ní v sobě nesl, tkvěla také živě v něm i na něm! Ona je viditelná v živoucím, tedy svítícím a samočinně zářícím kříži! Lze říci, že ona je křížem samotným. Tam, kde je tento zářící kříž, je tím také Pravda, protože tento kříž nejde od Pravdy oddělit, nýbrž obojí jest jedno, poněvadž tento kříž jest viditelnou formou Pravdy.

Paprskový kříž nebo zářící kříž je tedy Pravdou v její prapůvodní formě. A protože člověk může stoupat jedině skrze Pravdu, ne jinak, tak nachází lidský duch také jen v poznání nebo znalosti Boží Pravdy skutečné spasení!

Protože opět jedině v Pravdě spočívá spasení, lze z toho vyvodit, že kříž, tedy Pravda, je křížem spásy nebo křížem Spasitelovým!

Je to kříž Spasitelův! Spasitel je však Pravdou pro lidstvo! Jen znalost Pravdy a s tím spojené využití v Pravdě spočívající nebo v Pravdě ukázané cesty může lidského ducha vést z jeho nynější pomatenosti a zbloudění ke Světlu, osvobodit ho a vykoupit z nynějšího stavu. A protože vyslaný Syn Boží a nyní přicházející Syn Člověka jsou jedinými nositeli nezkalené Pravdy, tuto v sobě nesou, musí přirozeně oba také neoddělitelně v sobě a na sobě nést kříž, tedy být nositeli zářícího kříže, nositeli Pravdy, nositeli spasení spočívajícího pro lidi v Pravdě. Oni přinášejí spásu v Pravdě těm, kteří ji přijmou, kteří tedy jdou ukázanou cestou. – Co znamenají vedle toho lidsky chytré řeči? Pohasnou v hodině nouze.

Proto řekl Syn Boží lidem, aby přijali tento kříž a aby ho následovali, to znamená tedy, aby Pravdu přijali a podle ní žili! Aby se vřadili do zákonů stvoření, učili se je přesně chápat a využívali je v jejich samočinně pracujících projevech jen k tomu nejlepšímu.

Co však učinilo omezené lidské smýšlení z této prosté a přirozené skutečnosti! Bohem a Synem Božím, jeho vyslancem, nechtěnou nauku o utrpení! A tím nastoupila se falešná cesta, která není v souladu s cestou ukázanou, nýbrž vede daleko od Boží vůle, která chce vést jen k radosti namísto k utrpení.

Je to přirozeně pro lidstvo strašlivý symbol, že Syn Boží jím tehdy byl právě na pozemsky vyjádřené formě zpodobnění Pravdy přibitý a umučený, tedy na symbolu Pravdy, kterou přinášel, pozemsky zahynul! Církevní kříž utrpení není však křížem Spasitelovým!

„Ten v Síle a Pravdě stojící“ praví se o Synu Božím. Síla je Boží vůle, Duch Svatý. Jeho viditelnou formou je holubice. Viditelnou formou Pravdy je samočinně zářící kříž. Obojí bylo na Synu Božím živoucně viděno, protože v nich stál. Byl to tedy u něj přirozený a samozřejmý jev.

Totéž bude vidět také u Syna Člověka! Holubice nad ním, Spasitelův kříž za ním; neboť on je opět s nimi nerozlučně spojen jakožto nositel Pravdy, „který v Síle a v Pravdě stojí“! Jsou to neklamná znamení jeho pravého poslání ke splnění zaslíbení. Znamení, která nejdou nikdy napodobit, jsou nezničitelná, varující a navzdory hrůze vážnosti jsou také příslibem! Před nimi samotnými musí veškeré temno zcela ustoupit!

Vzhlédněte! Jakmile se ohlásily neúprosné předzvěsti jeho příchodu, jež pro něj očišťují cestu od překážek, které na ni nahromadila lidská domýšlivost, spadne rouška ze zraku mnohých, kteří jsou obdařeni ho takto poznat! Hlasitě pak budou muset podávat svědectví, nuceni silou Světla.

Ani jediný z dnes ještě tak hojných falešných proroků a také vůdců není schopen proti Němu obstát; neboť v obou vysokých znameních, která nemůže nést nikdo kromě Syna Božího a Syna Člověka, mluví Bůh sám pro svého služebníka a veškerá lidská chytrost musí před tím oněmět. —

Dávejte pozor na tuto hodinu, je blíže, než si všichni myslí.