Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 

O čem je to Poselství Grálu a kdo byl Abdrushin?
 
 
 
 
 
Mnohé církve a jiná náboženství zakládající se na bibli... především na Novém zákoně, odmítají Abdrushina jako Ducha Pravdy s poukazem na falešné proroky a dokládají to citacemi z bible.
 
Toto vše ale pramení ze špatných výkladů bible, tedy neporozumění. Už samotné církevní dogmatické smíšení pojmu Syn Člověka a Syn Boží jasně ukazuje na strnulost. Jsou to dva pojmy a tedy ve skutečnosti dvě osoby. Syn Boží se nikdy nenazýval současně Synem Člověka... toto pokřivení provedli až lidé skrz neporozumění.


Avšak byl-li Syn Boží, nemohl býti současně Synem Člověka, neboť to je dvojí. A on byl a je dosud Syn Boží! Kdo je tedy Syn Člověka?

Již učedníkům bylo nápadno, že Ježíš, když mluvil o Synu Člověka, mluvil ve třetí osobě. Tázali se ho na to. Podání v Evangeliu psána jsou pisateli ve vlastním jejich předpokladu, že Ježíš, Syn Boží a Syn Člověka jsou jedna a táž osoba. Všechny jejich zprávy zaujaly předem toto stanovisko. Tím se stalo, že šířili omyly, aniž chtěli nebo věděli.

Kdykoliv mluvil Ježíš o Synu Člověka, mluvil předvídavě o jeho příštím příchodu. Sám to prohlásil, protože příchod Syna Člověka je v těsné souvislosti s působením Syna Božího. Pravil: „Ale až přijde Syn Člověka …“ atd.

Abdrushin
 
 
--

V Bibli čteme:
 

Matouš 24

5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
11 povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
21 Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22 A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
23 Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam,‘ nevěřte!
24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25 Hle, řekl jsem vám to předem.
26 Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu!
27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
28 Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
30 Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
 

Tady je v Bibli oznámen příchod Syna Člověka, který je totožný s Imanuelem (Ježíš je Syn Boží)... Imanuel je Vůle Boží, která stvořila světy. Tento příchod v oblacích zvěstovaný v Bibli je příchod Imanuele k soudu.

Samozřejmě se nejedná o příchod v hmotném těle. Stejně jako Kristus nebyl vzkříšen z mrtvých v hmotném těle. Učedníci se stali dočasně jasnovidnými a proto mohli vidět Ježíšovu duši na onom světě, proto ho mnozí nemohli poznat. Kdyby to byl on v hmotném těle, tak by jeho blízci neměli pochyb.
Podobně duchovně přijde Syn Člověka v oblacích k soudu. Lidé jej spatří duchovně i další znamení na nebi. Síla Světla zboří jemnohmotné zdí, které si rozumáři postavili kolem svých duší skrz svou domýšlivost a tím si zamezili vidět a chápat duchovní věci.

Poté co tyto zdi padnou, uvidí lidé všechno v pravém světle... veškeré lži, přetvářky. Celý myšlenkový svět, který svým ohavným myšlením vytvářeli. Taktéž bude vidět kdo je autorem té či oné zpustle myšlenky.  Lidé uvidí jak materialisté byli tou největší a nejnebezpečnější sektou, která kdy byla na zemi.

Největší omezenci po celá tisicíletí vládli zemi a svá dogmata vnucovali skrz zákony i těm několika málo zbyvším normálním lidem. Ve světle Pravdy se pak celá tato falešná stavba zhroutí za velkého zmatku a pokřiku těchto zločinců, kteří svedli mnohé... a pohřbí je pod sebou.
 
Ale máme přece v bibli ještě něco jiného. Máme tam zmínku o příchodu Přímluvce, který nás uvede do veškeré Pravdy:

 

Jan 14

26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 15

26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. 

Jan 16

13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.

14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.


 

A tady je původ a vysvětlení kdo byl Abdrushin... byl to Ježíšem zaslíbený Duch Pravdy a Přímluvce... poslední zvěstování Pravdy před strašlivým konečným roztříděním, které si lidé sami připravili. Je to zvěstování pro ty kdo jsou pokorného srdce, protože jen takoví mohou nalézt.

Syn Člověka samozřejmě přijde jak bylo zvěstováno Ježíšem v oblacích k soudu... ale předtím ještě velká Láska Boha dovolila inkarnovat se Duchu Pravdy do pozemského těla a zvěstovat ještě jednou Pravdu, aby ti nemnozí, kteří budou chtít slyšet nemuseli být ztracení s těmi, kteří už netouží po Světle.

Takže nejde o nějaké falešné proroky... nikdo přece netvrdí, že Abdrushin byl onen Syn Člověka v oblacích... toto splnění je stále před námi. Abdrushin byl Duch Svatý, zaslíbený Přímluvce, který nás uvedl do veškeré Pravdy.

Protože církevním dogmatům se toto zaslíbení o Přímluvci nikde nehodí do jejích věrouky, tak si vymysleli, že oním Přímluvcem mělo být vylítí síly o svatodušním svátku... více vysvětlení samotného Abdrushina:

 
Část z přednášky: 21. Lenost ducha

Bohu nepřátelské samooslavování všech církví odtrhlo jejich věřící od Boha, místo, aby k němu byli přivedeni. Učení byla falešná! To však by lidé museli poznati lehce sami, kdyby jen chtěli, poněvadž to zřejmě odporuje nejprostšímu citu spravedlnosti! A proto jsou věřící církví právě tak vinni jako církve samy!

Církve a jejich sluhové sami zvěstují hlasitě můj příchod Kristovými slovy v evangeliu Janově, když zbožně předčítají svým věřícím:

„Když však přijde on, Duch Pravdy, uvede vás ve všelikou Pravdu. A když on přijde, bude trestati svět pro hříchy a spravedlnost! A přinese soud. Já však jdu k Otci a vy mne již neuzříte. Od Otce jsem vyšel a přišel na svět. Opět opouštím svět a jdu k Otci!“

Tato slova předčítají se v kostelích bez porozumění. Neboť Synem Božím bylo řečeno zcela jasně, že přijde někdo jiný než On, aby zvěstoval Pravdu a přinesl soud! Duch Pravdy, který je zářícím křížem. A přece učí církev i zde falešně a proti těmto jasným slovům.

Vzdor tomu, že i Pavel napsal kdysi Korintským:

„Naše vědění jest nedokonalé. Když však přijde dokonalost, zmizí nedokonalost!“

V tom ukazuje apoštol, že je třeba teprve očekávati příchod toho, který zvěstuje úplnou Pravdu. Že zaslíbení Syna Božího nelze vztahovati na známé vylití síly Ducha Svatého, které v době, kdy Pavel psal tato slova, bylo již minulostí.

Pavel tím dosvědčil, že apoštolové nepovažovali vylití Ducha Svatého za splnění vyslání Utěšitele, Ducha Pravdy, jak se dnes o svatodušních svátcích snaží církve podivným způsobem vykládati věřícím, poněvadž se jim tyto věci jinak nehodí do výstavby jejich víry. Tvořily by mezeru, která by musela přivoditi povážlivý otřes této falešné stavby.

To však nebude jim nic platno, neboť čas poznání toho všeho nadešel a všechno falešné se zřítí!

Abdrushin

 

--