Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

-11-

 

 

image008

Princip dobra a zla

 

Tajomstvo Lucifera


Behom mnoho tisícročného vývoja vznikla predstava o dvoch protipóloch: pojem dobra a zla. Tento názor by predpokládal dve strediska síl alebo vôle: dobré a zlé. Že tomu tak nie je a nemôže byť, vysvitá z jasnej výstavby zákonov stvorenia. Jest len jedna poháňajúca tvoriaca sila: vôľa Božia vo vyžarovaní svojej zákonitej zvláštnosti. Tato sila môže však viesť k zlu a zničeniu,ak je falošne použitá a využívaná protichodným smerom proti večným zákonom. Na vyobrazení vpravo jest postava obklopená svetlým vyžarovaním. Lúč Svetla a Sily z najvyšších sfér ju zasahuje, obopína ju, vo zvratnom pôsobení chcené dobro podporujúc a spiecha naspäť k svojmu pôvodu. Na vyobrazení vľavo ta istá postava s jasným a čistým jadrom, avšak obklopená falošným (temným) vyžarovaním. Luč svetla zhora, ktorý prichádza z toho istého pôvodu, zasahuje telo a obkľučuje, avšak nie v zvratne pôsobiacej podpore dobra, ale v pomalej, stále zosilňujúcej premene k zlu. Až sa stal hustým a ťažkým, nenajde už cestu nahor, ale skĺzne do nekonečnej hlbiny, strhujúce pri tom so sebou zvratným pôsobením jadro, ktoré obaľuje. Tak je tomu so vznikom Lucifera, ktorý prichádza do stvorenia ako posol Boží, stáva sa v poznaní a zneužití svojej sily neverným služobníkom Božej vôle a posilnený falošným chcením duchovných zárodkov stane sa nositeľom temna a padne [7].

 

Obr. 8 Tajomstvo Lucifera

-12-


image009

Úrovne= sféry

 

Premena lúčov

Úrovne- sféry - sú zobrazené ako vznášajúce sa kruhy (elipsoidy). Na hore Božsky-bezbytostné ako nepremenný, stále trvajúci, do nekonečna vyžarujúci kríž, pod ním strieborná úroveň Božsky-bytostného, potom čisto-duchovná sféra, duchovno-bytostná sféra, bytostná a hmotná sféra. Spodné oddieli alebo zhustenie sú znázornené vnútornými kruhmi. Prvé vyžarovanie Božie, Božsky-bytostná úroveň vysiela von zo svojho vonkajšieho kruhu lúče sily presným smerom k cieľu do sféry prastvorenia. Prastvorenie prijíma lúče zhora a tak ich svojim spôsobom predáva najbližším ďalším sféram, duchovným úrovňam. Odtiaľ sú lúče opäť vedené ďalej svojráznosťou týchto sfér k najbližším úrovňam, k bytostným sféram, tak odtiaľ do hmotnosti. Behom svojho putovania premieňajú sa tieto žiarenia vždy podľa svojrazu prijímajúcich a predávajúcich sfér, aby mohli byť po svojom ochladení a premene prijaté následujúcimi sférami. Pod hmotnou sférou vznáša sa planéta Zem. Ona klesla dolu zo stredu zachvievajúcich sa sfér, do kruhu ovplyvnených temnotou. Lúče z hmotnosti sú silne ochladené a zhustené. Nemôžu už prirodzene tiež tak žiariť a vo svojej svätosti predchádzejúcich sfér nemôžu už byť hrubohmotnými zmyslami precítené. V najvyššom kruhu záchvevov sú štyria archanjeli, v ďalšom bielom kruhu záchvevu sú prastvorení, v následujúcom (žltom) vznikajú duchovné zárodky ľudí, ktoré sú odtiaľ vypudzované dolu k putovaniu a k uvedomeniu v hmotnosti. Biblia tu hovorí o vyhnaní z Raja, do ktorého sa smú navrátiť duchovné zárodky ľudí po svojom putovaní hmotnou úrovňou uvedomení [1].

Obr.9 Premena lúčov

 

-13-

 

image010

 

 

Kolobeh žiarenia


Všetko jest žiarenie - od najvyšších úrovní až najnižším. V stálom zhusťovaní a ochladzovaní dosiahli lúče do sfér, z ktorých duchovné zárodky prijímajú bytie a pohyb. Bytostní vyžarujú smerom dolu. Lúče sa trieštia a delia, čím ďalej prenikajú vo svojom ochladení do hlbších úrovní. Oproti nim žiari stelesnenie čisto duchovné smerom nahor. Božskú prasilu prijímajú tiež zhora, tvoriav hmotnosti telom sa stanúcich obrazoch praformy vo vysokých duchovných úrovniach. Tato praforma pôsobí príťažlivo ako veľký magnet tak, že žiarenie pôsobí nahor, odniekiaľ ako protivyžarovanie prijatých lúčov. Tam, kde sa obidve druhy lúčov stýkajú, navzájom sa rušiace alebo uzavierajúce, musia sa vyžarujúce sily zachvievať najsilnejšie a vyvolávať živé vlnivé pohyby. Prednáška v knihe "Posolstvo doznievá"hovorí obrazne o krvnom obehu v ľudskom tele, predstava, ktorá na tabuľke prichádza tiež k platnosti do určitého stupňa.

 

 

 

 

Obr. 10 Kolobeh žiarenia

-14-

 

image011

 

Svetelné vlákna nad vami !


Ako slučky tkaniva zauzľujú svetelné vlákna a žiarenia nad nami závoj alebo koberec nežný ako dych, ktorý okolo nás a nad nami tká, vlaje a žiari ako živý strop. Tieto svetelné vlákna prichádzajú z vyšších sfér, sú vedené bytostnými prostredníkmi od oddielu k oddielu a podľa dočasnej úrovne pretvárané v hutnejšie žiarenie. V nižších, nám najbližších úrovňach tvoria mnohotvárny, temne zafarbený koberec z malých alebo väčších slučiek, ktorých jednotlivé vlákna a farby odpovedajú vždy jednotlivým vlastnosťam a druhom žiarenia. Vytvárajú spojenie s bytostnými a môžu pozemského človeka plášťom strednej hmotnosti s nimi spojiť. Vlákna sú spojovacie lana, ktoré darujú človeku sílu a pomoc a môžu dať i naplnenie jeho dobrému chceniu. Z trblietajúceho tkaniva nad nami skláňajú sa vlákna podľa chcenia a sily rovnako usmernené príťažlivosťou ku každému jednotlivému duchovnému zárodku a sú podľa hustoty jeho obalov od neho prijaté, ako z nálevky, ktorá celý zväzoček pomocných vlákien a žiarení do seba vsala (stred vyobrazenia). Duchovný zárodok však, ktorého obaly v jeho ľudskej postave sa stály tak hustými, temnými a ťažkými, že vlákna zo Svetla nemôžu preraziť temnú vrstvu, nemá žiadneho podielu na svetlom prívode síl z tkajúceho vlnenia svetelných vlákien. (na obraze vľavo a vpravo). Naopak, svetelné vlákna, ktoré sa k nemu klonia a ktoré mu žiaria v ústrety, víria naspäť a na svojich koncoch s chvením zaschnú, akonáhle prídu do blízkosti temného kruhu. Beznádejne visia tieto nevyužité vlákna dolu zo závoja, ako obžaloba proti ľudským duchovným zárodkom, ktorí ich nepoužívajú a - vo zvratnom pôsobení – odnímajú tým tkanivu cirkuláciu správneho prúdenia síl .

Obr. 11 Svetelné vlákna nad vami!

-15-

 

image012

 

 

 

 

Slovo - Syn Boží

 

Ježíš Kristus bol vyslaný k zemi z lásky, ako odštiepenie z Božsky-bezbytostného; v Slove Božom mal priniesť ľudstvu Pravdu, aby ho vyviedol naspäť z temnôt na cestu k Svetlu. Kristus prišiel priamo z Boha a Jeho cesta viedla bezprostredne všetkými sférami až ku vteleniu na zemi. Poslanie Kristovo bolo nepripravené, akt Božej milosti (núdzový akt). Tak bol Syn Boží za svojho rýchleho putovania k zemi len zbežne zahalený obalmi sfér, takže jeho bytostnosť predstavovala a prinášala Slovo Božie v najčistejšej, skoro nezahalenej forme. Kristus priniesol Slovo bez toho, aby sám zostúpil do prehlbokej temnoty, ktorá obklopovala ľudí. Zem však už tak klesla do sféry vplyvu Luciferovho, že Jeho ľudia, až na niekoľko výnimiek, nepoznali a usmrtili Syna Božieho v Jeho Hrubohmotnom tele. Z toho vznikla veľká karma ľudstva.

 

 

 

 

Obr. 12 Slovo-Syn Boží

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.