Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Otázka:

Mnohokrát je opakováno: „Beránek Boží, který nese hříchy světa.“ Abdrushinova přednáška „Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře“ mi však ujasnila ve srozumitelných pro mne vývodech, že Kristus podle nezměnitelných zákonů stvoření nemohl vzít na sebe hříchy světa. Jak vysvětlí Abdrushin tento rozpor?

Odpověď:

Ve slově samém není žádného rozporu. Tento jest pouze v  dosavadních nesprávných výkladech.

„Ejhle, Beránek Boží, který nese hříchy světa,“ neznamená vůbec, že vzal na sebe hříchy světa a viny lidstva, že je tedy světu a lidstvu odňal, jak by si toto ve své známé bezmezné osobivosti a pohodlnosti rádo namluvilo, nýbrž: „Ve svých ranách nese Kristus hříchy světa a jeho zločiny viditelně, které na něm jako na Vyslanci Božím byli spáchány.“

Beránek nese znamení hříchů světa jako trvalou obžalobu! Vůbec ne jako znamení smíření.

Také ve zjevení Janově se mnohokrát opakuje jako zvláštní obžaloba: „Beránek, který byl zabit!“ Tento výraz, toto mnohonásobné volání Nejstarších před trůnem Božím při soudu nezní vůbec jako jásání nad smířením, nýbrž jako obžaloba a poukazuje tím zřetelně na spáchaný zločin.

Lidstvo nechť bere proto množící se stigmatizace mnohem spíše jako vážné výstrahy, než aby jim jásalo vstříc.

To všechno jest přece mnohem srozumitelnější a jasnější než podivné opačné výklady, které chtějí čisté Božství bez okolků obtížiti vinami lidí. V tomto novém způsobu čtení jest to zdánlivě jen malý vnější rozdíl a přece jest to pravý opak dosavadního. Jest však bezpodmínečně správné, nechceme-li od počátku pochybovat o dokonalosti Božských zákonů, když tedy uznáváme a v úvahu bereme dokonalost Boží, která přece nemůže připustit odchýlení spravedlnosti vůči jinému, ani vůči sobě!

I když se ve zjevení Janově kapitola 7., verš 14. a 15. píše: „To jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení a umyli roucha svá a zbílili je v krvi Beránkově. Protož jsou před trůnem Božím a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho; a ten, kterýž sedí na trůnu, zastiňovati je bude“ – tu jest to všechno bezpodmínečně potvrzení mých přednášek.

Pomyslete na moje četné poukazy a vysvětlivky o jemnohmotných tělech na onom světě, které se nazývají šatem, rouchem ducha nebo obalem. Lidé, kteří přijali Kristovo slovo a žili podle Něho, učinili tak ve zcela přirozeném důsledku doslovně své jemnohmotné tělo, svůj šat, méně hutným a temným, tedy čistším, světlejším a jasnějším, takže se mohli vznést do výše, až nakonec do světlé říše Boží, která se nazývá Ráj a nad nímž mimo Prastvoření trůní a jest Božské. Jsou to tedy ti lidští duchové, kteří žijí podle slov Kristových a tím šli tou cestou, kterou On jim ukázal. Také omytí se v krvi neznamená nic jiného. Vždyť Kristus, jako všichni praví Vyslanci Páně, nebyl snad radostně lidstvem přijat, nýbrž jako nepřítel rozumové nadvlády jejími stoupenci posmíván, špiněn, mučen a nakonec dokonce zabit. Musel vylít svou krev, poněvadž poselství, které přinesl, se nehodilo tehdejším samozvaným duchovním vůdcům, poněvadž i ti se podrobili rozumu a proto nemohli „rozumět“ Božímu poselství.

Kdo tedy do sebe živě přijal Slovo, pro které On, jako rouhač Bohu byl odsouzen, omyl se tím obrazně v Jeho krvi. Neboť Slovo mu umožnilo, aby šel pravou cestou, která jedině byla znamenána jeho krví. To však neznamená žádné smíření Boha s lidstvem a nemění nic na zločinu ukřižování. Nepoukazuje to též na uvalení nebo převzetí viny lidí.

Uvažte sám jednou klidně, co tam stojí jasně a zřetelně: „… a umyli roucha svá a zbílili je v krvi Beránkově!“ Čtěte to jednou správně! Je tím výslovně řečeno: Oni sami to učinili! Kristus jim nemyl jejich roucha. Nevzal tedy na sebe jejich vinu, nýbrž oni museli sami smýt své viny! Tedy opak názoru mnohých, vnitřně tak duchovně prázdných věřících.

Také další líčení zjevení Janova mluví ve znázorněném osudu lidstva dosti zřetelně o opaku toho, když vylévání číší Božího hněvu na Zem a na lidstvo jistě není znamení a projevem smíření skrze Kristovu krev lidstvem násilně prolitou, nýbrž jeví se to dost zřetelně jako trest!

Kdo toto vše, tak jasně řečené a každému logickému myšlení blízké nechce chápat správně, tomu přirozeně není pomoci. Takoví lidé jsou pohodlní, aby se vzchopili, a musí proto zajít, poněvadž nemohou vzhůru ke Světlu, aniž by si sami očistili svá roucha. Jest tolik badatelů bible a všichni ji ještě dnes špatně čtou. Tito zůstanou navždy badateli v bibli, nebudou však nikdy znalci bible.

Moje dosavadní přednášky vylíčily toto vše již dost jasně. Necháte-li je v sobě ožít, pak padne také páska s vašich očí a uvidíte vše jasně v dosud vám poněkud cizím Světle Pravdy, bez mé pomoci. Nebudete nacházet již žádných mezer až vzhůru do nejvyšší světlé části stvoření ve všem dění od počátku až podnes a dokonce také poznáte, co musí z toho následovat pro budoucnost. Bez mystiky a tajnůstkářství a bez namáhavého, nespolehlivého vypočítávání.

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
 ***
 
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu. Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy. Budou vykonávat jen pomocné práce (pokud přežijí očistu). Do státní správy budou přijímaní pouze lidé, to znamená ti, kteří jsou schopní čistě cítit. Dobře si tedy nyní všechny tyto mrzké farizeje sympatizující s Hnutím Grálu zapamatujte, aby se po obratu nemohli mezi nás infiltrovat. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není dostatečně čisté a tudíž nemůže být považován za plnohodnotného člověka, protože člověka dělá člověkem pouze jeho schopnost cítění.​ Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

 

Prodej Poselství Grálu

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky