Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

    Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Čtení pro Boží hod vánoční

***

DUCHOVNÍ VÁNOCE

od faráře

Ferdinanda Valíka

(1954)

 

 

Úvodem čtení z evangelia Janova, kap. 10, verše 7-11.

Tedy opět řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám, že já jsem dveře ovcí. Všichni, kolikž jich koli přede mnou přišlo, zloději jsou a lotři, ale neslyšely jich ovce. Já jsem dveře. Skrze mne všel-li by kdo, spasen bude a vejde i vyjde a pastvu nalezne.

Zloděj nepřichází než aby kradl a mordoval a hubil; já jsem přišel, aby život měly a hojně měly. Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce.

Tolik čtení z evangelia.

 

Boží mír a klid budiž mezi námi!

Doba, v níž se zrodil Kristus, nelišila se od doby nynější. Nenávist, zášť, chamtivost, války, krutosti, nízké představy Boha... to všechno bylo tehdy jako dnes. Téměř dvě tisíciletí minula a lidstvo je stále na tomtéž mravním stupni. V čem se tedy jeví spasitelné poslání Kristovo ?

Dobře Mojžíš uzavřel věčné, hluboké pravdy do archy, stánku úmluvy. Dobře ukryl kámen úhelný, bez něhož se však každá stavba hroutí a padá na hlavy těch, kteří ji postavili. Nesvěřil klíč lidu, který si nevážil darů, které mu Bůh dal a jež lehkomyslně znehodnocoval. Zůstala archa, ale její obsah je neznámý. Zůstaly formy a jen těch se lidstvo drží.

A tu bych rád v pokoře Boží zjevil onen hluboký význam příchodu Mesiášova na Svět, v němž je dán i klíč k arše úmluvy. Chci odhalit obraz pravých, duchovních vánoc, vysvětlit zrození Krista, Syna Božího.

Ježíš Kristus, malé, nemohoucí dítě - a přece hvězda betlémská zvěstovala jeho narození. Hluboká noc - a přece světlo nad námi, vydávající svědectví o moci a velikosti Boží!

Ta hvězda je i v každém člověku, v nejhlubší podstatě jeho nitra. Kdyby člověk viděl tisíce hvězd nad sebou, a neuvidí tu jednu, jedinou hvězdu v sobě, je ubohým slepcem a nepoznává moc a nádheru Boží! Nejen jakási stráň nad Betlémem v zemi Judské, ale nitro lidské je a má býti rodištěm Spasitelovým. Lidské nitro je ten chlév, v němž se má zrodit Kristus.

Kdyby Kristus byl v Betlémě stokráte narozen, dokud nezrodí se v tobě, jsi věčně zavržen, praví církevní otec Angelus Silesius. Chlév, toť nejnižší podstata, se všemi nižšími pudy, žádostmi, návyky, těmi zvířaty domácími. A hle! Jistá panna, DUŠE, počíná se oplodňovati krásou Božích myšlenek a tužeb, až jednoho dne jsou její modlitby a touhy vyslyšeny a ona, prostoupena Duchem Svatým, vydává ze sebe jeho plod.

To dítě Boží, zpočátku útlé, potřebuje ochrany. Marie a Josef musejí je střežit před Herodesem. Avšak postupně nabývá síly a projevuje svou moudrost. Už to není slabé robátko, ale mocný Syn Boží, který přemáhá pokušení a nástrahy satanovy. Tak roste v člověku Kristus. Pozorujete pojednou svět zcela jiným zrakem a jakési nové světlo, nové vědomí povstává ve vás. Nemůžete již na svět hledět jako dříve. Pohled na bídu a bolest vás zneklidňuje: jste naplněni soucitem a touhou pomáhat.

To je KRISTUS, který vám otvírá zrak, určuje nový poměr k člověku, počíná vás učit a vést. Mnoho nepřátel Kristových usiluje o člověka a člověk se cítí vnitřně rozpolcen. Proto je mu třeba vcházet do svatyně a otvírat svou archu úmluvy, číst v ní a poznávat to, co samým Bohem bylo do ní vloženo. Tam se setkává s tím nejvyšším veleknězem, se svým Pánem a Mistrem. Uchyl se, člověče, k němu, mluv s ním v důvěrné pokoře a jeho slovo tě utiší, povzbudí, jeho pokoj tě naplní. Vše, čemu nerozumíš, bude ti postupně zjeveno. Jen se nauč poslouchati jeho tichému hlasu. Všechno ostatní, co přichází z venku, ohlušuje a zavádí na nepravé cesty.

Ježíš Kristus tě povede až na nejvyšší místo, na Horu proměnění, kde prožiješ proměnění sebe sama. To pak jsou pravé vánoce, vánoce duchovní! A ten Kristus, Syn Boží, bude působit tvým prostřednictvím: nejprve v tvé rodině, tvém blízkém okolí a pak dál a dál, a mnoho duší bude tebou uzdravováno a k novému životu buzeno. Budeš otvírat oči slepým, duchovné slepým, uši hluchým, budeš zbavovat malomocné jejich malomocenství, jejich hříchů a uvádět je ve svobodu dítek Božích.

 

Izrael staré i naší doby ztratil klič duchovního poznání, klič od schrány, v níž je ukryto tajemství zaslíbení Božího. Výsledek je, že člověk nerozumí Bohu, nerozumí životu, nerozumí druhým, nerozumí sám sobě. Tu je i pramen veškerého nedorozumění mezi národy. A z toho všeho vyplývá veliké bloudění a utrpení.

Vlak, který se rozjel a jehož strojvůdce nedbá výstražných znamení, tento vlak přináší strašlivou katastrofu. Vůz, kterému při jízdě s kopce selhaly brzdy, řítí se do zkázy. Tak i lidská civilizace a kultura ztratila vůdce, je bez brzd a jede s prudkého vrchu, na který ji vynesla domýšlivost, zpupnost a sobectví. Nikdo nemůže zabránit válečnému běsnění, dokud nebudou zničeny jeho příčiny. Lidé nasedli do vlaku, jehož řízení se ujali lidé bez znalosti pravidel. Avšak bolest a utrpení, které následují jako nezbytný důsledek nemoudrého počínání, povede k přemýšlení a hledání správného řízení života. Lidstvo svěří vedení nikoli demagogům a šarlatánům, nýbrž jednotlivcům, vedeným citem a Bohem osvíceným rozumem.

Bolesti naší doby jsou bolestmi porodními, jež ohlašují příchod nového člověka na svět, člověka, který se nenarodí z vůle těla a krve, ne z lidských vášní a dravých pudů, ale z Ducha svatého. Až lidstvo pozná, že duše člověka je tou archou Boží, v níž je obsaženo všechno bohatství a moc, všechna nádhera království Božího, až pozná své nitro a Krista v něm, pak nastane sbratření a pokoj a Syn Boží sám se ujme vlády nad světem.

Amen.

IX. Deviate rozjímanie o Bohu

Deviate rozjímanie o Bohu   Od farára Ferdinanda Valíka (1972) Úvodom čítanie z Písma. Najskôr z evanjelia Lukášovho, kapitola 8, verš 17. Nič ...

VIII. Ôsme rozjímanie o Bohu

Ôsme rozjímanie o Bohu   Od farára Ferdinanda Valíka (1972) Úvodom čítanie z Písma. Najskôr z epištoly Pavlovej ku Galatským, kapitola 6, verše ...

VII. Siedme rozjímanie o Bohu

Siedme rozjímanie o Bohu   Od farára Ferdinanda Valíka (1972) Úvodom čítanie z Písma. Najskôr z evanjelia Matúšovho, kapitola 7, verše 9-12. On...

VI. Šieste rozjímanie o Bohu

Šieste rozjímanie o Bohu   Od farára Ferdinanda Valíka (1972) Úvodom čítanie z Písma. Najskôr z evanjelia Markovho, kapitola 3, verše 28-29. Am...

V. Piate rozjímanie o Bohu

Piate rozjímanie o Bohu Od farára Ferdinanda Valíka (1972)   Úvodom čítanie z Písma. Najskôr z evanjelia Jánovho, kapitola 1, verše 6-9. Bol čl...

IV. Štvrté rozjímanie o Bohu

Štvrté rozjímanie o Bohu Od farára Ferdinanda Valíka (1972)   Úvodom čítanie z Písma.  Najskôr z evanjelia Jánovho, kapitola 1, verše 1 – 5. Na...

III. Tretie rozjímanie o Bohu

Tretie rozjímanie o Bohu od farára Ferdinanda Valíka (1972)   Úvodom čítanie z Písma. Najskôr z evanjelia Lukášovho, kapitola 18, verše 18 – 27....

II. Druhé rozjímanie o Bohu

Druhé rozjímanie o Bohu od farára Ferdinanda Valíka (1972)     Úvodom čítanie z Písma. Najskôr z evanjelia Jánovho, kapitola 1, verše 1 – 5. N...

I. Prvé rozjímanie o Bohu

Prvé rozjímanie o Bohu od farára Ferdinanda Valíka (1972)     Úvodom čítanie z Písma. Najskôr zo skutkov apoštolov, kapitola 17, verše 24 – 28....

Obecenství ve Slovu Božím

OBECENSTVÍ VE SLOVU BOŽÍM   aneb poslání českého národa od faráře Ferdinanda Valíka (1955)     Úvodem čtení z Nového zákona: l.ep.k Židům, 1-4...

Celkem členů

22 registrovaných
1 dnes
5 včera
21 tento týden
22 tento měsíc

Poslední příspěvky

Top diskutéři Příspěvků
Pavel Krajíček 10
Profil webu 8
Tibor Gálus 1
Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat