Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Nositel Meče

Od Abdrushina

(1934)

 

 

Mluvil jsem již o úkolu Bílého rytíře. Nyní mají být rytíři, apoštolové, učedníci a nositelé zlatého kříže obeznámeni s významem mého Nositele Meče, aby o jeho působení a jeho úkolu nevznikla ani jedna falešná představa.

Nositel Meče dnes, Alexander, není tím, kým býval před slavností v září! A od této slavnosti opět až do doby před několika dny ještě nebyl vůbec v pozemském, nýbrž působil z vnějšku.

Nyní se začíná každým dnem stávat stále více pozemsky vědomým. A Alexander je vám vnitřně dnes naprostým cizincem, jakož i vy jste cizinci také jemu. On je v pravdě známý jedině mně.

Proto se budou mnohá stará přátelství nyní přirozeně uvolňovat a nová navazovat, protože nyní u něj nabude významu již jen přitažlivost stejného druhu. Nemůže jinak po pozemském probuzení, protože jako prastvořený zcela stojí v zákonech stvoření. On je v čistě duchovním jako prastvořený ztělesněním ideálu hrdiny, reka, bojovníka.

Vysvětloval jsem již, že v hradu Grálu jsou ideální postavy všech lidských ctností ztělesněny v prastvořených, kteří své záření v příslušném druhu jejich ztělesnění vysílají dolů skrze celé stvoření, aby schopnosti všech lidských duchů, kteří se nalézají ve vývoji, byly podle svého druhu posíleny, probuzeny, zušlechtěny. Tak působí každý takovýto prastvořený dolů skrze veškeré stvoření jako magnet a zastihne všechny, kteří se těmto paprskům otevřou, podporuje je a pozvedá vysoko nad průměr ve zdokonalení a síle. Tak tento mezi vás vkročil v opravdovém hrdinství!

Protože můj úkol dospěl tak daleko, že se má moc noří do pozemského a bude nyní postavena na zemi, byl z hradu Grálu poslán dolů a spojen při poslední slavnosti s pozemským tělem k tomu připraveným. Jste účastni tohoto úkonu a tím také dění.

Od této chvíle vyvíjí se pozemské probuzení spolu s jemu nutným ovládáním svěřeného nástroje, pozemského těla. S probuzením jde ruku v ruce pronikání záření v těle.

A tím již samočinně nastává úkol prastvořeného na zemi: Druh, který jakožto prastvořený ztělesňuje, přitahuje nyní pozemsky silně stejnorodost. Bude nyní všude probouzet, co ještě spí, bude posilovat, pronikat. V tom také opět spočívá naplnění zákonů stvoření! Za tímto účelem byl dolů ke mně poslán, aby v tom sloužil mně a mému úkolu na zemi!

Staří hrdinové, opět inkarnovaní, budou probuzeni touto silou a shromáždí se kolem něj pozemsky, protože jejich stejnorodost podle základního druhu tíhne k tomuto bojovnému Nositeli Meče! Musí tíhnout! On je však povede ke službě pro Světlo!

Staří hrdinové povstávají! Ne, že by se museli teprve narodit, nýbrž jsou již zde, nyní se jen probouzejí ve svých pozemských tělech a radostně následují k hrubohmotnému boji vyvoleného Nositele mého Meče!

On, jakožto prastvořené ztělesnění opravdového hrdinství ve stvoření, bude svým duchem ve svém druhu splňovat jako zákon a strhávat je k nejvyššímu činu ve službě pro Světlo!

Jedině skrze své bytí zde na zemi, vystupňované skrze mé chtění, které mu propůjčuje desateronásobnou sílu.

To je vysoký cíl příchodu tohoto prastvořeného, který nese jméno, označení „Lev" nahoře v hradu, jakožto výraz celého svého bytí. A „Lvem " bude ho nazývat později také pozemské lidstvo, jménem, které mu zůstane také v událostech nadcházejícího světového soudu. Tento děj je také nyní současně splněním všech starých proroctví, která na „Lva" poukazovala.

Budete sami mezi sebou velmi brzy zažívat a poznávat nový Boží zázrak, jako výraz Jeho nepochopitelné milosti, Jeho pomoci.

Bude mi sloužit, jako mi slouží nahoře v hradu Grálu a bude tím současně také vzorem všem pozemským lidem v neochvějné, dobrovolné poslušnosti, což s sebou přináší vědomí všech Božích zákonů a projevuje opravdovou službu z vlastního přesvědčení, která znamená svobodnou spolupráci, za jedním cílem, radostně a s díky stát v zákonech Světla a v nich působit!

Tak je tomu v čistě duchovní říši prastvořených, kteří povstali sami od sebe, a tak tomu má být ve všech úrovních stvoření, také zde na zemi!

Prastvořený, jakožto Nositel Meče je vykonavatelem mé vůle ve všech věcech boje. On není zástupce nebo nástupce; neboť zástupce nebo nástupce Imanuele nemůže a nebude nikdy dán, protože já sám stále jsem a zůstávám, i když na zemi již hrubohmotně nepůsobím; také pak jsem trvale spojen s nejsvětějším v pozemském hradu Grálu, a tím jsem také vždy skutečně na zemi. Není pak žádného oddělení mezi novým pozemským lidstvem a světlými výšinami skrze milost Boží, která k tomu vytvoří most v této veliké době světových změn! Děkujte Pánu! Dnes ještě nemůžete správně pochopit obrovskou milost, která byla v nespočetných splněních poslední doby, a která se jakožto dar Boží nad vámi rozlévá! —

Abdrushin

 

 

 

---

Poznámka (Pavel Krajíček):

 

Je zajímavé, že tato přednáška nikde nebyla zveřejněna ...  ani v Napomenutích.

Přesto, že náš "chrabrý" rytíř (kterého Abdrushin ke konci života vydědil) si obsadil Osadu Grálu na Vomperbergu a osm let po Abdrushinově smrti přišli s přepracovaným (zcenzurovaným) Poselství Grálu.

Zřejmě proto že už žádný rytíř nebyl i když se za něj vydával... kde byli ti hrdinové, kteří se měli kolem něho uspořádat? Abdrushinem vyděděný zločinec na invalidním vozíku vyhodí přátele Abdrushina z Hory a dovolí si vztáhnout ruku na Slovo Boží.

 

---

V případě pana Alexandera se měl vědomě přiblížit a vtělit prastvořený LEV, ale zřejmě se tak nestalo, zůstal jen v povzdálí, jak naznačují další události i samotným Abdrushinem vyřazené přednášky "Nositel Meče" a některé další…. Vyzařování krve hrubohmotného těla pana Alexandera však nedovolilo očekávané vtělení prastvořeného. 

Proto mělo být tělo přetvořeno - mělo, a protože k tomu náležitě nedozrál či nesměřoval jeho duch, proto mu byla poskytnuta jako pomoc další lhůta v podobě nemoci v níž měl dozrát. (došlo k ochrnutí pozemského těla)

Abdrushin ještě píše: …“A Alexander je vám vnitřně dnes naprostým cizincem, jakož i vy jste cizinci také jemu. On je v pravdě známý jedině mně.“…

Ač tato přednáška byla na Hoře přečtena, z jistých důvodů už však nebyla zařazena do souboru Doznívání. Alexander (lidský duch) se vrátil do těla! … Či snad se někdo domnívá, že po událostech v Kipsdorfu a po posledním vyšetřování v Dippoldiswaldu Abdrushin vydědil prastvořeného LVA?

Více v článku: Kdo se ujal Hory po válce?

 

 

{jcomments off}