Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

Pavel Krajíček - komentáře

Více
03. čvn 2021 08:59 #218 napsal Gabriela Erhardtová
Áno, aj ja to tak vidím, že sme silne ovplyvnení minulosťou, kde bolo prikázané ctiť si všetkých starších ľudí bez rozdielu.
A osobne si myslím, že k tomu mohlo prispieť aj nesprávne pochopené prikázanie, ktoré malo podobu: „cti matku a otca svojho“ , čo bolo tým aktuálnejšie, čím boli rodičia starší a napr. potrebovali pomoc.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. čvn 2021 20:36 - 04. čvn 2021 14:45 #219 napsal Pavel Krajíček
Rozum je nástroj. Je to produkt HMOTNÉHO mozku a je určen k chápání HMOTNÝCH věcí. Tento rozum lze naprogramovat téměř k čemukoli viz různé zvrácenosti a zhoubné ideologie. Pokud vezmete lidi od narození a zavřete je pod zemi a budete vychovávat k nějakým zvrácenostem.... co z toho vyplývá? Jak tedy poznat co je správné? Co je správné nemůže nikdy poznat chladný hmotný rozum, je to nástroj, který se má používat. Tento rozum má podle určení Stvořitele používat a ovládat lidský duch inkarnovaný v těle. Podle toho jaký tento duch je (zlý, dobrý, vlažný), tak takové bude jednání člověka. Lidský duch má v sobě zakotvené z původu jen dobré vlohy. Protože ale má zároveň svobodnou vůli, může se rozhodnout i pro zlé. A tak se i stalo a zemi vládne nebezpečná sekta rozumářů a materialistů, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. Polovina lidstva vnitřně duchovně spí, jsou to ty tupé ovce, které si nechávají vymývat mozek skrz televizi a zvrhlá média. Určující a vedoucí má tedy být lidský duch a rozum má pouze vykonávat to, co tento duch chce. Proto i takzvaní dobří lidé, ale vnitřně mrtví, duchem líní, působí všude škody kde se angažují, protože jejich rozum není sám schopen poznat, co je správné a podle vůle Boží. Utrpení, které bude nyní sílit má za úkol probudit spícího lidského ducha, aby se alespoň někteří probudili a stali opět lidmi. Ostatní, pokud zůstanou zatvrzelí a stoupenci fanatiků materialistů, budou vyhubení. Cítění (nikoli pocit) je projevem vlastního inkarnovaného ducha. Jen toto cítění je schopno vycítit vůli Boží a vřadit se do ní. Přesvědčení vzniká prožitím, nikoli učením. Proto bude nyní lidstvo prožívat následky svých zvrácených rozhodnutí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. čvn 2021 21:25 #220 napsal Pavel Krajíček
Táák nějaké nové postřehy. Nejdříve citace ze dvou různých přednášek:

A ti, kteří mi zůstanou zachováni, musí si konečně zvyknout přestat mě neustále spojovat se svými vlastními pojmy. Již jednou jsem řekl, že jsem jiného druhu. Moje cesty nejsou vašimi cestami. Snažte se to pochopit. Já žiji v zákonech, vám zcela neznámého druhu, který je jiný než jste vy a žiji jinak, než máte žít vy! Nikdy mě skutečně nepoznáte.

Jen můj pozemský záhal, který ještě potřebuji jako plášť v hrubohmotnosti, je podroben stejným pozemským zákonům jako ten váš. Jedině v tom spočívá podobnost s vámi, jinak v ničem.

Proto ve mně nemůžete vidět ideálního pozemského člověka! Byla by to nesprávná představa, poněvadž také v těchto pojmech vždy jsem a zůstanu cizincem! Kromě svého pozemského těla nemám v sobě nic pozemsky lidského a nejsem s vámi ničím svázán. Snad to jednou pochopíte, neboť toto pochopení může být pro vás velkou pomocí a může vás ochránit před mnohými omyly a zklamáními, stejně jako před lecjakou pochybností.


A jinde Abdrushin píše:
Vy však chcete být dětmi Světla, vybavenými zbraněmi Světla: vážným dobrým chtěním, nikdy nekončící Láskou a připraveností ke službě, trpělivostí a vytrvalostí, bezpodmínečnou nezištností a obětavostí! Ježíš vám budiž zářným příkladem! Následujte Ho!

Tedy shrnuto Abdrushin říká: Proto ve mně nemůžete vidět ideálního pozemského člověka!...  Ježíš vám budiž zářným příkladem! Následujte Ho!

Teď jen z toho vyvodit správné závěry. Tedy jsem oprášil životopisy o Ježíši a začal je dnes opět číst. 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. čvn 2021 16:08 #222 napsal Pavel Krajíček
Takové malé zamyšlení pro ty, kteří to myslí se sebou vážně a také vodítko pro orientaci mezi vlky, i když to lze jen vycítit. Je mezi čtenáři Slova mnoho těch, kteří kážou či si pěstují své skupinky. No ostatně to dělám vlastně i já sám. Jak ale poznat ty pravé kazatele z Boží vůle? I když tato rada je především určena samotným oněm kazatelům, tak ti na nižší úrovní ji stejně nepoužijí správně, ale přece... V první řadě je nejdůležitější PROČ to dotyčný dělá a tady je kámen úrazu, protože dnes drtivá většina lidí ani neumí rozpoznat vlastní ješitnost v sobě a to prostě proto, že nikdy dostatečně se nezaobírala vlastním niterným životem a duchovními ději. Kázání (neberte to slovo doslova) musí vyvěrat z lásky ke Slovu, v tom je vše. Mnozí ale kážou z chtění uplatnit se a stejně jako netuší, že zrovna ukájí svou ješitnost, tak ani neví, že kážou z chlípné žádosti po uplatnění se.

Abdrushin píše:
"Rovněž takzvané čestné úřady jsou od zlého. S několika málo výjimkami jsou jen záminkou a mostem pro nízkou ctižádost, pro panovačnost a pro veškeré úsilí, které se chce uplatnit a být nápadné."

Abdrushin nám tedy říká, že veškeré úsilí, které se chce uplatnit a být nápadné je špatně! Mohu vám říci, že je opravdu málo, velice málo stoupenců Slova, kteří jsou schopni toto si uvědomit a pozorovat to, jak u sebe, tak u druhých. Mnozí jednají ze žádosti se uplatnit, něco dokázat v životě, jak se říká, i když si to takto nepřiznají, ale vnitřně ty pohnutky jsou u většiny takové. O to více, když mezi fanatiky rozumáři a materialisty je toto považováno za normální ba dokonce žádoucí. Pozorováno shůry ze Světla jde o chlípnost, ješitnost, opak lásky. Chtění se uplatnit je sobectví. A staví překážku mezi dotyčného a příliv síly ze Světla. Jak říkám, toto nejde poznat vnějším pozorováním a ani většina samotných postižených to u sebe nepozoruje. Nejlepší je se nechat řídit láskou k Pravdě, ale dnes s tím mají všichni potíže, protože zmrzačený přespěstovaný rozum se dědí a ten zná jen ješitnost a duchovních velikánů je tady na zemi poskrovnu. Nezbyde než prožití, které v zákoně setby a sklizně ukáže každému jeho plody.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. čvn 2021 09:25 - 18. čvn 2021 17:58 #229 napsal Pavel Krajíček
Prozápadní zvrhlá nenávistná havěť trestá lidi za to, že říkají pravdu:

Tak se stalo, co jsme všichni čekali. Včera byl u pražského městského soudu potvrzen rozsudek nad Michalem Walterem Kraftem za podněcování k nenávisti. článek: cz24.news/causa-wa...u-pro-me-zdroj/
==

Soudci u soudů by měli být vysoce duchovně zralí lidé, kteří mají spojení s Boží vůli, která je zároveň nejčistší Spravedlnosti. Toho se dosáhne láskou k Pravdě, určitou duchovní cestou a duchovním úsilím, nikoli učením se a šprtáním. Dnešní soudci, pozorováno duchovním zrakem, jsou odporně zapáchající duchovní spodina a lůza. To není nadávka, to je fakt. Je to důsledek toho, že si lidé založili nebezpečnou sektu rozumářů a materialistů, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby.

Jako nejvyšší soudci smějí být pouze nejčistší a nejzralejší lidé s láskou k Pravdě a Spravedlnosti. Dnes je tam nenávistná havěť a odsuzuje naopak ty, kteří říkají pravdu. Výkvět této vaší zvrhlé sekty se nyní dostává do mocenských pozic a bude lidstvo nyní sklízet plody této své zvrhlé setby. Děje se to, co už říkal Ježíš, že se bude dít v závěru chvílí před konečnou očistou: "Malý bude velkým a velký bude malým". To znamená vnitřně, duchem malý rozumářský fanatik bude v čele společnosti a skutečně duchovně zralí a vnitřně hodnotní lidé budou malí, to znamená nebudou se moci v této nebezpečné sektě rozumářů uplatnit. Opravdu to pro normálního člověka s láskou k Pravdě působí bolestivě, když vidí, že v soudcovských talárech sedí havěť a stvůry z temnot, které se správně ani neměly dostat k inkarnaci na zemi, ale skrz zvrhlosti fanatiků rozumářů se jim podala ruka a mohly se vyšvihnout na zemský povrch. Nuže jsou to plody vaší vlastní setby, tak si to vychutnejte...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvn 2021 15:44 #235 napsal Pavel Krajíček
Včerejší tornádo na Moravě a apokalypsa pro místní byla ochutnávka toho co přichází a co jsem již říkal, že na shniloše, kteří volí sobeckým bachorem namísto lásky, přijde bič. Říkal jsem, že to přijde až k vám domů, a to je jen začátek. Každý musí sklidit co zasel a nepočítá se to, co se snažíte předstírat okolnímu světu, to je jen k tíží, jakožto pokrytectví. Počítají se skutečné vnitřní pohnutky. Samozřejmě nemám vyloženě radost z cizího neštěstí, žel v dnešní době toto utrpení je poslední možnost, jak alespoň některé shniloše probudit z duchovního spánku.
==

Někteří lidé budou možná v přicházejícím dění vidět nespravedlnost. Mohou říkat proč Bůh trestá nás klidné a slušné vesničany apod. Proč netrestá skutečné zločince, vyvrhely apod.? Má to dvojí příčinu. Za prvé ze Světla je chtěno pomoci těm lidem, u kterých je ještě nějaká naděje na záchranu. Ono ta duchovní shnilost u rozumářů má prostě škálu a nejsou všichni stejně líní duchem. V někom se duchovní jiskra hýbe více v jinem méně, takže je vidět duchovním zrakem kde je ještě naděje. O skutečnou havěť se už Světlo nezajímá. A za další ti největší vyvrhelové poslouží jako nástroj, budou sloužit Světlu nevědomky a to tím, že právě takovým shnilošům, které nepůjde probudit a ke kterým nebude moci ani živelné dění, přijdou nabančit a způsobit daleko více utrpení. Tedy budou použití jako nástroj pro vykonání karmy až nakonec se i tyto největší stvůry vyhubí navzájem mezi sebou. Takže ty největší bestie co nenávidí Pravdu zůstanou až do konce jako bič Boží na průměrné fanatiky a zvrhlíky ze sekty rozumářů a materialistů. Proto se také nasunují migranti do Evropy, aby vám měl kdo nabančit až na to přijde řada.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. čvn 2021 09:19 - 26. čvn 2021 09:28 #238 napsal Pavel Krajíček
Devianti často namítají, že my, kteří jsme proti nim, že jsme naplnění nenávisti. Za prvé normální člověk, který žije podle vůle Boží nemůže být naplněn nenávisti, protože ta vzniká u nízkých lidí a ze strachu. Především u havěti, která nenávidí Pravdu (proto ta nenávist prozápadních zvrhlíků vůči Rusku, vlastencům apod.). Nízcí lidé soudí druhé podle sebe a protože právě tato nízkost má v sobě nenávist, proto tito zvrhlíci obviňují nás normální lidi z nenávisti. U normálního člověka nejde o nenávist, jen prostě neschvaluje a nesouhlasí se vším, co se postavilo proti Boží vůli, tedy zákonům stvoření a to je přísně vzato dnes téměř vše. Jádro problémů je v tom, že u moci jsou nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté a ti mají zúžený obzor chápání skrz zmrzačený, přepěstovaný rozum. Nemohou tak vidět skutečné kořeny zla, které jsou v duchovnu a jemnohmotné oblasti a zaznamenají poruchy až na cestě v mozku, kde jsou schopni se teprve orientovat. Za každou úchylku si člověk může sám. Neobstojí ani argument, že se tak narodil. V tom případě si vypěstovanou chlípnost přinesl z předchozí inkarnace. Rozumáři tak vedou postižené do záhuby, když jejich zvrhlosti podporují, namísto, aby se jim snažili skutečně pomoci. Proto se také celá společnost hroutí, protože byla vybudována nebezpečnou sektou materialistů, která ve své omezenosti svět zpustošila a vede do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. čvn 2021 21:29 #239 napsal Pavel Krajíček
Tak ještě k tornádu na Moravě. Stalo se tak na výročí narození Jana Křtitele. Dost symbolické. Jan Křtitel hlásal "čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské". A když vezmeme v úvahu, že nyní je povolaný český národ, který má předcházet ostatní národy, jako vzor žití podle vůle Boží k čemuž sám Abdrushin řekl:

"Přirozeně přitom neodpadne také nutné vytříbení. Toto se dokonce tímto obratem urychluje. Počítejte s tím a proto neselžete a buďte silní!" celé znění: pavelkrajicek.cz/i...any-cesky-narod

Takže asi právě zaznělo pro povolaný národ resp. Moravu první volání k činění pokání, z čehož vyplývá, že tříbení (utrpení) bude sílit, pokud se lidé nebudou chtít správně zformovat do pravého lidství. Do pravého lidství podle vůle Boží, nikoli podle domýšlivých představ fanatiků rozumářů.

Z článku Morava od Hermanna Wennga z roku 1936:
"Nyní však jsou její obyvatelé obtížení a zatížení a také pro ně musí být cesta k čistotě kříže těžká. Ani pro ně není lehké dokončit cestu ke kříži, která je cestou k životu. Rovněž přes tento kousek země budou muset projít očistné proudy soudu, dokud obyvatelé nebudou moci být zralými, aby splnili poslání a úkol, který je jim dán pro okolní země a kraje, vedle nichž žijí, do jejichž středu jsou postavení, aby tak sloužili Věčnému a Jeho dílu a Jeho vznešené lásce."
celý článek: pavelkrajicek.cz/i...sleni/24-morava

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. čvc 2021 09:17 #242 napsal Pavel Krajíček
Ono většině lidem je sekta rozumářů a materialistů vhod. Což se brzy začne měnit, až tato sekta vydá své nejhorší plody a že už pomalu s tím začíná. Proč je tato nebezpečná sekta lidem vhod? Protože jim nebráni v jejich zvrhlostech, ba naopak dokonce je podporuje, vzpomeňme obžerství, chlastání, chrochtání, prcáni na všechny způsoby jako ta nejšpinavější chamraď atd. Proto chlípné lidstvo dlouho sektu rozumářů a materialistů tolerovalo a považovalo za normální. Jak ale může být někdo normální, když popírá svou vlastní duši i svého Stvořitele? To samo o sobě svědčí, že se jedná o rozumového mrzáka se zaostalou, zakrnělou duší. Tito tvorové mají být správně v ústavech pro choromyslné a vy si je volíte do vedení... jen proto, že vás neruší ve vašem zvrhlém chrochtání a prcáni. Ano v normální společnosti jsou úplně jiné hodnoty. Podporu a propagaci může získat jen vše ušlechtilé, čisté a stojící v zákonech stvoření. Aby lidé došli v prožití k přesvědčení, že sekta rozumářů a materialistů je tou nejnebezpečnější, tak vaší vůdcové začnou pobírat pomatenost (ostatně už se tak děje), ale ono to nabere netušených rozměrů, takže žáden shniloš nezůstane na pochybách, že rozumáři a materialisté jsou ti nejnebezpečnější fanatici, kteří kdy byli na zemi. Ty nejomezenější tvory si volíte do vedení. Exhibicionisty, kteří se před vámi ukájejí skrz vizitky, které si dávají před jména: Pudr, Hadr, Mrd, Mamrd... čím více takových vizitek, tím větší rozumový mrzák, který nemá ponětí o Boží vůli a tím nebezpečnější fanatik. Rozum pocházející z HMOTNÉHO mozku může zase chápat jen HMOTNÉ věci. K chápání duchovních věcí se musí použít orgány duše, což u mozkových mrzáků rozumářů je vyloučeno.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. čvc 2021 10:01 #243 napsal Pavel Krajíček
​Citát z bible, který se brzy stane v prožití mnohým čtenářům PG trpkou zkušeností:

1. Samuelova 16:7
Hospodin však Samuelovi řekl: Nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. čvc 2021 20:06 - 14. čvc 2021 23:16 #245 napsal Pavel Krajíček
Kdo je svobodný člověk? Jak dosáhnout svobody? Vysvětlení podám z pohledu NORMÁLNÍHO člověka, nikoli z pohledu fanatika z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů. Jak mnozí vědí, tak osud si utváříme sami. Vnější pozemské cesty jsou odrazem vnitřního života, především cítění (nikoli pocitu), ale i myšlenek. Svobodný tedy může být pouze ten člověk, který žije podle zákonů stvoření, podle vůle Boží. Toť vše, velice jednoduché. Pokud člověk se vřadí do zákonů stvoření, tak je jimi podporován a chráněn. Pokud ve své zvrhlé a chlípné domýšlivosti odmítá poznat vůli Boží, tím méně podle ní žít, tak se zamotává do vláken zákonů stvoření a vytváří zmatek a zároveň ztrácí svobodu, což se posléze projeví i ve vnějších podmínkách. A protože nynější dění je ze Světla urychleno (za účelem očisty), tak se nyní bude lidem pomalu zviditelňovat jejich nesvoboda i ve vnějších podmínkách. Mnozí lidé už v podstatě nejsou lidé, jsou bez cítění, staly se z nich rozumové kreatury. Rozum sám o sobě není schopen cítění, jedná se o nástroj, obdoba počítače. Nástroj, který má duch používat. Cítění je projev vlastního inkranovaného ducha v těle. Z mnoha lidí se staly bezduché, mrtvé, temnu sloužící stroje, jejichž myšlení proudí už pouze v nesvobodných železných kolejích. Jejich vnitřní stav se jim bude zhmotňovat i ve vnějším viditelném světě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. čvc 2021 17:08 - 12. čvc 2021 21:28 #246 napsal Pavel Krajíček
Víte co je na Pravdě úžasné? Že se o všem můžete přesvědčit. Protože Pravda jest jsoucí, proto lze získat přesvědčení z prožití. Při opravdovém úsilí ducha a opravdové touze vyvěrající z citu, dosáhne hledající duchovní úrovně, už i tady na zemi a svým duchem to vše může prožít a tím získat přesvědčení o jsoucnosti, Moudrosti, Spravedlnosti a Lásce svého Stvořitele. To vše je pro fanatiky ze sekty rozumářů a materialistů naprosto nepochopitelné a nepředstavitelné. Rovněž slepá víra církevníků k tomu nevede. Slepá víra církevníků je víra shnilošů a samolibců. Jsou to ti o kterých je řečeno, že vlažní budou vyvrženi. Kdo si nechává namluvit největší nesmysly a dogmata a slepě jim věří je nepotřebný shniloš ve stvoření. Stvoření vzniklo z pohybu a v pohybu je vše udržováno. Proto i u člověka je vyžadována nejvyšší pohyblivost jeho ducha (pozor duch není rozum). Shniloši si sedli, založili ruce a nechávají si do hlavy nalévat dogmata, která jsou v přímém rozporu s dokonalosti Boží vůle. Většina z nich neuvidí království Boží, protože jim v jejich shnilosti nelze pomoci, ani skrz největší utrpení, které je před nimi. Vše naučené a slepě přijaté zůstává po smrti na zemi ve vaši uschlé hlavě. Sebou si duše vezme jen to, co skutečně duchovně prožila.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. čvc 2021 11:08 #253 napsal Pavel Krajíček
S ohledem na to, že se vše urychluje, tak předpokládám, že i u mnohých lidí se budou projevovat rozličné nemoci od drobných až po vážné v rychlejším sledu. Existuje asi více knih, které popisují duchovní příčiny nemoci, no já doporučuji tuto od Miroslava Hrabici "Co nám tělo říká". Skvělá kniha a vše tam sedí. Používám ji mnoho let. Pokud chcete na sobě pracovat, skrz nemoci se o sobě mnoho dozvíte. Samozřejmě čím je člověk duchovně výše, tím i zpětné působení je rychlejší a přísnější. Já sice nemám nějaké vážné nemoci, ale občas se mi ještě stalo nějaké klopýtnutí. Např. když jsem si nepohlídal myšlenky a začal si stěžovat na něco, tak mě během chvíle (do hodiny i rychleji) začala pálit žáha, což je nespokojenost se situaci. A prostě spousta takových drobnosti a vše to opravdu sedí a člověk pak může ladit a korigovat své chování. Proč myslíte že např. Karel Gott měl tu svou specifickou rakovinu? I na to je tam odpověď a dokonale na něho sedí. Samozřejmě, když se člověk změní, tak i nemoc odezní.

kniha: www.megaknihy.cz/a...-telo-rika.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. čvc 2021 11:08 #254 napsal Pavel Krajíček
Po záplavách v Německu čteme různá prohlášení rádoby odborníků, že je zapotřebí se lépe připravit do budoucna a spousta podobných řečí. Připravit se, aby se podobným neštěstím předešlo. Myšlenka to není špatná. Špatně je, že ji chtějí realizovat fanatici z nebezpečné sekty rozumáři a materialisté. Tito fanatici, skrz zmrzačený rozum, jsou schopni u všech dějů zaznamenat až konečné důsledky ve hmotě. To ani jinak nejde, když se k tomu používá rozum pocházející z HMOTNÉHO mozku. Tyto děje ovšem mají své kořeny úplně někde jinde, v duchovnu a jemnohmotnu a proto předcházet těmto neštěstím se musí na začátku tedy duchovně a jemnohmotně. Hmotné, rozumové závěry jsou až ty poslední, konečné viditelné účinky. Ke zkoumání jemnohmotných dějů se musí použít orgány duše a to je u fanatiků rozumářů vyloučeno, když tito ve své retardaci vlastní duši popírají. Ze Světla je chtěno, aby se lidé probudili, aby se pod náporem přicházejícího dění a neštěstí probouzeli. Zvrhlíci rozumáři a materialisté povedou nyní halasné a vševysvětlující řeči, k upokojení shnilých lidí, které jsou ale v rozporu s vůli Boží, protože skrz zmrzačený rozum není možno přehlížet celé dění.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. čvc 2021 17:58 #256 napsal Pavel Krajíček
Jedna taková věc pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu. Lidé, kteří mají vědění jsou předurčení pro novou výstavbu, až se nyní zhroutí celý rozumářsko-materialistický svět. Tady je zapotřebí si uvědomit, že samotné přečtení Poselství Grálu nestačí na to, být připraven budovat novou říší. Prvně se musí Poselství důkladně použít a provést očistu na sobě samém. Nechat ducha uzrát. Tady prostě bude nyní probíhat (už probíhá) urychlené dění, rozuzlování karmy. Toto dění se nedívá na to, ke kterému náboženství patříte či jakou literaturu čtete. Pokud čtenář Poselství Grálu jej nepoužil správně, tak jej dění zasáhne stejně tvrdě, jako kteréhokoli jiného rozumáře. V tomto prožití se i mnohým zhroutí jejich skupinky do kterých vkládali falešné naděje. Většina těchto farizejů mezi čtenáři PG nebude vůbec schopna začít nějakou výstavbu, ba naopak, sami budou potřebovat pomoc ve své nouzi. Pro započetí výstavby je zapotřebí mít také určité schopnosti a vlohy a tyto se získávají přesně opačně, než jak je zvykem u rozumářů. Rozumáři chtějí vše vydobýt sami, vše sami s pokřikem stanovit i zákony stvoření. Správně tomu má být opačně. Veškeré tyto milosti se dají pouze přijmout od Boha jako duchovní dary a k tomu je zapotřebí POKORA. Pokora k Bohu a jeho dílu. Proto se dílo rozumářů hroutí, protože nemá spojení se Světlem a se zákony stvoření. Veškeré jejich dílo vzniklo z chlípné domýšlivosti. Rozum neví co je pokora, protože rozum zná jen ješitnost.

Poselství Grálu je návod s jehož pomoci se dá poměrně velice rychle, oproti jiným návodům, duchovně uzrát do důstojnosti člověka a tím jej i mine blížící se očistné dění, které smete vše pokřivené. Přeživší a tvrdě zkroušení by potom sami ze sebe nebyli schopni se postavit na nohy a začít žít podle vůle Boží, která bude v nejvyšší přísnosti vynucovaná. Za tím účelem jsou zde vychovávání lidé s pravým věděním, jejichž jednání bude Světlem podporováno a ochraňováno a tím také bloudící uvidí, kde je skutečné vědění a pomoc. Musí tak být, protože přesvědčení vzniká PROŽITÍM. Musí tedy lidé prožít zhroucení svého zvrhlého, chlípného chtění namířeného proti Boží vůli.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Fórum statistika

 • Celkem příspěvků: 201
 • Celkem témat: 44
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 0
 • Včera odpovědí: 0

Celkem členů

105 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
6 tento měsíc

Fotogalerie

Komentáře fotografií

 • Trigon a rytíři
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Zleva: Zelený rytíř (Kurt Illig), Bílý rytíř (Friedrich Halseband), Trigon, Lev, Praporečník"
 • Hermann Wenng_10
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Toto je první komentář zde ve fotogalerii. Jde o testovací komentář, bude časem smazán :yes:"
 • Abdrushin
 • Komentáře: 0

Poslední příspěvky

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat