Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhat, chce-li je získat!

Takové jest přikázání, podle něhož jednám. Panoval dosud falešný blud, že Svaté Slovo Pravdy, které má být lidem nade vše drahým, poněvadž stojí vysoko nade všemi pozemskými hodnotami a pro člověka jedině znamená život a bytí, má být s prosbou přinášeno k němu, a že dokonce v nebi zavládne radost, je-li některý člověk dosti milostivý, aby je přijal. Je hříšné rouhání v tomto názoru, který je schopen strhnout svaté Slovo z jeho vysoké hodnoty.

Také zde bude vše obnoveno, jak je zaslíbeno. Člověk, který chce míti svaté Slovo Pravdy, musí si je sám získat! Musí se pro ně namáhat. Kdo to nechce, není ho hoden! Člověk, který jest opravdový ve svém hledání Pravdy a cesty ke Světlu, ten se nezalekne ani žízně, ani hladu, je-li to nutno, nebo bude těžce o to bojovat s nízkostí všeho druhu. Namáhání se o Slovo stane se nyní svatým přikázáním! Tak je to ve stvoření chtěno! Tím budou odpuzeni rozmarní, jimž chybí opravdová vážnost ke vzestupu, kteří sebe a jiné v domněnkách jen klamou, nebo jsou pokrytci. Oni též mají být zavrženi!

Tak přináší přikázání samo již veliké třídění, v němž oddělí se pravé od nepravého. Jako v podobenství zůstanou při tom od hostiny vyloučeni ti všichni, kteří jsou líní a lhostejní. Bystří, kteří nosí v sobě čistou touhu po Slově, nezaleknou se žádné námahy ani oběti, aby se mu přiblížili, slyšeli je a mohli je přijmout do chrámu své duše.

Proto mají i pozemská zařízení napomáhati k tomu, aby přikázání bylo v každém směru splněno. Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu mají být vyloučeni všichni, kteří nejsou proniknuti nejopravdovější touhou, aby duchem pronikli vpřed, aby byli živí v sobě.

Všem takovým poskytuje rozum obvyklé omluvy, k sebeohlušení a k oklamání zjevně se projevujících slabostí, v nichž si pak našeptávají, že to vypadá příliš obchodně, nedůstojné Svatého Slova …

Takoví nemají být připuštěni k přednáškám a mají zůstat vyloučeni, neboť ani nejsou hodni Slova, dosud ho nepoznali a také se ho nenaučí nikdy poznávat. Raději malý počet a to pravých a neochvějných! Tak, aby stáli jako skála v příboji nastavšího soudu! Mají světle zářit duchovně ve věrném chtění, ve vytrvalosti k vítězství. Nesmí být mezi nimi žádných shnilých plodů!

---

Čtěte článek k této přednášceFarizeji bludně vyložen výrok Abdrushina...