Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

Otázka:

V článku jednoho časopisu jsem četl následující:

„Probodnutí těla Kristova a jeho smrt na kříži byla světově historickou událostí smíření Božství s lidstvem, byla nejdůležitějším dějem všech dějů, na který se vztahuje více nebo méně všechno hlubší náboženské myšlení před Kristem a po Kristu.“

Krátce před tím jsem četl velmi osvětlující přednášku Abdrushinovu o smrti Syna Božího. Nemohla by být uveřejněna v témže časopise přiměřená odpověď, podobná této přednášce? Mnozí lidé by se o to jistě silně zajímali.

Odpověď:

Má-li být tento názor známkou hloubky náboženského myšlení, pak je to s ním špatné. Nehodlám psát do novin.

Nehledě k tomu, že by časopis určitě odmítl přijetí opačného článku a já bych se nemohl rozhodnout o to prosit, poněvadž sám své přednášky považuji za příliš vážné, nezbyl by mi k tomu ani při nejlepší vůli čas. Avšak i vážnost věci samé mi zakazuje, abych se o tom zúčastnil veřejného vyměňování názorů v denních listech.

Každý skutečně vážně hledající člověk se takovými články a vývody stejně nespokojí a nakonec přece najde cestu k mým přednáškám, aby tak jako vy s hrůzou poznal nesprávnost mnoha dosavadních názorů. Poněvadž jste přednášku již četl, jest zbytečno, abych o věci samé důkladněji mluvil. Kdo může o tom jen trochu neovlivněně přemýšlet, musí v názoru, zastávaném v článku, nalézt povážlivý háček, který mu nedá dospět ke klidu a tím více ho nutí k opravdu vážnému hledání pravdy. Jistě každému v sobě živému člověku bude těžko pochopitelné, že právě výslovně zločin a vražda posla, který přišel z Božského, má přivodit smíření tohoto Božství s lidstvem!

Bůh nechal svého Syna, aby z veškeré slávy přišel na tuto chmurnou Zem mezi lidi, kteří se od něho odklonili, aby jim ukázal cestu vzhůru do jeho světlé říše. A to vysvětlením ve svém Slově, které můžeme nazvat také poselstvím nebo učením. Že toto lidstvo, jemuž poselství Boží platilo, Vyslance pak zavrhlo, v nenávisti pronásledovalo a na konec ještě umučilo a zavraždilo, byl důsledek hříchu nebo pochybení, že místo Boha, povýšilo pozemský rozum za svého skutečného vládce. Místo, aby tato nová vina byla považována za plod tohoto velikého pádu do hříchu, povýšili lidé tento krvavý čin a odmítnutí Božského Vyslance dokonce na vše přezařující slavnost smíření takto se rouhajícího lidstva s Božstvím, které bylo touto vraždou tak zneuctěno! Je to přece jen silný kousek. Jak si představuje toto podivné lidstvo svého Boha, že se domnívá, že s ním může beztrestně takto jednat?

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
 ***
 
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk:

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

 ***

Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí ihned zrušit organizaci Hnutí Grálu. Není možné, aby se nám tady organizoval a chtěl řídit Slovo Boží někdo, kdo si ve své zvrhlé domýšlivosti dovolil falšovat literaturu Grálu, aby zločinci, kteří zcenzurovali Poselství Grálu, se nám tady stavěli do popředí. Nikdo z nich nesmí být také přijat potom do státní správy. Budou vykonávat jen pomocné práce (pokud přežijí očistu). Do státní správy budou přijímaní pouze lidé, to znamená ti, kteří jsou schopní čistě cítit. Dobře si tedy nyní všechny tyto mrzké farizeje sympatizující s Hnutím Grálu zapamatujte, aby se po obratu nemohli mezi nás infiltrovat. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není dostatečně čisté a tudíž nemůže být považován za plnohodnotného člověka, protože člověka dělá člověkem pouze jeho schopnost cítění.​ Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

 

Prodej Poselství Grálu

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky