Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

03 - Okruh zemské magnetičnostiJak je úchvatná a veliká skutečnost zrozování se lidských duchů na Zem! Představíme-li si kolem zeměkoule okruhy, mnohem větší než je ona sama, a v nich mlžně jemné ostrovy čekání a proměn, neboli onen svět, na němž prodlévají zemští poutníci, kteří opustili tuto planetu a znovu se na ni chystají. A představíme-li si dále souvislosti onoho světa, blízkého pozemskosti, s tímto světem, souvislosti, které nádherně zapadají do sebe a tvoří jednotu přesné a neodchylné zákonitosti, pak snad poněkud vytušíme i nádheru mno­hem větších celků divuplného stvoření.

Zeměkoule s obrovskými kruhy střední a jemné hrubohmotnosti, nám neviditelnými, je nepatrným zemským okruhem. Nejsou to ještě ony veliké oblasti stvoření, nezávislé na ze­mi, mocné a velebné.

Obraz č. 2. znázorňuje přímý zemský okruh, zeměkouli s jemnějšími zemskými ob­lastmi, pro nás proto neviditelnými.

Země má nejblíže kolem sebe úzký pruh ovzduší s tak zvanou stratosférou a ionosférou. Ten náleží ještě ke hrubé hrubohmotnosti země. Pak následuje kruh střední hru­bohmotnosti, tak zvaný astrální svět, místo přechodného pobytu zesnulých. Zde jsou zahrady myšlení, jimiž člověk prochází po své pozemské smrti a v nichž žije v tom, co si sám vytvořil svým myšlením a svým úsilím. Jsou to oblasti stále proměnné, nyní většinou neutěšené.

Nad tímto pásmem krajů zformovaných myšlení se rozprostírají kraje zformovaného cítění, oblasti to jemné hrubohmotnosti Země. Je to opět oblast proměnná, v níž se utvářejí zformované city. Každý jedinec tam prožívá druh zážitků, které odpovídají jeho niternému citovému stavu a touhám. Přirozeně, že jsou to stavy velmi různé, světlé a oblažující i beznadějně temné. Obě tato pásma jsou oblastmi světlešedého přísvitu.

Další jemnohmotná pásma zemského okruhu jsou oblastmi méně proměnných, trvají­cích krás, věčného jasu a blažených citových prožíváni, která zde vyplývají z upřímných niter očisťujících se lidských duchů. V první oblasti směrem od Země jsou zahrady odpočinku, s nádhernými altánky rozjímání a mocných niterných prožívání. Zde začíná opravdu vroucí uvědomování si krásy stvoření a mocné popudy k očištění znovuzrozeného lidství.

Určitý niterný žár a čistota mohou vynášeti odtud poutníka do druhého pásma jemno­hmotného zemského obalu, do oblastí probuzení a tím vznikající touhy po pomoci. Je to ob­last jasných, vědoucích ochránců, opravdových duchovních pomocníků.

Třetí okruh, ještě průzračnější a zářivější, je úrovní růžových zahrad, v nichž v blaženém jasu procitá poznání stále většího jásavého vědomí sounáležitosti s velkým cel­kem divuplného stvoření.

Tyto tři zemské jemnohmotné oblasti jsou étericky čisté a průzračné, jemně modravé­ho jasu.

Zde pochopené prožívání a mocný ohlas poznání životní nádhery v jasu hlubokých pravd dává možnost vznésti se jednou nad celý zemský okruh a státi se volným poutníkem velikého kosmu. To je povinnost člověka, jeho štěstí a radost, jeho krok k cestě vzhůru, vstříc zářícímu věčnému domovu. První krok do jasu vyšších sfér.

Další kroky budou prožíváním v jemnohmotných velebných úrovních velikého lidské­ho stvoření, zářivých a jásavých v úrovních nekonečna, které lidský rozum není schopen vní­mat, prožívat a chápat, ačkoli nejsou nad možností lidského pochopení. Nástrojem porozu­mění zářivému životu v nich je však pouze cit, všeobsáhlý a nespoutaný, svobodný.

Ve vylíčených zemských okruzích je ještě jiný život, na člověku zcela nezávislý, pů­vodní život bytostných sil, řídících přírodní dění Země a tím též zrozování lidských duchů na ní. Pracují svým neodchylně věrným bytostným způsobem na splnění vůle velikého zákono­dárce bytí v přírodním řádu tohoto úseku veliké hmotnosti.

Zrozování lidských duchů na zem se děje za pomocí ostrovů proměn v zemském okru­hu střední hrubohmotnosti, na nichž se odehrává příprava ke zrození a vstup do hrubé pozem­skosti. Zde, v této tak zvané astrální úrovni se utvářejí též předobrazy pozemských přírodních dění. V úrovni jemné hrubohmotnosti jsou dílny tvořivého úsilí po dokonalosti. Zde mají svůj původ a zdroje nejrůznější vynálezy.

Země se všemi okruhy magnetických vyzáření jest i přímo spojena zářením s vyššími, nádhernými oblastmi velikého stvoření. Tak velikého, že jej nelze rozumem pochopit. Jen vše obsáhlý cit skrývá možnost v úžasu mnohé vytušit a v obdivu vzývat toho, který všechno řídí svou tvůrčí všemocí.

Obraz č. 2