Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

 Co jest vážné hledání? 

aneb:

 Takoví se nebudou sdružovat!

 

 

Pavel Krajíček 

 

 
Kde začít? Ve skutečnosti je to úplně jednoduché, jako vše ve stvoření. Správné pochopení může vzejít tomu kdo vidí alespoň obrazně přehled celého stvoření od východiska až k nám do hmotného vesmíru.
 
Mnoho lidi má averzi k náboženství i k samotnému sdružování. I mnozí čtenáři Poselství Grálu mají averzi ke sdružování. A dokládají to citacemi samotného Abdrushina - jsou dokonce i takoví, kteří toho zneužívají -  příklad:Otázka:

Co jest vážné hledání?

Odpověď:

Vážné hledání není právě všechno to, co je dnes takto označováno! Kdo vážně, tedy poctivě hledá Pravdu, musí se nejdříve úplně vnitřně očistit, to znamená vyprázdnit se ode všeho, co dosud četl a čemu se učil, a musí to úplně odsunouti stranou. Musí vyřadit také všechny osoby a pak klidně v sobě procítit „Slovo“ jako dítě, které stojí před něčím novým. Ne bez důvodu nachází člověk u dětí často nejneklamnější posouzení věcí a lidí, poněvadž tyto předstupují ke všemu bez předsudků a bezelstně.

Zní to lehce, jest to však pro dnešního člověka to nejtěžší. Není pro něho větší překážky než právě toto. A poněvadž požaduji nejvážnější hledání jako základní podmínku pro možnost přijetí vlastního obsahu Poselství Grálu, stavím tím na člověka největší požadavek, jaký mu vůbec může být položen. Tím také současně vylučuji zcela jistě již předem všechny ty, kteří jsou domýšliví na své vědění. Jest to třídění, při kterém jen pokorný může obdržet palmu pravého poznání v důsledném zvratném působení, přičemž ostatní vyjdou naprázdno.

Pochopit toto všechno rozumově jest až na vzácné výjimky vyhraženo novému pokolení, které přežije nynější dobu, neboť teprve očistěný rozum, který násilím bude očistěn ode všech strusek nynějších bludů a ješitnosti, vlastním prožitím přinese nutnou k tomu neovlivněnou možnost pochopení.

Toto nové pokolení nelze však očekávat teprve v příštích stoletích, nýbrž již žije a stane se novým jen tím, že jeho příslušníci rozličného stáří vyjdou očistěni ze soukolí a mlýnských kamenů, které nyní právě začínají mlíti! Při čemž všichni ostatní budou rozemleti.

Takový opravdu hledající nebude hledat spolky, nebude se přidružovat k žádným sektám a nebude také mít potřebu se sdružovat. Zpracuje jedině všechno v sobě, poněvadž jiný mu při tom nemůže pomoci. Jen tak to v něm ožije a stane se jeho vlastnictvím, které nemůže sdíleti s jinými lidmi.

Abd-ru-shin

 
---
 
Dobře si povšimněme posledních tučně vyznačených vět. Je tam vysvětleno kdo a proč se nebude mít potřebu sdružovat. 
 
Bude to člověk hledající  Pravdu a sdružovat se nebude proto, aby vše zpracoval sám v sobě, protože jen tak to v něm má a musí ožít. Ale nikde není zakázáno se sdružovat na základě normálního lidského přátelství a společných zájmů. 
 
Toto Abdrushinovo vysvětlení se váže k samostatnosti při hledání Pravdy... protože jak víme v dnešní době... nebo také v době kdy to Abdrushin psal... byly církve plné líných robotů - ovčanů -  bez schopnosti samostatného úsudku. Tupě přijímajících dogmata své církve.
 
Takže Abdrushinovo vysvětlení se týká opravdově hledajících

Toto vysvětlení se týká samostatnosti co do zpracování všeho v sobě, poněvadž jiný mu při tom nemůže pomoci. Jen tak to v něm ožije a stane se jeho vlastnictvím, které nemůže sdíleti s jinými lidmi.
 
Tedy stojí tam: Hledající!  Tedy ne ti, kteří už našli!  Což opět potvrzuje nutnost samostatnosti při hledání a nikoli zákaz sdružování na základě stejnorodosti, jak by někteří farizeové chtěli podivně z této Abdrushinové odpovědi vyvodit.
 
Pod pojmem náboženství si dnes zřídka kdo představí to správné... je velice znetvořen. Základní chybou bylo to, že se náboženství stalo něčím vedlejším... člověk si začal žít svůj život a náboženství postavil vedle. A to byla chyba.
 
Když přehlédneme celé stvoření od východiska až k nám... tak nám dojde, že celé stvoření je v podstatě náboženství... Bůh je přece majitel celého stvoření. My lide jsme založili nebezpečnou sektu materialismus a normální život náboženství jsme postavili bokem. Tito nebezpeční sektáři s přepěstovaným nemocným mozkem se chopili moci a na normálního člověka shlížejí shůry. 
 
Tím, že lidstvo se dobrovolně podrobilo svému vlastnímu nástroji rozumu se oddělilo od skutečného života... mezi tím přicházeli na zem k inkarnaci různí vyslanci a proroci ze Světla k pomoci bloudícím lidem. Po jejích odchodu znovu pracovali lidé s nemocným mozkem na jejích učeních a vytvořili různě zdeformována náboženství. 
 
Kdyby se měl čtenář Poselství Grálu řídit mylně chápajíce oním doporučením nesdružování, tak při představě, že všichni lidé přijali Poselství Grálu, bychom se na konec nemohli nikdo s nikým stýkat... protože bychom mohli být nařčení, že se sdružujeme. 
 
Takže normální život se sdružováním podle zájmu a pod. Zájmy se ale u normálních lidi stanou jinými... bude je spojovat společný cíl a to návrat do říše Světla do duchovní sféry ze které jsme před dávnými věky vyšli do hmotnosti za účelem vývoje. 
 
Každý normální člověk bude naplněn vděčnosti za milost, že smí být. Bude si vědom veliké milosti i lásky svého Stvořitele a to se samozřejmě pak bude zrcadlit i v jeho skutcích, zájmech a vůbec životním naplněním.
 
Protože lide budou znát smysl svého života, tak při společných setkáních nebudou marnit čas pomlouváním svých bližních, ale bude je spojovat společný vznešený cíl. 
 
Taktéž se budou scházet v posvátných okamžicích k společnému procítění díku svému Stvořiteli za tak veliké bohatství milosti, které budou schopni vědomě prožívat.
 
 
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.