Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Prohlášení

 

Irmingard versus Abdrushin

 


Prohlášení  slečny Irmingard (část):

Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938 jsme byli – pan Oskar Ernst Bernhardt, jeho paní Maria Bernhardtová,můj bratr Alexander a já – gestapem násilím vykázáni do Schlaurothu u Görlitz.
V březnu 1939 jsme se svolením gestapa přestěhovali do lázní Kipsdorf v Krušných horách. V onom roce začal pan Oskar Ernst Bernhardt přepracovávat Poselství Grálu. Koncem května 1941 byl rukopis přepracovaného Poselství Grálu připravenk tisku.


Prohlášení Abdrushina:

Abdrushinovo prohlášení ze dne 26.10.1939

Na těchto mých slovech nebylo pozměněno ani to nejmenší. Ještě dnes je můžeme přesně tak číst jako od počátku a mohou platit jako důkaz a základ mé odpovědi.

Taková, jaká jsou ještě dnes, byla od počátku. Jestliže se u toho nebo onoho člověka posune nebo změní vlastní přesvědčení v důsledku jiných vlivů či úmyslů, tak mi proto nemůže být vyčítán úmysl jakéhokoliv podvodu.

Z mé strany se nic jiného nestalo a nebylo změněno, nýbrž vše zůstalo tak, slovo za slovem. A tato slova jsou mým nezměněným, plným přesvědčením, ke kterému jsem nikdy nechtěl žádného druhého člověka přemlouvat, protože mám z práce samotné jen radost a je mi lhostejné, kdo a kolik lidí pak řekne, že je toto také jejich přesvědčením.

více: Abdrushinovo prohlášení

Nějak se v tom ta prolhaná církev zamotává a nevychází ji to.

...holt pokud někdo něco Zatloukal, tak jednou to musí vyjít najevo...

Tak začátkem roku 1939 se přestěhuji a údajně Abdrushin začne předělávat Poselství a koncem roku 1939 napíše Abdrushin prohlášení, že se nic nemění a nechá je u právníka.


Lidé proč se necháte pořád tahat za nos? Dejte si jednou tu práci a spojte si všechny důkazy najednou dohromady. Už vám to dost ulehčujeme.

viz: Kdo se ujal Hory po válce?

 

 

_

Obě prohlášení Irmingard i s vtipnou groteskou jak "Božská" prozřetelnost si sama gumičkou vygumovala jediný smýšlený důkaz o tom, že Abdrushin přepracoval Poselství. Doslova tady tímto otestovali IQ svých oveček:

 

Prohlášení Irmingard:

ke vzniku díla „Ve světle Pravdy" Poselství Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta Bernhardta).
Autor Poselství Grálu mi vždy diktoval přednášky předtím, než je přednesl. Já jsem je těsnopisem zaznamenala a pak pořídila jejich čistopis na psacím stroji.
Podle těchto čistopisů pak Abd-ru-shin přednášel, zpočátku v několika velkoměstech (Vídeň, Stuttgart aj.) a potom, když se r. 1928 přestěhoval na Vomperberg u Schwazu v Tyrolích, před malým kruhem lidí, kteří ho tam následovali.Přednášky byly pro účastníky rozmnožovány. Později byly jednotlivé přednášky zveřejňovány v časopisech a v knižní podobě.V době pronásledování (internace) od r. 1938 Abd-ru-shin přednášky třídil

(poz. to je lež - viz Abdrushinovo prohlášení ze dne 26.10.1939 - už jen tady na této skutečnosti celý ten jejich zločin ztroskotává...to je rozdíl téměř dvou let!!!)

vyřadil některé, jejichž zveřejnění už nepřicházelo v úvahu – krátil přednášky, aby zabránil opakování, ke kterému docházelo na základě volného sledu přednášek – shrnoval části přednášek v obsáhlé přednášky a přepracovával jednotlivé odstavce – jakožto autor nově sestavoval své přednášky, aby dosáhl uzavřené formy Poselství, které měl lidem přinést.Překontroloval tedy přednášky a dal jim nynější pořadí, v němž lidem stupeň za stupněm otevírá vědění, jež přinesl svým Poselstvím, aby je poznáním veškerého dění ve stvoření, rozšiřovaným od přednášky k přednášce, vedl ke zralosti jejich ducha.
Takto uspořádané přednášky rozdělil do tří částí, do tří svazků Poselství Grálu.Nynější vydání Poselství Grálu je výsledkem jeho práce, dílem, na něž on osobně naposled položil ruku. Proto se nazývá „vydáním poslední ruky".Vomperberg dne 1. prosince 1985
Irmingard Bernhardtová


--

Prohlášení Irmingard:

Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938 jsme byli – pan Oskar Ernst Bernhardt, jeho paní Maria Bernhardtová,můj bratr Alexander a já – gestapem násilím vykázáni do Schlaurothu u Görlitz.V březnu 1939 jsme se svolením gestapa přestěhovali do lázní Kipsdorf v Krušných horách. V onom roce začal pan Oskar Ernst Bernhardt přepracovávat PoselstvíGrálu. Koncem května 1941 byl rukopis přepracovaného Poselství Grálu připravenk tisku.Toto přepracování se vztahovalo na změny různého druhu. Zčásti se jednalo o opravu interpunkčních znamének, o úpravu slovosledu, o škrtnutí nebo krácení celých vět nebo odstavců obsahujících opakování myšlenek, které již byly vysloveny v předchozích větách či odstavcích.
Autor však škrtl také slova, věty i celé strany, když byl toho názoru, že by lidé přece jen nepochopili myšlenky v nich uvedené. Pro tento názor bylo rozhodující to, co musel prožít během posledních několika let před svým odchodem.
Korektury prováděl pan Oskar Ernst Bernhardt tou formou, že do jednoho výtisku Poselství Grálu, který byl k tomuto účelu určen, psal tužkou své odkazy, prováděl škrty a dělal značky tam, kde si přál změny nebo doplnění. Tyto změny nebo doplnění napsal pokaždé na zvláštní list papíru. Protože hrozilo nebezpečí, že se tyto tužkou psané poznámky snadno rozmažou a stanou se tak nečitelnými, přepsala jsem je pak vždy psacím strojem na proužky papíru, vymazala jsem odpovídající tužkou psaný text v pracovním výtisku Poselství Grálu a vlepila jsem strojem popsané proužky.


( poz. PK:

"Božská" prozřetelnost si sama vymazala jediný Abdrushinův údajný důkaz!

Abdrushin věděl co hrozí a proto napsal své prohlášení a dal je k právníkovi - tento krok Abdrushinův byl akt Božské prozřetelnosti.

A pak přijdou komedianti a nechají si notářsky ověřit své prohlášení o své demenci, která jim vygumovala jediný jejich smyšlený důkaz... takovým báchorkám mohou věřit jen retardovaní lidé... nebo zástup automatů z církve. )


Stránky v Poselství Grálu, na nichž byly škrtnuty větší odstavce, jsem pokud jde o škrty, přelepila, případně jsem stránku se změněným obsahem napsala na stroji zcela znovu a tuto novou stránku tam potom vlepila. Protože se změnilo také pořadí přednášek, bylo třeba některou přednášku vyjmout z řady a vložit ji na jiné místo.Všechny změny jsem vykonala přesně podle instrukcí autora Poselství Grálu. Ten každou změnu zkontroloval.Tento postup je také příčinou toho, proč už je k dispozici jen málo listů s ručně psanými změnami pana Oskara Ernsta Bernhardta.

Vomperberg dne 15. května 1956
Irmingard Bernhardtová

 

 

---

 

Tehdejší český učedník p. Kovář, který jediný v české zemí měl práva na vydávání Poselství, dostával informační dopisy od Abdrushina... jsou k nahlédnuti u jeho syna p. Kováře.


Tři roky údajně Abdrushin přepracovával Poselství a jedinému učedníku s právy, kterému vše dával písemně... tak jemu za ty tři roky nic neřekne o tak velké změně?

Jemu, který je jediný vydavatel Jeho Poselství v české zemí, tak jemu Abdrushin za ty tři roky neoznámí změnu?

---

 

Ve spisu: Kdo byl Abdrushin? Píše Herbert Vollmann toto:


V roce 1937 nastal transport knih velkého vydání Poselství Grálu " Ve Světle Pravdy " ze Švýcarska na Vomperberg, kde pro ně bylo dost místa na uskladnění. Předtím byly knihy uloženy v nacisty zabraném nakladatelství časopisu " Der Ruf " v Mnichově

a proti zaplacení v devizách byly > Gestapem < uvolněny k odeslání do Švýcarska.

K tomu dal Abd-ru-shin osobě, odpovídající za knihy ve Švýcarsku, tyto pokyny :

" Prosím Vás ještě o jedno : Nechte u všech knih, ať jsou tištěny v kterémkoliv jazyce, před odesláním vyříznout list, který je před dodatkem a přináší připomínku Imanuele!

Toto je velice důležité, protože tak upravené se bude Poselství o mnoho lehčeji rozšiřovat a musí pak být věcněji přijímáno. Zůstane tím také pro nepřátele nedotknutelné. U toho či onoho čtenáře by mohla tato přímá připomínka (Imanuele) vyvolat bezděčně opozici - to protože takový už je způsob lidského ducha. Jestliže tam však tento list nebude, budou lidé snadněji Poselství přijímat. Ovšem, ať je odstraněn pouze v těch svazcích, které budou nyní prodávány, nikoliv ve všech dalších na skladě; později tam bude moci zase zůstat."

Tady je jasný důkaz toho, že by Abdrushin na 100% zanechal jasnou zprávu o tom, že přepracoval celé své dílo. Tady dokonce kvůli jednomu jedinému listu, který se musel pod vlivem sílícího nacistického pronásledování dočasně z knih odstranit! A navíc důkaz podaný samotným pekelníkem Vollmannem.

 

 

---

 

Uvažujte dále:


Bůh je dokonaly. Jeho vůle je dokonala. Jeho skutky jsou akty Božské prozřetelnosti.

Abdrushinovo prohlášení je akt Božské prozřetelnosti, kterou dal k právníkovi v době v níž podle Irmingard už dávno předělával Poselství! (už jen na tom je vidět prolhanost této organizace)

Tři roky údajně předělával Poselství s vědomím svého předchozího prohlášení!

Kdo nevyužívá jemu darované schopnosti myšlení a cítění ten se proviňuje!

Tři roky údajně přepracovával Poselství s vědomím svého aktu Božské prozřetelnosti, kterou nechal u právníka, aby nedošlo ke zkřivení Slova!

Za ty tři roky neměl 15 minut na nové prohlášení!

---

 

Proč asi ze vzpomínek pana Wágnera byla cenzurována tato část:


"Máte jenom jednoho nadřízeného, cítění. Máte pracovat čistě a samostatně, neboť vaši vůdcové a pomocníci vám stojí po boku. Když se jedná o Svatou věc, ale také: dávejte pozor na to, že prostřednictvím vašich myšlenek je vše vedeno, ony jsou kanálky se shora přes cítění k mozku. Musíte na to jen dbát, jinak vám vaše nitro nedá pokoj."

"Máte jenom jednoho nadřízeného, cítění."


Protože padělatele Slova nechtějí samostatně myslící lidi. Potřebuji slepé ovce, kterými mohou manipulovat skrz lživé prohlášení.

                                                                                                           

autor článku:
 

  

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz