Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

Abd-ru-shinovy odpovědi na otázky

 

Otázka: Často jsem četl v novinách o lidech, kteří mají oči s pronikavostí roentgenu. Nemohl jsem si nikdy tento pochod vysvětlit, neměl jsem ani příležitost slyšeti o tom něco bližšího. Dovedu si však představiti, že člověk, který má skutečně takovou schopnost, cítí daleko jemněji než kterýkoliv přístroj. Bylo by možno, aby se mi dostalo vysvětlení?

Odpověď: Existence takové schopnosti je dobře známa již z novin a není již sporná, poněvadž ji nelze dost dobře popřít. Tímto zjevem zabývali se také již lékaři, aby vypátrali tento, do-sud tak tajuplný zjev a použili ho pak lidstvu ku pomoci.

Badání však nedospělo ještě k žádnému dostatečně pevnému podkladu, aby je lidé považovali za poznání, stojící na pevném základě a aby ho jako takového využívali. A tento pevný základ ve smyslu až dosud ve vědě obvyklém, nebude tu moci nikdy vzniknouti; neboť tyto schopnosti, již samy o sobě řídké, jsou u jednotlivých lidí tak různorodé, že je nelze ani jednotně posuzovati.

Shromáždíte-li pět osob, které mají nadání tohoto druhu, pak zjistíte, že každý z nich působí svým zcela o sobě zvláštním způsobem. Každý z nich „vidí“ buď více nebo méně jasně a není to totéž, co každý z nich vidí. Tu se projevují dočasné zvláštnosti nadání, jakož i stupeň vzdělání, jenž tvoří způsob vyjadřování a jenž dokonce silně omezuje.

Čím méně určitých vědomostí nabyla takováto osoba studiem, tím jistěji a jasněji bude s to užívati svého daru, aniž bude ovlivněna. Jinak připlétají, mísí se k tomu zcela bezděčně nabyté názorové formy, které způsobují, že skutečný obraz nemoci se jeví jiným.

Na druhé straně však může se státi, že osoba, na níž nepůsobil vliv naučené látky, vidí sice správně a nezkresleně obraz nemoci, ale není s to se vyjádřiti tak, aby to správně reprodukovala.

Obojí má tedy své nevýhody, které znemožní často přesnou reprodukci a tak může být člověk dokonce vydán nebezpečí, svěří-li se takovým věcem, aniž si to rozmyslí.

Nejlepší je, pracuje-li zde tato schopnost a věda společně, nikoli ovšem v jedné osobě. Stojí-li tedy lékař takto nadanému člověku po boku, naučí-li se časem přesně rozuměti líčení obrazu nemoci a pak při pomoci připojuje své vědění a své zkušenosti.

Tím může vzniknout velmi požehnané působení. Nelze však raditi, aby člověk beze všeho bezpodmínečně spoléhal na obraz nemoci, zřený schopností „vidět“ aniž jej pečlivě prozkoumá.

Jako všude, jsou i zde výjimky, které však přece jsou řídké. Mohli bychom tyto vyjímečné, zvlášť silné schopnosti nazvati spíše milostí než nadáním. Tito zvlášť nadaní nikdy však neopominou radit k tomu, aby byl přibrán ke spolupráci lékař, který pak při svém působení má na zřeteli spatřený obraz nemoci.

Bylo by však také nesprávné, kdyby lékař zamítl takovéto vyjímečné pomoci z nějakého předsudku. To však neudělá nikdy takový lékař, který jest lékařem „z hloubi srdce“, který chce lidem především pomáhat.

K tomu však přistupuje další:

Takové schopnosti nebo dary, mohou se u lidí objevit a po nějakém čase prostě opět zmizeti! To úzce souvisí, jako mnohé jiné se změnami ve složení krve; neboť jen zcela určité vyzařování krve způsobuje „zření duchovním okem“, jak bychom mohli nazvati náhle se objevující schopnost očí s pronikavostí roentgenu.

Tak zvané oči se schopností roentgenu nejsou oči pozemského těla, nýbrž jsou to, vyjádřeno obrazně, oči duše, kterým teprve musí býti upravena cesta, aby mohly takové věci viděti. A k tomu slouží vyzařování zcela určitého druhu složení krve, která se může utvořit a pak se opět změnit. Tak vzniká a současně mizí schopnost tak často obdivovaná. V tom také tkví vlastní vysvětlení!

Je přece dobře známo, že také zcela významná media náhle ztrácejí své vynikající schopnosti nebo že tyto bývají oslabeny. Dosud nebylo pro to nalezeno odůvodnění.

Kde se toto vyskytuje, tam se toliko nějak změnilo složení krve a tím také její vyzařování. A jen v druhu vyzařování krve tkví každá mediální schopnost, jejíž odlišnosti přicházejí opět po různých mostech, které jedině tvoří dočasná vyzařování krve.

Klíčem ke všem těmto věcem je tedy krev! Ale nemůžeme jmenovati jen jedno zcela určité složení krve, jež přináší mediální schopnosti, nýbrž je to určitý základní druh s mnoha odvětvími, jež se liší co nejjemněji, někdy snad sotva znatelně.

Bude to jednou docela zvláštní, ale pro pomoc lidstvu to nejdůležitější vědění o účincích vyzařování krve a o tom, že je možno svou vůlí chtěně změnit toto vyzařování. V tom tkví vše pozemské pro člověka! Jeho tělesné zdraví, plný rozvoj jeho ducha na zemi. Je to nejdůležitější pozemská pomoc, již možno lidstvu dáti, která všechno obsahuje a chová v sobě štěstí a mír.

Dnes je možno právem mluvit o výrazu tak často užívaném, o výrazu „otrávená krev“; neboť je tomu skutečně tak, jenže jinak, než si to lidé představují.

Mostem ke všemu, tedy i k vynikajícím schopnostem, je vyzařování krve! Musím tu ještě ukázati mnoho cest, abych podal celkový obraz tohoto dosud neznámého pracovního oboru nesmírné důležitosti. Tento pracovní obor se nyní brzy otevře, těm lidem, kteří se snaží, aby probádali dosavadní taje stvoření ku pomoci lidem, aby pak, skutečně sloužíce, působili novým poznáním, nikoliv však, aby si tím dobyli „jména“.

Ještě na jednu věc chtěl bych při tom zvlášť poukázat: t. zv. okem duše je možno ve většině případů poznati jemnější záření nemoci, nejen její tělesně viditelné příznaky. Tyto příznaky, viditelné lékaři, tedy tělesnému oku, mají tu význam jen podružný, jsou-li vůbec patrné. Ale právě tento jemnější způsob zírání je hodnotnější a důležitější; neboť tento druh zírání poznává středisko nemoci, právě její východisko, které záleží jako vše ostatní v jemných zářeních a které vyvolává teprve projevy, patrné pozemskému oku.

To je předností takových „zření“ a v tom tkví veliký význam užití těchto schopností. Je-li však osobě, obdařené takovou milostí hledající spojení, opět zářením své krve ještě přidána schopnost „vycítiti“, co může sloužiti k vyléčení v tom neb onom případě, nebo aspoň co způsobuje úlevu, pak je to milost, kterou nelze téměř oceniti a jež může skutečně konat zázraky.

Protože však většina dnešních lidí, je zvyklá stále jen hledati svůj prospěch a podle toho posuzovati také druhé a protože mnozí bližní těchto obdařených vždy jen předpokládají to nejhorší, což jest jen ovšem ozvěnou jejich vlastního nitra, znemožňuje jim věřiti v ideálně myslící lidi, proto se takto obdaření plaše uchylují do ústraní, aby nevystavovali svůj dar pomáhati, který je jim příliš svatý a jejich chtění příliš čisté, pošpinění.

Naproti tomu nelze předpokládati, že působení takového druhu má býti dáváno zcela zdarma, neboť není každý takto obdařený současně tak požehnán statky, že by si mohl dovolit trvale poskytovati takovou pomoc bez odměny. Jiné názory o tom jsou chorobné, nespravedlivé a osobivé.

Jen proto, že jsou také takoví lidé, kteří se snaží využíti takové mnohoslibné obory a prováděti tu nečisté obchody, kteří tedy nedávají za placení pravou protihodnotu nebo snad vůbec žádnou, nesmíme snižovati to pravé. Kdo nalezne vůbec nějaký obor lidské činnosti, kde by se nevyskytovaly podobné výstřelky? Hledali bychom marně.

Pro všechny tyto pohnutky je pochopitelné, že tak mnohý, skutečně milostí obdařený, jenž by mohl přinášet veliké požehnání, zůstává se svými schopnostmi v ústraní a neposkytuje lidem pomoci.

Avšak v otázce jistě je skryto také přání, byť nevyslovené přímo, dověděti se, je-li hodno doporučení užívání takových schopností, naskytne-li se k tomu příležitost.

Je-li tato pomoc přijata tak, jak jsem již vysvětlil, lze k ní jistě raditi, neboť dává to každému člověku velké uklidnění, doví-li se jednou s této strany o stavu svého těla. Tak mnohé bylo při tom nalezeno, co bylo velmi důležité, potřebné věděti, a tak mnohé zlo mohlo býti již v počátcích zcela snadno odstraněno, které později mohlo snad velmi škodlivě působit.

I zde je tomu tak, jako v tolika věcech lidského života. Často míjí člověk příležitosti, aniž jich pro sebe využije a potom po nich touží, když už jich nemá. Tato myšlenka, že cosi promeškal, drží ho pak jako neurčitý tlak.

 

Fórum statistika

 • Celkem příspěvků: 71
 • Celkem témat: 12
 • Dnes založené: 0
 • Včera založené: 0
 • Dnešní odpovědi: 1
 • Včerejší odpovědi: 1

Celkem členů

38 registrovaných
1 dnes
0 včera
1 tento týden
13 tento měsíc

Fotogalerie

Komentáře fotografií

 • Trigon a rytíři
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Zleva: Zelený rytíř (Kurt Illig), Bílý rytíř (Friedrich Halseband), Trigon, Lev, Praporečník"
 • Hermann Wenng_10
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Toto je první komentář zde ve fotogalerii. Jde o testovací komentář, bude časem smazán :yes:"
 • Abdrushin
 • Komentáře: 0

Právě přítomno

5
Online

Poslední příspěvky

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat