Bible a její výklad ve světle Pravdy

 

Ú v o d n í   r o z j í m á n í  

 

 

 Když mi byla dána před léty kniha »Ve Světle Pravdy«, četl  jsem ji s úmyslem, že dokáži pomoci Bible, jaké omyly a bludy  jsou obsaženy v této knize. Tu jsem při čtení narazil na onen důležitý výrok, že zde k nám hovoří někdo, komu byla dána plná moc.

 A pak započal v mém duchovním nitru zápas, ve kterém jsem směl dojít k jasnému poznání, že se v této knize nesetkáváme ani se lží, ani s bludem, nýbrž se Slovem Pravdy.

 Jako velká obžaloba praví se v Poselství Grálu:

 »Co jste udělali ze Slova Božího ve svých výkladech a již  při jeho samotném sepisování! Že se o něm můžete přít a dohado­vat, že se jako pozemští lidé scházíte a o něm rokujete, již to samojediné svědčí o nejistém základě a nejasnosti toho, co se  odvažujete vydávat za čisté Slovo Boží.«.

 Bylo mi jasným přesvědčením, že toto Slovo ve své čistotě  jest nám ještě jednou darováno v Poselství Grálu. Jest to totéž  Slovo, které kdysi přinesl Kristus. Tu vyvstalo ve mně živé přá­ní, umožnit setkání s tímto Slovem také mé církvi, které jsem po  celých 18 roků směl sloužit jako farář.

 Zmocněnec evangelické církve poslal mi po osobním rozhovoru sdělení, ve kterém se praví:

 »Vyjádřil jste se vůči mně v tom smyslu,že musí být učiněno rozhodnutí, zda církev chce toto Slovo slyšet a přijmout a hlá­sat dále. Toto rozhodnutí nemůže být učiněno v osobním rozhovoru, nýbrž musí být proneseno výrokem oficielní instance.«. ---

 »Stojíte tedy nyní před fórem, které má nyní ve jménu celé církve zodpovědně učinit důležité rozhodnutí. To nezprošťuje ovšem jednotlivce práva, aby sám ze sebe zaujal stanovisko k tomu, co nám chcete říci. Tato slova skutečně vyjadřují to, oč se v tomto rozhodnutí jedná.«

 Na tom jsem se rozhodl, že napíši 12 článků, v nichž budu hájit a zastupovat nárok Poselství Grálu a jeho usměrňující poža­davek vůči církvi. Ačkoliv používám v těchto článcích často ostré řeči a výrazu, děje se tak jen kvůli věci samé. Kdo poznal a uznal Poselství Grálu jako Slovo Boží, je tím, kdo přijímá  a může dávat dále jen to, co mu bylo darováno. Poněvadž je to  Poselství Boží, což mám vůči církvi dosvědčit, bylo mým úkolem uplatnit všechnu břitkost vyjádření tohoto Slova i proti církvi.

 

 Jsou to následující články, v nichž dosvědčuji Slovo Poselství Grálu:

 1/. Zjevení a theologie.

 2/. Bůh žaluje.

 3/. Bible a její význam »Ve Světle Pravdy«.

 4/. Stvoření.

 5/. Milost Páně.

 6/. Evangelium dokonalosti.

 7/. Syn Člověka.

 8/. Věřím v Ducha Svatého.

 9/. Zaslíbení a splnění.

 10/. Den Páně.

 11/. Plná moc.

 12/. Zodpovědnost pastýře.

 

 Dnes víme, že duchovní vedení evangelické církve Westfálska rozhodlo žel proti Poselství Grálu. Kdysi jiná církev, a sice židovská synagoga, také rozhodla proti Kristu a Jeho Poselství. Kdo zná dějiny lidstva, ten také ví, jak často církev osudným způsobem nepoznala hodinu Boží. Dělo se tak ode dnů proroků až po naše doby.

 Varovná slova Syna Božího pronesená zákoníkům:

 »Neboť jste vzali klíč poznání.....« /Lukáš 11,52/,  mají ještě i dnes své hluboké oprávnění.

 Církve vědí velmi dobře, že obnovení světa nemůže se stát z lidské síly a moudrosti. Proto se modlí!: »Veni oreator spiritus.«,

 což znamená: »Přijď o Duchu Svatý.«.

 Ale ony netuší, že Bůh tuto modlitbu již vyslyšel!

 A ve své nevědomosti a slepotě bojují ještě proti Němu a Jeho vyslancům. To dosvědčuje samo Poselství Grálu slovy:

 »Tu zavolal Pán svého služebníka, který chodil po zemi jako  cizinec. Zavolal ho, aby promluvil, aby přinesl Poselství všem,  kdo po něm žíznili.«.

 »A hle, vědění moudrých bylo falešné, modlitby věřících byly  nepravé, neboť se neotvíraly hlasu, který přicházel z Pravdy.  Proto mohl být poznán také jen tam, kde krůpěj Pravdy nebyla  v člověku zasypána pozemskou vadností, mocí rozumu a všemi těmi  věcmi, které jsou schopny svést lidského ducha z pravé cesty  a přivést ho ku zkáze.

 Hlas mohl vzbudit ozvěnu jen tam, kde prosby vycházely ze  skutečně pokorné a poctivé duše.

 Volání vyšlo. Kam zasáhlo, přinášelo nepokoj a třídění, avšak na místech, kde bylo vážně bráno, očekáváno, přineslo mír a blaženost.«.

 Aby všichni čtenáři následujících úvah nalezli v Poselství  Grálu štěstí a mír, je nejhlubším přáním spisovatele. 

 

 Erich Wendland,  Hagen - Haspe.

 

X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat