Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

41 - Osobivost a věcnostU těch lidí, u nichž jest snaha po lepším životě, setkáváme se příliš často s umíněnou přemírou osobivosti, která vyvěrá z přemýšlivého zabývání se sama sebou na úkor toho, pro co chtějí žíti. To je tak nápadné a časté, že je vhodno se tím zabývati. Nutno však předem upozorniti na to, že se chceme zabývati lidmi dobré vůle.

Tito vážní lidé, hledající pravdu a toužící po uskutečnění lepšího života na zemi, mají tendenci přejíti od vývojového vědění k získání zdravého sebevědomí. To je krok, který musí niterně učiniti každý člověk, má-li jeho duch doznati proměny ke zralosti, která člověka te­prve staví na stupeň užitečné lidskosti.

Získání přirozeného a láskyplného sebevědomí je velký vnitřní kvasný projev, při ně­mž všechno vývojově získané bylo dáno do tavící nádoby osudu. Člověk z něj má vyjíti se žhavostí po dobru a krásnu. K tomu směřuje a to chce přivoditi onen kvas osobnosti, při němž je vidět často jen pěnu a cítit nezdravé výpary, což může mnohého povrchně pozorujícího člověka másti, jestliže je lehkomyslně ochoten považovati pěnu za projev kvality, tedy jestliže nezjistí celý obsah nádoby nitra člověka, v němž se odehrává zrající kvasný proces.

Tento kvasící proces musí prodělati každý člověk, který se chce dobrovolně vzdáti svého osobního vědomí a získati tvořivé sebevědomí. To znamená vřazení se do zákonitosti stvoření a spolupůsobení na vývoji většího celku než vlastního osobního okruhu. Tedy pře­chod od osobního nazírání k neosobnímu, tedy subjektivního k objektivnímu.

Proces zrání trvá léta, mnohdy celý pozemský život a sahá i daleko za něj, neboť může úspěšně skončiti až úplnou planoucí duchovní zralostí, v níž se člověk stává věčným. A čím je kdo zralejší, tím je i duchovně věcnější a neosobnější.

Proč duchovně věcnější? Protože duch je podstata člověka, tělo pouze jeho slupka, protože duchovní je bližší prazdroji života a tedy cennější a vyšší, protože věcnost jest v pravdě ne ve hmotě. V duchovní věcnosti a neosobnosti spočívá kategorický projev posluš­nosti zákonů vývoje, směřujícího od dočasnosti k věčnosti, od trpkých prožívání v nížinách hmotnosti k blažené tvořivosti ve výšinách duchovních oblastí.                                                   .

Možnost tvořivého vzmachu je jenom jedna. Ve světle duchovního života. V temnu materialismu je úpadek, zhroucení, smrt. Co chce býti duchovně žito, musí usilovati o světlo a jeho hodnoty. V tom je pravá a bezpodmínečná věcnost. Všechno ostatní je pomíjivé a proto nevěcné. ~

Věcnost a věčnost jsou podobné pojmy. Věcnost je projev ducha, jehož konečným vý­sledkem je věčnost.

Všechno to, co směřuje k duchovní ušlechtilosti a k vědění, k pravdě, ke spravedlnosti, k lásce a čistotě, všechno, co chová v sobě věrnost duchovnímu životu a jeho hodnotám, je věcné a moudré. Opak je životní zradou a tím projevem neposlušnosti, jíž je určena konečná zkáza.

Lidský život je osobním a má býti nadosobním projevem tvořivého působení v zákonech stvoření. Má svoje poslání a cíl, svou zářivou budoucnost a své věcné výchvěvy radosti z bytí. V tom jest vše! Plně vědomá osobnost jest či smí býti činná na neosobním díle věčnosti.

Když se člověk osvobodí od citlivůstkářského zabývání se sama sebou a přejde ke službě neosobní, věcné, získává nejkrásnější osobní vyzařování, usměrněné, všestranné a harmonické, spojující člověka s věčnými výchvěvy souladu všeho stvořeného.
 

DoslovLéčení zářením neboli osobním léčivým magnetismem je doplňkem léčení dosud zná­mého. Nechce jej nahraditi nebo přezírati, neboť jej nahraditi nemůže. Vždy bude zapotřebí chirurgů a odborných i praktických lékařů, průkopníků nových metod léčení a jiných. Bude však stupňováním dosud známé léčby, neboť může léčiti především již příčiny, ne jen násled­ky,jak se děje dosud.

Stane se tedy oním preventivním léčením, o němž lékařská věda dlouho sní a o nějž usiluje a které se jí dosud zdálo vzdálenou hudbou budoucnosti.

Dnes je to umožněno poznáním celkového stvoření a tím různých druhů záření i růz­ných druhů lidských podstat, které nám zjevilo vědění ze všeobsáhlé moudrosti Abd-ru-shi­nova slova Pravdy.

Praví-li se vněm, že "léčivý magnetismus bude zaujímati jedno z vůdčích postavení v dalším vývoji lidského pokolení" poukazuje se tím na okolnost, že bude míti mimo léčivých efektů i vliv na lidský vývoj.

Další vývoj znamená zduchovnění, zušlechtění, povznesení, získání širokého vědění o stvoření a vpravení se do jeho zákonitostí. Tomu léčivý magnetismus může nejvhodněji a nejpůsobivěji napomáhat, jestliže je tu dobrá a pohotová vůle léčivou sílu takto opravdově zhodnotit tím, kdo ji předává i kdo ji přijímá.

Léčivá síla jest vždy užitečná. nezpůsobí-li snad hned tělesné uzdravení, slouží k uzdravení, které je cennější než zdraví tělesné, ke zdraví jemnohmotnému, duševnímu a nepřímo duchovnímu. Její přijímání je omilostňováním k vroucnějšímu rozvoji, pobídkou k čilejšímu pohybu ke splňování cílů lidského pobytu na zemi.

Vůdčí postavení léčivého magnetismu je tedy v pomoci všem lidem dobré vůle k rozvinutí záchvěvů, způsobujících vzestup a k tvořivému uplatnění hřiven, vložených do člověka za cílem uskutečnění výstavby a rozvoje království Míru na zemi.

 

Konec

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
 ***
 
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu. Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy. Budou vykonávat jen pomocné práce (pokud přežijí očistu). Do státní správy budou přijímaní pouze lidé, to znamená ti, kteří jsou schopní čistě cítit. Dobře si tedy nyní všechny tyto mrzké farizeje sympatizující s Hnutím Grálu zapamatujte, aby se po obratu nemohli mezi nás infiltrovat. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není dostatečně čisté a tudíž nemůže být považován za plnohodnotného člověka, protože člověka dělá člověkem pouze jeho schopnost cítění.​ Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

 

Prodej Poselství Grálu

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky