Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

(Der Ruf – název německého časopisu)
(Dodatek, který není uveřejněn v originále „Odpovědi na otázky“ – „Fragenbeantwotungen“, které byly uveřejňovány v německém časopise „Der Ruf“ v letech 1924 – 1937 Abdrushinem)

 

„Volání“ vychází ven do celého světa! Má tvořit užší spojení mezi stoupenci a čtenáři mých slov. Na mnohých místech se utvořila „volná sdružení“ k pěstování myšlenek z mých přednášek, aby ve společné činnosti vždy hlouběji vnikala do pravd velikého stvoření a tím též správně poznávala Stvořitele.

I když radostně zdravím tato sdružení, nemohu je přece vésti a také se jich nemohu zúčastniti. Neb takové snahy mají za následek vždy vázanost pro toho, kolem koho se seskupují. Povinnosti tak mnohého druhu i když jen morálním přispíváním členům. Něco takového dělat nemohu.

Musím být a zůstat volným v tom, co říci mám!

Ve všech mých řečech a rozhodnutích! Nesmím při tom brát ohled na přání jednotlivců nebo celých skupin, k čemuž by došlo, kdybych tím byl spoután. Nebo tehdy, kdybych v tom chtěl vidět obchodní výhody. Obojí nesmím pro sebe a mé spisy bráti v úvahu. Vzdor tomu nemohu upadnout do lhostejnosti a promarnit možnost poskytnout každému příležitost.

Proto dávám, avšak neucházím se!

A zůstanu vždy u tohoto základu: Kdo nic pro sebe v mém slově nenachází, pro toho není také myšleno. Nemá je také nikdy obdržeti vynuceně.

Budu proto vždy svým slovem přítelem každého člověka a nepřítelem jeho chyb, poněvadž k vůli tomu nemohu nic škrtnout.

Poněvadž se tedy nemohu vázat na svazky a protože znám povzbuzující výsledek toho pro mnohé jednotlivce, vytvořil jsem ze své nutné osamělosti „Der Ruf“, „Volání“, jakožto prostředníka mezi všemi čtenáři a skupinami, která svá sdělení a přání budou moci v něm vyměňovat. Za tímto účelem bude tu vždy bezplatné místo.

Nechť „Volání“ probudí opravdu mnohé duše a přinese všem vážně hledajícím osvícení a tím mír a pokoj!

V létě 1927